Rekvalifikační účetní kurzy
dph dane
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

dph dane

Celkem nalezeno - 573 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dph dane
STRANA | (1) první << ... | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20| ... >> poslední (39)


DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi

2020-02-07 - Na semináři se seznámíte s aktuální podobou uplatňování DPH ve vztahu k EU a třetím zemím. * • aktuální legislativa DPH, • předmět daně u přeshraničních transakcí, • povinnosti plátců, identifikovaných osob a neplátců, • nové dopravní prostředky, • neusazené osoby, • místo plnění, • intrakomunitární dodání zboží, • přemístění majetku, • řetězové transakce, • pořízení zboží z jiného členského státu, • třístranný obchod, • nová pravidla pro konsignační sklady, • místo plnění u služeb, • dovoz a vývoz zboží, služby vázané na dovoz a vývoz zboží....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuZaměstnávání cizinců ve vládním programu „Kvalifikovaný zaměstnanec“ – daňové a pojistné povinnosti zaměstnavatelů v ČR

2020-02-07 - Novela zákona o pobytu cizinců přinesla v rámci programu „Kvalifikovaný zaměstnanec“ také rozšíření platnosti režimu o Bělorusko, Černou Horu, Indii, Kazachstán a Moldavsko, součástí tohoto institutu zůstávají nadále i Ukrajina, Mongolsko, Srbsko a Filipíny. Cílem semináře je seznámit vás s podobou sociálního zabezpečení a zdanění příjmů ze závislé činnosti v případě, že zaměstnáváte občany z výše uvedených států, a se souvisejícími povinnostmi. * Program semináře bude v předstihu zveřejněn na webových stránkách 1. VOX a.s....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuČteme z dětské kresby a písma

2020-02-08 - V tomto kurzu se pod vedením zkušené grafoložky naučíte orientovat v dětské kresbě a písmu. Seznámíte se s jednotlivými znaky v kresleném i písemném projevu dítěte. Objevíte souvislosti mezi kresbou, písmem a vlastnostmi a schopnostmi pisatele. Kurz je určen pro všechny, kteří mají zájem porozumět tomu, co nám dítě kresbou a písemným projevem sděluje - nevyslovená přání, představy, smutek, obavy, vnitřní traumata či jiné problémy.  * ...
ACZ, vzdělávací centrum - Podrobnosti o kurzuDPH novinky a zahraniční obchod

2020-02-10 - Znalost tohoto tématu odhalí nedostatky v organizaci a řízení dané účetní jednotky, neboť pomůže managementu najít cesty, jak se vyvarovat chybnému rozhodování při řízení skladového hospodářství, aby nedocházelo k neoprávněným výdajům a škodám ve skladovém hospodářství....
AldEkon účetnictví - Podrobnosti o kurzuMezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv

2020-02-10 - V průběhu semináře vám bude podán praktický výklad k daným problematikám. Detailně budou rozebrány jednotlivé články smluv o zamezení dvojího zdanění, které s nimi souvisejí. Rovněž bude řešen vztah jejich ustanovení k vnitrostátní právní úpravě, především k zákonu o daních z příjmů (a k doprovodným předpisům – pokyny řady D). Prostor bude i pro diskuzi o vznikajících problémech. * • mezinárodní daňové vztahy v kontextu ČR, • smlouvy o zamezení dvojího zdanění (důvody pro jejich sjednávání, aktuální stav, komplexnost, struktura, atd.), • aplikace výhod plynoucích z daňových smluv a ze zákona o daních z příjmů vůči zahraničním daňovým rezidentům, • aktuální stav zákona o daních z příjmů, • daňové rezidentství fyzických osob, • daňové rezidentství právnických osob, • transparentní entity, • koncept zdroje příjmů na území ČR, • stálá provozovna, • aplikace srážkové daně a zajištění daně, • zdaňování různých druhů příjmů (dividendy, úroky, licenční poplatky, příjmy ze zaměstnání atd.), • poskytování služeb versus mezinárodní pronájem pracovní síly, • vyloučení mezinárodního dvojího zdanění, • kontext EU. Odpovědi na dotazy, diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuZákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců

2020-02-10 - Na semináři získáte nezbytné informace pro řádný výkon činnosti daňového poradce. Seznámíte se rovněž se zkušebním řádem, získáte představu o průběhu písemné a ústní části zkoušky. * Práva a povinnosti daňových poradců: • principy daňového poradenství jako právní služby založené na poskytování rad v oblasti zdaňování a zastupování klientů před státními úřady, • profesní předpisy profese, práva a povinnosti daňových poradců plynoucí ze zákona o daňovém poradenství, • etický kodex a další problematika, která se daňového poradenství dotýká, jako například zákon proti praní špinavých peněz nebo trestně právní předpisy. Podmínky kvalifikační zkoušky: • systém kvalifikačních zkoušek – praktický průběh i závazná pravidla upravená zkušebním řádem Komory daňových poradců ČR....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuÚčtování nestátních neziskových organizací dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. včetně aktualit a daňových souvislostí

2020-02-10 - Kurz bude zaměřen na praktické postupy při účtování nestátních neziskových organizací. * Potřebné právní předpisy: • nový občanský zákoník a dělení organizací, • veřejné rejstříky a sbírka listin, • nepřijatý zákon o veřejné prospěšnosti. Zákon o účetnictví: • účetní zásady, nutnost jejich dodržování, • vedení jednoduchého účetnictví, • účetní doklady dle § 11 zákona o účetnictví, rozbor na pokladním dokladu, povinnosti při práci s doklady dle § 82 daňového řádu a dodatečně nalezené doklady, • inventarizace a fyzická a dokladová inventura. Účtování dle jednotlivých účtových tříd: • třída 0 – Dlouhodobý majetek, rozdíly proti vyhlášce č. 500/2002 Sb., pro podnikatelské subjekty, majetek pořízený z dotace nebo daru, • třída 1 – Zásoby, povinnost jejich evidence ze zákona, možnosti, • třída 2 – Krátkodobý finanční majetek, průkaznost při kontrole dotací, vnitřní kontrolní systém, účtování stravenek, omezení plateb v hotovosti, • třída 3 – Zúčtovací vztahy, zápůjčky, úroky, účtování dotací a darů, důležitost časového rozlišení, • třída 9 – Jmění a fondy, možnosti tvorby fondů, rozdělení výsledku hospodaření. Sestavení přiznání k dani z příjmů: • veřejná prospěšnost dle zákona o dani z příjmů, • příjmy, výdaje, náklady, výnosy, • rozdíl mezi širokým a úzkým základem daně, • příjmy (jsou předmětem daně, osvobozené, nejsou předmětem daně), • dary osvobozené nebo zahrnuté do základu daně. Co je audit: • audit účetní závěrky, • audit dotace, • co je potřeba si připravit, jaké jsou povinnosti účetní jednotky a auditora, • druhy výroku, dopis auditora....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuPRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ ZÁKONA O DPH a novela od roku 2020

2020-02-10 - Cíl: Účastníci budou seznámeni s novelou zákona o DPH. Pomocí příkladů budou probrána nejdůležitější novelizovaná ustanovení a procvičena ustanovení, která byla změněna předchozí novelou. Důraz bude kladen na praktickou aplikaci. V rámci časových možností dostanou prostor i dotazy a konzultace. Obsah: * Předmět daně * Místo plnění * Osoby po...
Studio W - Podrobnosti o kurzuRoční zúčtování a vyúčtování příjmů zaměstnanců za rok 2019, změny ve mzdách a pojistném od roku 2020

2020-02-10 - Seminář vás provede uzavřením roku 2019, ročním zúčtováním, potřebnými formuláři i principy elektronického podání. Odnesete si znalosti o vyúčtování zálohové a srážkové daně a s lektorkou projdete praktické příklady na vyplnění tiskopisů a na roční zúčtování zaměstnanců. Seznámíte se také se změnami v dani z příjmů ze závislé činnosti a souvisejících předpisech od 1. 1. 2020. * • uzavření roku 2019, roční zúčtování příjmů zaměstnanců, formuláře, elektronická podání, lhůty, • připomenutí legislativních změn v roce 2019, včetně dopadu na roční zúčtování (školkovné, srážková daň změna hranice, minimální mzda, zrušení karenční doby u pracovní neschopnosti a s tím spojená změna výše pojistného zaměstnavatele apod.), • srážková daň – kromě dohod o provedení práce nyní i příjmy do 3000 Kč měsíčně; včetně možnosti zahrnutí příjmu do daňového přiznání a výhod takového postupu, • prohlášení včetně elektronického činění, • výpočet zálohy na daň a vedení mzdové evidence v roce 2019 a 2020, • řešení oprav zjištěných chyb při výpočtu záloh či celoroční daně, • vyúčtování zálohové a srážkové daně za rok 2019, • exekuce ve mzdách včetně změn od 1. 6. 2019 a od 2020, • problematické případy při zpracování, aktuální výklady, stanoviska, např. povinné uvádění osvobozených příjmů na mzdových listech, • tiskopisy – změny včetně změn pro rok 2019/2020, elektronické podání, praktické problémy při vyplňování, • odchylky při zpracování agendy nerezidentů (zaměstnanec, statutární orgán, podíly na zisku), mzdy a odměny společníkům, jednatelům, členům statutárních a dozorčích orgánů, souběhy, smlouvy o výkonu funkce jednatele a pracovní smlouvy včetně aktuálních výkladů, judikatura, • povinný podíl zaměstnanců se ZPS, • cestovní náhrady v roce 2019/2020 – hlavní změny, důležité praktické poznatky, • podstatné změny v dani z příjmů ze závislé činnosti, v pojistném a souvisejících předpisech pro rok 2020 či dalším výhledu (např. příspěvek na stravování vedle stravenek). Praktické řešené příklady: • roční zúčtování (výpočet daně), • roční vyúčtování zálohové daně, • roční vyúčtování srážkové daně. Diskuze a dotazy....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuZáklady účetnictví podnikatelských subjektů v praxi

2020-02-10 - Na kurzu získáte základní přehled o účetnictví, seznámíte se s principy účtování a základními účetními případy. Budete schopni se zorientovat v základech daňového systému, který je nezbytný pro účetní praxi. Důraz je také kladen na základní orientaci v účetní závěrce. * Teoretická část: 1. den: • základní účetní principy, • právní úprava účetnictví v ČR, • povinnosti účetních, průběh účetního roku ve firmě, • základní přehled účtových tříd, • principy podvojnosti, • účetní doklady, jejich oběh ve firmě, • účtový rozvrh, účetní výkazy. 2. den: • orientace v jednotlivých účetních třídách, • příklady účtování, • vystavování daňových dokladů. 3. den: • majetek, jeho pořízení, vyřazení včetně účtování, • škody na majetku, • účetní a daňové odpisy, rozdíl, účtování, • zásoby včetně účtování. 4. den: • základy DPH v účetnictví, • daňově uznatelné a neuznatelné náklady, • daň z příjmu právnických osob, • ostatní daně. 5. den: • účetní práce na konci účetního období, • inventarizace, • dohadné položky, • opravné položky, • časové rozlišení. Praktická část: • naučíte se orientovat v účetní osnově, • sami si vyzkoušíte účtování nejčastějších účetních případů. Na závěr kurzu si mohou účastníci vyzkoušet znalostní test....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuCo musí manažer vědět o daních po novelách v roce 2020

2020-02-10 - Po absolvování semináře budete vědět, jak se vyvarovat účetních a daňových chyb při manažerském řízení obchodní korporace, které mohou způsobit zbytečné finanční ztráty popř. ohrozit i finanční stabilitu firmy, případně způsobit kolizi se zákonem. * Bezpečný a správný postup při prodeji majetku obchodní korporace svým statutárním orgánům • pravidla pro zápůjčky a úvěry mezi obchodní korporací, statutárními orgány, spojenými osobami a zaměstnanci • odměny statutárních orgánů obchodní korporace a osob blízkých – povinnosti podle zákona o obchodních korporacích • o čem musí jednat valná hromada • problém s neuhrazenou ztrátou a rizikem úpadku • kdy je možné a kdy není možné vyplácení podílů na zisku • na co dát pozor při financování pořízení dlouhodobého majetku (finanční leasing – úvěr) • jaké jsou problémy při pořizování, užívání a vyřazení automobilů • jak postupovat u nájmu nemovitých věcí • problematika oprav a rekonstrukcí najatých prostor • na co je třeba myslet při prodeji nemovitých věcí • jak racionálně postupovat při uplatňování nároku na odpočet DPH • jaké jsou daňové aspekty při pořizování a poskytování dárků a drobných reklamních a propagačních předmětů • jak uzavírat darovací smlouvy, sponzorské smlouvy a smlouvy o reklamě a jaký je mezi nimi rozdíl • jak přistupovat k zaměstnaneckým benefitům....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuÚčetní metodik, který mnohé vyřeší – chybějící pracovní pozice ve firmách

2020-02-10 - Cílem kurzu je seznámit vás s pracovními povinnostmi účetního metodika. Získáte informace o jeho jednotlivých činnostech a odnesete si praktické návody, jak nejlépe takového metodika vybrat, jakou mu stanovit pracovní náplň a jaký bude mít nakonec pro vás přínos. Výklad je veden i diskuzní formou. * • poskytování metodické pomoci týkající se vedení účetnictví, • určení postupu vzhledem k platným právním předpisům, • odpovědnost za doporučené postupy, • dohled a spolupráce na tvorbě vnitřních směrnic, • kontrola účetních sestav s použitím kontrolních vazeb, • kontrola formální správnosti a vazeb předepsaných právními předpisy, • stanovení metod účetnictví, • stanovení zásad účetní jednotky, • rozhodování o postupech účtování v nestandardních situacích, • určení a zajištění postupu spolupráce s jednotlivými účetními pracovníky v účetní jednotce, • sledování změn v příslušných právních předpisech a implementace změn do vnitřních směrnic, metod, zásad a postupů při vedení účetnictví, • spolupráce při výběru vhodného účetního software, • spolupráce s vedením a majiteli účetní jednotky. Dotazy a diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuVady a poruchy staveb - betonové konstrukce

2020-02-11 - Dvoudenní odborný kurz zaměřený na problematiku vad a poruch betonových konstrukcí. Lektoři přednášejí o svých zkušenostech s nejčastěji se vyskytujícími poruchami a chybami při realizaci betonových konstrukcí. Probírat se budou možnosti prevence i následných oprav. Cílem kurzu je poskytnout posluchačům příležitost k poučení se z cizích chyb. Kurz je zařazen do programu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA [bodové hodnocení bude doplněno]. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování kurzu ....
BETONCONSULT, s.r.o. - Podrobnosti o kurzuDPH, daně z příjmů a účetnictví ve vzájemných souvislostech

2020-02-11 - Seminář je určen pro všechny ekonomické poradce, vedoucí účtáren, finanční účetní a ty, kteří řeší odbornou problematiku DPH, účetnictví a účetní závěrky. * Na semináři se seznámíte s aktuálními změnami v daňových, účetních a souvisejících předpisech platných od roku 2019 popř. připravovanými pro rok 2020. Odborníci na účetnictví a daně s bohatými zkušenostmi ze své praxe vám poskytnou provázaný výklad změn v daňových předpisech a jejich dopad na účetnictví podnikatelských subjektů.Program Technické zhodnocení ve vztahu k dani z příjmů, DPH a účetnictví   Zněny u daňových dokladů u DPH a jejich dopad do účetnictví a dani z příjmů   Cizí měna v účetních a daňových souvislostech   Inventarizační rozdíly a škody a jejich daňový a účetní dopad   Elektronická evidence tržeb ve vazbě k účetnictví a daním   Zálohy v účetnictví, DPH a dani z příjmů   Pohledávky – vybrané problémy   Reklamní a propagační předměty v účetnictví a daních   ...
InAkademia s.r.o. - Podrobnosti o kurzuÚčetní závěrka za rok 2019 u nestátních neziskových organizací

2020-02-11 - Na kurzu si ukážeme praktické postupy pro účetní závěrku nestátních neziskových organizací a přiznání k dani z příjmu. Současně se budeme věnovat i specifikám, které můžete v rámci ukončení roku řešit, např. vyúčtování dotací, inventarizace účtů, sestavení rozpočtu na další rok apod. * Rekapitulace potřebných předpisů pro neziskové organizace (veřejně prospěšné poplatníky): • příprava na účetní závěrku (vazba na zákon o účetnictví, zřizovatele, statutární orgán), • inventarizace fyzická, dokladová a tzv. kombinovaná, proúčtování inventarizačních rozdílů, • analýza účtů, tedy kontrolní vazby v účetnictví (účty aktiv, pasiv, nákladů a výnosů, podrozvaha), • závěrkové operace (časové rozlišení, dohady, přecenění kursem k 31. 12., odpisy, opravné položky apod.), • účtování dotací, • dary, darovací smlouvy, způsob účtování, vliv na daň z příjmu, • dědictví, • účetní závěrka – změny v účetních výkazech. Sestavení přiznání k dani z příjmu: • veřejná prospěšnost dle zákona o dani z příjmů, • příjmy, výdaje, náklady, výnosy, • rozdíl mezi širokým a úzkým základem daně, • příjmy (jsou předmětem daně, osvobozené, nejsou předmětem daně), • dary osvobozené nebo zahrnuté do základu daně. Audity. Účetní závěrka při vedení jednoduchého účetnictví: • povinnosti z hlediska předpisů, • příjmy, výdaje, • sestavení závěrky, výkazy, přiznání k dani z příjmů....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu


Celkem nalezeno - 573 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dph dane
STRANA | (1) první << ... | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20| ... >> poslední (39) 
Novinky & Aktuality

mzdy | info.cz
mzdy | 2019-08-08 

mzdy
mzdy | 2019-08-08 

mzdy | Euroekonom.cz
mzdy | 2019-06-03 

Mzdy | www.zaoffice.cz
mzdy | 2019-04-09 

Mzdy - Accost
mzdy | 2019-04-05 

mzdy | Blesk.cz
mzdy | 2019-03-02 

Rostou mzdy roste riziko
mzdy | 2019-01-14 

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde