Rekvalifikační účetní kurzy
zakladni orientace v pracovnim pravu povinnosti zamestnavatele
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

dph dane

Celkem nalezeno - 547 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dph dane
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7| ... >> poslední (37)


Daňové přiznání ÚSC a PO za rok 2018

2018-11-21 - Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-46 - 2017, Název akreditace: Daňové přiznání ÚSC a PO Akreditace: MV : Cíl semináře : Seznámit účastníky s obecnými předpisy platnými pro stanovení základu daně z příjmů za r. 2018, upozornit na specifická ustanovení platná pro ÚSC a p.o., vysvětlit strukturu formuláře přiznání k dani z příjmů právnických oso...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzuDůchodové a nemocenské pojištění v roce 2019

2018-11-21 - Odborný program semináře: Nemocenské pojištění a pojistné na sociální pojištění v roce 2018 * Změny od 1. 1. 2019 * Úskalí při plnění povinností zaměstnavatele v sociálním pojištění (při oznamovací povinnost, vyplňování přílohy k žádosti o dávku, uvádění údajů v žádostech o dávku apod.) * Zkušenosti s poskytováním nových dávek nemocenského pojištění – s otcovskou a dlouhodobého ošetřovného * Zaměstnavatel a dočasná pracovní neschopnost zaměstnance * Výklady některých ustanovení (započitatelnost některých příjmů, navazující pracovní vztahy, základní principy postupu při zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců do ciziny apod.) * Odpovědi na dotazy * Evidenční listy důchodového pojištění v roce 2019 a další povinnosti zaměstnavatelů Účastníci budou seznámeni se zásadami platnými pro vedení ELDP. Za využití vzorových příkladů budou zároveň upozorněni na situace, při nichž se zaměstnavatelé nejčastěji dopouštějí chyb: * Připomenutí platné právní úpravy vedení a předkládání záznamů pro účely důchodového pojištění. Poslední změny ovlivňující agendu vedení ELDP: zák. č. 259/2017 Sb. (nová možnost rozpočtení příjmů na ELDP při jejich zpětném zúčtování v určitých situacích), zákon č. 148/2017 Sb. (tzv. „otcovská“) a zákon č. 310/2017 Sb. (dlouhodobé ošetřovné) – nové vyloučené doby * Okruh pojištěných osob, omluvné důvody – vyloučené doby a jejich vliv na výši budoucího důchodu – vzorový příklad výpočtu roku 2019 (§16/8 zák. č. 155/1995 Sb. a § 37/2c zák. č. 582/1991 Sb.) * Příklady vyplňování ELDP se zaměřením na problémové okruhy otázek - Dohoda o provedení práce – souběžné či navazující dohody u jednoho zaměstnavatele - ELDP zaměstnanců, kteří jsou zároveň tzv. vojáky v záloze ve výkonu vojenské činné služby - Absence, vazba a výkon trestu - Zaměstnanci, s nimiž byl neplatně rozvázán pracovní poměr - Zaměstnankyně na mateřské dovolené - Úmrtí zaměstnance - Zaměstnání po vzniku nároku na řádný starobní důchod - ELDP žadatelů o důchod a zaměstnanců, kterým byl přiznán předčasný starobní důchod * Ostatní povinnosti zaměstnavatelů * Dotazy, diskuze Obsah semináře může být upraven podle aktuálního vývoje právní úpravy. Účastníci semináře obdrží podkladové materiály k přednášené problematice. ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuSpecifika účtování zemědělství včetně příkladů z praxe

2018-11-21 - Cílem prakticky orientovaného semináře je zmapovat problematické oblasti účetních a daňových předpisů, upozornit na časté chyby pomocí mnoha příkladů a odpovědět na vaše dotazy. Na semináři se také seznámíte s novinkami připravovanými pro rok 2019 a budete upozorněni na aktuální výkladová stanoviska daňové správy a závěry Koordinačních výborů KDP ČR. * • legislativní rámec, výhled na rok 2019, • právní rámec podnikání: družstvo, fyzická osoba (OSVČ), s. r. o., akciová společnost, • specifika v rostlinné a živočišné výrobě – kalkulace VN, • specifika ostatní – lesy, vodní plochy, • HIM a NIM – specifika účtování a odepisování, • účtování zvířat, základní stádo, • pěstitelské celky trvalých porostu, • dotace a jejich účtování, podpory z EU, dotace a DPH, časové rozlišení, • škody a jejich pojištění, škody a DPH, • účtování zásob, normy přirozených úbytku, příchovky, • oceňování ve vlastních nákladech, kalkulace, • rezervy – možnost optimalizace, • účetní závěrka zemědělského podniku, • inventarizace majetku, • audit zemědělského podniku, • zemědělci (FO) – paušály, příležitostná činnost, členění příjmu na více období, • převod FO na právnickou osobu, daňová optimalizace, • zemědělci a EET, • příklady z praxe a případové studie zemědělských podniků. Dotazy a diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuNemocenské pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a důchodové pojištění – aktuálně a změny pro rok 2019

2018-11-21 - Po absolvování semináře budete mít přehled o nejvýznamnějších změnách, které nastaly v nemocenském pojištění, v pojistném na sociální zabezpečení a v důchodovém pojištění. Na semináři lektoři upozorní na nejčastější chyby a nejasnosti z nich vyplývající. Seznámíte se se změnami, které v této oblasti nastanou od 1. 1. 2019. * 9:00–12:15 • Nemocenské pojištění – aktuálně a změny pro rok 2019 • JUDr. František Vlasák Aktuální legislativní situace • účast na nemocenském pojištění • okruh pojištěných osob • podmínky účasti na nemocenském pojištění • vznik a zánik účasti na NP u zaměstnanců. Dávky NP: Podmínky nároku na dávky NP • výše dávek, jejich výpočet a výplata • uplatnění nároku na dávky • povinnosti zaměstnavatele v NP. 13:00–15:45 • Pojistné na sociální zabezpečení – aktuálně a změny pro rok 2019 • Mgr. Šárka Chotěborská Aktuální informace z legislativy • poplatníci pojistného a odvod pojistného • vyměřovací základy • sazby pojistného • maximální vyměřovací základ • přehled o výši pojistného – změny • přeplatky, nedoplatky, výkazy nedoplatků, promíjení penále, splátky, pokuty. Diskuze, odpovědi na dotazy. 16:00–19:00 • Důchodové pojištění v praxi organizací – aktuálně a změny pro rok 2019 • Jana Dorčáková Okruh pojištěných osob • jednotlivé druhy důchodů a jejich výše • úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění. Vedení ELDP: Doby pojištění a náhradní doby pojištění, zaměstnání a zaměstnání malého rozsahu, dohody o provedení práce • vzorové příklady • nejčastější závady zjišťované při kontrolní činnosti. Nezbytná součinnost zaměstnavatelů při sepisování žádostí o důchody: Používané tiskopisy • další aktuální informace. Diskuze, odpovědi na dotazy....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuZměny zákona o DPH 2018 / 2019 v příkladech, včetně zaúčtování specifických případů

2018-11-21 - úvod, současný stav legislativy, informace GFŘ, aktuální judikatura, pojmy pro účely zákona o DPH, nové vymezení dlouhodobého majetku, obchodního majetku dle judikatury SDEU, obrat – počítání obratu u společnosti, upřesnění místa plnění v § 10 – místo plnění u služeb vztahujících se k nemovité věci, rozšíření dle článku 31 směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, místo plnění při pořízení zboží z EU (§ 11), vyloučení NNO v případě pořízení zboží do jiného členského státu než je stát vydání DIČ, které poskytl kupující dodavateli (zaúčtování), změna při přenechání zboží s povinností odkupu (leasing § 13 odst. 3 písm. d) vč. zaúčtování, změny ve stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění, nový § 20a pro účely záloh – informace GFŘ – podrobně (zaúčtování), podmínky přiznání daně při přijetí zálohy, DPH u poukázek, povinnost přiznat daň z dodání zboží s místem plnění v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku (zaúčtování u odběratele), změny v úpravě odpočtu daně u dlouhodobého majetku (§ 78e) a u zásob – manka a škody, ztráta, zničení, krádež aj. – vědomostní test: věděl, vědět měl a mohl vědět o osudu majetku (zaúčtování vyrovnání odpočtu u zásob § 77 – informace GFŘ (zaúčtování), oprava odpočtu dle § 74 – zpřísněné podmínky vědomostního testu (zaúčtování), rozšíření ručení za daň na platby virtuální měnou, nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období, uvedení odpočtu do jiného období v době kontroly FÚ, nebo postupu k odstranění pochybností, režim přenesení daňové povinnosti při poskytování zaměstnanců – upozornění GFŘ na podvody u agentur práce, nespolehlivá osoba, nespolehlivý plátce – informace GFŘ. ...
InAkademia s.r.o. - Podrobnosti o kurzuDaně - základy pro praxi

2018-11-22 - * Kurz Daně - základy pro praxi si dává za cíl stručně a přehledně ve 3 dnech seznámit zájemce o daňovou problematiku s daněmi, se kterými se nejčastěji setkáváme - DPH, daň z příjmů a silniční daň. Přednášet a vysvětlovat látku na příkladech z praxe bude daňová poradkyně. Komu je určen: posluchačům, kteří se chtějí orientovat v daňovém systému účetním, které ke své práci potřebují znalost daňového systému Bonus: Posluchači kurzu od nás získají publikaci...
Centrum služeb pro podnikání s.r.o. - Podrobnosti o kurzuDPH pro praxi

2018-11-22 - Kurz je určen: Začátečníkům, kteří se musí seznámit se základními pravidly pro fungování této daně Méně zkušeným účetním, kteří si potřebují udělat v DPH jasno a upřesnit si některé oblasti z tohoto zákona (např. pravidla při obchodování se zeměmi EU a třetími zeměmi) Podnikatelům, kteří se stali ze zákona plátci DPH a chtějí se v této oblasti orientovat Zájemcům, kteří si potřebují zákon o DPH zopakovat Cíl kurzu: Seznámit se se zákonem o DPH, pocho...
Centrum služeb pro podnikání s.r.o. - Podrobnosti o kurzuDLOUHODOBÝ MAJETEK PRO POKROČILÉ v příkladech - účetní a daňový aspekt

2018-11-22 - Určeno pro ekonomy, finanční a majetkové účetní. Obsah: * Právní úprava dlouhodobého majetku * Dlouhodobý hmotný majetek * Dlouhodobý nehmotný majetek * Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek * Pořízení dlouhodobého majetku * Ocenění dlouhodobého majetku * Opravy vs. technické zhodnocení dlouhodobého majetku * Technické zhodnocení dlouhodobého majetku * Odpisování dlouhodobého majetku (odpisový plán, účetní odpisy, daňové odpisy) * Opravná položka k dlouhodobému majetku * Vyřazení dlouhodobého majetku * Směna majetku * Komponentní odpisování * Zbytková hodnota * Vybrané Interpretace Národní účetní rady a KOV týkající se dlouhodobého majetku * Odložená daň v souvislosti s dlouhodobým majetkem ...
Studio W - Podrobnosti o kurzuÚčtujeme v Pohodě

2018-11-22 - Základní délka kurzu jsou dva dny. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač s nainstalovaným účetním programem a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během přestávek možnost volného přístupu na internet.Základním předpokladem k úspěšnému zvládnutí tohoto kurzu je alespoň základní znalost Windows.Cílem kurzu je seznámit účastníky s ovládáním a základními pracemi v tomto účetním programu. Účastníci se naučí orientovat v programu a dokážou zúčtovávat nejčastější typy účetních případů - faktury, pokladnu, banku, párování a další. Současně dokážou provádět jednoduché importy/exporty, výběry dat a práci s účetní osnovou a základními číselníky programu. Nakonec se seznámí s účtováním mezd. Po ukončení kurzu budou moci samostatně účtovat jednoduché účetní úkony.Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky: Popis a základní ovládání programu POHODA   Účtová osnova, principy účetnictví   Účtování standardních účetních případů   Záznamy v tabulkách, úpravy dat, typování dokladů   Praktická cvičení v agendách programu   Účtování složitějších účetních případů   Problematika DPH   Administrace programu a účetních jednotek   Exporty a importy dat z programu   Opakování a procvičování probrané látky     Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.Rozsah výuky a organizace výuky: Celková délka kurzu jsou dva školicí dny, vždy 9:00 – 16:00 hodin.   Kurz probíhá ve skupinách prezenční formou na učebně.   Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.   Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.   Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno kurz absolvovat internátně na našem vzdělávacím středisku na Zbirohu (.kvasek.cz), nebo na našich učebnách na Karlovarsku.   Kurz vyučuje  tým zkušených lektorů: Ing. Marek Laurenčík, MBA, Ing. Zdeněk Jurák, Valérie Laurenčíková, Jan Andrš a další odborníci k některým dílčím tématům kurzu.   Podrobné informace o kurzu naleznete na našem webu:. /pocitacove-vzdelavani/kurz/pohoda/Podrobnou osnovu ke stažení naleznete:. /file/pohoda.pdf ...
JUBELA, s.r.o. - Podrobnosti o kurzuNemovitosti a jejich nájem z účetního a daňového pohledu

2018-11-22 - Na semináři získáte komplexní pohled na účetní a daňovou problematiku nemovitých věcí a jejich nájmu (pachtu), finančního leasingu, a to z hlediska daně z příjmu, DPH i daně z nemovitých věcí. Lektor zdůrazní i daňové vazby na postupy a povinnosti platné v souvislosti s občanským zákoníkem a zákonem č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn stanovisky MF ČR a GFŘ k dané problematice a bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v okamžiku konání semináře. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy posluchačů. * • vymezení nemovitých věcí v občanském právu a promítnutí této úpravy do daňových zákonů, • pořizování nemovitého majetku (koupě, finanční leasing, náklady spojené s pořízením, určení vstupní ceny, problematika tzv. vyvolaných investic), • možnosti odpisování nemovitých věcí (účetní odpisy včetně metody komponentního odpisování, principy stanovení daňových odpisů, zdůraznění novinek přijatých v roce 2018), • nájem (pacht) nemovitých věcí a služby s ním spojené (časové rozlišení, možnosti přefakturace služeb, poskytování vlastních služeb, vyúčtovávání služeb a související daňové aspekty), • technické zhodnocení versus opravy (základní odlišení, technické zhodnocení v účetním a daňovém pojetí, možnosti v případě, kdy technické zhodnocení či opravy provádí nájemce, nepeněžní příjem pronajímatele), • tvorba rezerv na opravy (základní principy, příklady postupu), • zdanění příjmů z nájmu (pachtu) nemovitých věcí (zaměření zejména na fyzické osoby – uplatňování nákladů v souvislosti s nájmem, rozdělení příjmů mezi spoluvlastníky jinak než podle výše podílů), • další specifické případy (jistota, problematika oprav u společenství vlastníků), • nemovité věci z pohledu DPH (kdy jde o zdanitelné plnění a kdy o plnění osvobozené, kdy aplikovat režim přenesení daňové povinnosti u dodání nemovitých věcí, zásady pro určení koeficientu pro krácení plnění na vstupu, DPH při dodání služeb souvisejících s nájmem), • daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí (základní postupy pro aplikaci těchto daní)....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuDaňová evidence (dříve jednoduché účetnictví) - rekvalifikace

2018-11-22 - Rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy - číslo akreditace 17784/2013-1/410 Délka kurzu: 40 vyučovacích hodin * Pro bližší informace ohledně financování přes ÚP nás neváhejte kontaktovat * V kurzu Daňová evidence dříve nazývaném jednoduché účetnictví Vám vysvětlíme lidským způsobem , jak na daňové přiznání. Naučíme Vás zaznamenávat příjmy a výdaje za účelem zjištění dílčího základu daně z příjmů. Vysvětlíme Vám rozdíl mezi příjmy zdanite...
Centrum služeb pro podnikání s.r.o. - Podrobnosti o kurzuVýzkum a vývoj a jeho podpora v České republice – výkladový seminář

2018-11-22 - Cílem semináře je objasnit vám právní úpravu odpočitatelné položky na výzkum a vývoj, administrativní náročnost na její uplatnění, výhody a rizika s ní spojená. Na semináři bude prezentováno 5 základních klíčů pro rozpoznání výzkumu a vývoje včetně manuálu pro hodnocení novosti, technické nejistoty a formální stránky projektu. Součástí semináře bude prezentace případové projektové dokumentace. Seznámíte se také s pravidly nutnými pro posouzení výzkumu a vývoje s ohledem na uplatnění nároku na daňové zvýhodnění. * • financování inovací, výzkumu a vývoje v ČR – srovnání rizik, • nepřímá podpora výzkumu a vývoje – odpočitatelná položka aneb dvojité uplatnění nákladů, • jaké jsou uznatelné náklady na vědu a výzkum, • co je to výzkum a vývoj, • jak poznáme, zda jde o výzkum a vývoj, • výklad prvku novosti, • manuály k posouzení vědy a výzkumu, • projekty vědy a výzkumu a jak je zpracovávat, studie proveditelnosti, zprávy k projektu. Diskuze, odpovědi na dotazy. ...
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuRozúčtování nákladů na teplo a na teplou vodu při užívání bytů a nebytových prostorů

2018-11-22 - Program semináře: * aktuální legislativní prostředí oblasti zásobování teplem a teplou vodou * dosavadní vývoj a změny předpisů, souvislost s předpisy EU, metodický pokyn MMR pro rozúčtování nákladů na služby * aktuálně platné základní požadavky předpisů na vlastníky, správce či provozovatele budov zejména bytového charakteru * rozúčtování nákladů na vytápění – základní pravidla a postupy * rozúčtování nákladů na dodávku teplé vody – základní pravidla a postupy * výpočtové algoritmy, související předpisy a postupy * příklady výpočtů rozúčtování služeb (teplo k vytápění, teplá voda) * jak by měla vypadat výsledná dokumentace rozúčtování služeb (teplo k vytápění, teplá voda) * co a jak požadovat po našem smluvním rozúčtovateli služeb - teplo k vytápění, teplá voda * dohody poskytovatele služeb s adresáty služeb * řešení reklamací * vybrané technické aspekty měření a registrace dodávek služeb (teplo k vytápění, teplá voda) * diskuse a odpovědi na dotazy ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuDaně a účetnictví včetně novinek od roku 2019 a účetní závěrka 2018 pro nestátní neziskové organizace

2018-11-22 - Program semináře: * Zápis skutečných majitelů do veřejného rejstříku - nová povinnost pro všechny právnické osoby zapsané ve veřejném rejstříku - termín zápisu - definice skutečných majitelů u nestátních neziskových organizací - způsob provedení zápisu - informační systém skutečných majitelů (ISSM) * Zákon o rozpočtové odpovědnosti - vymezení nestátních neziskových organizací, na které zákon dopadá - sestavení a zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu - sestavení a zveřejnění rozpočtu * Změny v dani z příjmů právnických osob v roce 2018 - změny ve vymezení veřejně prospěšného poplatníka - snížení základu daně podle §20 (7) nově - změny v odepisování hmotného a nehmotného majetku - změny v poskytování benefitů zaměstnancům - daňové řešení fondů organizace - daňový režim přijatých peněžních a nepeněžních darů – změny od 2018 - sledování zdrojů financování pro účely stanovené daňové uznatelnosti nákladů/výdajů * Komplexní příklad na sestavení daňového přiznání za rok 2018 * Jednoduché účetnictví v roce 2018 * Vyhláška č. 504/2002 Sb. - komplikované účetní případy - změna kategorie účetní jednotky - podklady z účetnictví nutné pro stanovení základu daně u poplatníka * Informace o novinkách v dani z příjmů a v účetnictví pro rok 2019 – pokud budou v uvedené termínu již zveřejněny * Dopad novely zákona o DPH do hospodaření nestátních neziskových organizací od roku 2019 - důvod razantního zvýšení nákladů organizace v roce 2019 - propočet finančního dopadu do peněžních toků organizace v roce 2019 a 2020 - dopad do rozpočtu nákladů v roce 2019 ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuDaň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí v roce 2018/2019

2018-11-22 - Ze semináře si odnesete ucelený pohled na aktuální právní úpravu majetkových daní včetně příkladů z praxe. Přidanou hodnotou semináře bude komentář k vybraným ustanovením včetně aktuálních praktických příkladů k dani z nemovitých věcí a k dani z nabytí nemovitých věcí a základů oceňování a praktické informace k určení směrné hodnoty. * Daň z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2019: Obsahem I. části semináře bude komentář ke stěžejním ustanovením zákona o dani z nemovitých věcí včetně legislativních změn na r. 2019 (platných ke dni konání semináře) s výkladem vybraných stanovisek GFŘ, dopadajících zejména na: • daň z pozemků (vymezení předmětu daně), • daň ze staveb a jednotek (vymezení předmětu daně), • vybraná osvobození od daně, • základ a sazbu daně, tiskopisy přiznání k dani z nemovitých věcí. Součástí výkladu bude také příklad zaměřený na problematiku daně z nemovitých věcí. Daň z nabytí nemovitých věcí aktuálně: Obsahem II. části semináře bude výklad vybraných ustanovení zákonného opatření Senátu s ohledem na aktuální stanoviska GFŘ dopadající zejména na: • předmět daně z nabytí nemovitých věcí, • novinky v osvobozeních od daně z nabytí nemovitých věcí, • základ daně včetně definování nabývací hodnoty, • určení směrné hodnoty, • tiskopisy přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí. Součástí výkladu bude také příklad k dani z nabytí nemovitých věcí. Diskuze, odpovědi na dotazy k majetkovým daním. Program zohlední aktuální legislativní vývoj k datu konání semináře...
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu


Celkem nalezeno - 547 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dph dane
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7| ... >> poslední (37)
[?]
 
Novinky & Aktuality

MZDY - RON Software | ron.cz
mzdy | 2018-10-04 

Blog Mzdy - RSM CZ
mzdy | 2018-09-15 

Aladdin - mzdy
mzdy | 2018-08-20 

Mzdy a personalistika
mzdy | 2018-08-17 

Mzdy | otazkyodpovedi.cz
mzdy | 2018-07-29 

Mzdy - Finance.cz
mzdy | 2018-07-15 

Modul pro mzdy a personalistiku
mzdy | 2018-07-01 

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde