Rekvalifikační účetní kurzy
finance pro nefinancni manazery
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

Finanční účetnictví

Celkem nalezeno - 63 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro Finanční účetnictví
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5| ... >> poslední (5)


Podnikové finance pro nefinanční manažery ... Vše podstatné pro ty, kteří chtějí porozumět financím

2018-04-11 - Popis Znalost ekonomických vztahů a principů finančního řízení je vyžadovaná u každého manažera a podnikatele. Seminář je ideálním odrazovým můstkem pro neekonomy, jež chtějí vstoupit do světa podnikových financí, finančního a manažerského účetnictví, podnikového hospodářství a controllingu. Interaktivní výklad a četné příklady z praxe Vám pomohou vybudovat solidní znalosti, na kterých budete moci založit své finanční plány a rozhodnutí, ale i osobní a kariérní růst. 1. den – přes osobní hospodaření k pochopení ekonomiky podniku Bilance a základní pohled na aktiva a pasiva Peněžní toky a časová hodnota peněz Finanční páka Kapitálové zhodnocení versus Cash Flow Investování a rozložení rizik 2. den – Ekonomická realita podniku Účetní výkazy – druhy, význam, struktura Rozvaha Výsledovka Cash Flow Účetní výkazy – zdroj informací o hospodaření podniku Finanční analýza Ukazatele rentability Ukazatele aktivity Ukazatele zadluženosti Ukazatele likvidity ...
Controller Institut - Podrobnosti o kurzuGDPR – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z POHLEDU PERSONALISTIKY A FINANČNÍCH SLUŽEB

2018-04-12 - Lektor kurzu: Mgr. Nikola DOHNALOVÁ Jednatelka společnosti zabývající se úpravou GDPR ve firmách a na úřadech. Působila na Úřadu pro ochranu osobních údajů.  Další informace: Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma. ...
Intellego - vzdělávací agentura - Podrobnosti o kurzuDaňově uznatelné/neuznatelné náklady - jak předejít problémům při finanční kontrole

2018-04-12 - Naučte se správně stanovit základ daně a daňovou povinnost Problematice daňových nákladů je třeba věnovat patřičnou pozornost. Správné stanovení základu daně je důležité pro následné určení daňové povinnosti účetní jednotky. Za nesprávně stanovenou výši daňové povinnosti hrozí nemalé sankce od finančního úřadu. Získejte přehled v oblasti daňově uznatelných a neuznatelných nákladů, poučte se z nejčastějších chyb a z výsledků kontrol finančních úřadů a předejděte tak možným komplikacím. Kurz je určen: účetním a daňovým poradcům   interním auditorům   malým a středním podnikatelům   dalším zájemcům o danou problematiku    Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: zorientujete se v daňově uznatelných a neuznatelných nákladech   naučíte se správně stanovit základ daně a výši daňové povinnosti   účtování daňově uznatelných a neuznatelných nákladů si vyzkoušíte na praktických příkladech   seznámíte se s daňově rizikovými oblastmi, na něž se zaměřují finanční kontroly   zjistíte, jaké jsou nejčastější chyby v praxi a jak se jim vyhnout     ...
Top Vision - Podrobnosti o kurzuNASTAVENÍ A HODNOCENÍ PROGRAMU PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY INTERNÍHO AUDITU VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

2018-04-16 - URČENO PRO Pro interní auditory, řídící a vedoucí pracovníků útvarů interního auditu, metodiky pro auditní činnost, odborníky připravující se na nezávislou validaci interních hodnocení ve veřejné správě a další, kteří se zajímají o problematiku praktického nastavení a hodnocení Programu pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu ve veřejné správě. Kurz je zařazen v systému odborné certifikace na úrovni – Interní audit ve veřejné správě – expert - konzultant....
Český institut interních auditorů, z.s. - Podrobnosti o kurzuTransferové ceny ... z pohledu daňových a finančních rizik

2018-04-17 - Popis Problematika transferových cen je velmi složitá a jejich nesprávné ošetření může výrazně zvýšit daňové zatížení. Proto je důležité, aby Váš podnik měl správně navrženou strategii pro transferové ceny. Cílem semináře je prezentace a jasná definice tvorby transferových cen. Budeme se věnovat transakcím mezi spřízněnými osobami z pohledu daňových a finančních rizik. Transferové ceny - obecné principy Metodika dle OECD - Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy Legislativní rámec v ČR - litera zákona i sdělení Ministerstva financí Dokumentace k převodním cenám - praktický přístup a doporučení z praxe Závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami - od podání žádosti k úspěšně schválenému výroku Aktivity orgánů státní správy v oblasti převodních cen, aneb na co si dát pozor Daňová optimalizace a jak se připravit na daňovou kontrolu (včetně přípravy dokumentačního balíčku) Současná ekonomická situace - praktický dopad na metodiku stanovení převodních cen a jejich dokumentace Případová studie: DOKUMENTACE TRANSFEROVÝCH CEN VÝROBNÍHO PODNIKU A VE FINANČNÍCH TRANSAKCÍCH - funkční profily a metody cenotvorby - cenotvorba u finančních transakcí - lokální specifika (country specific) - dokumentace transferových cen ...
Controller Institut - Podrobnosti o kurzuIFRS 9 - finanční nástroje - významné změny v účtování a vykazování finančních nástrojů

2018-04-17 - Seznamte se s novým standardem, který má dopad na všechny účetní jednotky V roce 2018 se významně změní vykazování a účtování finančních nástrojů. Již v roce 2017 je nutné shromažďovat některé nové informace pro správné zveřejnění srovnávacího období. Změny se týkají nejen finančních institucí, ale i těch účetních jednotek, které mají pohledávky. Odlišný způsob tvorby opravných položek zasáhne téměř všechny společnosti. Seznamte se s novými požadavky v rámci tohoto odborného semináře. Kurz je určen: účetním   kontrolorům   interním auditorům   finančním manažerům    Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: seznámíte se s komplikovanými změnami standardů IAS 39 a IAS 32   vyzkoušíte si účtování podle nového standardu na ilustračních příkladech   seznámíte se s novými možnostmi využívání zajišťovacího účetnictví   získáte praktické rady a doporučení zkušené specialistky na finanční účetnictví     ...
Top Vision - Podrobnosti o kurzuKapitálová regulace finančních institucí (kapitálová přiměřenost v aktuální a komplexní podobě)

2018-04-18 - Důvody a podstata kapitálové regulace Historický vývoj kapitálové regulace (Basel I a Basel II) Současný regulatorní rámec Nařízení a Směrnice EU technické standardy EBA transposice změn do českého regulatorního rámce Typy a struktura regulovaných rizik Ochodní a bankovní (investiční) portfolio členění nástrojů mezi portfolia oceňování nástrojů v obchodním portfoliu Vymezení a struktura regulatorního kapitálu Kapitálové nárazníky (rezervy) nárazník chránící kapitál proticyklický nárazník ostatní nárazníky Pákový poměr (leverage ratio) Kreditní riziko standardisovaný přístup ke kreditnímu riziku IRB přístup ke kreditnímu riziku nástroje snižující kreditní riziko dodatečný kapitálový požadavek na protistranu sekuritizace Tržní riziko a obchodní kniha kreditní riziko obchodního portfolia standardisovaný přístup k tržnímu riziku VaR modely Operační riziko BIA přístup a standardizovaný přístup modelový (AMA) přístup angažovanost bankovního (investičního) a obchodního portfolia Pilíř II ekonomický kapitál úrokové riziko investičního portfolia Kvantitativní regulace likvidity kvantitativní ukazatele a limity nástroje k monitorování a vykazování likvidity ...
Legendor - Podrobnosti o kurzuFinanční analýza na bázi účetní závěrky

2018-04-19 - Na semináři si prohloubíte znalosti v oblasti účetního výkaznictví a interpretace účetních dat pro potřeby finančního řízení obchodní společnosti. Výstupem semináře je získání vlastního analytického nástroje vytvořeného v Excelu pro potřeby analýzy konkrétní obchodní společnosti. * ÚČETNÍ VÝKAZY JAKO HLAVNÍ ZDROJ DAT PRO FINANČNÍ ANALÝZU – komparace výkazů sestavených dle českých pravidel s výkazy sestavenými dle IFRS. ANALÝZA ABSOLUTNÍCH UKAZATELŮ – horizontální a vertikální analýza účetních výkazů. ANALÝZA ROZDÍLOVÝCH A POMĚROVÝCH UKAZATELŮ: • čistý pracovní kapitál, • ukazatele rentability, likvidity, zadluženosti, aktivity kapitálového trhu, • ukazatele na bázi cash flow, • pyramidové rozklady. BANKROTNÍ A BONITNÍ MODELY PRAKTICKÉ APLIKACE – v prostředí MS Excel....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuDaňově uznatelné náklady – jak obstát před kontrolou z finančního úřadu

2018-04-20 - Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Cíl semináře: Problematice daňových nákladů je třeba věnovat patřičnou pozornost, zejména z důvodu správného stanovení základu daně a následně i správného určení daňové povinnosti účetní jednotky. Za nesprávně stanovenou výši daňové povinnosti hrozí nemalé sankce od finančního úřadu. Předejděte případným komplikacím a přijďte na náš seminář, jehož cílem je: Zorientovat se v daňově uznatelných / neuznatelných nákladech, umět posoudit, které da...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzuIFRS – finanční nástroje

2018-04-24 - Na semináři se seznámíte se základy v oblasti účtování finančních aktiv a závazků v oblasti IFRS i s aktuálním vývojem v této oblasti. * IAS 39 FINANČNÍ NÁSTROJE – ÚČTOVÁNÍ A OCEŇOVÁNÍ: • rozdělení finančních aktiv a závazků do portfolií, • oceňování a účtování finančních nástrojů, • efektivní úroková míra, • účtování k datu obchodu, respektive k datu vypořádání, • deriváty, jejich vymezení, členění a použití, • zajišťovací účetnictví. IFRS 9 FINANČNÍ NÁSTROJE: • nový standard platný v oblasti finančních nástrojů platný od 1. 1. 2018, • rozdíly oproti standardu IAS 39, • aplikace IFRS 9 zejména pro podnikatelské subjekty. IFRS 7 FINANČNÍ NÁSTROJE – ZVEŘEJNĚNÍ: • základní rozdělení finančních aktiv a závazků ve výkazu o finanční pozici, • povinné položky ke zveřejnění, • nejčastější chyby v oblasti zveřejnění při provádění auditu účetní závěrky. IFRS 13 REÁLNÁ HODNOTA: • standard, který upravuje oceňování reálnou hodnotou. Součástí semináře je řešení praktických příkladů, včetně zdůraznění problémů, které mohou vzniknout při auditu daných oblastí účetní závěrky. ...
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuIfrs 9 – finanční nástroje

2018-04-24 - Znalost principů podvojného účetnictví, základní informace o využívání finančních nástrojů v obchodní praxi. Určeno pro Interní auditory, účetní, finanční analytiky a finanční manažery obchodních organizací a bank, kteří pracují s finančními nástroji. Cíl semináře Podat ucelený přehled změn, které přináší IFRS 9 do uznávání a oceňování finančních nástrojů, tvorby opravných položek k finančním aktivům a do využívání zajišťovacího účetnictví. Obsah semináře Změny v rozsahu standardu. Zaúčtování a odúčtování finančních nástrojů. Klasifikace finančních aktiv. Klasifikace finančních závazků. Vložené deriváty. Reklasifikace finančních aktiv. Ocenění při prvotním uznání. Následné oceňování. Amortizované náklady a efektivní úroková míra. Ztráty ze snížení hodnoty – očekávané ztráty z úvěrového rizika. Zajišťovací účetnictví – hlavní změny. Zveřejňované informace. ...
Český institut interních auditorů, z.s. - Podrobnosti o kurzuFinanční analýza a řízení podnikových financí (Brno) ... aneb Jak prověřit finanční zdraví podniku

2018-04-25 - Popis Úspěšné vedení podniku vyžaduje znalost principů podnikového hospodářství. Pro controllery a manažery je schopnost finančního řízení důležitým předpokladem úspěšné práce a jednání. Školení Finanční analýza a řízení podnikových financí poskytuje fundovaný přehled o souvislostech finančního účetnictví a podnikové ekonomiky. Je určeno jako vhodná příprava pro controllingové vzdělávání. Lektor Jan Žižka, poradce managementu a konzultant firemní strategie, HR a financí Jsem přesvědčen o tom, že to nejcennější aktivum, které firma má, jsou lidé. A že investice do vzdělání z pohledu dlouhodobého úspěchu firmy je klíčová. Chtěl bych říci, že si velice vážím investice finančních prostředků a především času našich klientů do absolvování kurzů. Obsah Finanční výkazy a vazby mezi nimi Rozvaha (bilance) podniku Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) Výkaz cash flow Způsoby financování společnosti Dlouhodobé a krátkodobé financování Bilanční pravidla a jejich využití Optimalizace kapitálové struktury Pracovní kapitál, význam, využití Hrubý a čistý pracovní kapitál Analýza čistého pracovního kapitálu Finanční analýza Horizontální analýza účetních výkazů Vertikální analýza účetních výkazů Poměrové ukazatele Využití soustav ukazatelů Modely predikce finanční tísně Cílová skupina Tento kurz je vhodný pro všechny, kteří před sebou mají profesní postup na vedoucí pozici či nastupují na pozici controllera nebo finančního analytika či specialisty a potřebují se na ni vhodně připravit. Absolvování semináře je hodnotnou investicí pro vaši firmu i pro Vaši budoucí kariéru. Hodnocení účastníků Určitě využiji poznatky z praxe jak od Finanční výkazy a vazby mezi nimi Rozvaha (bilance) podniku Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) Výkaz cash flow Způsoby financování společnosti Dlouhodobé a krátkodobé financování Bilanční pravidla a jejich využití Optimalizace kapitálové struktury Pracovní kapitál, význam, využití Hrubý a čistý pracovní kapitál Analýza čistého pracovního kapitálu Finanční analýza Horizontální analýza účetních výkazů Vertikální analýza účetních výkazů Poměrové ukazatele Využití soustav ukazatelů Modely predikce finanční tísně ...
Controller Institut - Podrobnosti o kurzuFinanční a investiční controlling - mějte ziskovost podniku pod dohledem

2018-05-15 - Veďte svou firmu po finanční a investiční stránce správným směrem Úspěšné vedení firmy znamená schopnost vidět souvislosti – a to i v oblasti finančního plánování a řízení, nákladů či investic. Rozšiřte své znalosti ze světa financí o problematiku finančního, nákladového, i investičního controllingu. Projděte se zkušeným lektorem celým procesem plánování a tvorby rozpočtů až po fázi sledování a rozboru výsledků i analýzu odchylek. Seznamte se na příkladech z praxe s různými aspekty kalkulace nákladů i s možnostmi úspor. Poznejte důležitost sledování pracovního kapitálu, především pohledávek a skladových zásob, i osvědčené postupy pro hodnocení a výběr investic. Kurz je určen: majitelům a jednatelům menších firem   finančním manažerům menších firem   pracovníkům controllingových oddělení   hlavním účetním větších firem se zodpovědností za firemní finance    Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: prohloubíte své znalosti a pochopíte souvislosti mezi jednotlivými oblastmi financí   pochopíte souvislosti mezi jednotlivými oblastmi financí   naučíte se účinně plánovat a řídit náklady, investice a finanční toky   osvojíte si nový pohled na oblast financí a objevíte možnosti, jak zvýšit prosperitu své společnosti   získáte praktické rady i dovednosti při řešení konkrétních příkladů z podnikové praxe     ...
Top Vision - Podrobnosti o kurzuZákon č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

2018-05-16 - Pro začátečníky Určeno pro Interní auditory, kontrolory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace. Cíl semináře Seznámit posluchače se základními principy finanční kontroly ve veřejné správě stanovenými ZFK a prováděcí vyhláškou. Obsah semináře Působnost zákona. Finanční kontrola a povinnosti vyplývající ze zákona o fk. Veřejnosprávní kontrola. Kontrola podle mezinárodních smluv. Vnitřní kontrolní systém a jeho nastavení v orgánech veřejné správy. Řídící kontrola a revizní postupy řk. Interní audit. Zpravodajská povinnost podle zfk. Připravované změny legislativy. ...
Český institut interních auditorů, z.s. - Podrobnosti o kurzuPŘEHLED DANÍ pro finanční účetní a finanční i nefinanční manažery

2018-05-18 - Určeno pro finanční účetní, finanční i nefinanční manažery a další osoby, které chtějí mít ucelený přehled o aktuálním daňovém systému v České republice a o aplikaci jednotlivých daňových zákonů v praxi. Cíl: Seznámit účastníky s daňovým systémem v České republice (hmotně-právní a procesní daňové zákony), platným v roce 2018, a základními principy jednotlivých daní (předmět daně, poplatník/plátce, způsob zdanění, termíny daňových tvrzení a další důležité zásady). Zdůrazněna bude i vazba účetnictví na daňové zákony, zejména zákon o daních z příjmů a zákon o dani z přidané hodnoty. Obsah: * Základní rozdělení daňových zákonů * Hmotně-právní a procesní předpisy, přímé (důchodové, majetkové) a nepřímé (všeobecné, výběrové) * Daň z příjmů * Základní principy zdanění fyzických a právnických osob, rozdíl mezi účetním a daňovým výsledkem, povinnosti daňového subjektu * DPH * Základní pravidla aplikace daně, podmínky pro registraci, náležitosti daňových dokladů, postup při plněních ve vztahu k EU a zahraničí, povinnosti daňového subjektu * Přehled dalších daní v ČR * Rozbor jednotlivých daní a základních principů pro jejich aplikaci, zejména se zaměřením na základní rysy – předmět daně, vymezení poplatníka (event. plátce), způsob zdanění, termíny daňových tvrzení a další důležité zásady * Vztah se správcem daně * Otázka registrace, základní práva a povinnosti daňového subjektu, počítání lhůt, podávání daňových tvrzení, kontrolní činnost správce daně Metody výuky: Výklad je doplněn promítáním podkladových materiálů a ukázkových příkladů (které účastníci obdrží) prostřednictvím dataprojektoru, možnost diskuze i v průběhu semináře. ...
Studio W - Podrobnosti o kurzu


Celkem nalezeno - 63 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro Finanční účetnictví
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5| ... >> poslední (5)  2002 - Connection refused