Rekvalifikační účetní kurzy
uplatnovani dph se zamerenim na tuzemsko v roce 2020
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

ucetnictvi

Celkem nalezeno - 369 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro účetnictví
STRANA | (1) první << ... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14| ... >> poslední (25)


Rozsáhlá novela daňového řádu a další aktuality styku s finančním úřadem

2020-05-11 - Na kurzu se seznámíte s novelou daňového řádu pro rok 2020, která je značně rozsáhlá – obsahuje jak změny legislativně-technického rázu, tak i řadu velmi podstatných změn. Novela připravuje podmínky pro modernizaci portálu Finanční správy České republiky v rámci projektu MOJE daně a další podporu dobrovolné elektronické komunikace. Navrhuje změny v oblasti kontrolních postupů, je prováděna revize sankčního systému ad. Dále se budeme věnovat aktuálním problémům při komunikaci s finančním úřadem z oblasti kontrol, postupů k odstranění pochybností apod. * Nová úprava sankcí – podstatné snížení sankcí hrazených správci daně i sankcí, které hradí správce daně daňovému subjektu: • vyplácení zálohy na nadměrný odpočet DPH, když správce daně pochybuje pouze o jeho části, • pozdější vyplácení nadměrného odpočtu DPH oproti dosavadnímu stavu, • projekt MOJE daně, • rozšíření služeb daňové informační schránky, přístup do ní ve vztahu k plným mocem, • omezení práv daňových subjektů při ukončování postupu k odstranění pochybností a kontrol. Zneužití práva: • větší podpora pro elektronická podání, • úroky za dlouhé prověřování nadměrného odpočtu DPH – zákon X konkrétní přístupy z praxe, • poznatky z problémů při komunikaci se správcem daně při kontrolách a postupech k odstranění pochybností. Dotazy a diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuMzdová a personální speciálka pro rok 2020

2020-05-11 - Na seminářích získáte ucelený přehled o aktuální podobě pracovněprávních a mzdových předpisů, které je nezbytné znát při vedení mzdové agendy/mzdového účetnictví a případně při provádění mzdového auditu v roce 2020. * 1. seminář 11. 5. 2020; 9:00–17:00 • Zákoník práce a navazující předpisy pro firemní praxi v roce 2020 • JUDr. Miloš Hejmala Aktuální informace z legislativy, důležité změny v pracovněprávních a souvisejících předpisech • novela zákoníku práce od 1. 6. 2018, týkající se dlouhodobého ošetřování a některých změn zejména u dovolené, zkušenosti z praxe • novela zákoníku práce od 1. 7. 2019 – zrušení tzv. karenční doby u náhrady mzdy v prvních dvou týdnech pracovní neschopnosti a zkušenosti z firemní praxe, pracovněprávní dopady na zaměstnavatele a možnosti řešení • projednávaná novela zákoníku práce od roku 2020 (bude-li ke dni konání semináře přijata) • otázky pracovnělékařské služby – hlavní změny, zkušenosti z firemní praxe • problematika vzniku pracovního poměru – postup zaměstnavatele, příslib zaměstnání, vstupní lékařská prohlídka, zkušební doba, pracovní poměr na dobu určitou • problematika skončení pracovního poměru – jednotlivé zákonné formy skončení ze strany zaměstnance a zaměstnavatele, aktuální judikatura s tím spojená • zákon o zpracování osobních údajů – aktuální problematika spojená s GDPR z pohledu pracovněprávních vztahů, z pohledu ochrany osobních údajů zaměstnanců a vedení jejich osobní agendy zaměstnavatelem • novela ZP týkající se agenturních zaměstnanců • chyby v uplatňování pracovní doby a jejího naplňování u zaměstnavatele (způsoby a rozvržení, nepřetržité odpočinky, práce přesčas, příplatky ke mzdě a platu, dopad překážek v práci) • praktické otázky dovolené, dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby, náhrada mzdy za dovolenou. Dotazy a příklady z praxe. 2. seminář 12. 5. 2020; 9:00–13:00 • Personalistika a bezpečnost práce v roce 2020 • Mgr. Petr Kaňka Komplexní přehled problematiky BOZP – výběr klíčových povinností organizací • povinnosti zaměstnavatele dle zákoníku práce • jakou dokumentaci má mít zaměstnavatel z pohledu legislativy – přehled všech existujících dokumentů • povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s pracovními úrazy • systém školení v BOZP podle zákoníku práce a technicko legislativní školení ve vazbě na zdravotní způsobilost • systém ověřování zdravotní způsobilosti k práci, kategorizace prací • odborně způsobilá osoba (OZO) k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP a jeho role • kontroly, kompetence orgánů státní správy a hrozící sankce. Diskuze a odpovědi na dotazy. 3. seminář 12. 5. 2020; 14:00–18:00 • Předpisy o zaměstnanosti v roce 2020 • JUDr. Ladislava Steinichová Předpisy o zaměstnanosti a postavení Úřadu práce • souvztažnost mezi zákonem o zaměstnanosti, zákoníkem práce a důchodovým a zdravotním pojištěním • uzavírání a ukončování pracovněprávních vztahů zaměstnavateli a vliv na evidenci uchazečů o zaměstnání a na poskytování dávek v nezaměstnanosti • volná pracovní místa, zaměstnávání cizinců a osob se zdravotním postižením, výkon činnosti dítěte • agentury práce a jejich činnost, včetně agenturního zaměstnávání • kontrola dodržování předpisů o za...
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuKonsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS – speciálka

2020-05-11 - Na vzdělávacím cyklu se seznámíte s konsolidací podle českých předpisů a podle IFRS. Na praktických příkladech si procvičíte a ujasníte výpočet konsolidačního rozdílu, goodwillu, vliv přecenění na konsolidaci, metody konsolidace, vylučování vzájemných vztahů, sestavení konsolidovaného výkazu peněžních toků, konsolidaci zahraničních podniků, změny podílů při konsolidaci, dekonsolidaci, odloženou daň atd. * 1. seminář: 11. – 12. 5. 2020 • Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů • Ing. Libor Vašek, Ph.D. Základní terminologie • česká legislativa • definice konsolidačního celku • konsolidační pravidla, techniky konsolidací, konsolidační rozdíl • ekvivalenční, plná a poměrná metoda konsolidace • vylučování vzájemných vztahů • návaznost na budoucí období a vliv přecenění, vylučování vzájemných vztahů • konsolidace zahraničního dceřiného podniku. 2. seminář: 15. – 16. 6. 2020 • Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS • Ing. Libor Vašek, Ph.D. Koncepce konsolidované účetní závěrky v IFRS a odlišnosti vůči české účetní legislativě • zdroje pravidel a požadavků a jejich uspořádání s ohledem na řešenou transakci (akvizice – IFRS 3; konsolidovaná účetní závěrka – IFRS 10; přidružené a společné podniky (ekvivalenční metoda) – IAS 28; společná ujednání – IFRS 11; zveřejňování – IFRS 12) • plná konsolidace (konsolidace dceřiných společností) a ekvivalenční metoda (zachycení přidružených a společných podniků) – od akvizice pořízení až po řešení následných období • metoda akvizice v IFRS a odlišnosti vůči české úpravě • nákupy a prodeje dceřiných společností v průběhu období • změny podílů (navýšení, snížení) bez ztráty ovládání, dekonsolidace a změna míry vlivu z ovládání na podstatný vliv aj. • přímá a nepřímá technika konsolidace • vylučování vzájemných vztahů • konsolidace zahraničních podniků • vliv odložené daně na konsolidaci. V závěru cyklu TEST IES....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuKonsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů

2020-05-11 - Na semináři se seznámíte s konsolidací podle českých účetních předpisů. S pomocí ilustrativních příkladů si procvičíte a ujasníte výpočet konsolidačního rozdílu, vliv přecenění na konsolidaci, metody konsolidace, vylučování vzájemných vztahů, specifika při sestavování konsolidovaného přehledu o peněžních tocích nebo konsolidovaného přehledu o změnách vlastního kapitálu. Seminář přiblíží postupy při akvizici i prodeji dceřiného podniku, stejně tak se dotkne konsolidace zahraničních podniků nebo změn podílů při zachování ovládání. Stranou nezůstane ani dopad na odloženou daň. * • základní terminologie, • česká legislativa, • definice konsolidačního celku, • konsolidační pravidla, techniky konsolidací, konsolidační rozdíl, • ekvivalenční, plná a poměrná metoda konsolidace, • vylučování vzájemných vztahů, • návaznost na budoucí období a vliv přecenění, vylučování vzájemných vztahů, • konsolidace zahraničního dceřiného podniku....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuJednoduché účetnictví a závěrka pro spolky/občanská sdružení, církevní společnosti a honební společenstva

2020-05-12 - Na semináři se ubezpečíte ve znalosti řešení problémových a méně častých účetních případů a posoudíte vhodnost a výhodnost jednoduchého účetnictví. Naučíte se účtovat všechny potřebné operace v jednoduchém účetnictví. * • kdo může vést v současnosti jednoduché účetnictví (JÚ), • legislativní opora pro JÚ, • povinná účetní evidence v JÚ, • dlouhodobý majetek v JÚ, • účetní závěrka a výkazy JÚ, • daň z příjmu a rozdíly oproti výpočtu daně z „podvojného“ účetnictví, • jednoduché účetnictví a DPH, • diskuze, • řešení konkrétních případů účastníků....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuČasové rozlišení, dohadné položky, tvorba a čerpání rezerv, účtování cizích měn, kurzové rozdíly

2020-05-12 - Po absolvování semináře budete vědět, jak správně postupovat při účtování opěrací časového rozslišení nákladů a výnosů, účtování dohadných položek, rezerv a účtování operací v cizích měnách. * • časové rozlišení nákladů a výnosů, správnost účtování na základě účetních dokladů a jiných potřebných informací, vazba na účetní předpisy a vnitřní směrnici, • dohadné účty aktivní a pasivní – stanovení jejich výše, správné zaúčtování a následně zúčtování, vazba na účetní předpisy a vnitřní směrnici, • zákonné rezervy – tvorba a čerpání rezervy na opravy hmotného majetku, vazba na účetní předpisy a vnitřní směrnici, • účetní rezervy, jejich význam a účtování, vazba na účetní předpisy a vnitřní směrnici, • stanovení postupu účtování v cizích měnách, přepočky, výpočet a účtováí kurzových rozdílů, vazba na účetní předpisy a vnitřní směrnici, • podklady a evidence výše uvedených účetních operací, • opravy chybných postupů a chybného účtování....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuPersonalistika a bezpečnost práce v roce 2020

2020-05-12 - Na semináři se seznámíte s hlavními právními požadavky pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a praktickými příklady a vzory k implementaci požadavků v praxi. * • komplexní přehled problematiky BOZP – výběr klíčových povinností organizací, • povinnosti zaměstnavatele dle zákoníku práce, • jakou dokumentaci má mít zaměstnavatel z pohledu legislativy – přehled všech existujících dokumentů, • povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s pracovními úrazy, • systém školení v BOZP podle zákoníku práce a technicko legislativní školení ve vazbě na zdravotní způsobilost, • systém ověřování zdravotní způsobilosti k práci, kategorizace prací, • odborně způsobilá osoba (OZO) k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP a jeho role, • kontroly, kompetence orgánů státní správy a hrozící sankce. Diskuze a odpovědi na dotazy....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuPředpisy o zaměstnanosti v roce 2020

2020-05-12 - Na semináři získáte povědomí o aktuálních předpisech v oblasti zaměstnanosti a praxi úřadů práce. * • předpisy o zaměstnanosti a postavení Úřadu práce, • souvztažnost mezi zákonem o zaměstnanosti, zákoníkem práce a důchodovým a zdravotním pojištěním, • uzavírání a ukončování pracovněprávních vztahů zaměstnavateli a vliv na evidenci uchazečů o zaměstnání a na poskytování dávek v nezaměstnanosti, • volná pracovní místa, zaměstnávání cizinců a osob se zdravotním postižením, výkon činnosti dítěte, • agentury práce a jejich činnost, včetně agenturního zaměstnávání, • kontrola dodržování předpisů o zaměstnanosti a pracovněprávních předpisů. Dotazy a diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuDaň z příjmů právnických osob pro rok 2020

2020-05-12 - Na semináři se zaměříte na novelizaci daně z příjmů právnických osob v podmínkách roku 2020. Problémové oblasti si procvičíte na příkladech, a to i v návaznosti na účetnictví. * • novinky v zákoně o daních z příjmů (dále jen DP) s účinností od 1. 1. 2020, • aktuální závěry KOOV vztahující se k zákonu o DP, • návaznosti účetního výsledku hospodaření na zákon o DP, • transformace účetního výsledku hospodaření na základ daně, • výběr komplikovaných případů daňově účinných a daňově neúčinných nákladů, • odčitatelné položky od základu daně. Odpovědi na dotazy, diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuFinanční deriváty - měnové a úrokové deriváty z hlediska obchodu i účetnictví (BEST PRACTICE)

2020-05-13 - Využijte v praxi finanční deriváty a seznamte se se zajišťovacím účetnictvím Finanční deriváty jsou účinným nástrojem k zajištění různých druhů rizik, v České republice nejčastěji k zajištění měnového rizika. Pokud přicházíte i jen vzdáleně do styku s měnovými a úrokovými deriváty, budou pro vás bezpochyby zajímavé reálné zkušenosti s jejic...
Top Vision - Podrobnosti o kurzuÚčetnictví pro nestátní neziskové organizace

2020-05-13 - Na kurzu se seznámíte s účetní a daňovou legislativou nestátních neziskových organizací. Po absolvování budete umět zpracovávat účetnictví a daně v nestátních neziskových organizacích. * 13. 5. 2020: Místo neziskových organizací v právním řádu ČR, specifika účtování v nestátních neziskových organizacích: • veřejná prospěšnost a nový občanský zákoník, • veřejně prospěšný poplatník dle zákona o daních z příjmů, • veřejné rejstříky, • právní formy nestátních neziskových organizací, • účetní souvislosti aktivit nestátních neziskových organizací, • specifika účtování v nestátních neziskových organizacích v jednotlivých účtových třídách, • roční účetní závěrka, audit a povinnost zveřejnění účetní závěrky. 14. 5. 2020: Daň z příjmů právnických osob: • veřejně prospěšný poplatník, • široký základ daně, • úzký základ daně, • bezúplatné příjmy z darů, • režimy zdanění příjmů (příjmy, které nejsou předmětem daně, osvobozené příjmy, úroky z účtu, položky zvyšující a snižující základ daně), • tzv. 30% odpočet, • praktický příklad. 15. 5. 2020: Daň z přidané hodnoty: • osvobozená plnění dle ZDPH, • plátce, identifikovaná osoba, • nárok na odpočet – částečný odpočet (poměrný a krátící koeficient), • úprava odpočtu a vyrovnání u majetku, • praktický příklad....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuCestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy v roce 2020

2020-05-13 - Na semináři se seznámíte s platnou právní úpravou a s praktickým poskytováním cestovních náhrad. * • platná právní úprava o poskytování cestovních náhrad včetně novelizace ve vazbě na zákon o daních z příjmů a úprava dalších právních předpisů, • náhrady při tuzemských pracovních cestách, • náhrady při zahraničních pracovních cestách, • paušalizace cestovních náhrad, • zálohy na pracovní cestu. Diskuze, odpovědi na otázky....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuFKSP a sociální fondy – aktuální stav a novinky pro rok 2020

2020-05-13 - Na semináři se seznámíte s aktuálními pravidly pro tvorbu a použití prostředků FKSP a sociálních fondů. Upozorněni budete na případy, kdy prostředky z fondů čerpat nelze. * • výklad vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb a výklad souvisejících právních předpisů, • používání fondů a jejich účel, • tvorba fondů a zásady použití prostředků fondu, • fondy dle specifikace – organizační složky státu, • příspěvkové organizace, • obce, kraje, • způsob čerpání fondů – zdaňování prostředků fondů daní z příjmů ze závislé činnosti a případné změny, • odborové organizace a jejich spolurozhodování, • co lze a nelze z fondů hradit, • příspěvky na závodní stravování, rekreaci, kulturní a sportovní činnost, půjčky, odměny, pracovní a životní výročí, • vazba na související právní předpisy a jejich změny (například zákoník práce). Diskuze, odpovědi na otázky....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuCenné papíry – účetní a daňový pohled

2020-05-13 - Cílem semináře je komplexní rozbor problematiky účtování a zdaňování operací s cennými papíry a podíly dle aktuálně platné legislativy pro podnikatele (nikoliv pro banky a finanční instituce). V průběhu semináře budou účastníci seznámeni s konkrétními aspekty a praktickými dopady jednotlivých operací, a to z pohledu právnických i fyzických osob. * • legislativní rámec, • členění cenných papírů, • nabývací cena CP a obchodních podílů, • přeceňování CP – z hlediska daní a účetnictví, • reálná hodnota a ekvivalence, • nákup a prodej CP a podílu, • zdaňování zisku a ztrát z obchodování s CP, • využití osvobození u obchodování s CP – FO, po zdaňování výnosů z jednotlivých druhů cenných papírů, • specifika směnek, • specifika dluhopisů, • cenné papíry a DPH, • cenné papíry v cizí měně, • inventarizace CP, přesuny CP v účetnictví, • účtování investičních společností, podílových fondů, • deriváty v účetnictví, • přeceňování derivátů – z hlediska daní a účetnictví, • příklady účtování a zdaňování CP a derivátů, • cenné papíry jako benefit pro zaměstnance. Dotazy a diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuFinanční minimum manažera

2020-05-14 - Základní délka kurzu jsou dva dny. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 - 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky. Výuka probíhá na učebně v době od 9.00 do 16.00. Optimální počet posluchačů v kurzu je osm. Součástí kurzu jsou výukové materiály.Určeno pro manažery, personalisty, vedoucí týmů a další řídící...
JUBELA, s.r.o. - Podrobnosti o kurzu


Celkem nalezeno - 369 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro účetnictví
STRANA | (1) první << ... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14| ... >> poslední (25)
[?]
 
Novinky & Aktuality

mzdy | info.cz
mzdy | 2019-08-08 

mzdy
mzdy | 2019-08-08 

mzdy | Euroekonom.cz
mzdy | 2019-06-03 

Mzdy | www.zaoffice.cz
mzdy | 2019-04-09 

Mzdy - Accost
mzdy | 2019-04-05 

mzdy | Blesk.cz
mzdy | 2019-03-02 

Rostou mzdy roste riziko
mzdy | 2019-01-14 

[?]

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde