Rekvalifikační účetní kurzy
dph dane
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

dph dane

Celkem nalezeno - 481 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dph dane
STRANA | (1) první << ... | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32| ... >> poslední (33)


Spotřební daně, ekologická daň pro rok 2019 – komplexní pohled

2019-05-15 - Na semináři budete upozorněni na možná úskalí s aplikací spotřebních a energetických daní v běžném životě podnikatelů. * Komplexní pohled se zaměřuje na: • principy uplatňování zákona o spotřebních a energetických (ekologických) daních, • vznik daňové povinnosti, • vznik povinnosti přiznat a zaplatit spotřební daň, • osvobození od těchto daní a správu daně, • prokazování zdanění vybraných výrobků. Odpovědi na dotazy, diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuKalkulace na vlastní kůži ...

2019-05-16 - Popis Jestli jste až doposud o moderních kalkulacích jenom slyšeli nebo četli, nyní máte šanci... vyzkoušet na vlastní kůži. Dva společně řešené příklady, zaměřené na specifické náklady produktu a zákazníka. Nepotřebujete nic, než znalost prostředí MS Excel. * Sestavení flexibilních rozpočtů nákladových středisek * Volba kapacitních driverů a stanovení střediskových sazeb v produkční oblasti * Ocenění spotřebovaného času, možnosti práce s nadbytečnou kapacitou * Modelování prodeje, specifické nákladové sazby podle zákaznických a produktových skupin * Využití nákladových matic pro vnitřní zacyklení ...
Controller Institut - Podrobnosti o kurzuDaň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí pro rok 2019 – komplexní pohled

2019-05-16 - Ze semináře si odnesete ucelený pohled na aktuální právní úpravu majetkových daní. Přidanou hodnotou semináře bude komentář k vybraným ustanovením zákona o dani z nemovitých věcí a zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí včetně praktických příkladů a základů oceňování se zaměření na aktuální stav legislativy. * Daň z nemovitých věcí aktuálně: Obsahem I. části semináře bude komentář ke stěžejním ustanovením zákona o dani z nemovitých věcí s výkladem vybraných stanovisek GFŘ, dopadajících ve zdaňovacím období r. 2019 zejména na: • daň z pozemků (vymezení předmětu daně), • daň ze staveb a jednotek (vymezení předmětu daně), • vybraná osvobození od daně, • základ a sazbu daně, tiskopisy přiznání k dani z nemovitých věcí. Součástí semináře bude také komplexní příklad k dani z nemovitých věcí. Daň z nabytí nemovitých věcí aktuálně: Obsahem II. části semináře bude výklad vybraných ustanovení zákonného opatření Senátu včetně vybraných stanovisek GFŘ k dani z nabytí nemovitých věcí a komentáře k určení směrné hodnoty se zaměřením na vybraná ustanovení vymezující: • předmět daně z nabytí nemovitých věcí, • osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí, • základ daně včetně definování nabývací hodnoty, • určení směrné hodnoty, • správu daně. Součástí semináře bude také komplexní příklad k dani z nabytí nemovitých věcí. Diskuze, odpovědi na dotazy....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuExcel pro účetní prakticky – kontingenční tabulky a grafy, export a import a export dat

2019-05-17 - Ukázat účastníkům kurzu, že kontingenční tabulky jsou pouze šikovným nástrojem pro vizualizaci dat, který zvládne každý, a ne důkaz tabulkových schopností vyšších manažerů. * • možnosti importu dat (CSV soubory, sešity, web, databáze), • dynamické, specifické a kombinované grafy (plán versus skutečnost, Ganntův diagram a další ukázky), • filtrování (rozšířený filtr, databázové funkce), „chytrá“ Tabulka čili Seznam, • kontingenční tabulky a grafy (skupiny, výpočtová pole a položky, funkce ZÍSKATKONTDATA, průřezy), • možnosti exportu dat a propojení s jinými aplikacemi (Word, PowerPoint). Dotazy a diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuDaň z příjmů ze závislé činnosti pro rok 2019 – komplexní pohled

2019-05-17 - Na semináři získáte ucelený pohled na zdaňování příjmů ze závislé činnosti. Seznámíte se s aktuálními změnami pro zdaňovací období roku 2018. * • přehled příjmů zdaňovaných daní ze závislé činnosti, • co není předmětem daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (chyby v cestovních náhradách), • osvobozené příjmy a časté chyby v nich (ubytování zaměstnance, benefity), • výpočet záloh na daň, • srážková daň, • problematika výpočtu u daňových nerezidentů, • provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (včetně podmínek jeho provedení a zpětného učinění prohlášení poplatníka k dani), • seznámení s tiskopisy týkajícími se daně ze závislé činnosti (zálohové i srážkové), • slevy na dani (invalidita, školkovné), • nezdanitelné částky, • daňové zvýhodnění (včetně střídavé péče), • prokazování nároků na slevy, nezdanitelné částky a daňové zvýhodnění u zaměstnavatele, • opravy chyb, • časté chyby ve zdaňování závislé činnosti – vazba na rozsudky Nejvyššího správního soudu. Odpovědi na dotazy, diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuIFRS v praxi – pro pokročilé

2019-05-20 - Většina společností v Čechách aplikuje IFRS proto, že jsou členy mezinárodní skupiny, která má povinnost zveřejnovat finanční zprávy sestavené podle IFRS. Poměrně malé množství českých firem je emitentem akcií na burze cenných papírů. Na druhé straně, přibývá těch, které místo akcií emitují dluhopisy či podobné nástroje. I na tyto firmy se však vztahuje nařízení ES č. 1606/2002 a zákon č. 563/1991 Sb. § 19a, který praví, že „použije pro účtování a sestavení účetní závěrky mezinárodní účetní standardy“. Ty mezinárodní účetní standardy, na které zákon naráží, se už ale nejmenují International Accounting Standards, nýbrž International Financial Reporting Standards (Mezinárodní standardy finančního výkaznictví). Změnou názvu chtěl jejich tvůrce dát jasně najevo, že se nejedná o „účetní standardy“ upravující postupy, ale o „standardy výkaznictví“ upravující výstupy. Jedna komplikace, která při aplikaci IFRS proto vzniká, je jak použít pro účtování standardy, které neupravují účtován * 1. den: • úvod do problematiky, • zaúčtování, ocenění a vykazování, • prvky účetnictví a účetní zásady, • reálná hodnota, • peníze a krátkodobé investice, • pohledávky a smluvní majetek. 2. den: • zásoby: ocenění, náklady na prodané zboží, účetní postupy, • uznávání výnosů (základy), • časové rozlišení, • hmotný majetek: třídy a skupiny, ocenění, komponenty, životnost a odpisy. 3. den: • nehmotný majetek: třídy a skupiny, ocenění, goodwill, • leasing, • závazky, • vlastní kapitál, • výsledovka: ASC 606, služby, • volitelná témata (například impairment, segmenty, cizí měny, finanční nástroje, atd.)....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuObchody s EU z pohledu DPH polopatě – pro úplné začátečníky

2019-05-20 - Problematiku DPH u obchodů s EU vysvětlí lektorka srozumitelně a za pomoci bohatých grafických náčrtů situací. Výklad pochopí jak neznalec, tak i jinak zkušená účetní. * • úvod do problematiky, • vysvětlení pojmů, • jak určit, kdo, kdy a kde obchodní případ zdaní, • jaké obchody nás mohou v EU potkat a jak se k nim postavit z hlediska DPH, • fakturovat s DPH nebo bez?, • s kým obchodujete a jaký to má vliv na DPH?, • odlišnosti při fakturaci zboží a služeb, • fakturace v cizí měně a její dopad na DPH, • co musí vědět osoba sjednávací obchodní podmínky?, • znáte všechny rizika, v případě, že si sjednáte špatné obchodní podmínky?, • daňové doklady, • přefakturace. Dotazy a diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuÚčetnictví pro neúčetní v daňových souvislostech (podnikatelské subjekty)

2019-05-20 - Cílem kurzu je seznámit vás se základními principy účetnictví. Pomůžeme vám lépe se orientovat v účetní závěrce. Důraz je kladen na využití nabytých poznatků v řízení firmy. Výsledkem má být lepší komunikace účetního oddělení s vedením firmy a efektivnější řízení firmy. * 1. den: • účetnictví jako nástroj řízení a kontrolní systém, • vazby účetnictví na kalkulace, reporting, vztah účetnictví a daní, • organizace účetních prací ve firmě, oběh účetních dokladů, • daňové povinnosti firmy v průběhu celého roku a jejich termíny, • vnitropodnikové směrnice, jejich význam, • hmotný a nehmotný majetek, účetní a daňové odpisy, rozdíly a principy, • princip výpočtu DPH, základní pojmy (vlastní daňová povinnost, nárok na odpočet). 2. den: • majetková a kapitálová struktura firmy, • daňové a nedaňové náklady (velmi stručně), • vybrané položky účetních výkazů (rozvaha, výsledovka, příloha), • vazby mezi jednotlivými výkazy a jejich význam pro řízení firmy, • pojmy výsledek hospodaření před zdaněním, po zdanění, zisk, ztráta, • zálohy na daň z příjmu, • závěr roku ve finanční účtárně, inventarizace, • zveřejňování účetní závěrky, • dotazy účastníků, diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuMzdová a personální speciálka pro rok 2019 včetně mzdového auditu

2019-05-20 - Na seminářích získáte ucelený přehled o aktuální podobě pracovněprávních a mzdových předpisů, které je nezbytné znát při vedení mzdové agendy a provádění mzdového auditu v roce 2019. * 1. seminář: 20. 5. 2019; 9:00–17:00 • Zákoník práce a navazující předpisy pro firemní praxi v roce 2019 • JUDr. Miloš Hejmala Legislativa pracovněprávní oblasti ke dni konání semináře • změny v občanském zákoníku a jejich vliv na pracovněprávní vztahy (dohoda o srážkách ze mzdy, pracovněprávní způsobilost, skončení pracovněprávního vztahu nezletilých) • charakter, účel a obecné pojetí zákoníku práce • zásadní změny zákoníku práce a předpisů souvisejících • zdravotní způsobilost zaměstnance k vykonávané práci • agenturní zaměstnávání • pracovní doba (rozvrh pracovní doby, zvláštní režimy pracovní doby, konto pracovní doby…) • překážky v práci a pracovní volno • práce z domova (rozvrh pracovní doby, překážky v práci, zajištění bezpečnosti práce) • šikana, stres a diskriminace na pracovišti (nové povinnosti zaměstnavatelů) • vztah odborů a managementu (pluralita odborů) • skončení pracovního poměru • změny v dalších pracovněprávních předpisech • zákon o inspekci práce (nové definice přestupků a správních deliktů, kontrola na pracovišti, mzdová rovnost…) • zákon o nemocenském pojištění (převedení na jinou práci) • diskuze, odpovědi na otázky. 2. seminář: 21. 5. 2019; 9:00–13:00 • Personalistika a bezpečnost práce v roce 2019 • Bc. Zdeněk Šenk Úvod do problematiky • aktuální změny v právních předpisech • právní a ostatní požadavky • odpovědnost za BOZP • odborně způsobilá osoba v plnění úkolů při prevenci rizik • výcvik zaměstnanců • pracovní úrazy • prověrky a kontroly BOZP • diskuze, odpovědi na otázky. 3. seminář: 21. 5. 2019; 14:00–18:00 • Předpisy o zaměstnanosti v roce 2019 • JUDr. Ladislava Steinichová Předpisy o zaměstnanosti a postavení Úřadu práce • souvztažnost mezi zákonem o zaměstnanosti, zákoníkem práce a důchodovým a zdravotním pojištěním • uzavírání a ukončování pracovněprávních vztahů zaměstnavateli a vliv na evidenci uchazečů o zaměstnání a na poskytování dávek v nezaměstnanosti • volná pracovní místa, zaměstnávání cizinců a osob se zdravotním postižením, výkon činnosti dítěte • agentury práce a jejich činnost, včetně agenturního zaměstnávání • kontrola dodržování předpisů o zaměstnanosti a pracovněprávních předpisů • diskuze, odpovědi na otázky. 4. seminář: 22. 5. 2019; 9:00–13:00 • Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy v roce 2019 • JUDr. Marie Salačová Platná právní úprava o poskytování cestovních náhrad včetně změn pro rok 2017 ve vazbě na zákon o daních z příjmů a úprava dalších právních předpisů • náhrady při tuzemských pracovních cestách • náhrady při zahraničních pracovních cestách • paušalizace cestovních náhrad • zálohy na pracovní cestu • diskuze, odpovědi na otázky. 5. seminář: 22. 5. 2019; 14:00–18:00 • FKSP a sociální fondy – aktuální stav a novinky pro rok 2019 • Ing. Martin Šabo Výklad vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb a výklad souvisejících právních p...
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuRozdíly v účetnictví neziskových organizací oproti podnikatelům

2019-05-21 - Rozšíříte své znalosti o specifika účetnictví neziskových organizací a seznámíte se s rozdíly v účtování podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. a vyhlášky č. 500/2002 Sb. * Rozdíly v účetnictví neziskových organizací oproti podnikatelům Účetní osnova • dělení výnosů a nákladů na poslání a hospodářskou činnost • účtování o darech v roce 2019 • příjmy z nakládání s majetkem • technické zhodnocení dlouhodobého majetku • tvorba opravných položek a rezerv • účtování v cizích měnách a kursové rozdíly v roce 2019 • tvorba a čerpání fondů • dotace včetně dotací v cizích měnách • účtování o dani z příjmu • rozdělení hospodářského výsledku • nedokončená výroba, změna stavu zásob v roce 2019 • aktivace materiálu a dlouhodobého majetku v roce 2019 • změna formátu a obsahu účetní závěrky • audit, výroční zpráva a zveřejňování závěrek....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuVelká novela daňových předpisů v roce 2019 – Sněmovní tisk č. 206, implementace směrnice ATAD a související změny v daňové praxi

2019-05-21 - Česká republika je povinna implementovat do české legislativy Směrnici Rady EU 2016/1164, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem (směrnici ATAD). V rámci této změny dochází mimo jiné k implemataci zneužití práva do daňového řádu, dochází však i k dalším souvisejícím změnám, například v oblasti hlášení osvobozených příjmů vyplácených do zahraničí či zjednodušení v oblasti odčitatelné položky na výzkum a vývoj. Cílem semináře je připravit vás na související změny daňové legislativy a praktické dopady novel daňových a souvisejících předpisů a aktuální judikatury do praxe. * • transpozice směrnice proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD) do zákona (zákaz zneužití práva, omezení výpůjčních výdajů, danění při přemístění majetku bez změny vlastnictví do zahraničí, zdanění ovládaných zahraničních společností nebo pravidla proti zneužívání nesouladů daňových systémů)…, • změny daňové uznatelnosti úroků, • zdanění ovládaných zahraničních společností (CFC pravidla), • zamezení využití tzv. hybridních nesouladů, zdanění při odchodu (tzv. exit taxation), • ustanovení pravidla proti zneužití práva, • zneužití práva v aktuální judikatuře, • další změny v oblasti daňových, účetních a dalších souvisejících předpisů v roce 2018 a 2019, • výklad dalších změn v oblasti daně z příjmů, • aktuální judikatura na téma (dle časových možností), • reklama a hranice její daňové uznatelnosti, • odčitatelná položka na výzkum a vývoj. Dotazy a diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuPersonalistika a bezpečnost práce v roce 2019

2019-05-21 - Na semináři se seznámíte s hlavními právními požadavky pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a praktickými příklady a vzory k implementaci požadavků v praxi. * • úvod do problematiky, • aktuální změny v právních předpisech, • právní a ostatní požadavky, • odpovědnost za BOZP, • odborně způsobilá osoba v plnění úkolů při prevenci rizik, • výcvik zaměstnanců, • pracovní úrazy, • prověrky a kontroly BOZP. Diskuze a odpovědi na dotazy....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuNehmotný a hmotný majetek – účetní a daňové aspekty pro rok 2019

2019-05-21 - Na semináři se seznámíte se správnými postupy v účetnictví a daních u nehmotného a hmotného majetku. * • účetní a daňové vymezení pojmů, • forma pořízení ve vztahu k účetnictví a daním z příjmů, • ocenění, • odpisování, • technické zhodnocení, • nejčastější chyby v účtování, • inventární karty, • vnitropodniková směrnice o oceňování a účtování, • vazba na DPH a majetkové daně, • financování hmotného majetku úvěrem, • časté chyby a omyly....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuÚčtování v rámci jednotlivých účtových tříd 0–7

2019-05-22 - Na semináři vám lektorka formou výkladu a praktických příkladů podá průřezový přehled úpravy oceňování a účtování jednotlivých oblastí majetku, závazků, vlastního kapitálu, nákladů a výnosů dle platné právní úpravy v ČR (požadavky zákona o účetnictví, vyhlášky č. 500/2002 Sb. a českých účetních standardů pro podnikatele). Logickým východiskem výkladu bude obsah jednotlivých účtových tříd. * • přehled právní úpravy účetnictví, • oceňování – průřezový pohled, • dlouhodobý majetek – účtová třída 0: klasifikace, oceňování a účetní zachycení, • zásoby – účtová třída 1: zásoby nakupované a vyráběné, oceňování a účetní zachycení, • finanční majetek – účtová třída 2: cenné papíry – základní východiska účtování a oceňování, • zúčtovací vztahy – účtová třída 3: krátkodobé pohledávky a závazky, časové rozlišování, dohadné položky, • vlastní kapitál a dlouhodobé závazky – účtová třída 4: členění vlastního kapitálu v kapitálových společnostech, zvyšování a snižování vlastního kapitálu, vybraná specifika dlouhodobých závazků, • náklady a výnosy – účtové třídy 5 a 6: průřezový přehled obsahu jednotlivých účtových skupin (účtů), • závěrkové a podrozvahové účty – účtová třída 7. ...
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuMístní poplatky

2019-05-22 - Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-121 - 2017, Název akreditace: Místní poplatky Akreditace: MV : Cílem semináře je seznámit úředníky obcí a krajů jakož i volené představitele obcí s aktuální úpravou stanovování místních poplatků a jejich správou. Seminář bude zaměřen na poznatky z praxe a nejčastější pochybení. Součástí semináře bude seznámení...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzu


Celkem nalezeno - 481 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dph dane
STRANA | (1) první << ... | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32| ... >> poslední (33)
[?]
 
Novinky & Aktuality

Mzdy a personalistika | Money
mzdy | 2018-11-29 

MZDY - RON Software | ron.cz
mzdy | 2018-10-04 

Blog Mzdy - RSM CZ
mzdy | 2018-09-15 

Aladdin - mzdy
mzdy | 2018-08-20 

Mzdy a personalistika
mzdy | 2018-08-17 

Mzdy | otazkyodpovedi.cz
mzdy | 2018-07-29 

Mzdy - Finance.cz
mzdy | 2018-07-15 

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde