Rekvalifikační účetní kurzy
zakonik prace v roce 2018 ve zneni dilcich novel
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

dalsi pravni normy

Celkem nalezeno - 504 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dalsi pravni normy
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| ... >> poslední (34)


Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení

2018-05-31 - Odborný program semináře: Východiska právního řízení * základní formy činnosti správních úřadů a orgánů územních samosprávných celků * definice správních orgánů * zásady činnosti správních orgánů (stručná charakteristika) Postupy správních orgánů a účastníků řízení ve správním řízení * Řízení před orgánem prvního stupně - úkony před zahájením řízení - zajištění průběhu řízení - zjišťování podkladů pro rozhodnutí - rozhodnutí (usnesení) - zvláštní ustanovení, zvláštní typy rozhodnutí, zvláštní typy řízení * Náprava vadných rozhodnutí - přezkoumávání rozhodnutí - prohlášení nicotnosti - uspokojení účastníka řízení po podání žaloby ve správním soudnictví * Právní moc a vykonatelnost (předběžná vykonatelnost) rozhodnutí (usnesení) * Exekuce - definice exekučních správních orgánů - formy exekuce Shrnutí Diskuse, dotazy ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuSmluvní právo pohledem judikatury podle stavu ke květnu 2018

2018-05-31 - Z obsahu semináře (výběrově): * právní režim smlouvy (do 31. 12. 2013 a od 1. 1. 2014) * vybrané zásady závazkového práva * k některým otázkám výkladu právního jednání * k některým otázkám zastupování smluvních stran při uzavírání smluv - zastoupení statutárními orgány – problémové otázky vyplývající ze zápisů v obchodním rejstříku (zejména jejich nerespektování), udělování plných mocí statutárními orgány, překročení pravomocí - zákonné zastoupení podnikatele – zastoupení vedoucím organizační složky, zaměstnanci, řešení otázky souběhu postavení statutárního orgánu a zaměstnance při zastupování podnikatele - tzv. nezmocněné jednatelství - smluvní zastoupení podnikatele – prokura, plná moc * předsmluvní odpovědnost * inominátní smlouvy * označování smluvních stran a důsledky nesprávností * kontraktační proces (forma smlouvy a jejích změn, okamžik uzavření smlouvy, konkludentní uzavření smlouvy, zpětná účinnost smlouvy a další) * předmět smlouvy * forma smlouvy * obchodní podmínky * odkládací a rozvazovací podmínky ve smlouvě * doručování písemností mezi smluvními stranami (včetně sjednání tzv. fikce doručení) * termín plnění (včetně fixního termínu) * smlouva o smlouvě budoucí * způsoby stanovení ceny ve smlouvě * úrok z prodlení, úrok * utvrzovací instituty (smluvní pokuta, uznání dluhu) * vybrané zajišťovací instituty * vybrané otázky změny a zániku závazků * vybrané otázky promlčení * některé otázky kupní smlouvy a smlouvy o dílo * další otázky vyplývající z judikatury ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuPracovní právo v personální praxi

2018-05-31 - Výběr témat z obsahu semináře: * Postup před vznikem pracovního vztahu a jeho vznik - výběrové řízení – zákaz diskriminace, získávání dovolených informací (odpovědnost za špatně poskytnuté reference); podávání inzerátů, vedení pohovoru - postup před vznikem pracovního poměru – offer letter, předsmluvní odpovědnost - závislá práce, švarcsystém, agenturní zaměstnávání - rizika procesu uzavírání pracovních smluv (forma smlouvy, obsah, náležitosti) - obsah pracovní smlouvy – náležitosti, doba trvání pracovního poměru, zkušební doba, konkurenční doložka - informační povinnost zaměstnavatele - dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti - práce cizinců - specifika zaměstnávání manažerů a právních vztahů se členy statutárních orgánů - osobní spis * Ochrana osobních údajů v personální praxi - základní povinnosti zaměstnavatele jako správce osobních údajů zaměstnanců - jak se připravit na GDPR v kostce - monitoring zaměstnanců * Změny pracovního poměru a pracovního zařazení - pracovní cesta, cestovní náhrady - změna pracovního zařazení a převedení na jinou práci * Odměňování, pracovní doba, dovolená - odměňování – způsob určení mzdy, zásada stejné mzdy za stejnou práci, mzdové příplatky, bonusy a benefity - průměrný výdělek - pracovní doba – rozvržení pracovní doby, přestávky, přesčasová práce, příplatky - dovolená – vznik nároku na dovolenou, určování a čerpání dovolené * Překážky v práci, mateřská a rodičovská dovolená - překážky v práci na straně zaměstnance – návštěva u lékaře, pracovní neschopnost zaměstnance (práva zaměstnavatele na kontrolu; nároky zaměstnance) aj. - překážky v práci na straně zaměstnavatele; částečná nezaměstnanost - mateřská a rodičovská dovolená – vznik nároku, délka, práva zaměstnance, návrat z mateřské / rodičovské dovolené * Pracovní podmínky - vnitřní předpisy, pracovní řád - práva a povinnosti zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců a zaměstnavatelů - alkohol, kouření a dresscode na pracovišti - Homeoffice – výkon práce z domova - Pracovnělékařské služby * Skončení pracovního poměru - způsoby skončení pracovního poměru a jejich náležitosti - praktický postup při ukončování pracovního poměru - odstupné a další platby při skončení pracovního poměru - povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele při skončení pracovního poměru - potvrzení o zaměstnání, pracovní posudky * Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů * Pracovněprávní odpovědnost zaměstnance - odpovědnost ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuAplikace zákona o střetu zájmů v praxi

2018-05-31 - Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-237 - 2017 Akreditace: MV : Cíl semináře: Shrnout důležité informace ohledně povinností vyplývajících ze zákona o střetu zájmů a zkušeností nabytých z dosavadní aplikační praxe Ministerstva spravedlnosti. Obsah: * prezentaci informačního systému Centrálního registru oznámení; * ...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzuVzdělávání vedoucích úředníků - oblast stavební

2018-05-31 - Číslo akreditovaného kurzu: AK - VEPO-32 - 2016 Akreditace: MV : Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky semináře s přehledem o činnostech v územním plánování, při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění. Obsah: Úvod do vzdělávacího programu - seznámení s cílem a obsahem vzdělávacího programu...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzuNEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY V OBCHODNÍCH SMLOUVÁCH

2018-06-01 - Určeno pro pracovníky, kteří v rámci své profese uzavírají smlouvy v obchodních vztazích. Obsah: * Obecný výklad o uzavírání smluv * Volba smluvního typu, označování účastníků smlouvy * Obchodní podmínky * Osoby oprávněné k podpisu smlouvy, statutární orgány, zaměstnanci a zástupci * Závěrečná ustanovení smluv * Platnost a účinnost smlouvy * Změny a dodatky smluv * Ukončení smlouvy formou výpovědi a odstoupení, jejich právní důsledky * Úroky z prodlení a další důsledky prodlení * Smluvní pokuty a jiné formy zajištění a utvrzení dluhu * Soudní spory v obchodních vztazích, rozhodčí řízení ...
Studio W - Podrobnosti o kurzuPříprava ke zkoušce z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

2018-06-01 - Jednodenní kurz, který je zaměřen na probrání základních témat zkoušky z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky dle Národní soustavy kvalifikací. Obsahuje všechny okruhy včetně První pomoci. Absolventi by se měli být schopni orientovat v základech psychologie dítěte, pedagogiky, práva a provozních požadavků pro výkon profese Chůva pro děti a zřízení Dětské skupiny-koutku....
pme Familienservice, s.r.o. - Podrobnosti o kurzuZjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek

2018-06-01 - Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky a jimi zřizované organizace, veřejnoprávní korporace. Cíl semináře Spoluautorky zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, seznámí účastníky s pravidly, které s právy a povinnostmi zadavatelů a dodavatelů při zadávání veřejných zakázek ve zjednodušeném podlimitním řízení, a to se zohledněním Výkladové, metodické a aplikační praxe, která za rok a půl účinnosti ZZVZ vznikla. Změn, ke kterým v právní regulaci zadávání veřejných zakázek došlo. Obsah semináře Komplexní výklad problematiky zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Obecná ustanovení (zadavatel, dodavatel, zásady, předpokládaná hodnota, výjimky). Základní ustanovení (předběžné tržní konzultace, podmínky účasti, průběh zadávacího řízení, komise, střet zájmů, předkládání a objasňování dokladů, vyloučení účastníka zadávacího řízení). Zadávací podmínky. Kvalifikace + obnovení způsobilosti. Využití jiných osob a poddodavatelů. Hodnocení (mimořádně nízká nabídková cena). Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. ...
Český institut interních auditorů, z.s. - Podrobnosti o kurzuŘízení IT provozu a správa ICT služeb (ICT Operation / ICT Services)

2018-06-01 - Chcete získat aktuální informace a praktické rady v oblasti moderního provozu IKT (ICT Operation) a poskytování služeb IKT (ICT Services) ve firmách a mezinárodních korporacích? Jste IT manažer nebo Service desk manažer, team leader, IT field support manager, obchodní ředitel, provozní ředitel, střední management, šéf vývojářů či personalista? Praktické know-how z korporátní praxe nabízené v tomto workshopu je užitečné v dnešním světě IT a podnikání napříč všemi řídícími pracovními rolemi. Neváhejte navštívit náš praktický workshop a držte krok se současnými osvědčenými nadnárodními trendy. * Chcete získat aktuální informace a praktické rady v oblasti moderního provozu IKT (ICT Operation) a poskytování služeb IKT (ICT Services) ve firmách a mezinárodních korporacích? Jste IT manažer nebo Service desk manažer, team leader, IT field support manager, obchodní ředitel, provozní ředitel, střední management, šéf vývojářů či personalista? Praktické know-how z korporátní praxe nabízené v tomto workshopu je užitečné v dnešním světě IT a podnikání napříč všemi řídícími pracovními rolemi. Neváhejte navštívit náš praktický workshop a držte krok se současnými osvědčenými nadnárodními trendy. Agilní metody versus ITIL procesy   Agilní metody versus ITIL procesy   Service Desk   Týmy systémové podpory a jejich motivace   Vůdčí změny a jejich dopad na společnost   Globální provozy IT   Jak řídit infrastrukturu   Jak řídit vývojářské týmy   ...
ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills - Podrobnosti o kurzuNový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

2018-06-01 - Program: * Rozsah působnosti zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (okruh správních deliktů, na které se nový zákon vztahuje, včetně přechodných ustanovení nového zákona, jakož i osobní, územní a časová působnost zákona) * Pojem přestupku a jednotlivé druhy přestupků - přestupky nepodnikajících fyzických osob - přestupky podnikajících fyzických osob - přestupky právnických osob * Podmínky odpovědnosti za přestupek podle jednotlivých druhů přestupků * Zánik odpovědnosti za přestupek a přechod odpovědnosti za přestupek * Sankce za přestupek a podmínky jejich ukládání, ochranná opatření * Řízení o přestupcích a správní orgány příslušné k projednávání přestupků, vztah ke správnímu řádu * Postup před zahájením řízení o přestupku * Zahájení a průběh řízení o přestupku * Účastníci řízení o přestupku a další osoby vystupující v řízení * Zvláštní druhy řízení o přestupku * Rozhodnutí o přestupku a odvolací řízení * Zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku * Evidence přestupků * Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuRozpočtování pro začátečníky [stavební rozpočty]

2018-06-04 - Rozpočty krok za krokem od nejjednodušších základů, až po obecné zásady profesionálního rozpočtování pro všechny, kdo se chtějí naučit správně a efektivně rozpočtovat. Tvorba položkového rozpočtu a vytváření výkazu výměr budou probírány formou praktických příkladů s ukázkami v euroCALC 3. Témata: úvod do rozpočtování, základní postupy stavění, provázání na rozpočtování staveb, tvorba položkového rozpočtu a výkazu výměr, zemní práce, nosné konstrukce domu, skladby podlah a další. 4 denní kurz....
Callida, s.r.o. - Podrobnosti o kurzuOceňování stavebních prací

2018-06-04 - V kurzu rozpočtování Oceňování stavebních prací účastníci získají znalosti v oblasti jednotlivých typů rozpočtování, kalkulačních vzorců, kalkulace přímých a nepřímých nákladů a mnoho dalšího. Účastníci si tak formou praktických postupů rozšíří své znalosti v problematice rozpočtování staveb, tvorby a sestavování rozpočtů, které mohou okamžitě začít využívat v praxi. 3 denní kurz. Podrobné informace naleznete níže na stránce....
Callida, s.r.o. - Podrobnosti o kurzuCestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy

2018-06-04 - Na semináři se seznámíte s platnou právní úpravou a praktickým poskytováním cestovních náhrad a dalšími souvislostmi pracovních cest zaměstnanců i ostatních osob, kterým bývají cestovní náhrady poskytovány, seznámíte se s judikaturou a výsledky koordinačních výborů v této problematice. * Platná právní úprava o poskytování cestovních náhrad včetně novelizace od 1. 1. 2018 ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy: • nárok na úhradu cestovních náhrad jako základní princip vztahu zaměstnavatele a zaměstnance, • nárok/možnost sjednání cestovních náhrad a za jakých podmínek (zaměstnanci, kteří uzavřeli pracovní smlouvu či dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, členové statutárních orgánů, zaměstnanci pronajatí v režimu mezinárodního pronájmu pracovní síly), • rozdílné nároky pro zaměstnance státní a zaměstnance v soukromém sektoru (co je minimální povinností pro zaměstnavatele v soukromém sektoru a co všechno může zaměstnancům poskytovat bez negativních daňových dopadů), • sankce pro zaměstnavatele za neposkytnutí cestovních náhrad, • místo výkonu práce a pravidelné pracoviště a jejich význam pro poskytování cestovních náhrad, • tuzemské cestovní náhrady (pracovní cesta, cesta mimo pravidelné pracoviště, mimořádná cesta v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn), • specifické režimy (cestovní náhrady při přeložení, dočasném přidělení a přijetí), • zahraniční pracovní cesta jako jedna z forem vyslání a cestovní náhrady, • další povinnosti související se zahraniční pracovní cestou (notifikační povinnosti, minimální mzda atd.), • místo výkonu práce v zahraničí a související povinnosti zaměstnavatele, • paušalizace cestovních náhrad, • vyúčtování cestovních náhrad a dohoda se zaměstnancem o odlišných podmínkách, • příklady daňových a pojistných dopadů na zahraniční pracovní cestu (zdaňování cestovních náhrad v zahraničí v návaznosti na pravidla zdanění podle smluv o zamezení dvojího zdanění a koordinační nařízení pro oblast sociálního zabezpečení a bilaterální smlouvy)....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuC/Side Solution Development in Microsoft Dynamics NAV 2013 (MOC80437)

2018-06-04 - Tento pětidenní kurz provede studenty simulovaným implementačním projektem, jehož cílem je přizpůsobení prostředí Microsoft Dynamics NAV 2013 tak, aby vyhovovalo požadavkům zákazníka. Vysvětluje standardní aplikační koncepty a poskytuje náhled na nejdůležitější procesy v Microsoft Dynamics NAV 2013, včetně dokumentace, ladění aplikací a integrace vlastností. * Module 1: Data and Process Model This module explains the standard application functionality in Microsoft Dynamics NAV 2013 and it discusses the importance of following the same standards in all customizations. Lessons Table Types and Characteristics Standard Data Model Standard Process Model Module 2: Master Tables and Pages This module explains what is involved in solution development to meet customer requirements. Lessons Prerequisite Knowledge Participants Instructors and Rooms Seminars Module 3: Documents This module explains the purpose and benefits in using documents to enter transactions in Microsoft Dynamics NAV 2013. Lessons Prerequisite Knowledge Registrations Reviewing the Table Code Module 4: Posting This module explains the posting routine. Lessons Prerequisite Knowledge Posting Seminar Registrations Module 5: Feature Integration This module explains the integration of custom features into standard functionality to provide a seamless and familiar experience to the users. Lessons Prerequisite Knowledge Seminar Feature Integration Navigate Integration Module 6: Reporting This module explains reporting principles. Lessons Prerequisite Knowledge Reporting Lab Overview Participant List Reporting Invoice Posting Batch Job Module 7: Statistics This module explains the different types of statistics in the standard application. Lessons Prerequisite Knowledge Seminar Statistics Module 8: Dimensions This module explains the importance of dimensions and their use throughout the standard application and accompany all transactional data and process. Lessons Prerequisite Knowledge Integrating Seminar Management with Dimensions Module 9: Role Tailoring This module explains the importance of user roles and profiles in Microsoft Dynamics NAV 2013. Lessons Prerequisite Knowledge Seminar Manager Role Center MenuSuite Object Type Seminar Management Department Page Module 10: Interfaces This module explains how interfacing with features or applications outside Microsoft Dynamics NAV is a frequent requirement. It also describes the different types of interfacing features that are present in Microsoft Dynamics NAV. Lessons Prerequisite Knowledge E Confirmation Module 11: Web Services This module explains what web services are and how they are used in Microsoft Dynamics NAV 2013. Lessons Prerequisite Knowledge Registration Web Service Module 12: Testing and Debugging This module explains testing practices and presents the test-driven development (TDD) approach followed by Microsoft. Lessons Prerequisite Knowledge Testing Seminar Management Debugging Module 13: Optimizing for SQL Server This module explains the SQL Server for Microsoft Dynamics NAV 2013. Lessons SQL Server for Microsoft Dynamic...
PC-DIR Real, s.r.o. - Podrobnosti o kurzu20696: Správa System Center Configuration Manager a Intune

2018-06-04 - Předpokládané znalosti Dobrá znalost TCP / IP a DNS   Znalost základních principů Active Directory Domain Services a základy AD DS managementu   Zkušenosti s instalací, konfigurací a řešením problémů pro osobní počítače s OS Windows   Znalost základních konceptů bezpečnosti PKI   Základní znalost skriptování a syntaxe s Windows PowerShell   Základní znalost principů a služeb Windows Server   Základní znalost možností konfigurace pro platformy iOS, Android a Windows mobilních zařízení       # Zaměření kurzu Kurz je určen zkušeným IT profesionálům (Enterprise Desktop administrátorům), kteří nasazují, spravují a udržují osobní počítače, zařízení a aplikace napříč středními a velkými podniky.   Studijní materiály Originální studijní materiály Microsoft v anglickém jazyce v ceně kurzu   Příprava na certifikaci Tento kurz slouží jako součást přípravy na zkoušku 070 – 696 Managing Enterprise Apps and Devices     Modul 1 Správa osobních počítačů a zařízení v podniku Použití Configuration Manager a Microsoft Intune   Přehled architektury Configuration Manager a Cloud Services   Přehled nástrojů pro správu Configuration Manager   Monitorování a řešení problémů Configuration Manager Site   Modul 2 Příprava infrastruktury pro podporu desktopů a správu zařízení Konfigurace Boundaries a Boundary Groups   Konfigurace Resource Discovery   Konfigurace konektoru Exchange Server pro správu mobilních zařízení   Konfigurace Intune Connector pro správu mobilních zařízení   Konfigurace uživatele a Device Collections   Konfigurace Role-Based Administration   Modul 3 Nasazení a správa klientů Configuration Manager klienti a jejich nasazení   Správa nastavení klienta v Configuration Manager   Správa MDM klientů   ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu


Celkem nalezeno - 504 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dalsi pravni normy
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| ... >> poslední (34) 
Novinky & Aktuality

Mzdy
mzdy | 2017-11-01 

Stát pošle poště 800 milionů za ztrátové služby. Zaměstnancům vzrostou mzdy říká Chovanec
mzdy | 2017-03-03 
Že za ztratove služby pošte pošle penize stat domluvili ministri Chovanec a Babiš. Pul miliardy ma jit na vyšši vyplaty zamestnancu.

Vedení účetnictví | Praha | avanibusiness.cz
účetnictví | 2017-03-01 
Spolehlive a rychle zpracujeme dane. Vedeni ucetnictvi a mezd online. Poradenstvi. Vedeni ucetnictvi dane mzdy. Poradenstvi

Šance na podnikání nejen pro nezaměstnané
mzdy | 2017-03-01 
#8222 Projekt podnikatelsko-zamestnaneckych družstev je zameren na podporu podnikani pro osoby ohrožene na trhu prace. System podpory je nastaven tak aby co nejvice pomohl všem zajemcum o zahajeni podnikani. Je urcen všem kteri by si chteli otestov

Vláda schválila zvýšení nemocenské při dlouhodobé pracovní neschopnosti
nemocenské | 2017-02-28 
Vlada schvalila zvyšeni nemocenske pri dlouhodobe pracovni neschopnosti lt br gt Vlada dnes projednala navrh MPSV ktery zlepši socialni situaci lidem pri dlouhodobe pracovni neschopnosti. Opatreni zajisti zmirneni ekonomickeho dopadu zpusobneho

Vláda rozhodla o příspěvku na opravy silnic či růstu nemocenské
nemocenské | 2017-02-28 
Praha - Vlada na svem dnešnim zasedani rozhodla o trimiliardove financni pomoci krajum na opravy silnic nižšich trid. Kabinet take rešil otazku rustu nemocenske dlouhodobe

Archiv nabídky pracovních míst Účetní do Oddělení účetnictví
účetnictví | 2017-02-28 
07.02.2017 Archiv nabidky pracovnich mist | Nabidka plati do 24. unora 2017 Statni fond životniho prostredi ceske republiky vyhlašuje vyberove rizeni na pozici ucetni do Oddeleni ucetnictvi Hledame otevrenou komunikativni a peclivou osobnost ktera by

[?]

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde