Rekvalifikační účetní kurzy
dph dane
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

dph dane

Celkem nalezeno - 473 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dph dane
STRANA | (1) první << ... | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32| ... >> poslední (32)


DAŇOVÝ A ÚČETNÍ SPECIÁL – ZMĚNY V ÚČETNÍCH A DAŇOVÝCH ZÁKONECH

2018-11-29 - Školení je určeno pro účetní, pracovníky ekonomických a finančních útvarů podnikatelské sféry, daňové a účetní poradce. Lektor kurzu: Ing. Dana VANKEOVÁ Certifikovaná účetní a členka Komory certifikovaných účetních, zkušená lektorka účetní a daňové problematiky.  Další informace: Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladový materiál. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma. ...
Intellego - vzdělávací agentura - Podrobnosti o kurzuÚčetnictví vybraných účetních jednotek od A do Z

2018-11-30 - Odborný program semináře: * Teoretická východiska účetnictví veřejného sektoru (kvalitativní charakteristiky a předpoklady účetní závěrky), uživatelé informací z účetní závěrky * Zákon o účetnictví a jeho aktuální stav * Vyhláška č. 410/2009 Sb., v aktuálním znění * České účetní standardy č. 701 až 710 - Zaměření na některé problematické a méně frekventované oblasti účetní legislativy v praxi (princip časového rozlišování, výkonové a komponentní odpisování, opravné položky k dlouhodobému majetku) - Vnitřní předpisy vybraných účetních jednotek * Další oblasti v závislosti na aktuálních nebo připravovaných úpravách účetní legislativy * Dotazy a diskuze Pro hladký průběh semináře se doporučuje účastníkům vlastní jednoduchá kalkulačka. ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuPRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ ZÁKONA O DPH a novela od roku 2019

2018-11-30 - Cíl: Účastníci budou seznámeni s rozsáhlou novelou zákona o DPH. Pomocí příkladů budou probrána nejdůležitější novelizovaná ustanovení. Důraz bude kladen na praktickou aplikaci. V rámci časových možností dostanou prostor i dotazy a konzultace. Obsah: * Úplata, dotace k ceně, nájem nemovitostí * Sledování obratu * Osoby povinné k dani – nové vymezení * Speciální novinky pro veřejnoprávní subjekty * Digitální služby * Poukazy – nová pravidla * Doručování daňových dokladů, záznamní povinnost * Nový výpočet daně, zaokrouhlování * Směna, platby virtuální měnou * Oprava základu daně, nový postup u nedobytných pohledávek * Osvobození bez nároku na odpočet * Služby vázané na dovoz a vývoz zboží * Korekce odpočtu a změna režimu nově * Vracení daně * Režim přenesení daňové povinnosti * Časový posun ...
Studio W - Podrobnosti o kurzuZdaňování příjmů ze spekulací s kryptoměnami

2018-11-30 - Na semináři se dozvíte: • kdy a jak je třeba danit příjmy z kryptoměn, • na co je třeba dávat pozor při prodeji, • je třeba danit směnu kryptoměny na fiat měnu, • kdy odvádět z transakcí s kryptoměnami DPH a mnohé další odpovědi k tématu. * • může finanční správa přijít na mé zisky z kryptoměn?, • krátké shrnutí zdanění příjmů kryptoměn u fyzických osob, • jak správně darovat kryptoměny, • jak účtovat kryptoměny – zásoby (burza, víc peněženek), • kryptoměny x akcie x ostatní finanční produkty, • krátké shrnutí zdanění kryptoměn u právnických osob, • platba za zboží a služby, • obchodování, • těžba. Dotazy a diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuDPH v roce 2018 a změny od roku 2019

2018-12-03 - Výklad bude zaměřen zejména na: * základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH a změnách od roku 2019, * změny ve vymezení základních pojmů v roce 2019, * praktické dopady zrušení zvláštního režimu správy DPH pro společnosti od 1. 1. 2019, * místo plnění a změna pravidel pro digitální služby v roce 2019 ve vazbě na směrnici o DPH, * uplatňování DPH u poukazů v roce 2019 ve vazbě na směrnici o DPH, * vystavování daňových dokladů a změny od roku 2019 v návaznosti na novelizaci zákona o evidenci tržeb, * základ daně a jeho opravy, včetně rozšíření možnosti oprav v případě nedobytné pohledávky v roce 2019, * sazby daně v roce 2018 a očekávané změny pro rok 2019 ve vazbě na novelizaci zákona o evidenci tržeb, * osvobození od daně, včetně změn u nájmu nemovité věci, * nárok na odpočet daně a změny v uplatnění tohoto nároku, oprava odpočtu daně, odpočet daně v částečné výši, úprava odpočtu daně u oprav nemovité věci při jejich dodání a další změny od roku 2019, * režim přenesení daňové povinnosti a očekávané změny od roku 2019, * správa daně v tuzemsku (registrace k DPH, daňové přiznání, osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň) a změny od roku 2019, * aktuální problémy při podávání kontrolních hlášení a změny od roku 2019. Při výkladu aplikace zákona o DPH bude postupováno podle prezentace, která bude posluchačům promítána přes dataprojektor, výklad bude prováděn s využitím praktických příkladů. ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuPersonální a mzdová problematika v praxi roku 2019

2018-12-03 - Na semináři získáte přehled o aktuální podobě pracovněprávních předpisů a mzdové agendě. Budete seznámeni se změnami, které potřebujete znát s ohledem na svou praxi v roce 2018. Obdržíte rozsáhlé pracovní materiály obsahující celou řadu názorných příkladů a doporučených postupů. * Změny v zákoníku práce 2017 a v roce 2018: Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o nových sazbách minimální mzdy v roce 2018 – pojmy minimální a zaručená mzda • nové částky nejnižší úrovně minimální mzdy u poživatelů invalidních důchodů • dopady nové částky minimální mzdy na další právní předpisy – daň ze závislé činnosti – daňový bonus, zdravotní pojištění – minimální vyměřovací základ. Srážky ze mzdy, platu nebo odměn – rok 2018: Příjmy, ze kterých se musí provádět srážky – ustanovení § 145 zákoník příjmu a § 299 OSŘ – v roce 2017 a 2018 (porovnání) • povinnosti plátce příjmu při provádění srážek podle občanského soudního řádu – ohlašovací povinnost a další nutné úkony plátce příjmu • uzavírání dohod mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o provádění srážek ve prospěch zaměstnavatele • povinná evidence o prováděných srážkách ze strany plátců příjmu povinného, výpočet srážek – nové nezabavitelné částky pro rok 2018, určení jednotlivých třetin • vyživované osoby pro určení druhé nezabavitelné částky na tyto osoby • ukázky výpočtů srážek. Zdravotní pojištění 2018: Kategorie pojištěnců a jejich povinnosti vůči zdravotní pojišťovně • minimální vyměřovací základ 2018 – zásady dopočtu pojistného do MVZ, odvod pojistného nejméně z částky MVZ • okruh pojištěnců, za něž platí pojistné stát a nová částka pojistného za tuto kategorii pojištěnců • kdy lze změnit zdravotní pojišťovnu • odvod pojistného a jeho závazné termíny – plátce pojistného zaměstnavatel, osoba samostatně výdělečně činná, osoba bez zdanitelných příjmů • pojistné u zvláštních kategorií pojištěnců – „dohodáři“, statutární orgány • odvod pojistného u kategorií pojištěnců pracujících v zemích Evropské unie. Pojistné na sociální zabezpečení 2018: Maximální vyměřovací základ • započitatelnost příjmů pro odvod pojistného • zákon o provádění sociálního zabezpečení 2018 • výše sazeb pojistného v roce 2018 • sankce na pojistném – pokuty, penále, splátky dlužného pojistného a penále, prominutí penále, pravděpodobná výše pojistného • dobrovolná platba pojistného na důchodové pojištění • osoby samostatně výdělečné činné a platby povinných záloh na důchodové pojištění 2018 • dobrovolná platba na nemocenské pojištění. Náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti v roce 2018: Výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti • nové redukční hranice pro rok 2018 • komu náleží náhrada mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti • karenční doba a její zrušení • porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance za dobu prvních 14 dnů • možné uplatnění sankcí ze strany zaměstnavatele • postupy zaměstnavatele při provádění kontrol. Nemocenské pojištění v roce 2018 – změny od 1. 1., 1. 2. a 1. 6. 2018: Komu vzniká účast na nemocenském pojištění 2017 a v roce 2018 – porovnání • nové redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění • podmínky nároku na jednotlivé druhy dávek – nová dávka „otcovská“ • rozhodné období v roce 20...
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuPohledávky - účetní a daňová příprava na účetní závěrku

2018-12-04 - Obsah semináře: * Vznik a ocenění pohledávek - Rozvahová hodnota pohledávek * Tvorba zákonných opravných položek k pohledávkám a daňový odpis - Nová pravidla pro promlčení pohledávek dle občanského zákoníku - Tvorba opravných položek a odpis pohledávek do daňových nákladů - Nastavení vnitropodnikového systémů pro tvorbu zákonných opravných položek * Další operace s pohledávkami - Postoupení pohledávek před splatností i po splatnosti. - Zápočty pohledávek a závazků. * Cizoměnové operace - Používání cizí měny v účetnictví podnikatelů - Kursové rozdíly při operacích s pohledávkami - Odpis cizoměnové pohledávky - Nákup pohledávky v cizí měně (dle interpretace Národní účetní rady) - Dohadné účty v cizí měně, časové rozlišení v cizí měně ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuÚčetní závěrka za rok 2018 v plném a zjednodušeném rozsahu

2018-12-04 - Na semináři vám lektorka systematicky vyloží postup sestavení účetní závěrky v kontextu s aktuálními právními předpisy. Velký důraz bude klást zejména na novou strukturu rozvahy a výsledovky. * Obsah účetní závěrky v plném a zjednodušeném rozsahu. Závěrkové operace: • účetní uzávěrka a účetní závěrka, • věcná správnost účetnictví – inventarizace majetku a závazků, • závěrkové operace – časové rozlišování, dohadné položky, rezervy, • ocenění pro účely sestavení účetní závěrky (na bázi pořizovacích cen, snížení hodnoty, tvorba opravných položek, přecenění na reálnou hodnotu, kursové rozdíly), • účtování splatné a odložené daně, • uzavírání účetních knih. Sestavení účetní závěrky: • rozvaha (klasifikace aktiv, závazků a struktury vlastního kapitálu), • výsledovka (položky výsledovky v druhovém a účelovém členění), • přehled o změnách ve vlastním kapitálu, • přehled peněžních toků, • příloha k účetním výkazům (struktura informací) a výroční zpráva. Ověření a zveřejnění účetní závěrky....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuZákon o DPH a jeho změny pro rok 2019 ve vazbě na daňový řád

2018-12-04 - Na semináři se seznámíte s praktickými postupy při zavádění EET. Dozvíte se, jak se bránit požadavkům správců daně nad rámec zákona při elektronické komunikaci (lektoři se s vámi podělí o zkušenosti s podáváním daňových přiznání a se sankcemi ze strany správce daně). Získáte povědomí o registračních povinnostech k DPH a sankcích za opožděnou registraci. Dozvíte se vše podstatné o kontrolním hlášení a jeho úskalích v praxi. * Úvod – novinky v zákoně o DPH pro rok 2018, připravovaná novela 2019: • aktuální příspěvky na KOOV, • novinky v daňovém řádu pro rok 2018, 2019, • aktuální informace a pokyny GFŘ k zákonu o DPH s účinností od 1. 7. 2017, • režim přenesení daňové povinnosti, • režim ručení – pohled ZDPH a daňový řád (Taktické postupy správců daně „Kombajn“), • daňové doklady ve vazbě na uplatnění nároku na odpočet, • společnost od 1. 7. 2017 dopady do praxe, informace GFŘ, • co to je elektronická komunikace – základní pojmy, • kdo je povinen se státní správou komunikovat elektronicky, • základní vybavení pro elektronickou komunikaci – elektronický podpis a jak jej používat, • kdy je možné komunikovat bez zaručeného elektronického podpisu, • datové schránky – zřízení a používání, • daňová informační schránka – zřízení a používání, • forma zmocnění k elektronické komunikaci – plné moci, • kontrolní hlášení k DPH – proces, • problematické provádění kontrolního hlášení, • kontrolní hlášení na příkladech, • následky porušení povinností – sankce a jak se jim vyhnout. Diskuze, odpovědi na dotazy....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuÚčetnictví podnikatelských subjektů v praxi – pro mírně pokročilé

2018-12-05 - Získáte ucelenější pohled na účetní a daňovu problematiku dle aktuální legislativy. Probereme si jednotlivé účtové třídy na množství základních příkladů účtování. Důraz bude kladen na problematické oblasti, zejména dlouhodobý majetek, účtování dotací, opravné položky, tvorba dohadných položek, účtování nedokončené výroby apod. Lektorka vás upozorní na časté chyby, které se v praxi vyskytují. Jednotlivá témata budou vysvětlována na praktických příkladech. Zabývat se bude také aktuální daňovou problematikou (daňová uznatelnost nákladů atd.) a účetní závěrkou za rok 2017 po změně zákona o účetnictví a souvisejících vyhlášek. * 1. den: • opakovací příklady z jednotlivých účtových tříd s upozorněním na časté chyby I., • novela zákona o účetnictví od 1. 1. 2016, • novela vyhlášky č. 500/2002 Sb., • problematika dlouhodobého majetku, technické zhodnocení, • pokyny GFŘ, • časové rozlišení, dohadné položky, • opravné položky x odpis pohledávek, zákon o rezervách, • účtování dotací. 2. den: • opakovací příklady z jednotlivých účtových tříd s upozorněním na časté chyby II., • cestovní náhrady, • problematika vydaných záloh, odvodu DPH z přijaté úhrady zálohových faktur, vyúčtování záloh, • účtování v cizích měnách a kursové rozdíly, • rekapitulace uzávěrkových prací s upozorněním na časté chyby, • dotazy účastníků, diskuze. Na závěr kurzu si účastníci mohou vyzkoušet znalostní test....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI v roce 2019 a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH za rok 2018

2018-12-05 - Cíl: Cílem semináře je poskytnout nejnovější informace o aktuálních problémech ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018 a novinkách pro rok 2019, a dále k ročnímu zúčtování záloh za rok 2018. Obsah: Změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti: * Rekapitulace změn ve zdaňování mezd přijatých pro rok 2018 a aktuální problémy v praxi (zdanění příjmů ze závislé činnosti u poplatníka bez prohlášení k dani v roce 2018, zdanění odměn členů orgánů PO, daňové zvýhodnění na vyživované děti, podmínky pro daňové osvobození u vybraných zaměstnaneckých benefitů, soustavná příprava na budoucí povolání, atd.) * Změny ve zdaňování mezd v roce 2019 - téma bude aktualizováno dle stavu legislativy (V zákoně o daních z příjmů se očekává zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a stanovení základu daně z příjmů ze závislé činnosti ve výši tzv. hrubé mzdy, dále zrušení tzv. solidárního zvýšení daně a solidární přirážky u záloh z příjmů ze závislé činnosti. Dále se očekává zavedení tzv. klouzavé progresivní sazby daně vymezené do dvou daňových pásem a obdobně v případě záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti, a to i u poplatníka, který nemá u plátce učiněné prohlášení podle § 38k ZDP. Součástí bude zavedení samostatného základu daně pro vybrané příjmy fyzických osob plynoucí daňovým rezidentům ČR ze zahraničí s tím, že poplatník bude mít možnost tyto příjmy zahrnout do samostatného základu daně nebo je může ponechat v obecném základu daně s vyšší sazbou daně.) * Další novinky související se zdaňováním mezd Roční zúčtování záloh za rok 2018: * Legislativní rámec RZZ, lhůty a termíny, shrnutí povinnosti plátce daně a poplatníka * Okruh zaměstnanců, kterým lze provést RZZ a kdy má zaměstnanec povinnost podat daňové přiznání – správné postupy v praxi * Odečet ročních nezdanitelných částí základu daně, roční slevy na manželku a školkovné * Vypořádaní daňové povinnosti u zaměstnanců s příjmy zdaněnými srážkovou daní * Opravy chyb při výpočtu záloh, daně a daňového zvýhodnění Změny v tiskopisech daně z příjmů ze závislé činnosti. Diskuze a zodpovězení dotazů. Účastníci semináře obdrží pracovní pomůcku k dané problematice zpracovanou lektorkou semináře. Program semináře bude aktualizován podle stavu legislativních změn k datu konání semináře. ...
Studio W - Podrobnosti o kurzuDaň z nemovitých věcí pro rok 2019 včetně daňového přiznání

2018-12-05 - Odborný program semináře: * Právní úprava pro rok 2019 * Výklad k dani z pozemků – předmět a sazby daně, poplatníci, osvobození, příklady výpočtů a jejich vyplnění v daňovém přiznání * Výklad k dani ze staveb a jednotek – předmět a sazby daně, poplatníci, osvobození, příklady výpočtů a jejich vyplnění v daňovém přiznání * Správa daně * Kam podat daňové přiznání a kde je uložen daňový spis * Placení daně * Diskuse * Odpovědi na dotazy ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuDaňové přiznání fyzických osob za rok 2018 a novinky v daňové legislativě od roku 2019

2018-12-06 - Odborný program semináře: * K legislativním změnám v roce 2018, resp. 2019 * K použití procentních výdajů v roce 2018 * Nájem versus ubytování z pohledu daňového režimu (vč. EET) * K režimu zdanění výplaty podílu na zisku jiným osobám než společníkům * Odpisovaný majetek z pohledu technického zhodnocení, cese nájemní smlouvy… * Současný daňový pohled na úhrady za opravy majetku a jeho technického zhodnocení na vlastním a pronajatém majetku * K příjmům z prodeje nemovitého a movitého majetku * K příjmům z prodeje CP * K uplatňování srážkové daně u závislé činnosti * Specifika pro uplatnění slevy na předškolní zařízení * K příjmům SVJ a členů družstev * K osvobození a slevám u "spoření na stáří" * K vybraným případům nepeněžních plnění * Ke změnám výdajových položek (např. finančního leasingu, pořízení pozemku, „dopravního paušálu“ na PHM, apod.) * K povinnosti zvyšovat, snižovat základ daně z titulu darů, bezúročných zápůjček, apod. * K příjmům z pronájmu (bez živnostenského oprávnění) * Ke zdanění z příjmů z příležitostných činností a podmínkám pro jejich případné osvobození * K institutu obvyklých cen * Ke změnám daňového režimu (přechody paušál – skutečnost) a související daňové návaznosti * Příjmy a výdaje spolupracujících osob, resp. rodinné závody, možnosti a povinnosti při rozdělení příjmů a výdajů * Přiřazení nedaňových výdajů k daňovým příjmům (např. §24 odst. 2 písm. zc) * Příklad daňového přiznání včetně aktuálních příloh ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuPovinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2018 a novinky roku 2019

2018-12-06 - Na semináři budete upozorněni na veškeré úkony, které je v mzdové účtárně třeba učinit po uzavření kalendářního roku a také na novinky roku následujícího, které nám výrazně ovlivní zpracování mezd. * • změny pro rok 2019 – jak tyto změny ovlivní zúčtování mezd a jak v praxi postupovat, • splnění náležitostí pro uplatnění daňových slev a daňového zvýhodnění pro rok 2018, • prohlášení poplatníka, • kdy je nutné nejpozději podepsat prohlášení poplatníka, • jak prokazovat slevy na dani a daňové zvýhodnění pro RZD za rok 2018, • změny v oblasti daňových slev a jejich uplatnění v roce 2018 a pro rok 2019, • kdy je možné nejpozději podepsat žádost o roční zúčtování daní, • kdo je vyloučen ze zpracování u zaměstnavatele za rok 2018, • zpětné podepsání prohlášení poplatníka, • kdy je možné nejpozději zpracovat roční zúčtování daní za rok 2018, • poskytnutí potvrzení o zdanitelných příjmech zaměstnanci, • forma, termín, náležitosti tohoto potvrzení, • vystavení potvrzení po zpracování ročního zúčtování, • mzdové listy za rok 2018 – upozornění co musí obsahovat mzdový list, • náležitosti mzdového listu, • archivace mzdového listu a případně jiných dokumentů, pokud mzdový list neobsahuje veškeré potřebné údaje, • plnění ZPS – zaměstnavatelé povinní podat hlášení o plnění ZPS, jak správně vyplnit formulář a dopočítat plnění do státního rozpočtu, nejpozdější termín podání – změny pro plnění vyplývající ze zákona o zaměstnanosti, • vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti a vyúčtování daně vybírané zvláštní sazbou – srážkovou daní, termíny podání, formuláře, jak správně tyto formuláře vyplnit, • vyúčtování pojistného na důchodové spoření – lhůty pro podání, forma podání, jak toto vyúčtování vyplnit, • zpracování ELDP – více souběžných pracovněprávních vztahů, jak správně vyplnit ELDP, povinnosti ke SSZ (zasílání dokladů elektronicky), • změny v dalších souvisejících mzdových oblastech pro rok 2019. Dotazy a diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuÚčetním výkazům a závěrce rozumíme

2018-12-07 - Na semináři se naučíte, jak se snadno zorientovat v ne vždy srozumitelných výkazech, jak číst v závěrce a osvětlíme vám princip její struktury. Jakmile pochopíte její smysl, zjistíte, že číst ve výkazech je velmi snadné a vaše práce bude efektivnější. * • úvod do problematiky, proč je tak důležité umět číst ve výkazech, • struktura a výklad k rozvaze, • struktura a výklad k výkazu zisku a ztráty, • výklad ke smyslu a požadavku na přílohu k účetní závěrce, • struktura a výklad k výkazu cash flow, • výklad k dalším možným výkazům, • praktické dotazy účastníků, • bonus ve formě výkazů v anglické terminologii....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu


Celkem nalezeno - 473 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dph dane
STRANA | (1) první << ... | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32| ... >> poslední (32) 
Novinky & Aktuality

Modul Mzdy
mzdy | 2018-06-22 

Mzdy | Alfa Software s.r.o.
mzdy | 2018-06-21 

HK Mzdy letos vzrostou o 8 6 procenta HDP o 4 2 procenta
mzdy | 2018-06-10 

Mzdy
mzdy | 2017-11-01 

Stát pošle poště 800 milionů za ztrátové služby. Zaměstnancům vzrostou mzdy říká Chovanec
mzdy | 2017-03-03 
Že za ztratove služby pošte pošle penize stat domluvili ministri Chovanec a Babiš. Pul miliardy ma jit na vyšši vyplaty zamestnancu.

Vedení účetnictví | Praha | avanibusiness.cz
účetnictví | 2017-03-01 
Spolehlive a rychle zpracujeme dane. Vedeni ucetnictvi a mezd online. Poradenstvi. Vedeni ucetnictvi dane mzdy. Poradenstvi

Šance na podnikání nejen pro nezaměstnané
mzdy | 2017-03-01 
#8222 Projekt podnikatelsko-zamestnaneckych družstev je zameren na podporu podnikani pro osoby ohrožene na trhu prace. System podpory je nastaven tak aby co nejvice pomohl všem zajemcum o zahajeni podnikani. Je urcen všem kteri by si chteli otestov

[?]

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde