Rekvalifikační účetní kurzy
mistni poplatek za zhodnoceni stavebniho pozemku a aktualni zmeny v pravni uprave mistnich poplatku
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

dalsi pravni normy

Celkem nalezeno - 564 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dalsi pravni normy
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11| ... >> poslední (38)


Zákon o dani z hazardních her (příklady)

2018-09-05 - Seminář se zaměřuje na nacvičení praktické aplikace poznatků týkajících se hlavních principů zdanění hazardních her při výpočtu jednotlivých příkladů. Předpokladem pro jeho absolvování je proto povědomí o základních ustanoveních zákona o dani z hazardních her. V rámci každého příkladu je věnován čas stručnému připomenutí řešené problematiky. Pozornosti neujde ani vyplňování daňového přiznání. * Řešení příkladů týkajících se zdanění hazardních her vycházejících z aktuálních problémů při správě této daně v praxi (např. v oblasti předmětu daně, klíčování jednotlivých her pro účely základu daně, rozlišování vkladů a sázek, rozhodných okamžiků nebo aplikace minimální dílčí daně z technických her). ...
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuNezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury)

2018-09-05 - Odborný program semináře * Postavení věřitele, který poskytuje finanční služby („půjčuje peníze“) - Co je to zápůjčka a jak se mění právní regulace úvěru? - Jaký je vztah občanského zákoníku k zákonu o spotřebitelských úvěrech? - Co obsahují nová právní pravidla o úrocích? - Lze si sjednat úroky z úroků? - Jaká práva má věřitel, když je dlužník v prodlení? - Proč musím dbát na odlišení úroků z prodlení a smluvní pokuty? - Je dobré sjednat si ztrátu výhody splátek? * Postavení věřitele vůči specifickým dlužníkům - Které dluhy patří do společného jmění manželů? - Jakou roli hraje okamžik vzniku pohledávky vůči jednomu z manželů? - Lze se „hojit“ na majetku ve společném jmění manželů, když dluh vznikl jen jednomu z manželů? A jak na to navazují procesní pravidla? - Lze postihnout bankovní účet nedlužného manžela? - Hradí dědici všechny dluhy zůstavitele? - Co je to výhrada soupisu? - Co je konvokace věřitelů a odloučení pozůstalosti? * Změna v osobě věřitele a její vliv na různé instituty - K jakým změnám dochází při postoupení pohledávky? - Jak vymezit pohledávky při globální cessi? - Co se stane, když je porušen sjednaný zákaz postoupit pohledávku? - Jaký vliv má změna věřitele na dosavadní zajištění? - Jaké námitky má po postoupení dlužník? - Jaká je odpovědnost postupitele? - Lze postoupit celou smlouvu, a jaká z toho plynou rizika? * Věřitel a započtení - Jaké jsou obecné předpoklady započtení? - Jaké jsou rozdíly mezi splatností a splnitelností dluhu a jaký význam má toto pro započtení? - Lze započít pohledávku v jiné měně? - Lze započíst pohledávku neurčitou nebo nejistou? - Jaký je vztah započtení a uznání dluhu? * Promlčení pohledávky - Jaké jsou zásadní změny v právní úpravě promlčení? - Která práva se promlčují? - Jak dlouhá je promlčecí lhůta a od kdy začíná běžet? - Lze se vzdát námitky promlčení? - Do kdy nejpozději je v soudním řízení možné namítnout promlčení? - Je věřitel lépe chráněn při smrti dlužníka krátce před uplynutím promlčecí lhůty? - Jak se promlčuje právo na náhradu škody, právo na smluvní pokutu apod.? * Utvrzení věřitelových práv - K jakým změnám dochází v právní úpravě smluvní pokuty? - Lze smluvní pokutu sjednat v rámci každého závazku? - Mění se právní úprava uznání dluhu? - Jak správně uznat dluh, který je podřízen starému právu? ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuZákon o dani silniční

2018-09-06 - Na semináři získáte ucelený pohled na daň silniční. Výklad zákona bude veden s vazbou na vybraná související ustanovení, pojmy, definice v oblasti daní z příjmů a v oblasti právní úpravy provozování vozidel na pozemních komunikacích a jejich registrace, které mají úzký vztah k aplikaci zákona o dani silniční. * Výklad ustanovení zákona o dani silniční: Předmět daně silniční • související právní předpisy z oblasti registrace a provozování vozidel na pozemních komunikacích • poplatník daně • základ a sazby daně silniční • snížení a zvýšení sazby daně • další daňové úlevy – osvobození, sleva na dani • povinnost registrace k dani • zálohy • daňové přiznání k dani silniční • aktuální změny. Praktické příklady s výpočty: Určení poplatníka daně • výpočet záloh • výpočet daně • aplikace ustanovení o osvobození. ...
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuZákon o dani z nemovitých věcí

2018-09-06 - Na semináři si osvojíte znalosti v problematice daně z nemovitých věcí, ověříte si správné postupy při zpracování daňového přiznání pro jednotlivé druhy nemovitých věcí a získáte informaci o dalším legislativním vývoji. * Daň z pozemků: Předmět a poplatníci daně • základ daně včetně příkladů výpočtu jednotlivých druhů pozemků v daňovém přiznání • osvobození. Daň ze staveb a jednotek: Předmět a poplatníci daně • základ a zvýšení daně včetně příkladů výpočtů v daňovém přiznání • osvobození. Správa daně. Test pro zopakování....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuRekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání

2018-09-07 - Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání umožňuje absolventům najít uplatnění jako lektor kurzů a školení pro dospělé. Účastníci kurzu budou schopni školit a vzdělávat skupiny dospělých osob, mimo jiné umět sestavit obsah, časový harmonogram a strukturu kurzu , projektovat vzdělávací program dalšího vzdělávání, prezentovat učivo s využitím interaktivních přístupů a moderních metod výuky, zadávat a hodnotit práce účastníků kurzu , ovládat techniky hodnocení výuky a to vše s ohledem na psychologické a sociální aspekty dalšího vzdělávání. Součástí rekvalifikačního kurzu je výuka počítačového programu PowerPoint....
Vzdělávací Studio Bořislavka z.s. - Podrobnosti o kurzuObchodně-právní minimum pro manažery, obchodníky a další

2018-09-07 - Kurz je určen pro „neprávníkyquot;, kteří potřebují získat základní nutný přehled o principech fungování právní oblasti pro pracovní využití....
Knowledge Pool s.r.o. - Podrobnosti o kurzuUCHOVÁVÁNÍ A VYŘAZOVÁNÍ DOKUMENTŮ PRO POKROČILÉ - spisové normy, elektronické dokumenty a jejich vyřazování, upozornění na chyby a příklady z praxe

2018-09-07 - Určeno pro soukromé i veřejné společnosti, manažery, pracovníky spisové služby, podatelen, spisoven a správních archivů. Cíl: Seznámit účastníky s platnými předpisy o archivnictví a spisové službě a povinnostech z nich vyplývajících. Seminář bude veden s důrazem na: * Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů * Vyhlášku č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů Obsah: Seminář je zaměřen na zákon o archivnictví a spisové službě a jeho praktické použití: * Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů * Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů * Tvorba spisového řádu a spisového a skartačního plánu v praxi * Organizace práce s dokumenty, zásady vedení všech etap spisové služby s přihlédnutím k datovým schránkám, elektronickým dokumentům a elektronickým systémům spisové služby (zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce) * Způsob a organizace ukládání dokumentů – příruční registratury, spisovny, správní archivy, veřejnoprávní archivy * Povinnosti vlastníků a původců archiválií, další informace související s péčí o dokumenty, povinnost spolupráce se státními archivy, správní delikty ...
Studio W - Podrobnosti o kurzuJAK SE VHODNĚ PTÁT, abychom získali správné odpovědi

2018-09-10 - Pokud chcete v komunikaci získat užitečné a potřebné informace, musíte se umět zeptat. Předpokládat je zbytečné a někdy i nebezpečné. Chcete-li se umět ptát, je tento trénink pro Vás. Můžete být obchodník, vyjednavač, manažer, personalista, člen pracovního týmu. Cíl: * Naučíte se pokládat nepředpojaté, otevřené a zvídavé otázky * Naučíte se zneškodnit manipulaci a zobecňování * Zkusíte si pomocí otázek dosáhnout svého cíle Obsah: * Kde všude jsou otázky užitečné – při obchodním jednání a vyjednávání, při vedení lidí, koučování, při řešení konfliktů, stížností atd. * Typy otázek a kdy je použít – otázky konstruktivní, instruktivní, informativní, zvídavé, nepředpojaté otázky * Jak ještě více otevřít otevřené otázky, abychom získali více informací * Naslouchání a parafrázovací otázky, když si chceme být jisti a chceme slyšet víc * Jak pomocí otázek zneškodnit manipulaci a nátlak * Slova a způsob, jakým je říkáme, musejí být v souladu – jak mimoslovně podpořit to, co říkáme Metody výuky: Interaktivní tréninkový seminář. ...
Studio W - Podrobnosti o kurzuNEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZAMĚSTNAVATELŮ při aplikaci zákoníku práce

2018-09-10 - Určeno pro vedoucí zaměstnance, zaměstnance právních a personálních útvarů, jednatele a další zájemce z oblasti právní a personální praxe. Cíl: Seminář je zaměřen na nejčastěji se vyskytující chyby při aplikaci zákoníku práce a souvisejících pracovněprávních předpisů v praxi. Jeho účelem je upozornit účastníky názornou formou na formulačně nejasná či obvykle nesprávně interpretovaná ustanovení zákona a důsledky jejich chybného uplatnění spočívající zejména v neplatnosti/nicotnosti příslušného právního jednání, zbytečných soudních sporech či možnosti uložení sankcí (pokut) kontrolními orgány. Výklad právní úpravy bude demonstrován na příkladech z personální praxe a doplněn aktuální judikaturou Nejvyššího soudu. Obsah: * Nedostatky vyskytující se v právních jednáních, která pracovněprávní vztahy zakládají a mění (pracovní smlouva, jmenování vedoucího zaměstnance, jeho odvolání a nabídková povinnost zaměstnavatele) * Dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce - praktická doporučení týkající se jejich uzavírání a obsahových změn) * Podmínky změny pracovního poměru ze zákona z doby určité na dobu neurčitou * Přechod práv a povinností na jiný zaměstnavatelský subjekt, nároky vyplývající z kolektivní smlouvy – nesplnění informační povinnosti * Home office a překážky v práci * Nejčastější chyby zaměstnavatelů při propouštění zaměstnanců * Možnost zaměstnavatele kontrolovat soukromé zprávy zaměstnanců * Zastupování zaměstnankyň (zaměstnanců) v době mateřské a rodičovské dovolené a důsledky chybně formulovaných smluv * Rovné zacházení při odměňování zaměstnanců (chyby při přiznávání a snižování osobních příplatků) * Zvyšování a prohlubování kvalifikace – možnost uzavření kvalifikační dohody a právní důsledky jejích obsahových nedostatků * Kdy a jak správně uzavírat konkurenční doložku * Nelegální práce – znaky a možnost postihu ze strany kontrolních orgánů * Problémy spojené s doručováním v pracovněprávních vztazích Aktuální judikatura NS ve věcech pracovněprávních ...
Studio W - Podrobnosti o kurzuObchodní právo pro obchodníky - změny po 1.1.2014

2018-09-10 - Školení je určeno všem, kteří se v praxi zabývají obchodováním, uzavíráním smluv a prací s nimi, reklamacemi, prodejem zboží a služeb, vymáháním pohledávek a poskytovatelům služeb. Tedy kurz je určen manažerům, podnikatelům, obchodníkům, živnostníkům, obchodním zástupcům, nákupčím, vedoucím pracovníkům, prodejcům a reklamačním pracovníkům. * Školení je určeno všem, kteří se v praxi zabývají obchodováním, uzavíráním smluv a prací s nimi, reklamacemi, prodejem zboží a služeb, vymáháním pohledávek a poskytovatelům služeb. Tedy kurz je určen manažerům, podnikatelům, obchodníkům, živnostníkům, obchodním zástupcům, nákupčím, vedoucím pracovníkům, prodejcům a reklamačním pracovníkům. Změny v právním řádu k 1. 1. 2014 (NOZ a ZOK)   Změny v právním řádu k 1. 1. 2014 (NOZ a ZOK)   Subjekty obchodního vztahu   Závazkové vztahy   Kupní smlouva (movité věci)   ...
ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills - Podrobnosti o kurzu10969: Windows Server 2012 – správa služeb Active Directory

2018-09-10 - Předpokládané znalosti Zkušenosti s Active Directory Domain Services (AD DS)   Zkušenosti se správou Windows Server v podnikovém prostředí   Zkušenosti s technologiemi TCP/ IP a DNS   Zkušenosti s Hyper-V a znalost konceptů serverové virtualizace   Zkušenosti s OS Windows       # Zaměření kurzu Kurz je určen IT profesionálům, kteří si chtějí prohloubit své znalosti o Active Directory a Group Policy   Studijní materiály Originální studijní materiály Microsoft v anglickém jazyce v ceně kurzu   Modul 1 Přehled technologií identity managementu a bezpečnosti Přehled AIP řešení v systému Windows Server 2012   Přehled FIM 2010 R2   Modul 2 Pokročilé nasazení a správa Active Directory Domain Services Nasazení AD DS   Nasazení a klonování virtuálního řadiče domény   Nasazení řadičů domény v prostředí Windows Azure   Správa AD DS   Modul 3 Zabezpečení prostředí AD DS Zabezpečení řadiče domény   Zavedení zásad hesel a zamykání účtů   Auditování autentizace   Modul 4 Implementace a správa AD DS sídel a replikace Přehled AD DS replikace   Konfigurace sídel AD DS   Konfigurace a monitorování replikace AD DS   Modul 5 Nasazení a správa Group Policy Přehled zásad skupiny   Implementace a správa GPO   Řešení potíží GPO   Modul 6 Řízení uživatelských nastavení pomocí Group Policy Šablony pro správu   Konfigurace přesměrování složek a skriptů   Konfigurace předvoleb GPO   Modul 7 Nasazení a správa AD CS Nasazení Certifikační autority (CA)   Správa CA   ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzuRedundance a load balancing v LAN

2018-09-10 - Kurz je určen pro pokročilejší síťové administrátory, kteří potřebují ve své síti zajistit vysokou dostupnost kritické síťové infrastruktury, kdy pád spoje či síťového prvku nesmí vyřadit síť z provozu (single point of failure). V kurzu se naučíme navrhnout a na Cisco zařízeních implementovat redundanci a vyvažování síťové zátěže na L2 a na L3, opět klademe důraz na praktické úlohy a případové studie. * Kurz je určen pro pokročilejší síťové administrátory, kteří potřebují ve své síti zajistit vysokou dostupnost kritické síťové infrastruktury, kdy pád spoje či síťového prvku nesmí vyřadit síť z provozu (single point of failure). V kurzu se naučíme navrhnout a na Cisco zařízeních implementovat redundanci a vyvažování síťové zátěže na L2 a na L3, opět klademe důraz na praktické úlohy a případové studie. Redundance a load balancing na L2   Redundance a load balancing na L2   Agragace síťových spojů   Redundance výchozí brány   Návrhy redundance switch bloku   Redundance a load balancing na L3   Základy Networkingu I a II, Routing v LAN I a II...
ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills - Podrobnosti o kurzuWindows Server 2016 - Instalace, konfigurace a správa serveru

2018-09-10 - Tento kurz přináší účastníkům seznámení se serverovým operačním systémem Windows Server 2016, jeho funkcemi, instalací, konfigurací serverových rolí a následnou správou. Dozvíte se zde jak efektivně využít tento operační systém pro optimalizaci správy, výkonu a snížení nákladů na provoz IT infrastruktury pomocí virtualizačních a cloudových technologií. * Tento kurz přináší účastníkům seznámení se serverovým operačním systémem Windows Server 2016, jeho funkcemi, instalací, konfigurací serverových rolí a následnou správou. Dozvíte se zde jak efektivně využít tento operační systém pro optimalizaci správy, výkonu a snížení nákladů na provoz IT infrastruktury pomocí virtualizačních a cloudových technologií. Instalace, upgrade a migrace   Instalace, upgrade a migrace   Správa lokálních úložišť   Použití Storage Spaces a Data Deduplication   Instalace a konfigurace Hyper-V a virtuálních stanic   Nasazení a správa Windows Serveru a Hyper-V kontejnerů   Zajištění vysoké dostupnosti a obnovy v případě výpadku   Vytvoření a správa obrazů systému k nasazení   Účastníci kurzu by měli mít znalosti alespoň na úrovni správce pracovních stanic a základní přehled o správě místních sítí na platformě Microsoft Windows....
ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills - Podrobnosti o kurzu20742: Windows Server 2016 – správa identit

2018-09-10 - Předpokládané znalosti  zkušenosti s koncepcí a technologiemi služeb AD DS v systému Windows Server 2012 nebo Windows Server 2016.    Zkušenost se správou a konfigurací systému Windows Server 2012 nebo Windows Server 2016    Zkušenosti a znalosti základních síťových technologií, jako jsou IP adresování, překlad názvů (name resolution), a Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).    Zkušenost s Microsoft Hyper-V a základními serverovými virtualizační koncepty.    Povědomí o základních bezpečnostních postupech    zkušenosti s OS Windows (Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 nebo Windows 10)    Základní zkušenost s Windows PowerShellem    # Zaměření kurzu  Kurz je určen správcům počítačových sítí, kteří již mají zkušenosti s AD DS a kladou si za cíl rozvíjet své znalosti  technologií správy identit a přístupu v systému Windows Server 2016    Studijní materiály  Originální literatura Microsoft v anglickém jazyce v ceně kurzu    Příprava na certifikaci:  Tento kurz slouží jako příprava na zkoušku 70-742.       Module 1: Installing and configuring domain controllers    Module 2: Managing objects in AD DS    Module 3: Advanced AD DS infrastructure management    Module 4: Implementing and administering AD DS sites and replication    Module 5: Implementing Group Policy    Module 6: Managing user settings with Group Policy    Module 7: Securing Active Directory Domain Services    # Module 8: Deploying and managing AD CS    Module 9: Deploying and managing certificates    Module 10: Implementing and administering AD FS    Module 11: Implementing and administering AD RMS    Module 12: Implementing AD DS synchronization with Microsoft Azure AD    Module 13: Monitoring, managing, and recovering AD DS    ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzuAutodesk Vault – kurz Správa dat pro uživatele Autodesk Inventor

2018-09-10 - Zaměření kurzu Toto školení je určeno pro uživatele aplikace Autodesk Inventor, kteří potřebují přístup k jejich souborům návrhu z aplikace Autodesk Vault.    Poskytuje úvod do aplikace Autodesk Vault a zaměřuje se na funkce Autodesk Vault pro správu souborů a projektů s aplikací Autodesk Inventor z pohledu uživatele.     Studijní materiály CZ literatura není dostupná   Doporučujeme volitelně za příplatek AOTG – oficiální Autodesk tréninkové materiály – nutno objednat předem (materiály jsou v ENG jazyce, včetně praktických příkladů, kontaktujte nás)       Časopis IT CAD (.cad.cz) – mediální partner   Autodesk Certifikace – staňte se profesionálem! Shlédněte demonstrační video Vault (5:53 min)   Seznámení s úložištěm Autodesk Vault   Orientace v úložišti Autodesk Vault   Orientace v integrované části Autodesk Inventor Vault   Vyhledávání v úložišti Vault   # Práce s ne-CADovskými soubory   Práce se soubory CAD aplikace Autodesk Inventor   Přizpůsobení  uživatelského prostředí   Správa souborů a návrhů     ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu


Celkem nalezeno - 564 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dalsi pravni normy
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11| ... >> poslední (38)
[?]
 
Novinky & Aktuality

Aladdin - mzdy
mzdy | 2018-08-20 

Mzdy a personalistika
mzdy | 2018-08-17 

Mzdy | otazkyodpovedi.cz
mzdy | 2018-07-29 

Mzdy - Finance.cz
mzdy | 2018-07-15 

Modul pro mzdy a personalistiku
mzdy | 2018-07-01 

Mzdy
mzdy | 2018-06-29 

Modul Mzdy
mzdy | 2018-06-22 

[?]

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde