Rekvalifikační účetní kurzy
silnicni dan jak sestavit danove priznani za rok 2018
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

dph dane

Celkem nalezeno - 449 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dph dane
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6| ... >> poslední (30)


Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků z pohledu zdravotního a sociálního pojištění a daně z příjmů – případové studie

2019-01-18 - Stručně a přehledně vysvětlit základy problematiky zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí, zejména do EU, z pohledu sociálního a zdravotního pojištění, zejména nařízení Rady EU č. 883/2004 a jeho prováděcí nařízení č. 987/2009 a bilaterálních smluv, a z pohledu zákona o dani z příjmů a smluv o zamezení dvojího zdanění. Následovat budou jednoduché případové studie řešené lektorkou s aktivním zapojením účastníků semináře. Informace získané v úvodním výkladu budou znovu vysvětlovány a zdůvodňovány. Případové studie představují převážnou část semináře. * Případové studie věnující se následujícím situacím: • zahraniční zaměstnanec a určení jeho daňové rezidence, • zahraniční zaměstnanec pracující pro českou společnost v ČR a/nebo v zahraničí a související povinnosti českého zaměstnavatele se zdůrazněním rozdílů u občana EU a občana třetí země, • povinnosti českého zaměstnavatele při výplatě mzdy daňovému nerezidentovi, • souběžně vykonávaná práce občana EU v České republice a v EU a související povinnosti zaměstnavatele z pohledu daně z příjmů a sociálního a zdravotního pojištění, • mezinárodní pronájem pracovní síly a jeho daňové důsledky pro uživatele, • přijetí studenta z členského státu EU na práci v České republice, • přijetí důchodce z EU na práci v ČR, • jednatel v ČR a zaměstnanec v jiném členském státě EU, • situace rodinných příslušníků občanů EU zaměstnaných v ČR, • situace rodinných příslušníků občanů EU vyslaných z ČR do EU, • opožděné vystavení formuláře A1 s určením příslušnosti do ČR a řešení situace z pohledu zaměstnavatele, • zaměstnanec vyslaný z České republiky do členského státu EU, • zamezení dvojího zdanění v ČR u zaměstnanců, kteří jsou českými daňovými rezidenty, • solidární zvýšení daně a příjmy ze zahraničí českých daňových rezidentů, • další situace, s nimiž se zaměstnavatelé v ČR nejvíce setkávají....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuZdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019 a roční zúčtování za rok 2018

2019-01-18 - * Splnění náležitostí pro uplatnění daňových slev a daňového zvýhodnění pro rok 2018 * Prohlášení poplatníka k dani * Nová žádost o provedení ročního zúčtování * Termíny pro kdy je nutné nejpozději učinit prohlášení poplatníka * Příjmy, které podléhají konečné srážkové dani * Jak prokazovat slevy na dani a daňové zvýhodnění pro RZD za rok 2018 (GDPR) * Daňové slevy a jejich uplatnění (školkovné) * Slevy na invaliditu * Kdy je možné nejpozději podepsat žádost o roční zúčtování daní * Kdo je vyloučen ze zpracování u zaměstnavatele * Zpětné podepsání prohlášení poplatníka * Kdy je možné nejpozději zpracovat roční zúčtování daní za rok 2018 * Změny v potvrzení o zdanitelných příjmech vydávaných zaměstnanci * * * Forma, termín, náležitosti tohoto potvrzení * Mzdové listy za rok 2018 náležitosti mzdového listu * Slevy na zaměstnance (pro zaměstnavatele) * Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti a vyúčtování daně vybírané zvláštní sazbou – srážkovou daní, termíny podání, formuláře, jak správně tyto formuláře vyplnit * Penzijní a životní pojištění * Pojištění členů statutárních orgánů * Nepeněžní plnění poskytované zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům * Problematika zaměstnávání daňových nerezidentů v ČR z pohledu daně z příjmů * Problematika zaměstnávání daňových rezidentů v zahraničí z pohledu daně z příjmů * Nejčastější chyby zjišťované u zaměstnavatelů ...
InAkademia s.r.o. - Podrobnosti o kurzuDPH aktuálně pro rok 2019

2019-01-18 - Na semináři získáte ucelené a praktické informace o změnách v zákoně o dani z přidané hodnoty platných pro rok 2019. * • aktuální stav legislativy, • nové závěry koorginačních výborů KDP ČR a GFŘ, • společnost (sdružení bez právní subjektivity) a ukončení přechodného období, • novely zákona pro roku 2019 (nová definice ekonomické činnost a problematika jednatelů, změny u leasingu, prolematitika poukazů, místo plnění u elektronických služeb § 10i, dlouhodobé služby, daňové doklady a výpočet daně, oprava základu daně a problamatika opravných daňových dokladů, oprava základu daně u nedobytných pohledávek, nájem nemovité věci, rozšíření úpravy odpočtu daně, změna režimu, změna sazeb DPH), • praktické problémy. Dotazy a diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuJaponská kaligrafie

2019-01-19 - Japonská kaligrafie (v japonštině Šodó) je tradiční způsob psaní štětcem a tuší, ve kterém jde o estetickou hodnotu napsaných znaků. Vznikla jako praktický způsob psaní, ale stala se také druhem výtvarného umění. I když dnešní Japonci běžně používají tužku a pero, tradice psaní štětcem a tuší je v Japonsku stále živá. Děti se učí kaligrafii už ve škole a i dospělí s oblibou navštěvují kurzy tohoto tradičního umění. Existuje několik stylů písma, zde se budeme věnovat základnímu stylu Kaišo. * ...
ACZ, vzdělávací centrum - Podrobnosti o kurzuDaňová evidence - základní kurz

2019-01-21 - Deník příjmů a výdajů, evidence majetku, evidence závazků, základ daně, daň z příjmů OSVČ. ...
Orbis Technology, s.r.o. - Podrobnosti o kurzuNejdůležitější změny v daních, finančním a mzdovém účetnictví pro rok 2019

2019-01-21 - Na semináři v krátkém čase získáte stručný a ucelený přehled změn v daních, účetnictví a mzdové oblasti dle platné legislativy v roce 2019 a připravovaných změnách. Součástí programu je také shrnutí nejdůležitějších změn v roce 2018. Změn je stále více, program semináře je opravdu nabitý informacemi. * Zdaňování příjmů právnických osob: • shrnutí nejdůležitějších změn roku 2018, • připravované změny na rok 2019. Zákon o dani z přidané hodnoty: • shrnutí nejdůležitějších změn roku 2018, • připravované změny na rok 2019. Elektronická evidence tržeb: • problémy z praxe, stanoviska GFŘ k této problematice. Mzdová problematika: • minimální mzda a průměrná mzda od 1. 1. 2019 a související změny, • změny v oblasti cestovních náhrad, • další změny....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuGDPR je tady, co dále? - snídaňový seminář - Vedení účetnictví a semináře nejen v Praze

2019-01-22 - Cíl semináře: Cílem tohoto semináře je přinést účastníkům nové poznatky z období účinnosti GDPR, seznámit je s novinkami v oblasti ochrany osobních údajů a příklady dobré a špatné praxe ze zkušenosti s projekty implementace GDPR napříč nejrůznějšími odvětvími a obory. Komu je seminář určen: Všem, kteří chtějí být připraveni na GDPR, potřebují zjistit, co změna v ochraně osobních údajů obnáší pro jejich organizaci. Není nutná předchozí znalost problematiky, kurz je určen začátečníků...
PRAGOECON Consulting, s.r.o. - Podrobnosti o kurzuDPH na Slovensku po 1. 1. 2019

2019-01-22 - Na semináři získáte aktuální informace o změnách v zákoně o dani z přidané hodnoty a aktuálních problémech s DPH na Slovensku s účinností od 1. 1. 2019. Výklad bude veden ve slovenském jazyce. * • novela zákona o DPH účinná od 1. 1. 2019, • co byste měli vědět o interpretaci vybraných problémů na Slovensku: – přeshraniční komoditní transakce – osvobození od DPH, odpočet DPH, nejčastější problémy při DPH kontrolách, – kdy se český podnikatel může/musí registrovat pro DPH na Slovensku, – slovenské DPH na vstupu – odpočet přes slovenské přiznání versus žádost o refundaci DPH přes portál české finanční správy. Dotazy a diskuze. ...
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuZásoby, skladová evidence, vazba na fakturaci, drobný majetek, sestavení směrnice v roce 2019

2019-01-23 - Na semináři se seznámíte s účtováním zásob a vnitřním kontrolním systémem, který je nutno přijmout. * Přednáška bude orientovaná na provozní problémy skladů, systém práce skladníků a skladových účetních a praktické příklady postupů při evidenci zásob vlastní výroby, které jsou zřejmě nejobtížnější částí účtování ve třídě 1. Druhy zásob (podle způsobu pořízení – nákupem, vlastní výrobou) • vymezení pojmů zásob (materiál, zboží, mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny, zásoby vlastní výroby). Vedení (evidence) zásob na skladě způsobem průběžným (A) a způsobem periodickým (B) • ocenění úbytků zásob ze skladu (pořizovací cena, reprodukční pořizovací, vlastní náklady) • opravné položky k zásobám • ocenění úbytků ze skladu (skutečné ocenění při pořízení, FIFO, vážený aritmetický průměr, pevná skladová cena s oceňovací odchylkou) • postup při vyskladnění zásob • zásoby vlastní výroby (upozornění na změnu zákona o účetnictví a vyhlášky č. 500/2002 Sb. o účetnictví) • směrnice z hlediska ocenění • přecenění výrobků na skladě • změna účetního programu • audit zásob. Drobný majetek s dobou použitelnosti do jednoho roku nebo v ocenění nižším, než je stanoveno ve směrnici pro zařazení majetku do dlouhodobého majetku. Fakturace • zásoby na cestě (materiál a zboží) • nevyfakturované dodávky • zásoby předané ke zpracování • zásoby přijaté ke zpracování • účtování materiálu přímo do spotřeby, drobný hmotný majetek • aktivace zásob • bonus a skonto. Fakturace a pohledávko–závazkové vztahy (doby splatnosti, smluvní sankce, vliv občanského zákoníku). Odpovědnost (dříve hmotná) dle zákoníku práce • konsignační sklad • vratné obaly • reklamní akce • vedení skladu při traťových dodávkách • zálohy na zásoby a jejich vykazování v rozvaze • normy úbytků a ztratné • prodej nadnormativních zásob, přeskladnění • dar, odpad. Inventarizace zásob • chyby z hlediska účetní závěrky....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuPřevodní ceny a daňová kontrola – aktuální výzva v přímých daních po novele

2019-01-23 - Daňové kontroly převodních cen a mezinárodních transakcí s vyšším daňovým rizikem jsou aktuálně v hledáčku daňové správy. Zejména proto, že Česká republika reagovala na potenciální daňové úniky v této oblasti silnější kontrolní činností, s dosavadním výsledkem – navýšení doměřených daní v desítkách procent. Seminář bude prezentovat témata, která vás seznámí se zákonitostmi převodních cen, a to včetně vlivu aktuální novely zákona o daních z příjmů a řešení praktických příkladů. * Převodní ceny v rovině právních předpisů a mezinárodních smluv: • § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů a související pokyny D, • smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, • směrnice OECD pro nadnárodní podniky a daňové správy. Převodní ceny v praxi finanční správy: • zdroje informací pro správu převodních cen, • samostatná Příloha daňového přiznání „Přehled transakcí se spojenými osobami“, • analýza rizikovosti podniků pro účely daňové kontroly, • mezinárodní výměna informací včetně Country-by-Country Reporting, • průběh daňové kontroly převodních cen. Aktuální problematické oblasti převodních cen: • analýza funkčního profilu podniku, • volba vyhovující metody pro stanovení převodních cen, • praktické případy řešení převodních cen, • novela zákona o daních z příjmů 2019 a vybraná aktuální judikatura. Dotazy a diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuDaňová evidence s praktickým příkladem

2019-01-24 - Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí vést daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví) podnikatelům, živnostníkům. V kurzu se naučíte, jaké zásady platí pro vedení daňové evidence, jak se evidují příjmy a výdaje, které příjmy a výdaje jsou daňově uznatelné x neuznatelné, získáte informace o tom, co je potřeba evidovat a na co si dát pozor. Na praktickém příkladu se naučíte provést roční vyúčtování pro ZP a OSSZ a jak vyplnit daňové přiznání. ...
MOJE KURZY HK - Podrobnosti o kurzuCestovní náhrady včetně aktualit pro rok 2019

2019-01-24 - Na semináři budete upozorněni na praktické problémy a pravidla platná pro rok 2019. * • zásady a principy pro poskytování náhrad cestovních výdajů – personální rozsah, • vazba na občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, • odlišnosti v poskytování cestovních náhrad zaměstnancům zaměstnavatele v podnikatelské sféře a ve státní správě, • významné pracovněprávní souvislosti při poskytování cestovních náhrad, • taxativně stanovené právní úkony, při kterých se cestovní náhrady poskytují, • výklad problematiky sjednávání místa výkonu práce a pravidelného pracoviště do pracovních smluv zaměstnanců, • jednotlivé druhy cestovních náhrad, • problematika poskytování a krácení tuzemského i zahraničního stravného, • nejčastější problémy spojené s vyúčtováním tuzemských i zahraničních pracovních cest (zaokrouhlování, kursové přepočty atd.), • paušalizace cestovních náhrad, • poskytování náhrad cestovních výdajů u dalších skupin osob, tj. podnikatelů (osob samostatně výdělečně činných), společníků a jednatelů společností s ručením omezeným, členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob a osob v mimo pracovněprávních vztazích – zdůraznění odchylek ve srovnání se zaměstnanci, • právní úprava závodního stravování. Diskuze – otázky a odpovědi....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuSestavení daňového přiznání daně z příjmu právnických osob pro neziskové organizace s úzkým základem daně za rok 2018

2019-01-24 - Naučíte se, jak sestavovat daňové přiznání pro neziskové organizace, zopakujete a prohloubíte si znalosti z daně z příjmu neziskových organizací. * Sestavení daňového přiznání daně z příjmu právnických osob pro neziskové organizace s úzkým základem daně za rok 2018 Status veřejné prospěšnosti • zdaňování „širšího“ a „užšího“ základu daně podle jednotlivých kategorií neziskových organizací • hlavní a hospodářská činnost • příjmy podléhající dani z příjmu • náklady zaplacené z osvobozených darů • výpočet daně z příjmu • odčitatelná položka pro neziskové subjekty a její využití • slevy na dani • postup při sestavování a vyplňování daňového přiznání daně z příjmu • opravné a dodatečné přiznání, povinnost opravit údaje • přehled hlavních změn pro rok 2019 • řešení konkrétních problémů účastníků....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuZdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce 2019 a roční zúčtování za rok 2018

2019-01-25 - Na semináři se dozvíte, jak správně zpracovat roční vyúčtování a získáte aktuální informace o zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků platné pro rok 2019. * • splnění náležitostí pro uplatnění daňových slev a daňového zvýhodnění za rok 2018, • nový koncept žádosti o provedení ročního zúčtování, • kdy je nutné nejpozději učinit prohlášení poplatníka, • příjmy, které podléhají konečné srážkové dani v roce 2018, • jak prokazovat slevy na dani a daňové zvýhodnění pro RZD za rok 2018, • změny v oblasti daňových slev a jejich uplatnění v roce 2018 a pro rok 2019, • kdy je možné nejpozději podepsat žádost o roční zúčtování daní, • kdo je vyloučen ze zpracování u zaměstnavatele za rok 2018, • zpětné podepsání prohlášení poplatníka, • kdy je možné nejpozději zpracovat roční zúčtování daní za rok 2018 , • poskytnutí potvrzení o zdanitelných příjmech zaměstnanci – upozornění na změny oproti roku 2017, • forma, termín, náležitosti tohoto potvrzení, • mzdové listy za rok 2018, • náležitosti mzdového listu, • vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti a vyúčtování daně vybírané zvláštní sazbou – srážkovou daní, termíny podání, formuláře, jak správně tyto formuláře vyplnit, • změny v dalších souvisejících mzdových oblastech pro rok 2019, • časté chyby ve zdaňování závislé činnosti – vazba na rozsudky Nejvyššího správního soudu. Dotazy a diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuČteme z dětské kresby a písma

2019-01-26 - V tomto kurzu se pod vedením zkušené grafoložky naučíte orientovat v dětské kresbě a písmu. Seznámíte se s jednotlivými znaky v kresleném i písemném projevu dítěte. Objevíte souvislosti mezi kresbou, písmem a vlastnostmi a schopnostmi pisatele. Kurz je určen pro všechny, kteří mají zájem porozumět tomu, co nám dítě kresbou a písemným projevem sděluje - nevyslovená přání, představy, smutek, obavy, vnitřní traumata či jiné problémy.  * ...
ACZ, vzdělávací centrum - Podrobnosti o kurzu


Celkem nalezeno - 449 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dph dane
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6| ... >> poslední (30)
[?]
 
Novinky & Aktuality

Rostou mzdy roste riziko
mzdy | 2019-01-14 

Mzdy a personalistika | Money
mzdy | 2018-11-29 

MZDY - RON Software | ron.cz
mzdy | 2018-10-04 

Blog Mzdy - RSM CZ
mzdy | 2018-09-15 

Aladdin - mzdy
mzdy | 2018-08-20 

Mzdy a personalistika
mzdy | 2018-08-17 

Mzdy | otazkyodpovedi.cz
mzdy | 2018-07-29 

[?]

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde