Rekvalifikační účetní kurzy
moc20742 windows server 2016 sprava uctu active directory adfs adrms a adcs
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

dalsi pravni normy

Celkem nalezeno - 529 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dalsi pravni normy
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11| ... >> poslední (36)


Veřejné zakázky a dotace

2018-11-01 - Program semináře: * Nevyplacení (krácení) a odnětí dotace – právní rámec * Kontroly veřejných zakázek hrazených z dotačního titulu – procesní obrana proti zjištěním kontrolního orgánu * Typická sporná zjištění kontrolních orgánů v zadávacích řízeních – příklady nejčastějších sporných zjištění (stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky a určení druhu zadávacího řízení, požadavky kvalifikace, nediskriminační vymezení předmětu veřejné zakázky, hodnocení, stanovení lhůt, mimořádně nízká nabídková cena, případová studie Veřejné zakázky malého rozsahu a dotačním orgánem namítané porušení dotačních pravidel * Příklady protiprávního postupu dotačního orgánu při krácení dotace – porušení zásad správního řádu, principů dobré správy, zásada transparentnosti, zákazu libovůle, retroaktivity, in dubio mitius, dvojího trestání apod. * Průtahy kontrolního orgánu při vyřizování opravných prostředků příjemce dotace – možnosti obrany * Možnosti soudní obrany proti nevyplacení (krácení) a odnětí dotace ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuExekuční řízení s cizím prvkem

2018-11-01 - Hlavní témata * exekuční titul podle Nařízení Brusel I a Brusel I bis * evropský exekuční titul a další exekuční instituty komunitárního práva * výkon rozhodnutí cizozemského rozhodčího nálezu * výkon slovenských exekučních titulů * podmínky výkonu rozhodnutí podle mezinárodních smluv * úprava exekucí v zákoně o mezinárodním právu soukromém * cizinec – fyzická osoba v řízení * cizozemská právnická osoba v řízení * plné moci z ciziny ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuPoskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a GDPR - jak poskytovat osobní údaje veřejnosti a subjektům údajů a neporušit právo?

2018-11-01 - Program semináře: * Aktuální soudní a jiné odborné výklady k šíři okruhu povinných subjektů (např. obchodní korporace ovládané státem nebo územním samosprávným celkem) podle zákona č. 106/1999 Sb. * Omezení přístupu k informacím podle zákona č. 106/1999 Sb., důvody obligatorní a fakultativní, sporné a aktuální otázky (práva dotčených subjektů, „platový nález ÚS“, test proporcionality, šíře veřejnoprávních institucí coby povinných subjektů ad. * Poskytování zvukových a audiovizuálních záznamů z jednání zastupitelstev a dalších orgánů obcí a krajů * Poskytování základních osobních údajů o osobě, které byly poskytnuty veřejné prostředky * Rozdíly práva na informace dle zák. č. 106/1999 Sb. a práva na přístup subjektu údajů (procesní pravidla, lhůty aj.) * Formy informování subjektů údajů dle GDPR. Postačí elektronická forma? * Výjimky z povinnosti informovat subjekt údajů o zpracování * Obsah práva subjektu údajů na přístup * Ověřování totožnosti při uplatnění práva subjektu na přístup * Ochrana práv třetích osob při uplatnění práva subjektu údajů na přístup ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuNájemní vztahy, nájem obecně, nájem bytu, družstevního bytu, služebního bytu, nájem bytu zvláštního určení, specifické otázky a problémy praxe, služby spojené s bydlením, aktuální judikatura k nájemním vztahům

2018-11-01 - Odborný program semináře: * Nájem podle obecných ustanovení ObčZ * Nájem bytu podle ObčZ, zvláštní druhy nájmu (nájem bytu družstevního, zvláštního určení a bytu služebního), specifika jednotlivých druhů nájemních vztahů * Vznik nájmu bytu podle ObčZ * Smlouva o nájmu bytu, její struktura a náležitosti (strany smlouvy doby nájmu práva a povinnosti nájemce a pronajímatele) * Nájemné u nájemních vztahů existujících k 1. 1. 2014 * Sjednávání nájemného a jeho změny po 1. 1. 2014 * Smluvní nájemné nebo nájemné omezené v případě státních dotací na výstavbu bytů * Nájemné za vybavení bytu * Slevy z nájemného, prominutí nájemného * Společný nájem bytu, společný nájem bytu manžely, jeho vznik, práva a povinnosti společných nájemců, zánik společného nájmu bytu) * Následky smrti nájemce, přechod nájmu na spolužijící osoby * Přechod nájmu na dědice * Skončení nájmu, výpověď, výpovědní důvody a jejich využití * Vyklizení a předání bytu * Případy poskytování bytových náhrad. * Služby spojené s bydlením, zákon č. 67/2013 Sb., jeho novela č. 104/2015 Sb., rozsah poskytovaných služeb * Poskytovatel a příjemce * Způsob stanovení záloh a jejich změny * Způsob rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů na služby * Práva a povinnosti poskytovatele a příjemce služeb, sankce při neplnění povinností * Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků * Judikatura ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuMateřská a rodičovská dovolená podle zákoníku práce

2018-11-01 - Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-375 - 2017 - Novela zákoníku práce : Obsah: Seznámit účastníky semináře s problematikou mateřské a rodičovské dovolené a upozornit na časté chyby, ke kterým dochází v praxi – zejména pokud jde o porušování ustanovení zákoníku práce zajišťujících ochranu zaměstnankyň a zaměstnanců čerpajících mateřskou a rodičovskou dovolenou V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující: * charakteristika mateřské a rodičovské dovolené ...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzuNovela zákona o urychlení výstavby dopravní a jiné infrastruktury účinná od 31.8.2018

2018-11-01 - Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Cílem semináře je seznámit účastníky s obsahem zákona č. 169/2018 Sb., kterým byl s účinností od 31.8.2018 novelizován zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní a jiné infrastruktury. Hlavní obsah školení bude zaměřen na problematiku povolovacích procesů dopravních liniových staveb a na problematiku postupu při jejich majetkoprávním vypořádání po přijetí novely. Cílovou skupinou semináře jsou především pracovníci investorských orga...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzuTechnický dozor investora - kompetence, práva, povinnosti, odpovědnost

2018-11-01 - Cílem kurzu je seznámit posluchače s vybranými postupy týkajícími se pozice, odpovědnosti a práv technického dozoru investora, a to z pohledu právníka a současně autorizované osoby [kombinace pohledu technického a právního]. Kurz je zařazen do programů Celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA [bodové hodnocení bude doplněno]. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování kurzu....
BETONCONSULT, s.r.o. - Podrobnosti o kurzuÚmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a smlouvy k zajištění přepravy zboží dle občanského zákoníku

2018-11-02 - Absolvováním semináře získáte podrobné znalosti o přepravní a zasílatelské smlouvě. Na konkrétních případech budete seznámeni se zásadními odlišnostmi obou smluvních typů. Tyto získané znalosti vám umožní při plnění vašich úkolů zvolit a řádně uzavřít vhodný typ smlouvy ve vztahu k ochraně zásilky, jakož i ve vztahu k vaší odpovědnosti za škody na zásilce a rozsahu náhradové povinnosti. Budete tak schopni minimalizovat svá podnikatelská rizika a zároveň předcházet nedorozuměním ve vztahu k vašim zákazníkům. V průběhu semináře budete seznámeni s jednotlivými ustanoveními Úmluvy CMR se zaměřením zejména na otázky odpovědnosti za škodu a rozsah náhradové povinnosti, vždy na konkrétních případech a v souvislostech české i zahraniční judikatury. Získáte tak ucelený přehled o tom, jaké máte nároky resp. závazky vůči vašim smluvním partnerům, komu a za co odpovídáte či nikoliv a jak tyto nároky řádně a včas uplatnit nebo odmítnout. * • působnost Úmluvy, smluvní státy, použitelnost, • rozlišení dopravce a zasílatele, právní důsledky, • přepravní smlouva, práva a povinnosti stran, • odpovědnost dopravce a dalších na přepravě zúčastněných osob, hraniční případy, • limitace náhrady škody, hranice odpovědnosti, • uplatňování nároků, problémy legitimace při soudním řízení, • regresní nároky, pojištění, • soudní rozhodnutí, aplikace v České republice, stávající soudní praxe, • hlavní aplikační rozdíly ve smluvních státech, • nejnovější tuzemská i zahraniční rozhodnutí a právní názory, změny v úpravě smlouvy o přepravě a smlouvy zasílatelské dle nového občanského zákoníku, • novela silničního zákona č. 304/2017 Sb. a aplikace Úmluvy CMR na vnitrostátní přepravu. Diskuze a zodpovězení konkrétních dotazů....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuRodinné a dědické právo podle nového občanského zákoníku

2018-11-02 - Nový občanský zákoník (NOZ) zavedl změny týkající se práv a povinností manželů, podstatně změnil pravidla o společném jmění manželů, osvojování, zavedl pojem švagrovství. Ohromných změn doznalo také právo dědické, které se oproti staré právní úpravě podstatně rozrostlo. NOZ zavádí možnost uzavřít dědickou smlouvu, odkaz. Dědicové nově odpovídají za všechny dluhy, které po zemřelém zbyly. Seznámíte se se vším, co vás může v běžném životě potkat. * Rodinné a dědické právo podle nového občanského zákoníku 1. Obecná východiska NOZ – zákon o zvláštních řízeních soudních. 2. Rodinné právo: • manželství, • rodičovství, • společné jmění manželů, • osvojení. 3. Dědické právo: • dědické tituly (dědická smlouva, závěť, zákon), • vydědění, • nabytí dědictví, • přechod dluhů....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuDaň z příjmů právnických osob aktuálně a očekávané změny pro rok 2019 včetně daňového řádu – speciálka

2018-11-02 - Na semináři si prohloubíte znalosti o dani z příjmů právnických osob. Současně budete mít dostatečný prostor pro diskuzi, řešení konkrétních dotazů a příležitost k výměně zkušeností. * 2. 11. 2018; 9:00–17:30 9:00–14:00 • Daň z příjmů právnických osob aktuálně a očekávané změny pro rok 2019 – speciálka • Ing. Ivana Pilařová Obsahem bude výklad struktury základu daně z příjmů podnikatelských právnických osob a rozbor daňově účinných a neúčinných výdajů, to vše se zaměřením zejména na změny pro rok 2019, pokud budou k datu konání semináře k dispozici... Závěry KOOV a judikáty NSS: • KOOV 502/13.05.17 – Přechod nemovitosti v rámci přeměny a její užívání původním vlastníkem po rozhodném dni, • KOOV 516/24.01.18 – Cese nájemní smlouvy z hlediska technického zhodnocení provedeného nájemcem, • KOOV 515/24.01.18 – příspěvek zaměstnavatele na pořízení tištěných knih, • KOOV 514/24.01.18 – Daňová uznatelnost DPH z nedoložených mank, • Rozsudek 9 Afs 286/2017-26 – úrok z daňového odpočtu a (ne)povinnost podání žádosti o jeho předepsání a vrácení, • 519/21.03.18 Daňový režim plateb za zpřístupnění technických funkcí hmotného majetku (Function on Demand), • 518/21.03.18 Cestovní náhrady při použití elektromobilu, • 520/02.05. 2018 Daňový režim cestovních náhrad a ostatních příjmů fyzické osoby obdržené v souvislosti s bezplatným výkonem funkce člena orgánu právnické osoby, • a mnohé další. Judikáty NSS: • Rozsudek NS 31 Cdo 4831/2017 – (ne)možnost souběhu funkcí, • Rozsudek NSS 3 Afs 105/2017-22 – postup správce daně při aplikaci § 23 odst. 7 ZDP, • obecné podmínky daňové (ne)účinnosti nákladů v judikátech, a mnohé další. Vybrané příklady na aktuální legislativu: • společná ustanovení zákona o daních z příjmů – vybrané případy (příklad na technické zhodnocení provedené podnájemcem; příklad na odpisy nehmotného majetku; příklad na TZ nehmotného majetku), • problematika odpisu pohledávek vzniklých z titulu smluvních sankcí (příklady). Výhledy do budoucnosti aneb nové vládní návrhy nové vlády: • novela zákona o obchodních korporacích, • novela zákona o daních z příjmů, • daňová neuznatelnost nadměrných výpůjčních nákladů. 14:30–17:30 • Daňový řád ve vazbě na daň z příjmů • Ing. Zdeněk Burda • dokdy mě může správce daně přijít zkontrolovat, • jak reagovat na neformální telefonické či mailové požadavky správce daně, • jak se bránit nepřiměřeným požadavkům finančních úřadů na předkládání dalších a dalších dokumentů, • co dělat v případě, že finanční úřad je řadu měsíců nečinný a odmítá reagovat, • jak řešit chyby, které uděláme (opravná a dodatečná daňová přiznání), • kdo může vystupovat jménem firmy při kontrole, co když přijde kontrola neočekávaně a my nemáme čas se jí okamžitě věnovat?, • musí být u kontroly osobně přítomen jednatel firmy či účetní nebo stačí jejich zástupce?, • ručí účetní automaticky klientovi za škodu v případě doměrku daně nebo se lze odpovědnosti zprostit? Dotazy a diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuKárné provinění a kárná odpovědnost státních zaměstnanců – aplikace správního řádu v kárném řízení

2018-11-02 - Seznámit zejména členy kárných komisí prvého stupně s právní úpravou služební kázně, kárného provinění a realizace kárného práva i vybavit členy kárných komisí znalostmi a schopnostmi vykonávat pravomoc kolegiálního správního orgánu (kárné komise). * Kárné provinění a kárná odpovědnost státních zaměstnanců – aplikace správního řádu v kárném řízení • pojem správní disciplinární delikt, • dodržování služební kázně jako povinnost (§ 77 odst. 1 a § 87 zákona o státní službě), • kárné provinění, kárně odpovědná osoba, • kárné opatření (§ 89 zákona o státní službě), • kárná komise (§ 91 zákona o státní službě), • rozhodnutí o jmenování členem kárné komise, • podnět k zahájení kárného řízení, náležitosti podnětu, osoby oprávněné podat podnět k zahájení kárného řízení, • kárné řízení (§ 160 zákona o státní službě), • zásada presumpce neviny, • písemné oznámení účastníku řízení o kárném obvinění, určení lhůty pro vyjádření účastníka řízení k věci, • poučení státního zaměstnance o základních procesních právech, • vlastní řízení před kárnou komisí, • dokazování, • kárný spis (založení kárného spisu), • skončení dokazování, závěrečné řeči, • ústní vyhlášení rozhodnutí, • písemné vyhotovení rozhodnutí, • náležitosti rozhodnutí (výrok, odůvodnění, poučení), • odvolání a odvolací orgán, • postup prvoinstanční kárné komise při podání odvolání, • služební předpis „Kárný řád“, předmět úpravy, • vybraná judikatura, • závěry poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuKosmetické služby

2018-11-03 - Po úspěšném absolvování kurzu umí absolvent při poskytování kosmetických služeb vhodně zvolit způsob kosmetického ošetření v souladu s typem a aktuálním stavem pleti, požadavky zákazníka, zdravotně-hygienickými předpisy, technologickými postupy a estetickými zásadami, základními znalostmi z dermatologie, módními trendy a novými vědeckými poznatky. Absolvent kurzu umí volit a používat přípravky podle jejich vlastností a možností použití s ohledem na aktuální stav pleti, bezpečně manipulovat s přípravky a volit vhodné podmínky a způsoby jejich uskladnění, dodržovat správné dávkování přípravků a způsoby bezpečné likvidace po skončení jejich životnosti. Absolvent kurzu zná základy první pomoci a základy anatomie a fyziologie vztahující se k oblasti kosmetických služeb. Pro více informací rolujte dolů po stránce....
Aktivní život od A do Z - Podrobnosti o kurzuNÁJEM BYTŮ A DALŠÍCH PROSTOR V ROCE 2019

2018-11-03 - Školení je určeno všem, kteří se ve své praxi setkávají s nájemní problematikou – nejčastěji se jedná o obce, developery a další pronajímatele bytů a dalších prostor. Tento vzdělávací program je akreditován Ministerstvem vnitra České republiky (číslo akreditace AK/PV-125/2017) podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících, je tedy vhodný pro úředníky v rámci průběžného vzdělávání. Lektor kurzu: JUDr. Pavla SCHÖDELBAUEROVÁ Vedoucí oddělení bytového práva - Ministerstvu pro místní rozvoj ...
Intellego - vzdělávací agentura - Podrobnosti o kurzuImplementing Cisco IP Switched Networks

2018-11-05 - Cíle kurzuZískat ucelené informace o konfiguraci, monitoringu a řešení problémů v Cisco přepínaných sítích. Konfigurace a údržba přepínačů řady Catalyst. Test odpovídající kurzu SWITCH je součástí certifikace k získání titulu CCNP - Cisco Certified Network Professional a CCDP - Cisco Certified Design Professional.Obsah kurzu+ Design přepínaných sítí, Cisco Enterprise Composite Network model+ VLAN, privátní VLAN, trunking (ISL, IEEE 802.1q), VTP, DHCP IPv4/IPv6, Etherchannel+ Spanning tree protokoly STP, RSTP, PVSTP+, RPVSTP+ a MSTP+ Směrování mezi VLAN+ HW, SW redundance v přepínaných sítích - FHRP IPv4/IPv6 - HSRP, VRRP, GLBP+ Virtualizace přepínačů - StackWise, VSS+ Monitoring sítě - SNMP, IP SLA+ Bezpečnostní funkce v přepínané infrastruktuřePředpokladyDobrá znalost protokolů TCP/IP a principů směrování a přepínání, dále konfigurace Cisco směrovačů a přepínačů v rozsahu kurzu ICND1 a ICND2.Studijní materiályVšichni účastníci obdrží originál studijních materiálů Cisco. ...
Alef NULA, a.s. - Podrobnosti o kurzu10135: Microsoft Exchange Server 2010 – Konfigurace, správa a řešení problémů

2018-11-05 -   Předpokládané znalosti Znalosti síťových technologií a DNS   Zkušenosti se správou Windows Serveru 2003/2008 a službou Active Directory   Nejsou potřeba znalosti předchozích verzí Exchange Serveru   Zaměření kurzu Určeno podnikovým IT správcům, případně helpdesk profesionálům, kteří chtějí poznat Exchange Server 2010   Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva.       # Studijní materiály Originální literatura Microsoft v anglickém jazyce v ceně kurzu   Certifikace: Tento kurz je doporučen jako součást přípravy na zkoušku 70-662 TS: Microsoft Exchange Server 2010, Configuring   Modul 1: Nasazení Microsoft Exchange Server 2010 Přehled požadavků Exchange Server 2010   Instalace rolí serveru Exchange Server 2010   Dokončení instalace Exchange Serveru 2010   Modul 2: Konfigurace Mailbox serverů Přehled nástrojů pro správu Exchange Serveru 2010   Konfigurace role Mailbox Serveru   Konfigurace veřejných složek   Modul 3: Správa objektů příjemců Správa poštovních schránek   Správa ostatních typů příjemců   Konfigurace zásad e-mailových adres   Konfigurace seznamů adres a zásad adresářů   Provádění hromadné správy příjemců   Modul 4: Správa přístupu klientů Konfigurace role Client Access Serveru   Konfigurace přístupu pro Outlook klienty   Konfigurace aplikace Outlook Web App   Konfigurace mobilního připojení   Modul 5: Správa přenosu zpráv Přehled o přenosu zpráv   Konfigurace přenosu zpráv   Modul 6: Zavedení zabezpečení zpráv Nasazení serverů Edge Transport   Nasazení ant...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu


Celkem nalezeno - 529 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dalsi pravni normy
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11| ... >> poslední (36) 
Novinky & Aktuality

MZDY - RON Software | ron.cz
mzdy | 2018-10-04 

Blog Mzdy - RSM CZ
mzdy | 2018-09-15 

Aladdin - mzdy
mzdy | 2018-08-20 

Mzdy a personalistika
mzdy | 2018-08-17 

Mzdy | otazkyodpovedi.cz
mzdy | 2018-07-29 

Mzdy - Finance.cz
mzdy | 2018-07-15 

Modul pro mzdy a personalistiku
mzdy | 2018-07-01 

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde