Rekvalifikační účetní kurzy
dph dane
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

dph dane

Celkem nalezeno - 458 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dph dane
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6| ... >> poslední (31)


Základy DPH pro vaši praxi včetně změn od 1. 1. 2020

2019-10-22 - Pomocí názorných příkladů získáte na kurzu základní přehled o problematice DPH, o povinnostech plátce a budete umět vyplnit formulář daně z přidané hodnoty. * • předmět daně z přidané hodnoty, • princip výpočtu DPH, • stanovení obratu, registrace plátce a identifikované osoby, • stanovení místa plnění při dodání zboží a poskytnutí služby, uvádění v SH, pořízení služby z EU, • povinnost přiznat daň, poukazy, zálohy na energie, • uskutečnění zdanitelného plnění, • stanovení základu daně, přefakturace, • opravy základu daně na základě dodavatelsko-odběratelských vztahů, opravy chyb a omylů, • sazby daně u stavebních prací, dodání nemovité věci, nájem nemovité věci, • pořízení zboží z jiného členského státu – povinnost přiznat daň, • daňové doklady, vystavování, náležitosti, uchování, • dodání zboží do jiného členského státu, • dovoz a vývoz zboží, daňové doklady, • služby související s dovozem a vývozem zboží (přepravní služby), • nárok na odpočet daně, • podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně, daňové doklady, uvádění v kontrolním hlášení, • vyrovnání odpočtu daně – nedoložené případy ztráty nebo odcizení majetku, který není dlouhodobým majetkem, • úprava odpočtu daně, nedoložené případy zničení nebo ztráty dlouhodobého majetku, • režim přenesení daňové povinnosti – celkový přehled, • ručení příjemce zdanitelného plnění, minimalizace ručení, návod na vytvoření disponibilního účtu, • podávání daňového přiznání, formulář DPH, kontrolní hlášení, • otázky účastníků, diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuPřeměny obchodních společností – účetní a daňový pohled

2019-10-23 - Po absolvování semináře budete znát daňové a účetní aspekty vnitrostátních přeměn v kontextu aktuálních předpisů. Na semináři budou rozebrány fúze, rozdělení, převod jmění a změna právní formy, to vše se zaměřením na akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným. Výklad bude doprovázen praktickými příklady a jeho součástí bude i případová studie. * • rozhodný den a jeho vliv na účetnictví a daně (vhodné stanovení rozhodného dne), • konečné účetní závěrky, • závěrky pro ocenění, • zahajovací rozvahy, • možnosti promítnutí znaleckého přecenění, • účetní a daňové povinnosti zúčastněných společností, • možnosti dle zákona o daních z příjmů a daňové výhody, • DPH a ostatní daňové konsekvence, • okamžik právní účinnosti přeměn ve vazbě na občanský zákoník a s tím související aspekty, • praktické příklady, případová studie, • diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuÚČETNÍ A DAŇOVÉ AKTUALITY

2019-10-23 - Obsah: * Na tomto semináři se účastníci seznámí především s novelami daňových zákonů a účetních předpisů, včetně zákonů souvisejících s podnikáním pro rok 2019, které k datu uzávěrky katalogu není možné předpokládat * Dále budou zařazeny: * Aktuální výklady platné legislativy pro rok 2019 * Nové Pokyny řady D a Sdělení GFŘ, Interpretace NÚR *...
Studio W - Podrobnosti o kurzuDaně - základy pro praxi

2019-10-23 - * Kurz Daně - základy pro praxi si dává za cíl stručně a přehledně ve 3 dnech seznámit zájemce o daňovou problematiku s daněmi, se kterými se nejčastěji setkáváme - DPH, daň z příjmů a silniční daň. Přednášet a vysvětlovat látku na příkladech z praxe bude daňová poradkyně. Komu je určen: posluchačům, kteří se chtějí orientovat v daňovém systému účetním, které ke své práci potřebují znalost daňového systému Bonus: Posluchači kurzu od nás získají publikaci...
Centrum služeb pro podnikání s.r.o. - Podrobnosti o kurzuDaňová evidence (dříve jednoduché účetnictví) - rekvalifikace

2019-10-23 - Rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy - číslo akreditace 17784/2013-1/410 a MSMT-35905/2018-1/463 . Délka kurzu: 40 vyučovacích hodin * Pro bližší informace ohledně financování přes ÚP nás neváhejte kontaktovat * V kurzu Daňová evidence dříve nazývaném jednoduché účetnictví Vám vysvětlíme lidským způsobem , jak na daňové přiznání. Naučíme Vás zaznamenávat příjmy a výdaje za účelem zjištění dílčího základu daně z příjmů. Vysvětlíme Vám...
Centrum služeb pro podnikání s.r.o. - Podrobnosti o kurzuDaňový režim nejen benefitů u zaměstnance a zaměstnavatele

2019-10-23 - Obsahem semináře bude: * Aktuální legislativa - Připomenutí nejdůležitějších změn ve zdaňování mezd - Problematika mzdy, platu, naturální mzdy podle zákoníku práce - Účel benefitů, legislativní východiska, aneb inventura všech ustanovení v ZDP, definice, členění, oceňování, daňový režim u zaměstnance a zaměstna...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuTechnické zhodnocení a opravy majetku – účetní a daňové aspekty

2019-10-23 - Seminář je určen pro pracovníky oddělení evidence majetku, účetní, daňové poradce, podnikatele. * Cílem semináře je vysvětlit rozdíl, mezi opravou a udržováním majetku, (jednorázový náklad) a technickým zhodnocením (náklad v poměrné výši formou odpisu).Program Vymezení základních pojmů a vzájemné vazby, včetně vazby na občanský zákoník   Věc, součást věci, příslušenství věci   Movité a nemovité věci   Obchodní majetek   Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek    Rozdíl mezi udržováním a opravami hmotného majetku   Odlišnost vymezení technického zhodnocení u hmotného a nehmotného majetku   Opravy a udržování jako daňový náklad   Vliv technického zhodnocení na ocenění majetku, odpisování technického zhodnocení   Opravy, technické zhodnocení a DPH (nárok na odpočet daně, úpravy odpočtu daně)   Aktuální judikatura   Nepeněžní příjmy v souvislosti s opravami a technickým zhodnocením   Vymezení technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – rozdíly oproti dani z příjmů   Účtování nákladů (výdajů) charakteru technického zhodnocení   Časté chyby   ...
InAkademia s.r.o. - Podrobnosti o kurzuPOHLEDÁVKY - účetní a daňový aspekt

2019-10-24 - Určeno pro ekonomy, finanční účetní a správce pohledávek. Obsah: * Pohledávky, jejich právní úprava * Členění pohledávek a jejich ocenění * Vznik a zánik pohledávky * Opravné položky k pohledávkám * Odpis pohledávky * Zápočet pohledávek a závazků * Postoupení pohledávky před lhůtou splatnosti a po lhůtě splatnosti * Pohledávky ze smluvn...
Studio W - Podrobnosti o kurzuÚčtujeme v Pohodě
Třístranné a vícestranné obchody a složitější transakce z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů

2019-10-24 - Na semináři získáte přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění jednotlivých obchodních transakcí. Po semináři budete schopni definovat souvislosti mezi obchodněprávními podmínkami dodávek zboží v zahraničním obchodě s uplatňováním DPH. * • dodání zboží do jiných členských států při třístranných a vícestranných obchodech, • dodání zboží do jiných členských států EU v případě, kdy je zboží zpracováno po cestě, • pořízení zboží z jiných členských států EU při třístranných a vícestranných obchodech, • pořízení zboží z jiných členských států EU v případě, kdy je zboží zpracováno po cestě, • vývoz zboží při třístranných a vícestranných obchodech, • dovoz zboží při třístranných a vícestranných obchodech. Výše uvedené situace budou modelovány na konkrétních příkladech obchodních transakcí....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuUznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob

2019-10-24 - Odborný program semináře: Obecné principy transformace výsledku hospodaření na základ daně Základní charakteristika daňových připočitatelných a odčitatelných položek Daňově účinné náklady: * výdaje (náklady) související s podnikáním dle § 24 odst. 1 ZDP * výdaje (náklady) speciálně defi...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuPoskytování náhrad cestovních výdajů v praxi

2019-10-24 - Základní osnova semináře: * Zásady a principy zákoníku práce v souvislosti s poskytováním cestovních náhrad * Personální rozsah k poskytování náhrad cestovních výdajů * Poskytování náhrad cestovních výdajů u podnikatelů (osob samostatně výdělečně činných), společníků a jednatelů společností s ručením omezeným, členů kolek...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuÚČETNÍ OPERACE VYJÁDŘENÉ V CIZÍCH MĚNÁCH z pohledu účetního, daňového, z pohledu DPH, vč. problematiky zahraničních pracovních cest

2019-10-25 - Obsah: * Oceňování položek vyjádřených v cizí měně – ocenění dle zákona o účetnictví č. 563 - 1991 Sb. a zákona o DPH č. 235 - 2004 Sb. * Účtování o pohledávkách, dluzích, devizových účtech, hotovosti a šecích v cizí měně * Zjištění a zachycení kurzových rozdílů v průběhu účetního období a k rozvahovému dni * Samovyměření DPH při dovozu ze tře...
Studio W - Podrobnosti o kurzuDPH pro praxi

2019-10-25 - Kurz je určen: Začátečníkům, kteří se musí seznámit se základními pravidly pro fungování této daně Méně zkušeným účetním, kteří si potřebují udělat v DPH jasno a upřesnit si některé oblasti z tohoto zákona (např. pravidla při obchodování se zeměmi EU a třetími zeměmi) Podnikatelům, kteří se stali ze zákona plátci DPH a chtějí se v této oblasti orientovat Zájemcům, kteří si potřebují zákon o DPH zopakovat Cíl kurzu: Seznámit se se zákonem o DPH, pocho...
Centrum služeb pro podnikání s.r.o. - Podrobnosti o kurzuDPH u přepravy a u služeb vázaných na dovoz a vývoz zboží

2019-10-25 - Na semináři se dozvíte, jak postupovat při uplatnění daně z přidané hodnoty u přepravy a služeb vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží. Získáte potřebné informace o příslušných ustanoveních zákona o DPH a o směrnici 2006/112/ES, o společném systému DPH, a o souvisejících rozsudcích Soudního dvora Evropské unie a další potřebné informace k řešení této náročné problematiky. * • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH, • místo plnění u přepravy zboží a u nájmu a oprav dopravních prostředků, • daňové doklady u přepravy zboží, • přeprava zboží v tuzemsku, • přeprava zboží v EU, • osvobození od daně při vývozu zboží, • dovoz zboží, • přeprava a služby vázané na vývoz zboží, • přeprava a služby vázané na dovoz zboží, • prokazování osvobození od daně u přepravy vázané na dovoz a vývoz zboží, • odpočet daně u přepravy zboží, • vykazování přepravy zboží a služeb souvisejících v daňovém přiznání a v kontrolním hlášení....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu


Celkem nalezeno - 458 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dph dane
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6| ... >> poslední (31)
[?]
 
Novinky & Aktuality

mzdy | info.cz
mzdy | 2019-08-08 

mzdy
mzdy | 2019-08-08 

mzdy | Euroekonom.cz
mzdy | 2019-06-03 

Mzdy | www.zaoffice.cz
mzdy | 2019-04-09 

Mzdy - Accost
mzdy | 2019-04-05 

mzdy | Blesk.cz
mzdy | 2019-03-02 

Rostou mzdy roste riziko
mzdy | 2019-01-14 

[?]

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde