Rekvalifikační účetní kurzy
dph dane
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

dph dane

Celkem nalezeno - 130 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dph dane
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6| ... >> poslední (9)


Daně - základy pro praxi

2018-02-22 - * Kurz Daně - základy pro praxi si dává za cíl stručně a přehledně ve 3 dnech seznámit zájemce o daňovou problematiku s daněmi, se kterými se nejčastěji setkáváme - DPH, daň z příjmů a silniční daň. Přednášet a vysvětlovat látku na příkladech z praxe bude daňová poradkyně. Komu je určen: posluchačům, kteří se chtějí orientovat v daňovém systému účetním, které ke své práci potřebují znalost daňového systému Program kurzu: 1. den Daňová soustava v ČR -...
Centrum služeb pro podnikání s.r.o. - Podrobnosti o kurzuDaňová evidence (dříve jednoduché účetnictví) - rekvalifikace

2018-02-22 - Rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy - číslo akreditace 17784/2013-1/410 Délka kurzu: 40 vyučovacích hodin * Pro bližší informace ohledně financování přes ÚP nás neváhejte kontaktovat * V kurzu Daňová evidence dříve nazývaném jednoduché účetnictví Vám vysvětlíme lidským způsobem , jak na daňové přiznání. Naučíme Vás zaznamenávat příjmy a výdaje za účelem zjištění dílčího základu daně z příjmů. Vysvětlíme Vám rozdíl mezi příjmy zdanite...
Centrum služeb pro podnikání s.r.o. - Podrobnosti o kurzuCASH FLOW - přehled o peněžních tocích, aneb co z výsledovky nevyčteme

2018-02-22 - Určeno pro hlavní účetní, ekonomy, finanční analytiky, finanční ředitele. Cíl: Přiblížit význam a vypovídací schopnost přehledu o peněžních tocích neboli zisk je subjektivní, peníze jsou skutečné. Obsah: * Struktura přehledu o peněžních tocích * Interpretace přehledu o peněžních tocích na praktických příkladech * Sestavení přehledu o peněžních tocích nepřímou metodou a nejčastější chyby ...
Studio W - Podrobnosti o kurzuDaňové přiznání fyzických osob za rok 2017 a novinky v daňové legislativě od roku 2018

2018-02-22 - Odborný program semináře: * K legislativním změnám v roce 2017, resp. 2018 * Ke změně celkového zatížení poplatníků při použití procentních výdajů v roce 2018 * Nájem versus ubytování z pohledu daňového režimu (vč. EET) * K režimu zdanění výplaty podílu na zisku jiným osobám než společníkům * Odpisovaný majetek z pohledu technického zhodnocení, cese nájemní smlouvy… * Současný daňový pohled na úhrady za opravy majetku a jeho technického zhodnocení na vlastním a pronajatém majetku * K příjmům z prodeje nemovitého a movitého majetku * K příjmům z prodeje CP * K uplatňování srážkové daně u závislé činnosti * Specifika pro uplatnění slevy na předškolní zařízení * K příjmům SVJ a členů družstev * K osvobození a slevám u "spoření na stáří" * K vybraným případům nepeněžních plnění * Ke změnám výdajových položek (např. finančního leasingu, pořízení pozemku, „dopravního paušálu“ na PHM, apod.) * K povinnosti zvyšovat, snižovat základ daně z titulu darů, bezúročných zápůjček, apod. * K příjmům z pronájmu (bez živnostenského oprávnění) * Ke zdanění z příjmů z příležitostných činností a podmínkám pro jejich případné osvobození * K institutu obvyklých cen * Ke změnám daňového režimu (přechody paušál – skutečnost) a související daňové návaznosti * Příjmy a výdaje spolupracujících osob, resp. rodinné závody, možnosti a povinnosti při rozdělení příjmů a výdajů * Přiřazení nedaňových výdajů k daňovým příjmům (např. §24 odst. 2 písm. zc) * Příklad daňového přiznání včetně aktuálních příloh ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuFAKTURACE s vazbou na náležitosti účetních a daňových dokladů

2018-02-23 - Určeno pro všechny pracovníky, kteří vystavují, přijímají, zpracovávají, účtují doklady při fakturaci. Cíl: Seznámit se s postupy a povinnými doklady při fakturaci v rámci tuzemska, EU i mimo EU. Obsah: * Vymezení základních pravidel při fakturaci v tuzemsku, v rámci EU a mimo EU * Přenesená daňová povinnost (reverse charge) u dodávek stavebních a montážních prací * Vybraná ustanovení zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty, úprava faktur pro plátce DPH * Náležitosti účetních a daňových dokladů při fakturaci v tuzemsku – daňový doklad, zjednodušený daňový doklad, splátkový a platební kalendář, opravný daňový doklad * Náležitosti dokladů ve vztahu k zahraničí – dovoz a vývoz zboží, daňový doklad při pořízení a dodání zboží v rámci EU, daňový doklad při poskytnutí služeb * Fakturace dle objednávek a smluv * Uplatňování slev a bonusů ...
Studio W - Podrobnosti o kurzuÚČTOVÁNÍ O MAJETKU pro mírně pokročilé - 3denní

2018-02-26 - 180A. NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK - účetní a daňové aspekty Cíl: Seznámit se s vymezením, oceňováním a odpisováním nehmotného a hmotného majetku z účetního (účetnictví podnikatelských subjektů) a daňového pohledu. Obsah: Nehmotný a hmotný majetek – daňový pohled * Vymezení odpisovaného majetku z hlediska účetnictví a daní z příjmů * Vztah pojmů v účetnictví a daních k pojmům v občanském zákoníku * Postup při zahájení odpisování, přerušení odpisování * Majetek vyloučený z odpisování * Odpisovatel – resp. kdo může odpisovat hmotný a nehmotný majetek * Stanovení vstupní ceny a změněné vstupní ceny * Volba způsobů odpisování (rovnoměrné, zrychlené, časové, výkonové) * Příklady na výpočet odpisů * Dlouhodobý majetek a DPH, daň z nemovitých věcí a další daně Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek – účetní pohled * Účetní vymezení * Forma pořízení ve vztahu k účetnictví * Ocenění ve vztahu ke způsobu pořízení * Odpisování * Nejčastější chyby v účtování * Analytické účty * Vnitřní směrnice účetní jednotky – povinné a vhodné náležitosti Účetní a daňový pohled ve vztahu ke způsobu financování nehmotného a hmotného majetku * Finanční leasing * Úvěr * Nejčastější chyby Program bude připraven podle aktuálního právního stavu. Lektor: Ing. Petr KOUT, CSc., daňový poradce a Tomáš LÍBAL, účetní poradce Termín konání: 28. 5. 2018 180B. TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A OPRAVY MAJETKU - účetní a daňové aspekty Cíl: Vysvětlit rozdíl mezi opravou (jednorázový náklad) a technickým zhodnocením (náklad v poměrné výši formou odpisu). Obsah: Daňový pohled * Vymezení základních pojmů a vzájemné vazby, včetně vazby na občanský zákoník * Věc, součást věci, příslušenství věci * Movité a nemovité věci * Obchodní majetek * (Dlouhodobý) hmotný a nehmotný majetek * Rozdíl mezi udržováním a opravami hmotného majetku * Odlišnost vymezení technického zhodnocení u hmotného a nehmotného majetku * Opravy a udržování jako daňový náklad * Vliv technického zhodnocení na ocenění majetku, odpisování technického zhodnocení * Opravy, technické zhodnocení a DPH (nárok na odpočet daně, úpravy odpočtu daně) * Nepeněžní příjmy v souvislosti s opravami a technickým zhodnocením * Rezervy na opravy hmotného majetku Účetní pohled (v účetnictví podnikatelských subjektů) * Vymezení technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – rozdíly oproti dani z příjmů * Účtování nákladů (výdajů) charakteru technického zhodnocení * Zpracování podkladů pro tvorbu a rozpouštění rezerv na opravy hmotného majetku * Účtování rezerv na opravy hmotného majetku a oprav * Časté chyby Program bude připraven podle aktuálního právního stavu. Lektor: Ing. Petr KOUT, CSc., daňový poradce a Tomáš LÍBAL, účetní poradce Termín konání: 28. 6. 2018 180C. ZATŘIĎOVÁNÍ MAJETKU A SLUŽEB podle statistických klasifikací ve vazbě na daňové z...
Studio W - Podrobnosti o kurzuDaňová evidence

2018-02-26 - Podnikáte jako OSVČ a chcete umět stanovit správný základ daně pro výpočet daně z příjmu? Garantujeme, že po absolvování kurzu Daňová evidence pro vás daňová evidence bude hračkou. ...
KURZY SPRINT - Podrobnosti o kurzuNEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK - účetní a daňové aspekty

2018-02-26 - Cíl: Seznámit se s vymezením, oceňováním a odpisováním nehmotného a hmotného majetku z účetního (účetnictví podnikatelských subjektů) a daňového pohledu. Obsah: Nehmotný a hmotný majetek – daňový pohled * Vymezení odpisovaného majetku z hlediska účetnictví a daní z příjmů * Vztah pojmů v účetnictví a daních k pojmům v občanském zákoníku * Postup při zahájení odpisování, přerušení odpisování * Majetek vyloučený z odpisování * Odpisovatel – resp. kdo může odpisovat hmotný a nehmotný majetek * Stanovení vstupní ceny a změněné vstupní ceny * Volba způsobů odpisování (rovnoměrné, zrychlené, časové, výkonové) * Příklady na výpočet odpisů * Dlouhodobý majetek a DPH, daň z nemovitých věcí a další daně Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek – účetní pohled * Účetní vymezení * Forma pořízení ve vztahu k účetnictví * Ocenění ve vztahu ke způsobu pořízení * Odpisování * Nejčastější chyby v účtování * Analytické účty * Vnitřní směrnice účetní jednotky – povinné a vhodné náležitosti Účetní a daňový pohled ve vztahu ke způsobu financování nehmotného a hmotného majetku * Finanční leasing * Úvěr * Nejčastější chyby Program bude připraven podle aktuálního právního stavu. ...
Studio W - Podrobnosti o kurzuZáklady daní - daňová soustava ČR

2018-02-26 - Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí zorientovat v soustavě daní a získat základní znalosti v této oblasti. ...
MOJE KURZY HK - Podrobnosti o kurzuFúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové souvislosti přeměn pro pokročilé

2018-02-26 - Odborný program semináře: Fúze – sloučení a splynutí * Alternativy realizace fúze dle stanovení rozhodného dne - Rozhodný den je stanoven na počátku procesu přípravy - Rozhodný den je stanoven na konci procesu, spojen s právními účinky * Zobrazení přecenění jmění do účetnictví zanikající nebo nástupnické společnosti, daňové konsekvence, výpočet a zaúčtování odložené daně * Vlastní kapitál nástupnické společnosti – možnosti jeho rozdělování v dalších letech, daňové souvislosti výplaty vlastního kapitálu vzniklého přeceněním při fúzi * Sloučení mateřské a dceřiné společnosti - sloučení bez znaleckého ocenění zanikající dceřiné společnosti - možnost přecenění zanikající dceřiné společnosti Rozdělení – rozštěpení a odštěpení * Rozdělení a rozdělení sloučením, povinnost ocenit jmění rozdělované společnosti * Vhodné stanovení rozhodného dne * Struktura vlastního kapitálu nové společnosti vzniklé rozdělením ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuZajišťování a vymáhání pohledávek dle daňového řádu

2018-02-27 - Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-118 - 2017 Akreditace: MV : Cíl semináře: Seznámit účastníky se základním právním rámcem a rozdíly mezi právní úpravou pro USC a státní správu v oblasti vymáhání pohledávek dle z.č. 280/2009 Sb., daňového řádu ve znění p.p. Seminář je určen úředníkům ÚSC, finančních odborů a dalším pracovníkům, jejichž náp...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzuStatistika INTRASTAT CZ 2018 v činnosti firmy realizující intrakomunitární obchod v rámci EU a spojení s DPH a účetnictvím firmy

2018-02-27 - Aktualní právní předpisy EU a ČR k Intrastatu Celní sazebník EU (nomenklatury KN EU) 2018 Osoby povinné vykazovat statistiku Intrastat CZ Způsob vykazování statistiky Intrastat CZ, časová souvztažnost vykazování Intrastatu CZ, přepravy zboží a DPH Předmět statistiky Intrastat – zboží Výjimky z vykazování zboží ve statistice Intrastat CZ (zákaz vykazování) Podklady pro vedení statistiky Intrastat CZ, zdroje informací Zařazování zboží do Kombinované nomenklatury EU Problematika jednotlivých vykazovaných údajů ve statistice Intrastat CZ Trojstranné obchody a Intrastat CZ Opravy chybných údajů v hlášení  Intrastatu CZ Odpovědnost za správnost a úplnost hlášení Intrastat CZ – porušení povinnosti a sankce Kurzovné: 1.488,-Kč bez DPH | 1.800,-Kč vč. DPH 2.810,-Kč bez DPH | 3.400,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu 4.132,-Kč bez DPH | 5.000,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break ...
InAkademia s.r.o. - Podrobnosti o kurzuÚčetní a daňové novinky pro rok 2018 - seminář

2018-02-27 - Účetní a daňové novinky pro rok 2018. ...
MOJE KURZY HK - Podrobnosti o kurzuÚčetnictví a daňová evidence - akreditováno MŠMT ČR

2018-02-28 - Kurz je vhodný pro zájemce, kteří se chtějí uplatnit na trhu práce v profesi „samostatný - á účetní“, popř. chtějí vést samostatně daňovovu evidenci. Po absolvování kurzu obdržíte celostátně platný certifikát a budete schopni vést samostatně účetnictví podnikatelským subjektům....
Středisko vzdělávání s.r.o. - Podrobnosti o kurzuÚčetnictví a daňová evidence v programu POHODA - akreditováno MŠMT ČR

2018-02-28 - Kurz je určen pro začátečníky nebo pro ty, kteří si chtějí oprášit základní znalosti a nabýt nové dovednosti z oblasti účetnictví a daňové evidence. Kurz je vhodný pro zájemce, kteří se chtějí uplatnit na trhu práce v profesi „samostatný - á účetní“, popř. chtějí podnikat a vést samostatně daňovovu evidenci. Po absolvování kurzu obdržíte celostátně platný certifikát a budete schopni vést samostatně účetnictví podnikatelským subjektům. V kurzu se naučíte vést mzdové účetnictví prostřednictvím komplexního ekonomického a účetního softwaru POHODA. Jedná se o využívaný, přehledný program, který získal řadu ocenění. V ceně kurzu obdržíte výukový materiál. Pro podrobné informace rolujte dolů po stránce....
Středisko vzdělávání s.r.o. - Podrobnosti o kurzu


Celkem nalezeno - 130 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dph dane
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6| ... >> poslední (9)
[?]
  2002 - Connection refused