Rekvalifikační účetní kurzy
finance pro nefinancni manazery
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

Finanční účetnictví

Celkem nalezeno - 52 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro Finanční účetnictví
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4| ... >> poslední (4)


Finanční analýza - krok po kroku až k souhrnným analýzám

2018-06-20 - Přijďte se seznámit s metodami finanční analýzy jakožto pomocnými nástroji pro odhalení slabých a silných stránek společnosti. Poskytneme Vám ucelený pohled na průběžné vyhodnocování finančního zdraví firmy, na interpretaci výsledků finanční analýzy. Naučíte se řízení nákladů, vyhodnocovat vztah nákladů, tržeb a zisku, jak a kde nacházet volné finanční zdroje a mnoho dalšího. Součástí školení jsou i praktická procvičení. * Přijďte se seznámit s metodami finanční analýzy jakožto pomocnými nástroji pro odhalení slabých a silných stránek společnosti. Poskytneme Vám ucelený pohled na průběžné vyhodnocování finančního zdraví firmy, na interpretaci výsledků finanční analýzy. Naučíte se řízení nákladů, vyhodnocovat vztah nákladů, tržeb a zisku, jak a kde nacházet volné finanční zdroje a mnoho dalšího. Součástí školení jsou i praktická procvičení. Základní termíny finanční analýzy   Základní termíny finanční analýzy   Metody finanční analýzy   Rozdílové ukazatele likvidity   Ukazatele na bázi přidané hodnoty (MVA, EVA)   Poměrové ukazatele a jejich význam   Ukazatele likvidity (liquidity ratios)   Ukazatele aktivity (asset utilization ratios)   Ukazatele zadluženosti (debt ratio)   Soustavy poměrových ukazatelů - bonitní modely   ...
ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills - Podrobnosti o kurzuIFRS 9 - finanční nástroje - významné změny v účtování a vykazování finančních nástrojů

2018-06-21 - Seznamte se s novým standardem, který má dopad na všechny účetní jednotky V roce 2018 se významně změní vykazování a účtování finančních nástrojů. Již v roce 2017 je nutné shromažďovat některé nové informace pro správné zveřejnění srovnávacího období. Změny se týkají nejen finančních institucí, ale i těch účetních jednotek, které mají pohledávky. Odlišný způsob tvorby opravných položek zasáhne téměř všechny společnosti. Seznamte se s novými požadavky v rámci tohoto odborného semináře. Kurz je určen: účetním   kontrolorům   interním auditorům   finančním manažerům    Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: seznámíte se s komplikovanými změnami standardů IAS 39 a IAS 32   vyzkoušíte si účtování podle nového standardu na ilustračních příkladech   seznámíte se s novými možnostmi využívání zajišťovacího účetnictví   získáte praktické rady a doporučení zkušené specialistky na finanční účetnictví     ...
Top Vision - Podrobnosti o kurzuFinanční řízení v kostce

2018-06-27 - Znamenitý podnikatelský záměr je začátek, který vždy doprovází zásadní otázka. Kde vzít prostředky k realizaci? Náš kurz vás uvede do problematiky financování podniku. Objasníme vám nejčastější pojmy (úvěr, leasing, faktoring…), představíme možnosti financování, ukážeme dopady vašeho výběru na fungování celé firmy. Seznámíte se s činnostmi ČNB, které se přímo týkají vašeho podnikání, a pomůžeme vám s orientací v bankovních produktech. A v neposlední řadě vás připravíme na schůzku s finančním poradcem. * Znamenitý podnikatelský záměr je začátek, který vždy doprovází zásadní otázka. Kde vzít prostředky k realizaci? Náš kurz vás uvede do problematiky financování podniku. Objasníme vám nejčastější pojmy (úvěr, leasing, faktoring…), představíme možnosti financování, ukážeme dopady vašeho výběru na fungování celé firmy. Seznámíte se s činnostmi ČNB, které se přímo týkají vašeho podnikání, a pomůžeme vám s orientací v bankovních produktech. A v neposlední řadě vás připravíme na schůzku s finančním poradcem. Základy financování   Základy financování   Průvodce bankovním světem   Chci financovat svůj business   Vlastní "case study"   ...
ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills - Podrobnosti o kurzuFinanční deriváty a jejich využití při řízení rizik

2018-07-07 - Úvod do problematiky vymezení derivátů, základní druhy statistické vykazování derivátů trendy ve vývoji derivátů Forward rate agreement podstata FRA forwardové úrokové sazby, cena a hodnota FRA využití FRA k zajištění proti úrokovému riziku Financial futures podstata futures jako burzovního obchodu, odlišnost od OTC derivátů sjednání, zajištění a vypořádání futures obchodů konstrukce nejvýznamnějších futures kontraktů a jejich oceňování využití vybraných kontraktů k zajištění úrokového a akciového rizika Finanční swapy podstata úrokových a měnových swapů swapové sazby, cena a hodnota swapů sjednání a vypořádání swapů využití swapů k řízení úrokového a měnového rizika Finanční opce podstata opcí základní opční pozice a jejich kombinace faktory ovlivňující výši opční prémie sjednání a vypořádání opcí využití opcí k zajištění a spekulaci, rozdíly ve srovnání s pevnými kontrakty Cap, floor, collar a swaption a jejich využití při zajištění úrokového rizika podstata cap, floor, collar a swaption využití k zajištění úrokového rizika, srovnání s pevnými úrokovými kontrakty Exotické opce podstata exotických opcí charakteristika nejvýznamnějších druhů exotických opcí a jejich praktické využití Kreditní deriváty podstata kreditních derivátů sjednání a vypořádání kreditních derivátů kreditní prémie konstrukce nejvýznamnějších druhů a jejich praktické využití Účetní, regulační a daňové aspekty derivátů v ČR principy účetního zobrazení derivátů shrnutí zásadních regulatorních pravidel derivátů zdanění výnosů plynoucích z derivátů ...
Legendor - Podrobnosti o kurzuNutné ekonomické, finanční, manažerské a business kompetence pro efektivní řízení firmy, podniku a moderní organizace i businessu

2018-07-10 - Na semináři získáte zásadní, aktuální a dnes nutné znalosti a dovednosti, ale i realizační systémy a konkrétní metody pro komplexní efektivní ekonomické a finanční řízení firem, podniků, businessu i moderních organizací, včetně specifických službových společností a strukturovaných organizací veřejného sektoru a státní správy (OVS) a jejich produktivní převod do kvalitní praxe. Budete umět realizovat i propojit ekonomické a finanční řízení (EFŘ), včetně komplexního a klíčového nákladového a zdrojového řízení propojeného s financemi a ekonomikou v každém současném ekonomickém subjektu. Odvodit a užít i jeho realizační systémy, a to manažerské účetnictví i jeho zásadní, nutné i propojené funkce (plánování, kontrolu, manažerské rozhodování a hodnocení i řízení firemní výkonnosti) a controlling, to vše včetně rozpočtování (budgetingu) i rozpočtové kontroly doplněné analýzou odchylek, moderního reportingu a benchmarkingu tj. nutného výkonnostního a konkurenčního srovnávání. Dokážet * Základní struktura, pojetí a odvození ekonomického a finančního řízení a jeho soudobé užití: Základní struktury, mechanismy, systémy i cíle finančního a nadstavbového ekonomického řízení (EFŘ) • úloha managementu • zdrojů, nákladů i kapitálu a jejich pojímání, ocenění a odvození • struktura a systém řízení • vztahy a užití finančního a manažerského účetnictví i jeho funkcí a controllingu v EFŘ současných společností, organizací (včetně veřejného sektoru – OVS) i businessu a jejich praktické propojení • odvození finančních výkazů (rozvaha, výsledovka, výkaz CF) a jejich položek • nutné praktické úpravy pro současné řízení a management • vazba řízení na poptávku, hodnotu a celkovou strategii. Tradiční i moderní firma a organizace (výrobní, obchodní, službová, kombinovaná) jejich formy a řízení, včetně organizací veřejného sektoru: Tradiční i moderní firma a organizace i soudobý business a specifika řízení • organizační struktura, náklady, cenotvorba • správa a vynakládání zdrojů • zásadní rozpočtování (budgeting), jejich odvození a užití v současné praxi. Současné dílčí, celkové a nadstavbové ukazatele a cíle řízení současné firmy, organizace a businessu, jejich odvození a užití: Zásadní řídící kritéria (výnosy, tržby, aktiva např. provozní – NOA, kapitál, hospodárnost, nákladovost a nákladová efektivita, ziskovost) • současné formy zisku EBIT, NOPAT, EBITDA • odvození tzv. finančních poměrů včetně „mezinárodních“ (ROS, ROA, ROCE, ROIC, ROE) • vztah zisku a cash flow a zásadní řízení hotovosti (cash flow management) s vazbou na rozpočty a specifický rozpočet hotovosti, odvození a užití v řízení • převod českého provozního zisku – PVH na EBIT a kompletní reálné účelové výsledovky (CAS a IFRS) a jejich salda • např. zásadní náklady na prodeje a provozní tržby (cost of sales…, atd.) pro současné řízení, včetně finančního plánování, řízení ziskem a nutného moderního reportingu a benchmarkingu • celkové náklady kapitálu a firemní WACC • užití a praktické odvození jako diskontní-odročovací míry respektující riziko • nadstavbové kritérium EVA ekonomická přidaná hodnota i zisk • odvození a jejich komplexní praktické využití, včetně výkonnostního srovnávání-benchmarkingu (externího i interního např. divizního) případová studie současného BM, včetně tzv. EVA scoringu • případová studie pro reálnou obchodně výrobní firmu, odvození a kalkulace konkrétních nákladových, výkonnostních (performance) a manažerských ukazatelů, jejich propojení včetně tradičního – finančního (nákladového a ziskového) a moderního hodnotového (EVA) pohledu • praktické užití, včetně konkrétních manažerských rozhodnutí a akcí. Firemní a organizační plánování včetně finančního, rozpočtování, hospodárnost, nepřímé a režijní náklady a vztah s kapacitou: Hospodárnost a její vztah s rozpočty i řízením • limity a standardní nákladové a produktové kalkulace • odvození a kalkulace nepřímých a režijních nákladů i problematických administrativních i zdrojových ...
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuVzdělávání vedoucích úředníků - oblast finanční

2018-07-10 - Číslo akreditovaného kurzu: AK - VEPO-35 - 2016 Akreditace: MV : Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky semináře s finančním hospodařením územních samosprávných celků a s činnostmi při správě daní a poplatků. Obsah: Úvod do vzdělávacího programu - seznámení s cílem a obsahem vzdělávacího programu, představení lektora, odborná ...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzuTrestná činnost ve finančních institucích

2018-07-12 - Typologie podvodů a příčiny vzniku ve finančních institucích Nástroje prevence, detekce a vyšetřování podvodů ve finančních institucích Externí podvody - nejčastější typy klientských podvodů páchaných ve finančních institucích (praktické příklady/případové studie) trestné činy spojené se zpracováním hotovosti (padělání, krádeže) trestná činnost spojená s bezhotovostní formou plateb (platební karty, elektronické převody, šeky, padělání převodních příkazů) úvěrové podvody (spotřebitelské úvěry, komerční úvěry) zneužití bankovních dokumentů krádež a padělání identity podvody v oblasti sociálního inženýrství (phishing, pharming, ...) podvody spojené s kybernetickou kriminalitou Interní podvody (praktické příklady/případové studie) krádež, zpronevěra zneužití pravomocí vyplývajících z pracovních postavení zaměstnanců trestná činnost zaměstnanců ve formě spolupachatelství Trestná činnost v oblasti fyzické bezpečnosti loupeže a loupežná přepadení trestná činnost spojená s ATM řízení fyzické bezpečnosti (organizační uspořádání, bezpečnostní technologie, spolupráce mezi bankami, OČTŘ, ČBA) ...
Legendor - Podrobnosti o kurzuFinance pro nefinanční manažery - zapojte se do finančního managementu

2018-07-12 - Získejte komplexní přehled v oblasti podnikových financí a finančního řízení Řízení podnikových financí není úkolem jednotlivce, ale celého týmu kooperujících specialistů z různých oborů. Dosažení společného cíle, prosperity firmy, se neobejde bez aktivní spoluúčasti členů týmu. Chod a výsledky podniku ovlivňují především nefinanční manažeři svými každodenními aktivitami a rozhodováním. Podívejte se s námi na finanční řízení podniku z hlediska nefinančních manažerů. Naučte se rozumět jeho zákonitostem a procesům a poznejte, jak můžete finanční informace využít při své práci. Kurz je určen: nefinančním manažerům na střední a top úrovni   mistrům a vedoucím oddělení   zaměstnancům z neekonomických úseků podniku    Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: získáte souhrnný přehled o podnikových financích, finančním řízení, finančních ukazatelích   seznámíte se s nástroji pro řízení finanční stability podniku   naučíte se rozumět finančním dokumentům, výkazům, analýzám a plánům   zorientujete se ve výsledovce, rozvaze a cash flow   porozumíte důležitým finančním ukazatelům a budete je umět využít při své práci   nabyté znalosti si upevníte při rozboru názorných příkladů z praxe     ...
Top Vision - Podrobnosti o kurzuFinanční a investiční controlling - mějte ziskovost podniku pod dohledem

2018-07-18 - Veďte svou firmu po finanční a investiční stránce správným směrem Úspěšné vedení firmy znamená schopnost vidět souvislosti – a to i v oblasti finančního plánování a řízení, nákladů či investic. Rozšiřte své znalosti ze světa financí o problematiku finančního, nákladového, i investičního controllingu. Projděte se zkušeným lektorem celým procesem plánování a tvorby rozpočtů až po fázi sledování a rozboru výsledků i analýzu odchylek. Seznamte se na příkladech z praxe s různými aspekty kalkulace nákladů i s možnostmi úspor. Poznejte důležitost sledování pracovního kapitálu, především pohledávek a skladových zásob, i osvědčené postupy pro hodnocení a výběr investic. Kurz je určen: majitelům a jednatelům menších firem   finančním manažerům menších firem   pracovníkům controllingových oddělení   hlavním účetním větších firem se zodpovědností za firemní finance    Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: prohloubíte své znalosti a pochopíte souvislosti mezi jednotlivými oblastmi financí   pochopíte souvislosti mezi jednotlivými oblastmi financí   naučíte se účinně plánovat a řídit náklady, investice a finanční toky   osvojíte si nový pohled na oblast financí a objevíte možnosti, jak zvýšit prosperitu své společnosti   získáte praktické rady i dovednosti při řešení konkrétních příkladů z podnikové praxe     ...
Top Vision - Podrobnosti o kurzuNástroje finančního trhu - jak zhodnotit volný kapitál

2018-08-21 - Získejte přehled o investičních nástrojích a jejich využití v podnikové praxi Součástí řízení podnikových financí je i efektivní nakládání s volnými finančními prostředky. Seznamte se s investičními nástroji, které finanční trh nabízí, i s metodikou propočtů jejich výhodnosti. Osvojte si potřebné znalosti pro správné rozhodování o nejvhodnějším způsobu investování včetně řízení financování a zajišťování rizik. V rámci kurzu obdržíte i obsáhlý materiál využitelný ve vaší praxi a tipy na doporučenou literaturu a další informační zdroje. Kurz je určen: specialistům pro oblast financí a controllingu   finančním manažerům a ředitelům   klientským pracovníkům bank     Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: pochopíte principy fungování kapitálových trhů a seznámíte se s příslušnou legislativou   poznáte jednotlivé produkty tuzemského i zahraničního kapitálového trhu, jejich výhody i rizika   seznámíte se s metodikou stanovení hodnot jednotlivých produktů i s příklady propočtů   získáte informace potřebné k rozhodování o nakládání s volným kapitálem vaší společnosti   obdržíte praktická doporučení, studijní materiál i tipy na užitečné informační zdroje     ...
Top Vision - Podrobnosti o kurzuModerní ekonomické a finanční řízení zásadních SLUŽBOVÝCH a OBCHODNÍCH společností i businessu, včetně servisních organizací veřejného sektoru

2018-09-11 - Na kurzu se naučíte co a v jaké struktuře (produkty a služby), komu (jakým zákazníkům a klientům i jejich řiditelným segmentům), jak nákladově efektivně (v jakých věrohodných i řízených dílčích i celkových nákladech), za kolik (v jaké ceně i cíleném zisku), jak a přes jaké distribuční kanály prodávat (v rámci OVS pak efektivně dodávat) a kolik vás tyto kanály a dnes i komplexní i propojená, ale i stále zásadnější logistika podporovaná ICT i digitální podporou stojí. Současně, jaký to má dopad na celkové ekonomické a finanční řízení (EFŘ) i jeho metody a sestavy, ale i parametry a cíle (např. fundamentální nákladovost a odvozovaná ziskovost-profitabilita). Naučíte se zásadním praktickým systémům, metodám, technikám i řídícím sestavám a jejich odvození i aplikaci ze současné nekvalitnější a prověřené praxe (best practice). Právě to umožní jejich produktivní užití ve vašich individuálních podmínkách, ale i efektivní vynakládání zdrojů a kapacit. Zvládnete provázaně odvodit a * b>Nutné základy, předpoklady a metody pro současné ekonomicky, finančně a manažerské fungování a řízení: Srovnání = tradiční a moderní firma, podnik a soudobá kvalitně řízená a spravovaná organizace včetně organizací veřejného i neziskového sektoru (OVS) • struktura a cíle • organizační struktury a principy řízení i správy • finanční výkazy, aktiva, pracovní kapitál (PK) a jeho složky (včetně zásob) • výnosy a náklady, zisk a příjmy a výdaje, cash flow (CF) • náklady kapitálu (i zdrojů a vztah s kapacitou) • nákladové a řídící systémy • nákladové analýzy a kalkulace, cenotvorba • rozpočtování a rozpočtová kontrola i struktura • základní řídící a hodnotící ukazatele-odvození i užití • specifika výrobních, obchodních, i službových společností a současných organizací, včetně KPIs – tzv. klíčových výkonnostních i řídících ukazatelů • nadstavbové ukazatele (např. EVA – ekonomická přidaná hodnota, náklady kapitálu např. WACC, celková hodnota – EV) • případová studie – odvození zásadních nákladových, výkonnostních i manažerských ukazatelů, doplněného EVA, pro reálnou obchodně-výrobní firmu s využitím v praxi dostupné analytické podpory. Firemní, organizační a business strategie, její úloha i odvození a soudobé produktivní cílové řízení: Nutné propojení základních metrik, ukazatelů a cílů do dnes nezbytné firemní, podnikové, business a organizační strategie (CBS). Propojené oblasti: • finančně-hodnotová (např. tržby, náklady, EBIT, rentability – ROS ROA, CF, EV), • zákaznická a klientská oblast (např. nákladovost a spokojenost), • zaměstnanecká a manažerská oblast (např. schopnost), • procesní oblast (např. procesní náklady a nákladový systém, přidaná hodnota, rozpočtování), • organizační a společenská oblast (např. hospodárnost, efektivita, reakční doba, zaměstnanost, kvalita života atd.), • CBS a cílové řízení (MBO), jeho odvození a užití. Řízení zdrojů a nákladů (cost management), nákladové systémy i rozpočtování: Organizační struktury – tradiční administrativní (TOS – tradiční, rozvinutá – RTOS např. konsolidovaná, divizní a středisková) • moderní POS – procesní a hodnotová – zásadní pro kvalitní řízení • dopady na celkové řízení (EFŘ), včetně řízení nákladů (cost management) i firemní a organizační rozpočtování • nákladové normativy a kalkulace, včetně cenotvorby, analýza a řízení odchylkami • standardní soustavy rozpočtů a jejich vztahy, propojení s CF • moderní alternativní nákladové a řídicí systémy (např. příčinné řízení nákladů aktivitami a procesy ABC/ABM) • požadavky na tradiční (dostatečné pro výrobní společnosti) a moderní nákladový systém, který je nutný pro moderní organizace i business • vztahy s komplexními nástroji a systémy řízení, tj. manažerské účetnictví • propojené řídící oblasti a funkce (plánování, kontrola, rozhodování a řízení a hodnocení výkonnosti) • propojení s EFŘ a jeho produktivní metody, včetně reportingu a finančního controllingu • účinné sestavy (praktické odvoz...
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuFINANČNÍ CONTROLLING - moderní metody v příkladech

2018-09-13 - Určeno pro podnikatele, pracovníky controllingu, finanční manažery a jejich spolupracovníky s controllingovými úkoly a všechny, kteří potřebují ve své praxi orientaci v moderních metodách controllingu využitelných pro řízení a podnikové plánování, podnikové finance či finanční analýzu. Vhodné, pokud uvažujete o semináři „Jak efektivně řídit náklady – controlling nákladů“, ale lze absolvovat i samostatně. Cíl: Představit controllingové metody a osvědčené techniky rozkrývající příčiny tvorby a spotřeby finančních zdrojů podniku, zjištění odpovídající výše finančních prostředků v každodenním fungování firmy a dopad jednotlivých manažerských rozhodnutí na finanční pozici firmy v krátkém i dlouhém období. Obsah: * Praktický finanční controlling v současné podnikové praxi * Controlling likvidity * Průběžné sledování a vyhodnocování schopnosti hradit závazky * Controlling krátkodobých přebytků a schodků likvidity * Controlling pracovního kapitálu * Controlling zásob a pohledávek * Obratové ukazatele a jejich hodnocení * Marže podniku a jejich sledování * Účelová versus druhová výsledovka * Analýza cílového obratu * Cash flow management * Hodnocení peněžních toků na bázi cash flow * Možnosti ovlivňování cash flow * Nástroje cash flow managementu * Analýza účetních výkazů a dat z účetnictví * Controlling zdravé finanční pozice firmy * Rozbor plnění finančních a výkonových ukazatelů * Práce s dohady a opravnými položkami * Finanční kontrola * Kontrolní nástroje * Odchylky plánu od skutečnosti * Analýza odchylek a jejich komunikace Metody výuky: Interaktivní výklad – zapojování účastníků, minimum teorie, důraz na srozumitelnost, praktická cvičení a výpočty, příklady z praxe, řízená diskuze – odborná zpětná vazba na podněty účastníků z praxe. ...
Studio W - Podrobnosti o kurzuFinanční ředitel jeho role a odpovědnosti ...

2018-09-25 - Popis Finanční ředitel je lídr a klíčový manažer firmy. Záběr jeho činností a odpovědností se neustále rozšiřuje. Co všechno musí zvládnout a jaké jsou jeho role? Na tuto otázku odpoví zkušení podnikoví praktici Jan Bolek a Jan Žižka na tomto kurzu. Zároveň nabídnou srovnání role manažera v korporátním prostředí a v ryze české společnosti. V roli EKONOMA Řízení Cash Flow (příjmy, výdaje a finanční zdroje) peněžní cyklus a jeho důsledky Řízení ziskovosti snižování nákladů dosahování výnosů Řízení ziskovosti a návratnosti investic předkalkulace postkalkulace V roli MANAŽERA Podpora byznysu strategická role CFO byznys plánování a stanovení cílů sledování a hodnocení výkonnosti Řízení týmu výběr zaměstnanců složení týmu, týmové role, využití synergií koučink Sebeřízení řízení priorit (úkoly vůči nadřízeným, kolegům, podřízeným) V roli SPONZORA komplexního systematického přístupu Podpora IT systémů a reporting Funkční účetní systém Výroční zprávy včetně auditu Reporting investorům Vnitřní kontrolní systém a reporting rizik ...
Controller Institut - Podrobnosti o kurzuFinanční analýza a řízení podnikových financí ... aneb Jak prověřit finanční zdraví podniku

2018-09-26 - Popis Úspěšné vedení podniku vyžaduje znalost principů podnikového hospodářství. Pro controllery a manažery je schopnost finančního řízení důležitým předpokladem úspěšné práce a jednání. Školení Finanční analýza a řízení podnikových financí poskytuje fundovaný přehled o souvislostech finančního účetnictví a podnikové ekonomiky. Je určeno jako vhodná příprava pro controllingové vzdělávání. Finanční výkazy a vazby mezi nimi Rozvaha (bilance) podniku Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) Výkaz cash flow Způsoby financování společnosti Dlouhodobé a krátkodobé financování Bilanční pravidla a jejich využití Optimalizace kapitálové struktury Pracovní kapitál, význam, využití Hrubý a čistý pracovní kapitál Analýza čistého pracovního kapitálu Finanční analýza Horizontální analýza účetních výkazů Vertikální analýza účetních výkazů Poměrové ukazatele Využití soustav ukazatelů Modely predikce finanční tísně ...
Controller Institut - Podrobnosti o kurzuIFRS – finanční nástroje

2018-10-02 - Na semináři se seznámíte se základy v oblasti účtování finančních aktiv a závazků v oblasti IFRS i s aktuálním vývojem v této oblasti. * IFRS 9 finanční nástroje – účtování a oceňování: • rozdělení finančních aktiv a závazků do portfolií, - obchodní modely, • oceňování a účtování finančních nástrojů, • efektivní úroková míra, • účtování k datu obchodu, respektive k datu vypořádání, • deriváty, jejich vymezení, členění a použití, • zajišťovací účetnictví, • rozdíly mezi IAS 39 a IFRS 9. IAS 39: • zajišťovací účetnictví. IAS 32 finanční nástroje – prezentace: • rozlišení finančního závazku a kapitálu. IFRS 7 finanční nástroje – zveřejnění: • základní rozdělení finančních aktiv a závazků ve výkazu o finanční pozici, • povinné položky ke zveřejnění, • nejčastější chyby v oblasti zveřejnění při provádění auditu účetní závěrky. IFRS 13 reálná hodnota: • standard, který upravuje oceňování reálnou hodnotou. Součástí semináře je řešení praktických příkladů, včetně zdůraznění problémů, které mohou vzniknout při auditu daných oblastí účetní závěrky....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu


Celkem nalezeno - 52 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro Finanční účetnictví
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4| ... >> poslední (4) 
Novinky & Aktuality

Mzdy
mzdy | 2017-11-01 

Stát pošle poště 800 milionů za ztrátové služby. Zaměstnancům vzrostou mzdy říká Chovanec
mzdy | 2017-03-03 
Že za ztratove služby pošte pošle penize stat domluvili ministri Chovanec a Babiš. Pul miliardy ma jit na vyšši vyplaty zamestnancu.

Vedení účetnictví | Praha | avanibusiness.cz
účetnictví | 2017-03-01 
Spolehlive a rychle zpracujeme dane. Vedeni ucetnictvi a mezd online. Poradenstvi. Vedeni ucetnictvi dane mzdy. Poradenstvi

Šance na podnikání nejen pro nezaměstnané
mzdy | 2017-03-01 
#8222 Projekt podnikatelsko-zamestnaneckych družstev je zameren na podporu podnikani pro osoby ohrožene na trhu prace. System podpory je nastaven tak aby co nejvice pomohl všem zajemcum o zahajeni podnikani. Je urcen všem kteri by si chteli otestov

Vláda schválila zvýšení nemocenské při dlouhodobé pracovní neschopnosti
nemocenské | 2017-02-28 
Vlada schvalila zvyšeni nemocenske pri dlouhodobe pracovni neschopnosti lt br gt Vlada dnes projednala navrh MPSV ktery zlepši socialni situaci lidem pri dlouhodobe pracovni neschopnosti. Opatreni zajisti zmirneni ekonomickeho dopadu zpusobneho

Vláda rozhodla o příspěvku na opravy silnic či růstu nemocenské
nemocenské | 2017-02-28 
Praha - Vlada na svem dnešnim zasedani rozhodla o trimiliardove financni pomoci krajum na opravy silnic nižšich trid. Kabinet take rešil otazku rustu nemocenske dlouhodobe

Archiv nabídky pracovních míst Účetní do Oddělení účetnictví
účetnictví | 2017-02-28 
07.02.2017 Archiv nabidky pracovnich mist | Nabidka plati do 24. unora 2017 Statni fond životniho prostredi ceske republiky vyhlašuje vyberove rizeni na pozici ucetni do Oddeleni ucetnictvi Hledame otevrenou komunikativni a peclivou osobnost ktera by

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde