Rekvalifikační účetní kurzy
cestovni nahrady vcetne aktualit pro rok 2019
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

dph dane

Celkem nalezeno - 183 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dph dane
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8| ... >> poslední (13)


Jak na mzdy a platy v roce 2019

2019-01-28 - Na cyklu seminářů získáte ucelený přehled aktuálních mzdových předpisů, které vám umožní správné vedení mzdové agendy v roce 2019. * 1. seminář: 28. 1. 2019; 9:00–13:00 Zdaňování příjmů FO ze závislé činnosti v roce 2019 a roční zúčtování za rok 2018 • Ing. Marie Hajšmanová Změny zákona o daních z příjmů ve vztahu k závislé činnosti pro zdaňovací období 2019: • aktuální problémy související s daní z příjmů ze závislé činnosti, • rozdíly mezi zálohou na daň a zvláštní sazbou daně podle aktuálního znění zákona, • daňové zvýhodnění na dítě a jeho prokazování, • soustavná příprava na budoucí povolání – téma k diskuzi stále „živé“, • benefity v podmínkách roku 2019. Vypořádání roční daňové povinnosti poplatníka za rok 2018: • oprávnění pro provedení ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele, • důvody pro podání daňového přiznání u zaměstnanců, • žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň, písemně či elektronicky, využití nového vzoru „Žádosti“, • zúčtování zvláštní sazby daně podáním daňového přiznání, jeho výhody, • uplatňování a prokazování ročních slev – sleva na vyživovanou manželku (manžela), „školkovné“, • nezdanitelné části základu daně a jejich prokazování, snížení základu daně o platby pojistného na životní pojištění a doplňkové penzijní spoření. Diskuze, odpovědi na dotazy. 2. seminář: 28. 1. 2019; 14:00–16:00 Zdravotní pojištění v roce 2019 • Jitka Luciani, Ing. Jana Čemusová Změny v systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2018 a změny platné od 1. 1. 2019 • změna zdravotní pojišťovny • náhrady výdajů představitelů „státní moci“ • dlouhodobý pobyt v cizině • minimální pojistné • zálohy OSVČ • vysvětlení „cizineckého“ prvku v systému veřejného zdravotního pojištění v ČR. Diskuze, odpovědi na dotazy. 3. seminář: 29. 1. 2019; 9:00–16:00 9:00–12:00 Pojistné na sociální zabezpečení v roce 2019 • Ing. Marta Ženíšková Změny od 1. 1. 2019 • poplatníci pojistného a odvod pojistného • vyměřovací základy • maximální vyměřovací základ a více mzdových účtáren • přehled o výši pojistného – změny • přeplatky, nedoplatky, výkazy nedoplatků, promíjení penále, splátky, pokuty. Diskuze, odpovědi na dotazy. 13:00–16:00 • Nemocenské pojištění v roce 2019 • JUDr. František Vlasák Aktuální legislativní situace • účast na nemocenském pojištění, okruh pojištěných osob • podmínky účasti na nemocenském pojištění • vznik a zánik účasti na NP u zaměstnanců • dávky NP • podmínky nároku na dávky NP • výše dávek, jejich výpočet a výplata • uplatnění nároku na dávky • povinnosti zaměstnavatele v NP. Diskuze, odpovědi na dotazy. 4. seminář: 30. 1. 2019; 9:00–13:00 Důchodové pojištění v roce 2019 • JUDr. Roman Lang, Ph.D., JUDr. Helena Pelikánová Připomenutí posledních změn přijatých v oblasti důchodového pojištění: • okruh pojištěných osob podle právního stavu účinného v roce 2019, • druhy důchodů a jejich výše, • vzorový příklad výpočtu důchodu do 31. 12. 2018 a od 1. 1. 20...
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuDPH u neziskových a veřejnoprávních subjektů

2019-01-29 - V rámci kurzu budou posluchači seznámeni s novelizovanými ustanoveními zákona o DPH, která se dotýkají neziskových a veřejnoprávních subjektů. Podle aktuální situace budou probrány i dotazy, poslední novinky, judikatura a závěry koordinačních výborů. * DPH u neziskových a veřejnoprávních subjektů Vymezení pojmů • předmět daně a jeho specifika u veřejnoprávních a neziskových subjektů, • posuzování obratu • povinná registrace a identifikace • nájem, podnájem, pacht vybraných nemovitých věcí • prodej vybraných nemovitých věcí • přeúčtování • základ daně a jeho opravy, dotace zahrnované do základu daně • nejfrekventovanější aktivity (vzdělávací činnost, kulturní a sportovní činnosti) • dotace z veřejných zdrojů a z fondů EU • nárok na odpočet daně a způsoby jeho krácení nebo odmítnutí ze strany správce • změna režimu • sazby daně a zvláštní režimy, zejména ve stavebnictví – obce a neziskové organizace jako příjemci služeb • sazby daně u oprav staveb pro bydlení • praktické konkrétní příklady z praxe, které propojují jednotlivé části programu • diskuze, upozornění na časté chyby, konkrétní dotazy. ...
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuSplatná a odložená daň krok za krokem

2019-01-29 - Zbavte se obav a nejistoty, jak naložit s odloženou daní a naučte se ji používat. Naučíme vás to zcela srozumitelným a jasným způsobem a příjemnou formou. * • úvod do problematiky, • legislativní rámec, • splatná versus odložená daň, • výpočet odložené daně, • účetní metodika, • vykazování v účetní závěrce a ostatních výkazech, • praktické příklady a trénink. Dotazy a diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuPraktické uplatňování zákona o DPH od 1. 1. 2019

2019-01-30 - Na semináři získáte přehled o nejdůležitějších legislativních změnách platných pro rok 2019. * Seminář bude zaměřen na změny v ČR od ledna 2019 (navrženo je např. vracení DPH z nedobytných pohledávek, nová pravidla pro poukazy, omezení možnosti zdaňování nájmů), zmíněny budou i plánované změny v rámci EU v nejbližších letech, kde má být např. stávající systém osvobozeného dodání zboží do jiného členského státu nahrazen tak, že dodání zboží bude zdaněno pouze v členském státě určení jeho sazbami, přičemž odvést daň bude povinen zpravidla dodavatel. Pouze v případě, že dodavatel i pořizovatel budou tzv. certifikovanou osobou povinnou k dani, bude uplatňován přenos daňové povinnosti a daň přizná pořizovatel. Dále se bude seminář zabývat změnami zákona o DPH v roce 2018 v návaznosti na novelu stavebního zákona a zákona o platebním styku a na praktické zkušenosti se změnami zákona o DPH od července 2017 v návaznosti na informace a výkladová stanoviska GFŘ: • zrušení speciální úpravy pro společnost bez právní subjektivity (dříve sdružení), • upřesnění místa plnění v § 10 ve vazbě na nařízení EU, • pořízení zboží, které je přepraveno do jiného členského státu pod českým DIČ – sankční povaha zdanění, • nová úprava mank a škod – vyrovnání a úprava uplatněného odpočtu, • rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti, • ručení za daň, • institut nespolehlivé osoby....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuDůchodové pojištění v roce 2019

2019-01-30 - Na semináři se seznámíte s aktuální podobou důchodového pojištění a jeho správnou aplikací v praxi. * Připomenutí posledních změn přijatých v oblasti důchodového pojištění: • okruh pojištěných osob podle právního stavu účinného v roce 2019, • druhy důchodů a jejich výše, • vzorový příklad výpočtu důchodu do 31. 12. 2018 a od 1. 1. 2019, pravidla valorizace důchodů v roce 2019 (změny provedené zákonem č. 191/2018 Sb. a nařízením vlády č. 213/2018 Sb.), • možnosti zvyšování starobního důchodu při jeho pobírání. Připomenutí tzv. technické novely předpisů o důchodovém pojištění (zákon č. 259/2017 Sb.). Tzv. „předdůchod“ poskytovaný ze systému doplňkového penzijního spoření. Úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění podle právního stavu účinného v roce 2019: • příklady vyplňování ELDP – ELDP zaměstnanců pobírajících nově zavedené dávky nemocenského pojištění – „otcovská“ a dlouhodobé ošetřovné, • součinnost zaměstnavatelů při vybavování žádostí o důchod nebo o zvýšení důchodu, možnost upřednostnění vyloučené doby před příjmem, • evidenční a archivační povinnost, • ohlašovací povinnost při zaměstnávání předčasných starobních důchodců, • zásady prokazování dob zaměstnání nezaznamenaných v evidenci ČSSZ, • nejčastěji zjišťované nedostatky v plnění povinností zaměstnavatelů, • využívané tiskopisy a jejich řádné vyplnění • důsledky porušení povinností zaměstnavatele na úseku důchodového pojištění (připomenutí nové úpravy správního trestátní). Další zvažované změny. Diskuze, odpovědi na dotazy....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuNastavení účetnictví, kontrolních vazeb a úprava vnitropodnikových směrnic podle změn roku 2019

2019-01-31 - V každé účtárně se musí správně a rychle zareagovat na změnu předpisů pro rok 2019. Je nezbytné upravit účetnictví, kontrolní vazby a zkontrolovat a upravit vnitropodnikové směrnice tak, aby odpovídaly nejen požadavkům zaměstnavatelů, ale především změnám v účetních a daňových předpisech. Na semináři proto obdržíte informace o zajištění podkladů a dokladů, které mají být k dispozici v účtárně po celé účetní období. Naučíte se pracovat s účetními sestavami a pomocí konkrétních kontrolních vazeb hledat možné chyby a omyly v účetnictví včetně jejich daňových dopadů a současně včetně možných oprav. Naučíte se správně sestavit účtový rozvrh, provést jeho úpravu a obdržíte informace o vnitřních směrnicích. Po absolvování dokážete zdůvodnit, proč jsou určité doklady pro účetní oddělení nezbytné. Budete mít kvalitní podklady pro případnou kontrolu a audit. * • platné účetní předpisy a metody pro podnikatele, kteří vedou účetnictví, • doklady, dokumenty a podklady, které jsou nezbytné pro správné vedení účetnictví a pro provádění kontrol. Správné sestavení účtového rozvrhu: • nejčastěji se objevující účetní případy ve třídách 0, 1, 2, 3, 5 a 6, • případy, kde se objevují chyby v zaúčtování, např. účtování záloh a zahraničních faktur, • předvedení analytického členění ve třídě 5, a to s vazbou na zákon o daních z příjmů, tzn. stanovení účtů daňově i nedaňově účinných. • časové rozlišení nákladů a výnosů, • dohadné účty aktivní a pasivní, • opravy účetních záznamů, • nevyúčtované pracovní cesty, • příprava uzávěrkových operací....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuDaň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2018 a aktuality pro rok 2019

2019-01-31 - Na semináři se dozvíte, jak vyplnit daňové přiznání FO za rok 2018 a co nového vás čeká v roce 2019. * 9:00–13:00 • Daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2018 a přijaté změny pro rok 2019 • Ing. Jan Vorlíček Ve znění zákona č. 170/2017 Sb. a zákona č. 254/2017 Sb. včetně účinnosti jednotlivých změn. • předmět daně z příjmů fyzických osob, nepeněžní příjmy a jejich oceňování, • úplatné a bezúplatné příjmy, osvobozené od daně, podmínky pro jejich osvobození, • příjmy ze samostatné činnosti, zásady zařazování příjmů do této skupiny, uplatňování skutečných výdajů a výdajů paušálních v roce 2018 a v roce 2019, • daň stanovená paušální částkou, • kapitálové příjmy, příjmy z nájmu a ostatní příjmy, uplatňování daňových výdajů k těmto příjmům, stanovení dílčích základů daně, • příjmy spoluvlastníků, rozdělování příjmů na spolupracující osoby, příjmy z rodinného závodu a z rodinné fundace, • úpravy základu daně při změně vedení evidence, přerušení a ukončení činnosti, • daňové povinnosti v souvislosti s úmrtím, • problematika pohledávek při vedení účetnictví, daňové evidence a u paušálů, • prodej závodu, vklad závodu do obchodní společnosti, prodej obchodního podílu, • vypořádací podíl, vazba na zákon o obchodních korporacích, • nezdanitelné části základu daně, • slevy na dani, daňové zvýhodnění. 14:00–17:00 • Workshop – vyplnění daňového přiznání FO přímo na formuláři daňového přiznání • Ing. Jiří Šperl...
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuZměny v účetních a daňových zákonech 2019

2019-01-31 - * Přehled všech změn v účetnictví a daních pro fyzické osoby a právnické osoby v roce 2018 o Vyhláška 500/2002 Sb. k zákonu o účetnictví od 1. 1. 2018 – změny v rozvaze – výzkum a vývoj, časové rozlišení, výsledky hospodaření minulých let o Přehled změn pro FO a PO v zákoně o daních z příjmů * Závislá činnost * Podnikání * Daňově uznatelné náklady * Nájemní vztahy * Novely daňových zákonů od 1. 1. 2019 podle aktuální legislativy ke dni konání semináře o DPH * Implementace směrnice EU v oblasti zacházení s poukazy a místa plnění u digitálních služeb * Okruh osob v režimu jednoho správního místa * Přesuny položek z 15 % do 10 % sazby o Daně z příjmů * Změny u OSVČ * Omezení daňové uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů * Přemístění majetku bez změny vlastnictví o Upozornění na další novely ve vztahu k účetní a daňové praxi o Metodické pokyny, informace a sdělení GFŘ o Zajímavé příklady z aktuální judikatury NSS * Diskuse, dotazy ...
InAkademia s.r.o. - Podrobnosti o kurzuÚčetnictví a daně pro praxi - rekvalifikace

2019-02-01 - * Rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy - číslo akreditace MSMT-15065/2013-1/347 * Délka kurzu: 120 vyučovacích hodin Komu je určen: Kurz Účetnictví a daně pro praxi je určen těm, kteří se účetnictví chtějí naučit, proniknout do základů daňové problematiky, jejíž znalost je pro dobrého účetního důležitá, každou novou látku procvičit na mnoha příkladech, vše konzultovat s lektorem a na závěr získat osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR...
Centrum služeb pro podnikání s.r.o. - Podrobnosti o kurzuÚčetnictví, daně a daňová evidence - rekvalifikace

2019-02-01 - Rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy - číslo akreditace: MSMT-15065/2013-1/347 Celkový počet vyučovacích hodin: 130 Komu je určen: Kurz je vhodný pro všechny, kteří: se chtějí stát samostatnými účetními a naučit se ovládat účetnictví a daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví). mají zájem proniknout do oblasti daní chtějí získat celostátně platné osvědčení akreditované MŠMT ČR. ...
Centrum služeb pro podnikání s.r.o. - Podrobnosti o kurzuÚčetnictví, daně a účetní angličtina - rekvalifikační kurz

2019-02-01 - * Rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy - číslo akreditace MSMT-33094/2013-1/697 Pro koho je kurz určen: Pro všechny, kteří chtějí: naučit se účetnictví (od založení účetní jednotky až po účetní uzávěrku), naučit se základy daňového systému, naučit se používat termíny účetní angličtiny, získat osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR. Vstupní podmínkou je základní znalost angličtiny. * Nezaměstnaní, keří jsou ...
Centrum služeb pro podnikání s.r.o. - Podrobnosti o kurzuÚčetnictví, daně a daňová evidence s praxí na PC - souhrnný rekvalifikační kurz

2019-02-01 - * Rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy - číslo akreditace MSMT-33094/2013-1/697 * Délka kurzu: 170 vyučovacích hodin * Náplní kurzu Účetnictví, daně a daňová evidence s praxí na PC je souh informací a praktických rad z praxe, které by měli znát dobří účetní. Naučíte se účtovat účetní jednotku od založení až po uzávěrku. Začnete jednoduchými účetními operacemi a budete postupovat ke složitějším. Pochopíte rozdíl mezi finančním účetnictvím ...
Centrum služeb pro podnikání s.r.o. - Podrobnosti o kurzuKompletní pohled na neziskové organizace – účetnictví, daně, DPH, EET, novinky pro rok 2019 

2019-02-01 - Definice veřejně prospěšného poplatníka – činnost hlavní a vedlejší Zákon o účetnictví znovuzavedení jednoduchého účetnictví, limity  kategorizace účetních jednotek vedení účetnictví v plném nebo zjednodušeném rozsahu nově koncipované přílohy podle kategorizace ÚJ povinné výkazy dle JÚ účtování darů u NNO přechod na PÚ a obráceně zveřejňování účetní závěrky vyhláška 504 a 507 ČSÚ pro neziskové organizace Zákon o dni z příjmu pro NNO (včetně připravované novely zákona od 1.1.2019)  veřejně prospěšný poplatník a daň z příjmů právnických osob co je předmětem daně u NNO, zdanění přijatých darů jak uplatnit osvobození od daně využití daňové úspory při snížení základu daně změny u problematiky majetku od 1.7.2017 Zákon o evidenci tržeb  a neziskové organizace  evidovaná tržba,  kluby ,  vedlejší podnikatelská činnost,  osvobození od EET  novela EET na základě  rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 15.12.2017 účinná od 1.1.2019 Zákon o DPH u neziskových organizací ekonomická činnost u NNO, základní pojmy  – identifikovaná osoba, plátce daňové doklady daňové přiznání a kontrolní hlášení Podrobnější výklad problematiky DPH včetně připravované novely zákona o DPH bude dle zájmu účastníků  ...
InAkademia s.r.o. - Podrobnosti o kurzuAktuální vývoj právní úpravy EET a související změny u DPH v roce 2019

2019-02-01 - Na semináři se seznámíte zejména s pravidly zakotvenými v zákoně č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb a souvislostmi k zákonu o DPH. * • vymezení předmětu evidence tržeb, tj. jaké příjmy podléhají EET, • tržby vyloučené z evidence tržeb u těžce zrakově postižených osob a při prodeji sladkovodních ryb podle nařízení vlády v roce 2019, • tržby vyloučené z evidence tržeb v návrhu zákona – telekomunikační služby, obchodní letecká doprava a z hazardních her • změny v EET v souvislosti s novelou zákona o dani z přidané hodnoty 2019 a připravované změny v sazbách DPH u vybraných služeb a zboží, • povinnosti poplatníka související s evidencí tržeb – kdy vzniká povinnost evidovat tržby a jaký je postup při zahájení evidence, • evidenční a informační povinnosti – způsoby evidence tržeb, označení místa evidované tržby apod., • způsob fungování EET – běžný, zjednodušený a zvláštní režim, praktický postup při evidenci tržeb, požadavky na pokladní zařízení ve vztahu k povinně odesílaným údajům o evidované tržbě, • zvláštní režim EET (tzv. papírová EET) – podmínky pro evidence tržeb pro fyzické osoby a právnické osoby, které poskytují zdravotní služby, způsob evidence a související povinnosti, • problémy při praktickém zavádění EET – aktuální výklady, stanoviska a doprovodné prováděcí předpisy k EET, kontrola údajů v EET, • náležitosti účtenky ve vztahu k souvisejícím předpisům upravujících náležitosti dokladů (zákon o dani z přidané hodnoty a další), • pravidla pro storna tržeb z důvodů reklamace apod., vratné zálohy a EET, • tržby za zboží v cizí měně a jejich přepočet na české koruny v podmínkách EET ve vztahu k účetnictví, dani z příjmů a DPH v podmínkách roku 2019, • EET a hotovostní úhrady vydaných faktur ve vztahu k odvodu DPH na výstupu, • vazba EET na účetnictví a daňovou evidenci, • sleva na dani z příjmů fyzických osob související s pořízením potřebného technického vybavení. Dotazy a diskuze. ...
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuDaňový profesionál® – kompletně

2019-02-04 - Semináře cyklu jsou zaměřeny na výklad a procvičování daňových zákonů a souvisejících předpisů v praxi. Velká péče je věnována modelovým příkladům, které budete řešit pod dohledem lektorů. * 1. modul: 4. – 14. 2. 2019 • Daně – výklad nejdůležitějších zákonů se skládá ze 13 seminářů, které můžete s ohledem na ucelené téma absolvovat samostatně: • Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko • DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi • Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců • Zákon o daních z příjmů – právnické osoby • Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby • Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů • Mezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv • Zákon o daních z příjmů – závislá činnost • Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy • Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu • Zákon o pojistném na sociální zabezpečení • Zákon o zdravotním pojištění • Právní minimum pro daňové poradce 2. modul: 19. – 21. 2. 2019 • Příklady daňové (DzPO, DzFO, DPH) se skládá ze 3 seminářů, které můžete s ohledem na ucelené téma absolvovat samostatně: • Daň z příjmů fyzických osob (příklady) • Daň z přidané hodnoty (příklady) • Daň z příjmů právnických osob (příklady) 3. modul: 26. – 28. 2. 2019 • Malé daně – výklad zákonů se skládá ze 4 seminářů, které můžete s ohledem na ucelené téma absolvovat samostatně: • Zákon o spotřebních daních a ekologická daň • Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí • Zákon o dani z nemovitých věcí • Zákon o dani silniční 4. modul: 5. – 6. 3. 2019 • Daňový řád, daňový systém ČR 5. modul: 13. – 14. 3. 2019 • Výklad účetnictví 6. modul: 19. – 20. 3. 2019 • Příklady účetní...
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu


Celkem nalezeno - 183 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dph dane
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8| ... >> poslední (13)
[?]
 
Novinky & Aktuality

Rostou mzdy roste riziko
mzdy | 2019-01-14 

Mzdy a personalistika | Money
mzdy | 2018-11-29 

MZDY - RON Software | ron.cz
mzdy | 2018-10-04 

Blog Mzdy - RSM CZ
mzdy | 2018-09-15 

Aladdin - mzdy
mzdy | 2018-08-20 

Mzdy a personalistika
mzdy | 2018-08-17 

Mzdy | otazkyodpovedi.cz
mzdy | 2018-07-29 

[?]

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde