Rekvalifikační účetní kurzy
zakon c 320 2001 sb o financni kontrole ve verejne sprave a o zmene nekterych zakonu zakon o fi nancni kontrole
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

Finanční účetnictví

Celkem nalezeno - 63 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro Finanční účetnictví
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5| ... >> poslední (5)


AUDIT INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ DLE ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

2018-05-21 - Kurz je určen pro pracovníky orgánů a organizací veřejného sektoru veřejné správy vykonávající práce v oblasti interního auditu zejména na pozici asistent auditora pro informační systémy nebo na pozici vedoucí interního auditu. Kurz je součástí jednotné odborné přípravy pro profesi interní auditor veřejné správy, kde navazuje na čtrnáctidenní rekvalifikační kurz ČIIA se základní všeobecnou kvalifikací. Kurz se opírá především o zákon o kybernetické bezpečnosti....
Český institut interních auditorů, z.s. - Podrobnosti o kurzuFinance a controlling pro nefinanční manažery ... Prohloubení znalostí pro ty, kteří chtějí uspět

2018-05-22 - Popis Obchodní zručnost, kvalitní technologie nebo umění motivovat ostatní Vás mohou přivést do centra pozornosti, ale nezaručí Váš finanční úspěch. Majetek a znalosti stojí peníze a tak představují spíše závazek, chcete-li výzvu, k dosažení finančního efektu. Naučte se spojovat odborný a ekonomický aspekt svých rozhodnutí a dívat se na Váš podnik s nadhledem a ve správných souvislostech. S výkonem každé manažerské funkce téměř vždy souvisí potřeba ekonomicky myslet. Po absolvování semináře budete schopni: vidět za každým rozhodnutím ekonomické dopady (zisk, výši nepřímých nákladů závisejících na způsobu obsluhy zákazníka, ocenění rizika apod.), chápat chování určitých ekonomických veličin v závislosti na vlastních rozhodnutích (včetně těch budoucích) a včas o tom komunikovat s dalšími odpovědnými osobami, které jsou dotčeny. 1. den 9:00 - 12:30 Úspěch v podnikání – pohled manažerů vs. pohled účetních Zjištění Hospodářského výsledku – ukázka na obchodním případu Cash-to-cash cyklus 1. den 13:30 - 17:00 Účetnictví – k čemu slouží a jak funguje Ukazatele ziskovosti a jejich význam EBIT, EBITDA, hrubá marže, krycí příspěvek souvislosti s Cash Flow 2. den 9:00 - 12:30 Investice životní cyklus účetní a manažerské odpisy a jejich uplatnění Střediskový, procesní a projektový pohled na výkonnost 2. den 13:30 - 17:00 Rozpočty a kalkulace Strategické a operativní plánování budget forecast ...
Controller Institut - Podrobnosti o kurzuFINANČNÍ ŘÍZENÍ PRO NEFINANČNÍ MANAŽERY - 2denní

2018-05-23 - Určeno pro zodpovědné manažery bez ekonomického vzdělání, nebo manažery nevyužívající v každodenní praxi své dříve nabyté znalosti v oblasti financí, vlastníky firem a všechny ty, kteří chtějí dobře rozumět ekonomické stránce svého podnikání. Cíl: Účastníci se zorientují v základních údajích, které o procesech v podniku poskytují účetní výkazy – majetek, výsledek hospodaření. Na tomto základě budou srozumitelně vysvětleny základní ekonomické pojmy, principy a postupy firemní ekonomiky a podán všeobecný přehled o finančním řízení podniku. Účastníci se také seznámí se základy finanční analýzy, díky níž budou moci rychle vyhodnotit ekonomickou situaci podniku. Obsah: * Finanční řízení a plánování v současné podnikové praxi * Podniková ekonomika v praxi * Zdroje ekonomických dat – účetní výkazy * Jazyk podnikání – účetnictví z pohledu manažera * Manažerské ukazatele pro identifikaci finanční situace podniku * Role financí v rámci organizace * Účetní informace v řízení podniku * Ekonomická stránka podnikání – výnosnost, platební schopnost * Výkazy finančního účetnictví versus manažerské přehledy * Majetek a jeho zobrazení v rozvaze * Majetkové relace zachycující zdravé postavení podniku, pracovní kapitál * Hodnocení a řízení zadluženosti a schopnosti firmy dostát závazkům * Výsledky hospodaření * Náklady a ceny podniku * Výkaz zisku a ztráty a jeho praktické využití v řízení * Hodnocení aktivity a rentability podniku * Marže podniku a jejich sledování * Účelová versus druhová výsledovka * Volba vhodné oceňovací techniky a výpočet marží * Vztah zisku a peněz (výkaz o peněžních tocích a jeho využití v řízení) * Cash flow management * Hodnocení peněžních toků na bázi cash flow * Možnosti ovlivňování cash flow * Nástroje cash flow managementu * Finanční a ekonomické plánování * Rozbor ziskovosti a vlivů na hospodářský výsledek a peněžní tok * Aktivní řízení financování podniku – příklady úspěšných aplikací Metody výuky: Interaktivní výklad – zapojování účastníků, minimum teorie, důraz na srozumitelnost. Praktická cvičení a výpočty – od schématických příkladů až po rozbor finančních ukazatelů a jejich ekonomickou interpretaci. Analýza modelových příkladů z praxe umožňující pochopení širších ekonomických souvislostí účetních a ekonomických dat v rámci činnosti podniku. Řízená diskuze – odborná zpětná vazba na podněty účastníků z praxe. ...
Studio W - Podrobnosti o kurzuPRAKTICKÉ DOVEDNOSTI PRO VÝKON INTERNÍHO AUDITU

2018-05-28 - URČENO PRO: Začínající interní auditory ve veřejné správě. Navazuje na základní kurz, probíhající v rámci jednotného systému odborné přípravy pracovníků veřejné správy v oboru finanční kontrola a interní audit. Kurz ukončen testem. Atestační kurz je zařazený v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – junior. CÍL KURZU: Posluchači získají základní dovednosti nezbytné pro orientaci a provádění interního auditu v orgánech veřejné správy. Navazuje na teoretické základy získané v rámci základního kurzu a rozvíjí tyto získané znalosti v praktické dovednosti. Součástí jednotlivých bloků budou rovněž případové studie a osvojení daných dovedností....
Český institut interních auditorů, z.s. - Podrobnosti o kurzuFinanční analýza – krok po kroku až k souhrnným analýzám

2018-05-29 - Na semináři se seznámíte s metodami finanční analýzy jako nástroje, který zkoumá firmu zevnitř, a který pomáhá odhalit slabé a silné stránky společnosti, tzv. finanční zdraví a zároveň umožňujícího na základě zjištěných skutečností navrhnout nejlepší možný směr firmy do budoucnosti. * 1. den: Základy finanční analýzy: Termíny finanční analýzy v českém a anglickém pojetí • podstata a postup finanční analýzy • zdroje informací pro finanční analýzu • finanční výkazy v ČR a jiných zemích (profit and loss, balance sheet, cash flow) • struktura aktiv a pasiv • struktura nákladů a výnosů • změny v účetních výkazech • omezení vypovídací schopnosti účetních dat. Metody finanční analýzy: Základní (standardní) a vyšší metody • způsoby interpretace výsledků. Trendová a strukturální analýza a jejich vypovídací schopnost • praktický příklad. Rozdílové ukazatele: Likvidity (ČPK, ČPP, ČPPF) • ukazatele hospodářského výsledku (zisku) a jeho pojetí ve výkazu zisku a ztrát v ČR a v jiných zemích • úrovně zisku pro účely finanční analýzy (EBIT, EBT, EAT, EBITDA, NOPAT) • praktické příklady. 2. den: Poměrové ukazatele finanční analýzy a způsoby jejich výpočtu a interpretace. Ukazatele rentability (profitability ratios): ROA, ROE, ROS, ROCE • praktické procvičení. Ukazatele likvidity (liquidity ratios): Peněžní (Cash ratio), pohotová (quick ratio), běžná likvidita (current ratio) • praktické procvičení. Ukazatele aktivity (asset utilization ratios): Rychlost obratu • doba obratu zásob, pohledávek, stálých aktiv, závazků, celkových aktiv • obratový cyklus peněz • ukazatele krytí stálých aktiv • praktické procvičení. Ukazatele zadluženosti (debt ratio): Ukazatele věřitelského rizika (debt ratio) • ukazatel zadlužení vlastního kapitálu (debt/equity ratio) • koeficient samofinancování (equity ratio) • finanční páka (financial laverage) • ukazatele dluhové schopnosti podniku a doby oddlužení • praktické procvičení. 3. den: Bankrotní a bonitní modely (predikční modely): Komplexní hodnocení finanční stability společnosti • příznaky budoucích problémů a negativního vývoje. Predikční modely: Altmanův model Z-score • Index důvěryhodnosti • Kralickův Quick test • další modely • praktické příklady. Výkonnost firmy, její pojetí a měření: Vývoj v pojetí a ukazatelů výkonnosti • ukazatele na bázi přidané hodnoty (MVA, EVA) a jejich využití ve finanční analýze • problémy jejich výpočtu • praktické příklady. Pyramidové soustavy ukazatelů a jejich místo v hodnocení finanční stability a výkonnosti: Du Pontův rozklad ukazatele rentability • rozklad ukazatele EVA • praktický příklad. Po skončení výuky test IES, oprava a vyhodnocení....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuAUDIT KLÍČOVÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

2018-05-30 - URČENO PRO Interní auditory [příp. kontrolory] orgánů veřejné správy a samosprávy [a jimi zřizovaných organizací]. Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě– junior....
Český institut interních auditorů, z.s. - Podrobnosti o kurzuOceňování finančních derivátů a jejich použití při řízení finančních rizik pro začínající

2018-06-06 - Na semináři získáte základní znalosti o oceňování a použití finančních derivátů (opce, forwardy, swapy) a jejich použití v praxi. Výklad bude provázen praktickými příklady. * • základní typy finančních derivátů (opce, futures, forwardy, swapy), • oceňování opcí (binomický model, Black-Scholesův model), • citlivosti cen opcí na vstupní parametry (Greeks), delta hedging, • kritéria pro předčasné uplatnění amerických opcí, • Mertonovo rozšíření Black-Scholesova modelu a jeho aplikace (opce na index, měnové opce, atd.), • forwardy a futures, oceňování, aplikace, • použití opční metodiky při řízení kreditního rizika (KMV model), • durace a imunizace úrokového portfolia, • úrokové swapy, určení rovnovážné swapové míry, použití swapů pro imunizaci, použití FRA, • měnové swapy a jejich použití, • některé typy exotických opcí (bariérové, asijské, apod.), • kreditní deriváty a obchodování s kreditním rizikem (kreditní swapy, CDO), • praktické příklady. Dotazy a diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuFinanční kontrola a interní audit (zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, po 19 novelách)

2018-06-07 - Několik let připravovaný nový zákon byl Sněmovnou zamítnut. Zopakujeme si proto povinnosti, které stanoví organizačním složkám státu, obcím, krajům, příspěvkovým organizacím, veřejným VŠ, zdravotním pojišťovnám a veřejným výzkumným institucím současný zákon o finanční kontrole. * Finanční kontrola a interní audit (zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, po 19 novelách) • povinnosti orgánů veřejné správy stanovené v zákoně o finanční kontrole a dalších právních předpisech – praktická aplikace a problémy, • vnitřní a veřejnosprávní kontrola, • kontrolní systém ve státním orgánu, v obci, kraji, příspěvkové organizaci, • úloha kontrolních útvarů, útvaru interního auditu a výborů zastupitelstva, • příklad dotazníku ke kontrolnímu systému po linii řízení, • příklady vnitřních předpisů o kontrole, pravidla výkonu vnitřní kontroly nebo interního auditu, dokumentace předběžné kontroly, vymezení činností kontrolního útvaru aj., • omezení pro kontrolu a interní audit (utajované informace, citlivé osobní údaje, diskriminace aj.), • možnost nebo povinnost oznamovat podezření na trestný čin, • diskuze k právům a povinnostem kontroly....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuFinanční profesionál 2018® – finanční řízení pro vrcholový a střední management

2018-06-11 - Cyklus odborných přednášek a workshopů vás seznámí - s podnikovou strategií jako nástrojem úspěšného podnikání včetně celosvětových trendů, které ho ovlivňují, - s účetním výkaznictvím, - s metodami finanční analýzy zkoumajícími firmu zevnitř, - navazujícím finančním plánováním a oceňováním firmy. Prakticky orientované workshopy jsou zaměřené na doplnění znalostí finančního managementu, například na efektivní využívání progresivně se vyvíjejících technologií a prohloubení právních znalostí. * 1. den • 11. 6. 2018 9:00–13:00 • Strategie podniku • Ing. Josef Krause, Ph.D. Strategie a strategické řízení – základní podmínka přežití a rozvoje podniku • různá pojetí strategie podniku • principy strategického myšlení. Celosvětové trendy ovlivňující podnikání. 14:30–18:00 • Manažerské účetnictví • doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D. Řízení hospodárnosti pomocí kalkulací a rozpočtů • vnitropodniková střediska a řízení nákladů podle odpovědnosti • informační systém nákladového účetnictví. 2. den • 12. 6. 2018 9:00–13:00 • Účetní výkaznictví podle českých předpisů a IFRS • prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. Rozdíly mezi IFRS a českou úpravou • zásady sestavení účetní závěrky • vypovídací schopnost účetních výkazů. 14:00–18:00 • Finanční analýza • prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. Základní ukazatele finanční analýzy a jejich interpretace • horizontální a vertikální analýza • poměrové ukazatele • bankrotní a bonitní modely • praktické aplikace na konkrétní firmě 3. den • 13. 6. 2018 9:00–13:00 • Finanční plánování • Ing. Petra Štamfestová, Ph.D. Krátkodobé finanční plánování • řízení pracovního kapitálu • plánování cash flow • dlouhodobé finanční plánování • příprava střednědobých a dlouhodobých finančních plánů • praktické aplikace. 14:00–18:00 • Oceňování firmy • Ing. Petra Štamfestová, Ph.D. Základní cíl – růst tržní hodnoty firmy • faktory ovlivňující hodnotu firmy • metody hodnocení firmy • praktické aplikace. 4. den • 14. 6. 2018 WORKSHOP 1 9:00–12:00 • Investiční rozhodování • prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. Časová hodnota peněz • peněžní toky jako součást analytické části investičního projektu • základní kritéria hodnocení ekonomické efektivnosti projektu • cizí zdroje financování investičního projektu. WORKSHOP 2 12:45–15:45 • Právní základ pro manažery • Mgr. Ing. Tereza Krupová Základy orientace v právu, přehled významných právních předpisů a jejich vazby • zaměstnávání fyzických osob v pracovněprávních vztazích podle nové právní úpravy • možnost odchylek od zákoníku práce • mzdová a další práva manažerů • statutární orgán zaměstnancem • zákaz konkurence a povinnost mlčenlivosti • profesní odpovědnost. WORKSHOP 3 16:00–18:30 • Využití informačních technologií ve finančním řízení • Ing. Josef Horák, Ph.D. Úvod do problematiky • práce s daty, jejich řazení, filtrování • finanční a statistické funkce v Excelu • analýza scénářů • vizualizace dat pomocí podmíněného formátování v tabulkách • kontingenční tabulky a kontingenční grafy. Na workshop si, prosím, přineste svůj notebook s nainstalovaným Excelem (nejlépe verze Excel 2010 a vyšší). Test IES....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuFinanční deriváty - měnové a úrokové deriváty z hlediska obchodu i účetnictví (BEST PRACTICE)

2018-06-12 - Využijte v praxi finanční deriváty a seznamte se se zajišťovacím účetnictvím Finanční deriváty jsou účinným nástrojem k zajištění různých druhů rizik, v České republice nejčastěji k zajištění měnového rizika. Pokud přicházíte i jen vzdáleně do styku s měnovými a úrokovými deriváty, budou pro vás bezpochyby zajímavé reálné zkušenosti s jejich využitím v podnikové praxi. Poskytneme vám oboustranný pohled ze strany treasury či finančního manažera i účetní – poznáte jak obchodní stránku věci, tak i způsob, jak finanční deriváty účtovat a zdanit podle českých i mezinárodních účetních standardů (IAS/IFRS). Kurz je určen: pracovníkům v oblasti podnikového treasury   finančním ředitelům   hlavním účetním a metodikům účetnictví   analytikům   pracovníkům controllingu, kteří se zabývají komplikovanými oblastmi účetnictví    Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: získáte ucelený přehled o finančních derivátech a jejich využití v podnikové praxi   porozumíte jednotlivým druhům měnových a úrokových derivátů   pochopíte princip zajištění měnového i ostatních rizik   poznáte způsoby oceňování derivátů a dozvíte se, jak rozložit v čase dopady z finančních derivátů   naučíte se, jak v praxi správně nastavit zajištění rizika (zajišťovací účetnictví)   poznáte, jak účtovat finanční deriváty podle českých i mezinárodních účetních standardů     ...
Top Vision - Podrobnosti o kurzuFinanční modelování v MS Excel ... … aneb Jak namodelovat Business case pro pravidelný reporting

2018-06-13 - Popis Odborný seminář Finanční modelování – principy a praxe Vám poskytne univerzální návod na sestavení efektivního a spolehlivého plánovacího modelu a na praktických příkladech Vás seznámí s řešením mnoha úkolů, se kterými se při tvorbě obchodního modelu firmy setkáte. Metoda tvorby plánovacího modelu, kterou si během kurzu osvojíte, byla speciálně vyvinuta pro účely obchodního plánování a využívá robustních databázových a BI principů při maximálním využití flexibility prostředí MS Excel, takže obstojí i při last-minute změnách, kdy běžné postupy ‘propojování buněk’ selhávají. Metoda tak poskytuje klíčový benefit pro vedení financi, a to v dnešní době tolik důležitou dynamiku a rychlou reakci na změnu business modelu a parametrů plánu. Seminář vám ukáže jak synergicky spojit a kombinovat jednotlivé funkce a nástroje Excelu v jeden funkční celek představující obchodní model firmy. Naučíte se jak efektivně eliminovat nejčastější chyby způsobené odkazem na nesprávnou buňku, jak využít vestavěné funkce pro trendové predikce, jak modelovat sezónalitu a na závěr, jak celý obchodní model konsolidovat pomocí výstupu do kontingenční tabulky Lektor Radek Káňa, finanční controller AVAST Software s.r.o. Obsah Úvod do finančního a obchodního modelování MS Excel jako platforma pro finanční modelování, dostupné funkce, nástroje a metody v Excelu Využití kontingenčních tabulek pro finanční modelování. Eliminace linkovacích chyb a odkazů na nesprávné hodnoty pomocí pojmenovaných oblastí Zrychlení tvorby modelu pomocí maticových vzorců Automatické predikce na základě lineární regrese Modelování sezonality Konsolidace a automatické nastavení výstupu celého modelu do formy kontingenční tabulky Případová studie V rámci praktické části semináře se účastnící školení naučí na případové studii jak efektivně využít dostupné nástroje v MS Excel pro tvorbu obchodního modelu firmy a budou mít možnost si na praktických cvičeních osvojit funkce Excelu nezbytné pro zvládnutí prezentované metody obchodního modelování. Mezi základní funkce ástroje použité v rámci semináře při tvorbě finančního modelu patří: Ověřování vstupů Kontingenční tabulky Maticové vzorce Pojmenované oblasti Správce názvů Analýza časových řad – trendy, regrese Funkce Index, Pozvyhledat Textové funkce Cílová skupina Seminář je určen: Manažerům a specialistům útvaru finančního plánování a reportingu Interním a externím finančním analytikům Specialistům a soudním znalcům pro obor oceňování podniku Všem zájemcům o sestavení robustního řešení pro finanční modelování na plat...
Controller Institut - Podrobnosti o kurzuPower Pivot začněte s BI ve financích ... Jak využít nové funkce Excelu 2013 ve finančních odděleních

2018-06-14 - Popis Co můžeme jako finanční profesionálové udělat s novými technologiemi a změnami, které přináší? Jak pracujeme? Vezmeme data, změníme je ve znalost a tu využijeme k tomu, abychom něco ovlivnili, aby to mělo dopad na fungování firmy. Nechceme přece jen měřit hodnoty, ale vytvářet je. Objevte potenciál nových a zároveň jednodušších funkcí a vlastností Excelu 2013 a Power Pivot a upgradujte finance ve vaší firmě skrze business intelligence (BI). Dejte vašemu IT požadavek, který snáz dodá, a ve financích si nechte flexibilitu, kterou potřebujete. Začněte nyní. Co se na semináři dozvíte: Finance, BI, PowerPivot, Power Query – jak to vše souvisí? Opět kontingenční tabulka? Kde jsou data? Na co a jak se chci dívat? Vlastní metriky a hierarchie. Čas. Jak si efektivně nastavit datum, aby i YTD v posunutém fiskálním roce byl na kliknutí ? Jak to ostatním ukážu? Živé reporty i v PowerPointu, grafy a vizualizace. Případové studie – vybereme společně jednu případovou studii a společně ji vyřešíme včetně jednoduchého dashboardu. Skutečnost versus plán Počítání zákazníků dle jejich komerční aktivity, podpůrné metriky Jednoduchý P&L report KPI analýza nemocnosti zaměstnanců Cash Flow přímou metodou Analýza pohledávek v pásmech Výpočet obchodních provizí Poznámka lektora: Co se na semináři nedozvíte: Do jednoho dne vměstnat související technická témata nelze, ale školení je navrženo tak, aby na jednoduchých příkladech umožnilo studentům ihned začít vytvářet vlastní a pro svou roli relevantní řešení. Není tedy možné probrat: Kompletní přehled technologie PowerPivot a PowerBI Tvorba komplexních transformací dat a vzorců Tvorba složitějších PowerView dashbordů, PowerQuery transformací ...
Controller Institut - Podrobnosti o kurzuVybrané nálezy z kontrol finančního úřadu

2018-06-14 - Na semináři budete upozorněni na nejčastější okruhy problémů, které daňový subjekt řeší v případě kontroly finančního úřadu. Představeny budou finanční správou typicky kontrolované oblasti. Samozřejmostí bude představení aktuální soudní judikatury, která přinesla vyřešení řady sporných otázek, které při kontrolách finančních úřadů panovaly mezi výklady finanční správy a názorem kontrolovaných daňových subjektů. * • závěry z vybraných kontrol finančních úřadů se zaměřením na oblast daně z příjmů a DPH a související analýza nejčastějších chyb daňových subjektů v daných kauzách, • daňově uznatelné a neuznatelné náklady optikou finančního úřadu (například zaměstnanecké benefity, škody, cestovné, management fee, opravy vs. technické zhodnocení, chyby v oblasti pohledávek a jiné), • chyby při aplikaci zákona o DPH (například prokazování a riziko odepření nároku na odpočet, dobrá víra odběratele, riziko ručení za DPH a jiné), • postupy finančního úřadu při kontrole cen obvyklých (daňové minimum pro účtárnu), • obrana proti postupům správce daně dle platného daňového řádu, • praktické tipy k prevenci chyb. Dotazy, diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuSTANOVOVÁNÍ FINANČNÍ BONITY ZÁKAZNÍKŮ pro obchodníky

2018-06-14 - Určeno pro zodpovědné manažery v oblasti obchodu, kteří chtějí rychle a efektivně vyhodnotit finanční zdraví firem obchodních partnerů a odvrátit potenciální ohrožení od své domovské firmy. Cíl: Účastníci si odnesou nástroj stanovení bonity firem a sami si na mnoha příkladech vyzkouší posouzení ekonomické situace firem různých velikostí, typů (s.r.o., a.s.), oblastí podnikání (společnosti výrobní i obchodní) a oborů (potravinářství, průmysl, velkoobchod). Při rozboru finanční bonity klade lektorka důraz na její vliv na obchodní vztahy a souvislosti z praxe. Obsah: * Zdroje ekonomických informací o firmách obchodních partnerů * Tři kliknutí k účetním výkazům ve Sbírce listin * Rychločtení v rozvaze a výsledovce * Pilíře finanční bonity * Jak určit finanční slabiny firem obchodních partnerů * Jak v pěti minutách rozpoznat problémovou firmu * Určení finanční solventnosti firmy obchodního partnera * Jak snadno zjistit, zda je firma finančně stabilním partnerem * Tři kroky k určení platební schopnosti firmy Metody výuky: Interaktivní výklad – zapojování účastníků, minimum teorie, důraz na srozumitelnost, praktická cvičení a výpočty, práce ve dvojicích, individuální posouzení účastníky zvolené firmy. ...
Studio W - Podrobnosti o kurzuVEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA V TEORII I PRAXI

2018-06-18 - URČENO PRO Kontrolory provádějící veřejnosprávní kontrolu zřizovaných organizací, kontrolory provádějící veřenosprávní kontrolu poskytované veřejné finanční podpory, interní auditory, kontrolory a auditory prostředků poskytovaných z rozpočtu EU. Kurz je zařazen v systému odborné certifikace na úrovni – Interní audit ve veřejné správě – junior....
Český institut interních auditorů, z.s. - Podrobnosti o kurzu


Celkem nalezeno - 63 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro Finanční účetnictví
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5| ... >> poslední (5)  2002 - Connection refused