Rekvalifikační účetní kurzy
mzdove ucetnictvi [s vyuzitim vypocetni techniky]
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

ucetnictvi

Celkem nalezeno - 604 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro účetnictví
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7| ... >> poslední (41)


Fakturace v přeshraničním obchodě a službách včetně účtování přijatých faktur

2018-11-21 - Seminář reaguje na potřebu ekonomických úseků (účtáren) nakládat s daňovými doklady od zahraničních partnerů a jejich řádnou evidenci pro daňové a účetní potřeby. Je adresován těm účtárnám, které vystavují a přijímají daňové doklady od zahraničních partnerů. Na praktických příkladech – vydaných i přijatých daňových dokladech v češtině a angličtině – si ozřejmíte správné uplatnění DPH, problematiku dovozu a vývozu včetně cel a promítnutí do účetnictví (souvztažnosti). * NOVINKY V ZÁKONĚ O DPH, V ZÁKONĚ O ÚČETNICTVÍ účinné od roku 2016/2017 (zejména novelizace celních předpisů a DPH) a od roku 2018 ve vazbě na správné zacházení s vystavenými přijatými a vydanými doklady z EU a třetích zemí. POŘÍZENÍ ZBOŽÍ Z JINÉHO ČLENSKÉHO STÁTU: • uplatnění DPH, • ukázka a náležitosti faktury, • řešení reklamace (množstevní, kvalitativní), • skonto, • přijetí vzorků, • uplatnění nároku na odpočet, • účetní souvztažnosti, • trojstranné obchody. DODÁNÍ ZBOŽÍ DO JINÉHO ČLENSKÉHO STÁTU: • místo uskutečnění zdanitelného plnění, • osoba povinná přiznat DPH, • důkazní prostředky pro daňový režim, • vazba na souhrnné hlášení, • množstevní bonus na konci sledovaného období, • zasílání zboží, • ukázka a náležitosti faktury. DOVOZ ZBOŽÍ: • uplatnění DPH při dovozu, • celní problematika, • faktury při dovozu, • celní problematika, • účetní souvztažnosti, • rizika při dovozu. VÝVOZ ZBOŽÍ: • uplatnění DPH při vývozu, • celní problematika, • faktury při vývozu, • důkazní prostředky. POSKYTNUTÍ SLUŽEB DO JINÉHO ČLENSKÉHO STÁTU A TŘETÍ ZEMĚ: • uplatnění DPH u služeb dle základního pravidla – viz § 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, • souhrnné hlášení – specifikace dle typu služeb, • ukázka faktur včetně jejích náležitostí. PŘIJETÍ SLUŽEB Z JINÉHO ČLENSKÉHO STÁTU: • uplatnění DPH u přijatých služeb – z EU i třetích zemí, • režim samovyměření – případy, • ukázka faktur a náležitostí, • účtování přijatých služeb, • časové rozlišení u déletrvajících služeb na konci roku, • zvláštní režimy. SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S POHYBEM PRACOVNÍKŮ V ZAHRANIČÍ: • přijaté služby v EU a ve třetích zemích, • možnosti nárokování DPH z přijatých služeb, • účtování....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuÚčetně administrativní povinnosti ve společnosti

2018-11-21 - Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během přestávek možnost volného přístupu na internet.Kurz je určen pro všechny, kteří začínají podnikat, vést firmy, nebo mají zastupovat společnost v určitých administrativních úkonech vůči státním institucím. Účastníci se zde seznámí se všemi povinnostmi, tipy a fakty, se kterými se ve vedení společnosti mohou dostat do styku a za které jsou odpovědni.Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky: Podnikání jako OSVČ nebo jako společnost (společnost s ručením omezeným, akciová společnost …)   Založení společnosti, obchodní soud, notářské služby   Zaměstnanci, jejich práva a povinnosti – zákoník práce   Druhy pracovních smluv a dohod – popis výhodnosti a pracnosti, včetně finančních aspektů   Povinnost zřízení a práce s datovou schránkou   DPH - principy a výpočty, povinnosti být plátcem DPH   Cash flow společnosti v příkladech   Rozpočtování obchodního případu – základní principy a ukázky   Motorové vozidlo ve firmě – finanční aspekty a povinnosti, soukromé vozidlo, leasing   Půjčky a úvěry pro společnosti včetně jejich vlivu na cash flow společnosti   Vedení účetnictví – základní povinnosti, interní a externí účetní   Manažerské účetnictví – výkaznictví, reporty a přehledy, podklady pro účetní   Problematika mezd, odvodů a dalších aspektů zaměstnávání (úrazy, nemoc, dovolená, výpovědi …)   Povinné výkaznictví ve vztahu k finančnímu úřadu (kontrolní hlášení, DPH přiznání, a další)   Práce s daňovou informační schránkou a daňovým portálem , komunikace s úřady a přístup   Elektronická komunikace s úřady státní správy, podatelny, elektronický podpis   Daňová přiznání a hlášení prostřednictvím daňového portálu – kompletní souh a popis   Vyhledávání základních informací n internetu a práce s nimi   Závěrečná rozprava, otázky a odpovědi     Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.Rozsah výuky a organizace výuky: Celková délka kurzu je jeden den, vždy 9:00 – 16:00.   Kurz probíhá ve skupinách prezenční formou na učebně.   Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.   Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.   Kurz vždy pr...
JUBELA, s.r.o. - Podrobnosti o kurzuSpecifika účtování zemědělství včetně příkladů z praxe

2018-11-21 - Cílem prakticky orientovaného semináře je zmapovat problematické oblasti účetních a daňových předpisů, upozornit na časté chyby pomocí mnoha příkladů a odpovědět na vaše dotazy. Na semináři se také seznámíte s novinkami připravovanými pro rok 2019 a budete upozorněni na aktuální výkladová stanoviska daňové správy a závěry Koordinačních výborů KDP ČR. * • legislativní rámec, výhled na rok 2019, • právní rámec podnikání: družstvo, fyzická osoba (OSVČ), s. r. o., akciová společnost, • specifika v rostlinné a živočišné výrobě – kalkulace VN, • specifika ostatní – lesy, vodní plochy, • HIM a NIM – specifika účtování a odepisování, • účtování zvířat, základní stádo, • pěstitelské celky trvalých porostu, • dotace a jejich účtování, podpory z EU, dotace a DPH, časové rozlišení, • škody a jejich pojištění, škody a DPH, • účtování zásob, normy přirozených úbytku, příchovky, • oceňování ve vlastních nákladech, kalkulace, • rezervy – možnost optimalizace, • účetní závěrka zemědělského podniku, • inventarizace majetku, • audit zemědělského podniku, • zemědělci (FO) – paušály, příležitostná činnost, členění příjmu na více období, • převod FO na právnickou osobu, daňová optimalizace, • zemědělci a EET, • příklady z praxe a případové studie zemědělských podniků. Dotazy a diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuNemocenské pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a důchodové pojištění – aktuálně a změny pro rok 2019

2018-11-21 - Po absolvování semináře budete mít přehled o nejvýznamnějších změnách, které nastaly v nemocenském pojištění, v pojistném na sociální zabezpečení a v důchodovém pojištění. Na semináři lektoři upozorní na nejčastější chyby a nejasnosti z nich vyplývající. Seznámíte se se změnami, které v této oblasti nastanou od 1. 1. 2019. * 9:00–12:15 • Nemocenské pojištění – aktuálně a změny pro rok 2019 • JUDr. František Vlasák Aktuální legislativní situace • účast na nemocenském pojištění • okruh pojištěných osob • podmínky účasti na nemocenském pojištění • vznik a zánik účasti na NP u zaměstnanců. Dávky NP: Podmínky nároku na dávky NP • výše dávek, jejich výpočet a výplata • uplatnění nároku na dávky • povinnosti zaměstnavatele v NP. 13:00–15:45 • Pojistné na sociální zabezpečení – aktuálně a změny pro rok 2019 • Mgr. Šárka Chotěborská Aktuální informace z legislativy • poplatníci pojistného a odvod pojistného • vyměřovací základy • sazby pojistného • maximální vyměřovací základ • přehled o výši pojistného – změny • přeplatky, nedoplatky, výkazy nedoplatků, promíjení penále, splátky, pokuty. Diskuze, odpovědi na dotazy. 16:00–19:00 • Důchodové pojištění v praxi organizací – aktuálně a změny pro rok 2019 • Jana Dorčáková Okruh pojištěných osob • jednotlivé druhy důchodů a jejich výše • úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění. Vedení ELDP: Doby pojištění a náhradní doby pojištění, zaměstnání a zaměstnání malého rozsahu, dohody o provedení práce • vzorové příklady • nejčastější závady zjišťované při kontrolní činnosti. Nezbytná součinnost zaměstnavatelů při sepisování žádostí o důchody: Používané tiskopisy • další aktuální informace. Diskuze, odpovědi na dotazy....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuZměny zákona o DPH 2018 / 2019 v příkladech, včetně zaúčtování specifických případů

2018-11-21 - úvod, současný stav legislativy, informace GFŘ, aktuální judikatura, pojmy pro účely zákona o DPH, nové vymezení dlouhodobého majetku, obchodního majetku dle judikatury SDEU, obrat – počítání obratu u společnosti, upřesnění místa plnění v § 10 – místo plnění u služeb vztahujících se k nemovité věci, rozšíření dle článku 31 směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, místo plnění při pořízení zboží z EU (§ 11), vyloučení NNO v případě pořízení zboží do jiného členského státu než je stát vydání DIČ, které poskytl kupující dodavateli (zaúčtování), změna při přenechání zboží s povinností odkupu (leasing § 13 odst. 3 písm. d) vč. zaúčtování, změny ve stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění, nový § 20a pro účely záloh – informace GFŘ – podrobně (zaúčtování), podmínky přiznání daně při přijetí zálohy, DPH u poukázek, povinnost přiznat daň z dodání zboží s místem plnění v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku (zaúčtování u odběratele), změny v úpravě odpočtu daně u dlouhodobého majetku (§ 78e) a u zásob – manka a škody, ztráta, zničení, krádež aj. – vědomostní test: věděl, vědět měl a mohl vědět o osudu majetku (zaúčtování vyrovnání odpočtu u zásob § 77 – informace GFŘ (zaúčtování), oprava odpočtu dle § 74 – zpřísněné podmínky vědomostního testu (zaúčtování), rozšíření ručení za daň na platby virtuální měnou, nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období, uvedení odpočtu do jiného období v době kontroly FÚ, nebo postupu k odstranění pochybností, režim přenesení daňové povinnosti při poskytování zaměstnanců – upozornění GFŘ na podvody u agentur práce, nespolehlivá osoba, nespolehlivý plátce – informace GFŘ. ...
InAkademia s.r.o. - Podrobnosti o kurzuDLOUHODOBÝ MAJETEK PRO POKROČILÉ v příkladech - účetní a daňový aspekt

2018-11-22 - Určeno pro ekonomy, finanční a majetkové účetní. Obsah: * Právní úprava dlouhodobého majetku * Dlouhodobý hmotný majetek * Dlouhodobý nehmotný majetek * Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek * Pořízení dlouhodobého majetku * Ocenění dlouhodobého majetku * Opravy vs. technické zhodnocení dlouhodobého majetku * Technické zhodnocení dlouhodobého majetku * Odpisování dlouhodobého majetku (odpisový plán, účetní odpisy, daňové odpisy) * Opravná položka k dlouhodobému majetku * Vyřazení dlouhodobého majetku * Směna majetku * Komponentní odpisování * Zbytková hodnota * Vybrané Interpretace Národní účetní rady a KOV týkající se dlouhodobého majetku * Odložená daň v souvislosti s dlouhodobým majetkem ...
Studio W - Podrobnosti o kurzuSrážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot

2018-11-22 - Na praktických příkladech si procvičíte problematiku srážek ze mzdy, jak postupovat v případě exekuce či osobního bankrotu zaměstnance. Lektorka vás upozorní na nejčastější chyby při provádění exekučních srážek. * Právní předpisy upravující postup při provádění srážek ze mzdy • příjmy, z nichž se srážky provádějí • srážky bez souhlasu zaměstnance a se souhlasem zaměstnance (dohoda uzavřená podle § 2045 OZ) • srážky přednostní a nepřednostní • pořadí srážek • nezabavitelné částky, plně zabavitelná část mzdy • jediný plátce příjmu, několik souběžných plátců příjmu • postup při provádění srážek ze mzdy • příslušenství ke srážce • povinnosti plátce příjmu • souběh exekucí • sankce při porušení povinností • úroky z prodlení • doručování exekučních titulů do datových schránek • exekuce a dočasná pracovní neschopnost • exekuce na mzdu a výplata odstupného. Postup při exekuci v případě změny plátce: Zaměstnavatel versus OSSZ, insolvenční zákon a osobní bankrot • podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení • zahájení insolvenčního řízení • rozhodnutí o úpadku • rozhodnutí o oddlužení schválením splátkového kalendáře • oddlužení zpeněžením majetkové podstaty • nepatrný konkurz a postup zaměstnavatele. Postup zaměstnavatele v případě insolvence zaměstnance • výše nezabavitelné částky v případě insolvence • postup v případě deponovaných částek na účtu zaměstnavatele • povinnosti dlužníka • pohledávky za podstatou • pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou (výživné). Součinnost zaměstnavatele vůči insolvenčním správcům, exekutorům, soudům v souvislosti s GDPR • exekuce dle § 312 OSŘ přikázáním jiné peněžité pohledávky – zabavení daňového bonusu. Diskuze a dotazy posluchačů....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuÚčtujeme v Pohodě

2018-11-22 - Základní délka kurzu jsou dva dny. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač s nainstalovaným účetním programem a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během přestávek možnost volného přístupu na internet.Základním předpokladem k úspěšnému zvládnutí tohoto kurzu je alespoň základní znalost Windows.Cílem kurzu je seznámit účastníky s ovládáním a základními pracemi v tomto účetním programu. Účastníci se naučí orientovat v programu a dokážou zúčtovávat nejčastější typy účetních případů - faktury, pokladnu, banku, párování a další. Současně dokážou provádět jednoduché importy/exporty, výběry dat a práci s účetní osnovou a základními číselníky programu. Nakonec se seznámí s účtováním mezd. Po ukončení kurzu budou moci samostatně účtovat jednoduché účetní úkony.Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky: Popis a základní ovládání programu POHODA   Účtová osnova, principy účetnictví   Účtování standardních účetních případů   Záznamy v tabulkách, úpravy dat, typování dokladů   Praktická cvičení v agendách programu   Účtování složitějších účetních případů   Problematika DPH   Administrace programu a účetních jednotek   Exporty a importy dat z programu   Opakování a procvičování probrané látky     Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.Rozsah výuky a organizace výuky: Celková délka kurzu jsou dva školicí dny, vždy 9:00 – 16:00 hodin.   Kurz probíhá ve skupinách prezenční formou na učebně.   Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.   Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.   Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno kurz absolvovat internátně na našem vzdělávacím středisku na Zbirohu (.kvasek.cz), nebo na našich učebnách na Karlovarsku.   Kurz vyučuje  tým zkušených lektorů: Ing. Marek Laurenčík, MBA, Ing. Zdeněk Jurák, Valérie Laurenčíková, Jan Andrš a další odborníci k některým dílčím tématům kurzu.   Podrobné informace o kurzu naleznete na našem webu:. /pocitacove-vzdelavani/kurz/pohoda/Podrobnou osnovu ke stažení naleznete:. /file/pohoda.pdf ...
JUBELA, s.r.o. - Podrobnosti o kurzuNemovitosti a jejich nájem z účetního a daňového pohledu

2018-11-22 - Na semináři získáte komplexní pohled na účetní a daňovou problematiku nemovitých věcí a jejich nájmu (pachtu), finančního leasingu, a to z hlediska daně z příjmu, DPH i daně z nemovitých věcí. Lektor zdůrazní i daňové vazby na postupy a povinnosti platné v souvislosti s občanským zákoníkem a zákonem č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn stanovisky MF ČR a GFŘ k dané problematice a bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v okamžiku konání semináře. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy posluchačů. * • vymezení nemovitých věcí v občanském právu a promítnutí této úpravy do daňových zákonů, • pořizování nemovitého majetku (koupě, finanční leasing, náklady spojené s pořízením, určení vstupní ceny, problematika tzv. vyvolaných investic), • možnosti odpisování nemovitých věcí (účetní odpisy včetně metody komponentního odpisování, principy stanovení daňových odpisů, zdůraznění novinek přijatých v roce 2018), • nájem (pacht) nemovitých věcí a služby s ním spojené (časové rozlišení, možnosti přefakturace služeb, poskytování vlastních služeb, vyúčtovávání služeb a související daňové aspekty), • technické zhodnocení versus opravy (základní odlišení, technické zhodnocení v účetním a daňovém pojetí, možnosti v případě, kdy technické zhodnocení či opravy provádí nájemce, nepeněžní příjem pronajímatele), • tvorba rezerv na opravy (základní principy, příklady postupu), • zdanění příjmů z nájmu (pachtu) nemovitých věcí (zaměření zejména na fyzické osoby – uplatňování nákladů v souvislosti s nájmem, rozdělení příjmů mezi spoluvlastníky jinak než podle výše podílů), • další specifické případy (jistota, problematika oprav u společenství vlastníků), • nemovité věci z pohledu DPH (kdy jde o zdanitelné plnění a kdy o plnění osvobozené, kdy aplikovat režim přenesení daňové povinnosti u dodání nemovitých věcí, zásady pro určení koeficientu pro krácení plnění na vstupu, DPH při dodání služeb souvisejících s nájmem), • daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí (základní postupy pro aplikaci těchto daní)....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuInvestiční controlling ... Nakládejte s prostředky efektivně!

2018-11-22 - Popis Seminář Investiční controlling je zaměřen na problémy systematického plánování, kontroly a řízení investic. Úkolem controllera je poskytnout informace pro manažerské rozhodování i v oblasti investičních projektů. Na semináři Vás naučíme: posoudit výnosnost a návratnost investice vzít v úvahu související riziko naplánovat životní cyklus dlouhodobého majetku připravit pro manažera podklady pro rozhodnutí o realizaci investice Investice a investiční rozhodování investice z pohledu strategie investiční proces a jeho fáze plánovací fáze plánování životního cyklu dlouhodobého majetku vyhodnocení ekonomické návratnosti investice výnosnost versus riziko controlling ve fázi realizace a kontrolní fáze vyhodnocování investic po jejich implementaci investiční reporting Případová studie - fungování investičního controllingu ve firmě ...
Controller Institut - Podrobnosti o kurzuDaňová evidence (dříve jednoduché účetnictví) - rekvalifikace

2018-11-22 - Rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy - číslo akreditace 17784/2013-1/410 Délka kurzu: 40 vyučovacích hodin * Pro bližší informace ohledně financování přes ÚP nás neváhejte kontaktovat * V kurzu Daňová evidence dříve nazývaném jednoduché účetnictví Vám vysvětlíme lidským způsobem , jak na daňové přiznání. Naučíme Vás zaznamenávat příjmy a výdaje za účelem zjištění dílčího základu daně z příjmů. Vysvětlíme Vám rozdíl mezi příjmy zdanite...
Centrum služeb pro podnikání s.r.o. - Podrobnosti o kurzuBalanced Scorecard motivace spojená s procesem ...

2018-11-22 - Popis Finanční cíle jsou ohniskem, do něhož směřují cíle a měřítka ostatních perspektiv BSC. Balanced Scorecard by měl být příběhem o tom, jak se pomocí akcí ve finančním, procesním, zákaznickém a akcionářském sektoru dostat k cíli, který zaručuje dlouhodobou ekonomickou výkonnost. Úvod - úvod do Balanced Scorecard (BSC) - historie, zkušenosti, základní filozofie Základní terminologie - finanční perspektiva - zákaznická perspektiva - interní procesy - učení a růst Strategická mapa - stavba strategické mapy - případová studie Měřítka BSC - výběr vhodných měřítek, formální a metodické požadavky na měřítka - vizualizace měřítek - propojení iniciativ a měřítek Strategické plánování - výběr cílových segmentů - nastavení strategických priorit - zjištění nedostatků, nastavení priorit zlepšování - propojení požadavků a interních procesů, priority zlepšování - úprava strategie Reporting, motivace - zásady reportingu - způsoby motivace BSC – rizika, příčiny selhání - chyby v procesu - příčiny v selhání - rizika pro úspěšnou implementaci BSC ...
Controller Institut - Podrobnosti o kurzuVýzkum a vývoj a jeho podpora v České republice – výkladový seminář

2018-11-22 - Cílem semináře je objasnit vám právní úpravu odpočitatelné položky na výzkum a vývoj, administrativní náročnost na její uplatnění, výhody a rizika s ní spojená. Na semináři bude prezentováno 5 základních klíčů pro rozpoznání výzkumu a vývoje včetně manuálu pro hodnocení novosti, technické nejistoty a formální stránky projektu. Součástí semináře bude prezentace případové projektové dokumentace. Seznámíte se také s pravidly nutnými pro posouzení výzkumu a vývoje s ohledem na uplatnění nároku na daňové zvýhodnění. * • financování inovací, výzkumu a vývoje v ČR – srovnání rizik, • nepřímá podpora výzkumu a vývoje – odpočitatelná položka aneb dvojité uplatnění nákladů, • jaké jsou uznatelné náklady na vědu a výzkum, • co je to výzkum a vývoj, • jak poznáme, zda jde o výzkum a vývoj, • výklad prvku novosti, • manuály k posouzení vědy a výzkumu, • projekty vědy a výzkumu a jak je zpracovávat, studie proveditelnosti, zprávy k projektu. Diskuze, odpovědi na dotazy. ...
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuDaně a účetnictví včetně novinek od roku 2019 a účetní závěrka 2018 pro nestátní neziskové organizace

2018-11-22 - Program semináře: * Zápis skutečných majitelů do veřejného rejstříku - nová povinnost pro všechny právnické osoby zapsané ve veřejném rejstříku - termín zápisu - definice skutečných majitelů u nestátních neziskových organizací - způsob provedení zápisu - informační systém skutečných majitelů (ISSM) * Zákon o rozpočtové odpovědnosti - vymezení nestátních neziskových organizací, na které zákon dopadá - sestavení a zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu - sestavení a zveřejnění rozpočtu * Změny v dani z příjmů právnických osob v roce 2018 - změny ve vymezení veřejně prospěšného poplatníka - snížení základu daně podle §20 (7) nově - změny v odepisování hmotného a nehmotného majetku - změny v poskytování benefitů zaměstnancům - daňové řešení fondů organizace - daňový režim přijatých peněžních a nepeněžních darů – změny od 2018 - sledování zdrojů financování pro účely stanovené daňové uznatelnosti nákladů/výdajů * Komplexní příklad na sestavení daňového přiznání za rok 2018 * Jednoduché účetnictví v roce 2018 * Vyhláška č. 504/2002 Sb. - komplikované účetní případy - změna kategorie účetní jednotky - podklady z účetnictví nutné pro stanovení základu daně u poplatníka * Informace o novinkách v dani z příjmů a v účetnictví pro rok 2019 – pokud budou v uvedené termínu již zveřejněny * Dopad novely zákona o DPH do hospodaření nestátních neziskových organizací od roku 2019 - důvod razantního zvýšení nákladů organizace v roce 2019 - propočet finančního dopadu do peněžních toků organizace v roce 2019 a 2020 - dopad do rozpočtu nákladů v roce 2019 ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuDaň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí v roce 2018/2019

2018-11-22 - Ze semináře si odnesete ucelený pohled na aktuální právní úpravu majetkových daní včetně příkladů z praxe. Přidanou hodnotou semináře bude komentář k vybraným ustanovením včetně aktuálních praktických příkladů k dani z nemovitých věcí a k dani z nabytí nemovitých věcí a základů oceňování a praktické informace k určení směrné hodnoty. * Daň z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2019: Obsahem I. části semináře bude komentář ke stěžejním ustanovením zákona o dani z nemovitých věcí včetně legislativních změn na r. 2019 (platných ke dni konání semináře) s výkladem vybraných stanovisek GFŘ, dopadajících zejména na: • daň z pozemků (vymezení předmětu daně), • daň ze staveb a jednotek (vymezení předmětu daně), • vybraná osvobození od daně, • základ a sazbu daně, tiskopisy přiznání k dani z nemovitých věcí. Součástí výkladu bude také příklad zaměřený na problematiku daně z nemovitých věcí. Daň z nabytí nemovitých věcí aktuálně: Obsahem II. části semináře bude výklad vybraných ustanovení zákonného opatření Senátu s ohledem na aktuální stanoviska GFŘ dopadající zejména na: • předmět daně z nabytí nemovitých věcí, • novinky v osvobozeních od daně z nabytí nemovitých věcí, • základ daně včetně definování nabývací hodnoty, • určení směrné hodnoty, • tiskopisy přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí. Součástí výkladu bude také příklad k dani z nabytí nemovitých věcí. Diskuze, odpovědi na dotazy k majetkovým daním. Program zohlední aktuální legislativní vývoj k datu konání semináře...
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu


Celkem nalezeno - 604 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro účetnictví
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7| ... >> poslední (41)
[?]
 
Novinky & Aktuality

MZDY - RON Software | ron.cz
mzdy | 2018-10-04 

Blog Mzdy - RSM CZ
mzdy | 2018-09-15 

Aladdin - mzdy
mzdy | 2018-08-20 

Mzdy a personalistika
mzdy | 2018-08-17 

Mzdy | otazkyodpovedi.cz
mzdy | 2018-07-29 

Mzdy - Finance.cz
mzdy | 2018-07-15 

Modul pro mzdy a personalistiku
mzdy | 2018-07-01 

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde