Rekvalifikační účetní kurzy
dph dane
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

dph dane

Celkem nalezeno - 522 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dph dane
STRANA | (1) první << ... | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20| ... >> poslední (35)


DPH pro mírně pokročilé na desítkách praktických příkladů

2019-09-27 - Cílem semináře je zmapovat problematické oblasti zákona, upozornit na časté chyby při aplikaci zákona a odpovědět na dotazy posluchačů. Obdržíte podrobný písemný materiál obsahující mnoho praktických příkladů a výkladů daňové správy. * • DPH v tuzemsku – specifické případy, změny, základ daně, opravy, sazby, judikáty, • osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně (problematika nemovitostí, nájmů, finanční činnosti, pojišťovací činnosti, změny v roce 2019), • dodání zboží a pořízení zboží v rámci EU – důkazní řízení u správce daně, judikatura, systém VIES, DAP, souhrnné hlášení, kontrolní hlášení, příklady, • třístranný obchod v praxi plátce, aplikace judikatury v praxi, • problematika vývozu a dovozu v praxi, řada praktických příkladů, • služby vázané na dovoz a vývoz, • nárok na odpočet daně – prokazování, judikatura, korekce odpočtu, opravy atd., • přeshraniční služby v praxi z pohledu poskytovatele i příjemce podrobně, • opravy základu a výše daně v konkrétních situacích a příkladech, • jak na manka, škody a odcizení majetku, • registrace plátce a identifikované osoby, • ručení za daň, rušení registrace plátce, zajišťovací příkazy..., • aktuality, odpovědi na dotazy....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuVybrané interpretace Národní účetní rady – výklad a postřehy z praxe

2019-09-27 - Na semináři společně a přehledně prodiskutujeme výklad interpretací Národní účetní rady. Cílem (posláním) Národní účetní rady je přispět k jednotnému a optimálnímu přístupu v oblasti účetnictví (resp. účetního výkaznictví), a proto bude tento kurz jistě zajímavý pro všechny, kteří chtějí, aby jejich účetní závěrka skutečně poskytovala relevantní a použitelné informace. * • činnost Národní účetní rady, proces tvorby interpretací, • vybrané interpretace či jejich pracovní návrhy, zejména: o časové rozlišování a cizí měna, o náhradní způsob výpočtu konsolidačního rozdílu, o zachycení prodeje podílu v dceřiném podniku v konsolidované účetní závěrce, o rezervy na likvidace (a ostatní rezervy – zákaznické a věrnostní programy, zaměstnanecké benefity apod.), o oprava chyb, měny v účetních odhadech a změny v účetních metodách, o inventarizační rozdíly u zásob a dlouhodobého majetku, • dotazy a diskuze. ...
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuDaň z příjmů ze závislé činnosti krok za krokem

2019-09-27 - Po absolvování semináře se budete umět orientovat v oblasti daně z příjmů FO ze závislé činnosti, vybírání záloh a ročním zúčtování záloh na daň (v podnikatelském sektoru). * Základní zásady a pojmy pro zdaňování příjmů vyplácených zaměstnavatelem jako plátcem daně. Poplatník a plátce daně: Rozlišení poplatníků pro účely daně z příjmů – daňový rezident • daňový nerezident. Příjmy ze závislé činnosti – charakteristika • příjmy, které nejsou předmětem daně • příjmy osvobozené od daně, daňové benefity. Výpočet měsíční daňové povinnosti poplatníka: Základ pro stanovení měsíční zálohy na daň – schéma výpočtu daňové povinnosti – rozlišení zdanění zálohou na daň a zvláštní sazbou daně, solidární přirážka. Slevy na dani, daňové zvýhodnění na vyživované děti – uplatnění a způsob prokazování – tiskopis Prohlášení k dani z příjmů ze závislé činnosti. Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti: Roční zúčtování záloh na daň z pohledu zaměstnance – podmínky pro uplatnění práva na jeho provedení. Roční zúčtování záloh na daň z pohledu zaměstnavatele – základní zásady jeho provedení. Slevy na dani uplatňované při ročním zúčtování – sleva na vyživovaného manžela (manželku), „školkovné“. Uplatňování nezdanitelných částek ze základu daně a jejich prokazování. Vracení přeplatků na zálohách na daň, zúčtování bonusů. Povinnosti plátců daně: Odvod záloh na daň, vyúčtování daně, tiskopisy předkládané finančnímu úřadu. Opravy chyb při výpočtu záloh a daně u zaměstnanců. Rozdílné postupy plátců daně při zdaňování příjmů nerezidentů....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuDaňový specialista - rekvalifikace

2019-09-30 - * Rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy - číslo akreditace: MSMT-28709/2016-1/690. * Komu je určen: Zájemcům, kteří chtějí ovládat daně, ať už ke své profesi nebo podnikání. Účetním, kteří chtějí udělat posun ve svém oboru. Nezaměstnaní mohou kurz získat ZDARMA přes úřad práce - pro bližší informace nás kontaktujte. Bonus: Posluchači kurzu od nás získají publikaci Daňové zákony 2018 od Hany Markové. ...
Centrum služeb pro podnikání s.r.o. - Podrobnosti o kurzuFakturace v roce 2019, práce s účetními a daňovými doklady

2019-09-30 - Doklady pro účely účetnictví a daní mají svá pravidla a především jsou závislé na právní podstatě daného případu. Přednáška bude zahájena upozorněním na právní normy, aby lidé pracující s přijatými a vydanými fakturami, pokladními doklady, pohledávkami a dluhy rozuměli pojmům a vazbám. Po absolvování semináře budete správně pracovat s účetními a daňovými doklady. * Fakturace z hlediska účetních předpisů a zákona o daních z příjmů: • co je to faktura, podklady pro fakturaci, • provádění fakturace na základě uzavřených smluvních vztahů, • okamžik uskutečnění účetního případu, • lhůty vystavování účetních dokladů, • saldokonto přijatých a vydaných faktur, • záloha a závdavek, • faktura v cizí měně a měnová doložka, • cizí měny, kursové rozdíly, • druhy účetních dokladů a vzor pokladního dokladu výdajového, • náležitosti faktury v cizím jazyce, • bankovní výpisy v listinné podobě, v elektronické podobě, • doklady skladového hospodářství, správné náležitosti, • ostatní interní účetní doklady, • prokazování dokladů a skutečností z hlediska daňové uznatelnosti, podle zákona o daních z příjmů, podle daňového řádu (příklad), • oběh účetních dokladů a podpisové vzory, doporučené postupy, • náležitosti a podmínky elektronické fakturace, • elektronizace účetních záznamů a elektronická komunikace. • QR kód. Zákon o DPH – vybraná ustanovení, která se dotýkají fakturace a daňových dokladů: • změny DPH v roce 2019, • daňové doklady, druhy, práce s nimi, • co má vědět fakturant o předmětu daně a osvobození od daně, • informace GFŘ k pravidlům fakturace ve vztahu k implementaci Směrnice EU/45/2010 (platné od 1. 1. 2013), • elektronická fakturace, • auditní stopa, prokazování v okamžiku kontroly. Archivace dokladů. Občanský zákoník: • promlčení (promlčecí lhůta), • uznání dluhu, • zápůjčka, výpůjčka, výprosa, úvěr, • vznik, změna a zánik závazků, • opatření oproti opožděným platbám, • čas plnění....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuStávám se plátcem daně z přidané hodnoty

2019-09-30 - Na semináři se seznámíte se základy uplatňování DPH, shrnete podnikatelské postupy, které jsou důvodem k registraci plátce daně z přidané hodnoty. Dozvíte se, jak projít registračním procesem a jaké podklady pro registraci si připravit, i to, jaké další povinnosti na vás/plátce daně čekají. * • co je to DPH, • druhy podnikání – živnostenské, nezávislé, • nájem nebo ubytování – AiR BNB v praxi, • DPH a EET, • identifikovaná osoba a její registrace, • obrat pro účely DPH – co vše se zahrnuje i nezahrnuje do obratu, • povinné důvody pro registraci, • dobrovolná registrace, • registrační proces a podklady pro registraci, • zahájení plátcovství a povinnosti s tím související, • sankce za porušení registračního procesu, • ukončení plátcovství. Diskuze, odpovědi na dotazy....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuExcel pro účetní prakticky – základní, ale povinná znalostní výbava

2019-09-30 - Cílem kurzu je přenést účastníky přes úskalí adresování buněk, funkcí, a zbavit je obav z tabulkové aplikace jednou provždy. * • úvod do prostředí Excelu (panel nástrojů Rychlý přístup, Pás karet atd.), • zadávání hodnot, výběry, hledání a kopírování dat (řady, souvislé a nesouvislé výběry, práce s klávesnicí i myší, tipy a triky), • formát buňky a jejího obsahu (měna, desetinná čísla, tipy a triky), • podmíněné formátování s pomocí průvodců, • úvod do vzorců a funkcí (operátory, nástroj Automatické shrnutí, adresování buněk, výpočet procent, DPH), • čísla, datum a text v kostce (zaokrouhlování, práce s datem a časem, zpracování textu, vybrané funkce), • úvod do tvorby grafů (první grafy a jejich úpravy, tipy pro výběr grafu), • tisk (tiskové rozměry, dialog Vzhled stránky, tipy a triky), • individuální dotazy dle časových možností. Dotazy a diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuMateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu

2019-10-01 - Lektor na semináři provede komplexní rozbor problematiky mateřské a dceřiné společnosti z pohledu účetnictví a daní, zejména se zaměřením na daň z příjmů a možné osvobození příjmů u mateřské společnosti. Výklad bude zaměřen také na společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílů, fúzi a rozdělení. Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn stanovisky MF a GFŘ k dané problematice. Bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v okamžiku konání semináře. Konkrétní dotazy účastníků k dané problematice budou zodpovídány v průběhu semináře. * • vymezení mateřské a dceřiné společnosti v právních předpisech (občanské právo, zákon o obchodních korporacích, daňové a účetní předpisy), • daňový pohled na náklady a výnosy mateřské společnosti ve vztahu k dceřiným společnostem a dceřiné společnosti ve vztahu k mateřské společnosti, • postup zdaňování a účtování podílů na zisku a jiných výnosů ze vztahu matka – dcera, • obchodní vztahy mezi mateřskou a dceřinou společností z pohledu daní (problematika spojených osob apod.), • prodej podílu v dceřiné společnosti z pohledu zdanění (možnosti osvobození u matky), • další převody majetku z daňového a účetního hlediska – přeměny společností (fúze a rozdělení), převod obchodního závodu, výměna podílů (přenositelnost ztráty a další souvislosti), • povinnosti mateřské a dceřinné společnosti ve vztahu k novým ustanovením zákona o daních z příjmů obsahujícím pravidla proti praktikám vyhýbání se daňové povinnosti, • vazby mezi mateřskou a dceřinou společností z pohledu zákona o DPH a ostatních daňových zákonů....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuIFRS – finanční nástroje

2019-10-01 - Na semináři se seznámíte se základy v oblasti účtování finančních aktiv a závazků v oblasti IFRS i s aktuálním vývojem v této oblasti. * IFRS 9 finanční nástroje – účtování a oceňování: • rozdělení finančních aktiv a závazků do portfolií, - obchodní modely, • oceňování a účtování finančních nástrojů, • efektivní úroková míra, • účtování k datu obchodu, respektive k datu vypořádání, • deriváty, jejich vymezení, členění a použití, • zajišťovací účetnictví, • rozdíly mezi IAS 39 a IFRS 9. IAS 39: • zajišťovací účetnictví. IAS 32 finanční nástroje – prezentace: • rozlišení finančního závazku a kapitálu. IFRS 7 finanční nástroje – zveřejnění: • základní rozdělení finančních aktiv a závazků ve výkazu o finanční pozici, • povinné položky ke zveřejnění. IFRS 13 reálná hodnota: • standard, který upravuje oceňování reálnou hodnotou. Součástí semináře je řešení praktických příkladů, včetně zdůraznění problémů, které mohou vzniknout při auditu daných oblastí účetní závěrky....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuDaň z příjmů fyzických osob

2019-10-01 - Komu je určen: Podnikatelům, účetním, zájemcům o pochopení této daně Bonus: Posluchači kurzu od nás získají publikaci Daňové zákony 2018 od Hany Markové. ...
Centrum služeb pro podnikání s.r.o. - Podrobnosti o kurzuÚčtování nestátních neziskových organizací dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

2019-10-01 - Kurz bude zaměřen na praktické postupy při účtování nestátních neziskových organizací. * Potřebné právní předpisy: • nový občanský zákoník a dělení organizací, • veřejné rejstříky a sbírka listin, • nepřijatý zákon o veřejné prospěšnosti. Zákon o účetnictví: • účetní zásady, nutnost jejich dodržování, • vedení jednoduchého účetnictví, • účetní doklady dle § 11 zákona o účetnictví, rozbor na pokladním dokladu, povinnosti při práci s doklady dle § 82 daňového řádu a dodatečně nalezené doklady, • inventarizace a fyzická a dokladová inventura. Účtování dle jednotlivých účtových tříd: • třída 0 – Dlouhodobý majetek, rozdíly proti vyhlášce č. 500/2002 Sb., pro podnikatelské subjekty, majetek pořízený z dotace nebo daru, • třída 1 – Zásoby, povinnost jejich evidence ze zákona, možnosti, • třída 2 – Krátkodobý finanční majetek, průkaznost při kontrole dotací, vnitřní kontrolní systém, účtování stravenek, omezení plateb v hotovosti, • třída 3 – Zúčtovací vztahy, zápůjčky, úroky, účtování dotací a darů, důležitost časového rozlišení, • třída 9 – Jmění a fondy, možnosti tvorby fondů, rozdělení výsledku hospodaření. Sestavení přiznání k dani z příjmů: • veřejná prospěšnost dle zákona o dani z příjmů, • příjmy, výdaje, náklady, výnosy, • rozdíl mezi širokým a úzkým základem daně, • příjmy (jsou předmětem daně, osvobozené, nejsou předmětem daně), • dary osvobozené nebo zahrnuté do základu daně. Co je audit: • audit účetní závěrky, • audit dotace, • co je potřeba si připravit, jaké jsou povinnosti účetní jednotky a auditora, • druhy výroku, dopis auditora....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuAktuální vývoj právní úpravy EET a související změny u DPH v roce 2020

2019-10-01 - Na semináři se seznámíte zejména s pravidly a jejich změnami zakotvenými v zákoně č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb a souvislostmi k zákonu o DPH. * • vymezení předmětu evidence tržeb, tj. jaké příjmy podléhají EET, • tržby vyloučené z evidence tržeb u těžce zrakově postižených osob a při prodeji sladkovodních ryb podle nařízení vlády v roce 2019/2020, • tržby vyloučené z evidence tržeb v návrhu zákona – telekomunikační služby, obchodní letecká doprava a z hazardních her • změny v EET v souvislosti s novelou zákona o dani z přidané hodnoty 2019 a změny v sazbách DPH u vybraných služeb a zboží, • povinnosti poplatníka související s evidencí tržeb – kdy vzniká povinnost evidovat tržby a jaký je postup při zahájení evidence, • evidenční a informační povinnosti – způsoby evidence tržeb, označení místa evidované tržby apod., • způsob fungování EET – běžný, zjednodušený a zvláštní režim, praktický postup při evidenci tržeb, požadavky na pokladní zařízení ve vztahu k povinně odesílaným údajům o evidované tržbě, • zvláštní režim EET (tzv. papírová EET) – podmínky pro evidence tržeb pro fyzické osoby a právnické osoby, které poskytují zdravotní služby, způsob evidence a související povinnosti, • problémy při praktickém zavádění EET – aktuální výklady, stanoviska a doprovodné prováděcí předpisy k EET, kontrola údajů v EET, • náležitosti účtenky ve vztahu k souvisejícím předpisům upravujících náležitosti dokladů (zákon o dani z přidané hodnoty a další), • pravidla pro storna tržeb z důvodů reklamace apod., vratné zálohy a EET, • tržby za zboží v cizí měně a jejich přepočet na české koruny v podmínkách EET ve vztahu k účetnictví, dani z příjmů a DPH v podmínkách roku 2019, • EET a hotovostní úhrady vydaných faktur ve vztahu k odvodu DPH na výstupu, • vazba EET na účetnictví a daňovou evidenci, • sleva na dani z příjmů fyzických osob související s pořízením potřebného technického vybavení. Dotazy a diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuÚčetnictví pro pracovníky IT – nezbytné znalosti pro vaši práci při tvorbě účetního programu

2019-10-01 - Cílem semináře je seznámit posluchače s problémovými oblastmi při tvorbě účetního software. Seminář je veden diskuzní formou. Na základě bohatých a praktických zušeností lektorky ze spolupráce se softwarovými firmami na tvorbě účetních programů budou na tomto semináři probrány problémové oblasti, například: - kdy je program příliš složitý pro každodenní práci účetních, - účetní sestavy nemají vypovídací schopnost pro jednotlivé uživatele, - účetní program bývá někdy vytvořen v rozporu s účetními předpisy. Lektorka seznámí posluchače i s konkrétními případy ze své dlouholeté praxe. Na tomto semináři mohou posluchači probrat i své konkrétní problémové případy. * • jak na problémy pokladny, • skladová evidence, • nedodržení účetních předpisů, • uzávěrkové operace, • interní doklady, • číslování dokladů, • přepočty neuhrazených pohledávek a závazků v cizí měně k 31. 12., • chybná názvosloví, která nejsou v souladu s účetními předpisy, • správné sestavení účtového rozvrhu, • evidence majetku a odpisy. Dotazy a diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuDPH ve stavebnictví na příkladech z praxe

2019-10-02 - Na prakticky orientovaném semináři lektorka zmapuje problematické oblasti zákona, vysvětlí výkladové a legislativní změny, upozorní na časté chyby pomocí mnoha příkladů a odpoví na dotazy posluchačů. Obdržíte podrobný písemný materiál. * • změny ve stavebním zákoně a zákon o DPH, • judikatura – jedno ekonomické plnění na příkladech z praxe, • problematika zdaňování x osvobození převodu pozemků, • praktická aplikace funkčního celku v souvislostech a aktuální výklady, • příklady výpočtů a posuzování staveb pro sociální bydlení, • stavební a montážní práce a sazby daně (změny na dokončených stavbách, nová výstavba, vznik staveb pro sociální bydlení), • dodání nemovitých věcí a počítání časového testu v různých situacích, • problematika nájmů dle judikatury ESD, nejčastější chyby plátců, • místo plnění u služeb souvisejících s nemovitostí, subdodávky mimo ČR, prováděcí nařízení směrnice, aktuální judikatura, • režim přenesení daňové povinnosti (zatřídění dle NACE, aktuality, výklady, chyby atd.), • problematika základu daně a oprav, • problematika nároku na odpočet daně, korekční mechanismy ve vztahu k operacím s nemovitostmi, výpočty, • aktuality ke kontrolnímu hlášení, • odpovědi na dotazy....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuJak elektronicky komunikovat s finanční správou – nejen pro účetní a daňové pracovníky

2019-10-02 - Na semináři se seznámíte s novinkami a hlavními trendy vývoje digitalizace daní a účetnictví. Dozvíte se, - jak lze elektronicky komunikovat se správcem daně a dalšími orgány veřejné moci (ČSSZ, zdravotní pojišťovny ap.), ale i v soukromoprávním styku, - jaké jsou požadavky na elektronické písemnosti, jejich vystavování, odesílání, přijetí i ukládání, - jak zachovat věrohodnost a průkaznost digitálních dokumentů, - jaká jsou rizika při využívání informačních technologií. * • znamená nástup digitalizace konec materializovaných dokumentů – je to reálné?, • co očekávat do tzv. eGovernment, novinky ze státní správy, včetně novely daňového řádu, • jak bude fungovat nový portál MOJE Daně?, • změny a novinky v komunikaci, identifikaci a legislativě, • používáte novou eObčanku – a víte, jak a pro jaké účely lze použít?, • digitální eIdentita a nový Portál občana – praktické ukázky, • elektronické podání, kdy je doručeno, kdy je neúčinné?, • jak používat e-mail, datovou schránku, elektronický podpis, • novinky v systému datových schránek – ukázky z praxe, • správné náležitosti rozhodnutí v elektronické podobě – výměr, výzva ad., • elektronické ověřování údajů – rejstříky, portály, jak ověřit data přes internet, • nespolehlivý plátce, riziko ručení, internetové registry DPH a VAT, • ukládání – zajištění neměnnosti a průkaznosti e-písemností, praktické nástroje, • jaká je praxe napříč EU?, • bezpečnost při využívání cloudu a bezplatného e-mailu, • vazba na GDPR/ochranu osobních údajů, • rizika a hrozby v oblasti IT a preventivní opatření. Dotazy, diskuze, praktické návody a tipy....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu


Celkem nalezeno - 522 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dph dane
STRANA | (1) první << ... | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20| ... >> poslední (35)
[?]
  2002 - Connection refused