Rekvalifikační účetní kurzy
prakticke rizeni rizik dle metodickeho pokynu c 2 ze 4  4  2016 metodika rizeni rizik ve verejne sprave
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

dalsi pravni normy

Celkem nalezeno - 446 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dalsi pravni normy
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9| ... >> poslední (30)


Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona platného pro rok 2020

2020-03-10 - Na semináři získáte ucelený obraz o stanovení základu daně a výpočtu daňové povinnosti. * Stanovení základu daně – úprava výsledku hospodaření. Položky zvyšující výsledek hospodaření: Dodanění neuhrazených závazků • pohledávky ze smluvních sankcí • daňové dopady změny účetní metody na základ daně • daňové důsledky dohody o narovnání • dodanění odčitatelných položek při nedodržení podmínek • zrušení rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů. Položky snižující výsledek hospodaření: Uhrazené náklady, jejichž daňová uznatelnost je podmíněna zaplacením • zúčtování nedaňových rezerv a opravných položek • tvorba rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů • položky, které se nezahrnují do základu daně – částky již jednou zdaněné • příjmy podléhající srážkové dani • definice osob spojených • ceny obvyklé. Informace o úpravách výsledku hospodaření založené novelou ZDP č. 80/2019 Sb. : Omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů • zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví. Zdanění bezúplatných příjmů: Dary • majetkový prospěch • příjmy získané převodem podle zvláštního předpisu • příjmy získané směnou • daňové dopady převodních cen. Daňové a nedaňové náklady: Příspěvky poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci, motivační příspěvek • příspěvky právnickým osobám s povinným/nepovinným členstvím • příspěvky na různé typy pojištění • odměny statutárních orgánů • cenné papíry, ocenění a prodej cenných papírů, prodej cenných papírů u mikro účetních jednotek • pohledávky, závazky • finanční i operativní leasing, zajištění závazku převodem práva • propagační předměty, dary, reprezentace • úroky z úvěrového finančního nástroje, smluvní sankce, pokuty, penále • likvidace nepotřebných zásob, škody, náhrady škod • výdaje související s držbou dceřiné společnosti • nedaňové náklady související se zdaňovanými příjmy • zásadní změny v uplatňování § 24 odst. 2 písm. zc) ZDP • náklady pro provoz předškolních zařízení. Daň z nabytí nemovitých věcí – Daňový náklad či pořizovací náklad nemovitosti, náklady vynaložené na osobní automobil provozovaný na základě smlouvy o výpůjčce po dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva, daňové dopady prodeje cenných papírů u mikro účetních jednotek. Daňové a nedaňové rezervy a opravné položky: Osvobození příjmů: z podílů na zisku a prodejů podílů na společnostech, z licenčních poplatků plynoucích do zahraničí, z bezúplatného příjmu. Zdanění veřejně prospěšných poplatníků. Hmotný majetek: Odpisování hmotného majetku • stanovení vstupní ceny pro odpisování majetku • vyřazení majetku, likvidace majetku, škody na majetku • odpisování budov a staveb, vyvolané investice • nehmotný majetek (software) • odpisování nehmotného majetku, vymezení odpisovatele • vymezení neodpisovaného majetku • režim majetku nabytého bezúplatně, pozemky, stavby, jednotky • majetek vyloučený z odpisování • odpisování technického zhodnocení provedeného poplatníkem, který není nájemce...
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuVeřejné zakázky ve zdravotnictví

2020-03-10 - Program semináře: * Předběžné tržní konzultace u veřejných zakázek ve zdravotnictví – zkušenosti a postřehy, jak správně vést předběžné tržní konzultace; * Správné stanovování předpokládané hodnoty veřejných zakázek ve zdravotnictví; dělení a slučování předmětu veřejných zakázek – s příklady rozhodovací praxe ÚOHS a judikaturou;...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuAktuální novinky e-Governmentu - zákon o právu na digitální služby, bank-id, nařízení eIDAS, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické podpisy, elektronické doručování, elektronické právní jednání a odpovědnost poskytovatelů sl

2020-03-10 - Odborný program semináře: * e-Government a elektronizace agend v oblasti veřejné správy * právní rámec elektronizace právního styku * nový zákon č. 12 - 2020 Sb., o právu na digitální služby * novela zákonů zavádějící projekt SONIA - bankID * nařízení eIDAS * zákon č. 297 - 2016 Sb., o službách vyt...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuZákoník práce pro zaměstnavatele - Pracovněprávní legislativa v praxi (souvztažnost s občanským zákoníkem)

2020-03-11 - Získejte komplexní přehled o vedení pracovněprávních agend Účastníkem pracovněprávních vztahů se stává téměř každý z nás, ať už jako zaměstnavatel, či zaměstnanec. Získejte detailní a ucelený přehled o pracovněprávních vztazích z pohledu zaměstnavatele, zorientujte se v ustanoveních zákoníku práce, občanského zákoníku i dalších souvisejících...
Top Vision - Podrobnosti o kurzuJaro na zahradě

2020-03-11 - Jaro a předjaří je pro zahradníky nejdůležitějším obdobím a do značné míry určuje, jak bude zahrada vypadat po celou sezonu. Na kurzu "Jaro na zahradě" se dozvíte se, jak můžete sami správně, efektivně a šetrně k přírodě připravit Vaši zahradu na jaro. V našem kurzu se budeme se věnovat přípravě půdy, ošetření rostlin (stromů, keřů a bylin), trávníku a jarnímu hnojení, optimálnímu zalévání, pletí a krátce také prevenci chorob a škůdců. Na kurzu získáte ucelený přehled o nejdůležitějších úkonech na zahradě v předjaří a na jaře. Porozumíte jarním procesům v rostlinách a dozvíte se, jak je podpořit, aby rostliny byly nejen krásné ale i zdravé. Zjistíte, jaké postupy jsou více a jaké méně ekologické, z čeho můžete na trhu při jarní péči o zahradu vybírat.  Připravte se na jaro na zahradě! * ...
ACZ, vzdělávací centrum - Podrobnosti o kurzuNekalá soutěž - aktuální problémy a judikatura podle stavu k březnu 2020

2020-03-11 - Z odborného programu semináře (výběrově): * Je (každá) nekalá obchodní praktika současně nekalosoutěžním jednáním? * Problém tzv. značek kvality. * Přetahování zaměstnanců jako nekalá soutěž? * Podnákladové ceny jako nekalá soutěž? * Obchodní firma jako průmyslové právo? Vybrané aktuální otázky zaměnitelnos...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuZákon o realitním zprostředkování v realitní praxi

2020-03-11 - - Výklad paragrafového znění zákona - Změny v procesech a smluvní dokumentaci Seminář je určen majitelům realitních kanceláří, samostatně podnikajícím makléřům a nemovitostním právníkům. Na akci se dozvíte, jaké změny Realitní zákon přinese do vlastní realitní činnosti, čemu bude potřeba věnovat zvýšenou pozornost, seznámíte se paragrafovým zněním zákona a probereme, jak jednotlivá ustanovení vykládat z pohledu realitní praxe. Na semináři se také budeme podrobně věnovat smluvní dokument...
Gaudens s.r.o. - Podrobnosti o kurzuAudit dle zákona o kybernetické bezpečnosti – případová studie

2020-03-11 - Pro začátečníky - mírně pokročilé. Určeno pro Seminář je určený pro interní auditory a vedoucí útvarů interních auditů v organizacích, kteří plánují realizovat audity kybernetické bezpečnosti dle zákona 181 - 2014 Sb., resp. vyhlášky č. 82 - 2018 Sb. Cíl semináře Cílem semináře je seznámi...
Český institut interních auditorů, z.s. - Podrobnosti o kurzuOdpovědnost za vady – detailní rozbor včetně judikatury a praxe

2020-03-12 - Seminář vám poskytne kompletní a detailní seznámení s právní úpravou odpovědnosti za vady a široký přehled použitelné judikatury. Budete upozorněni na významné změny a jejich praktické důsledky, včetně řešení konkrétních případů. Seznámíte se s postupy, jak optimalizovat smlouvy z pohledu dodavatele a objednatele, s řešením rizik a kontraktačními doporučeními. Výklad bude veden na praktických příkladech kupních smluv a smluv o dílo, zejména z oblasti stavebnictví a strojírenství, včetně subdodavatelských vztahů. * • základní východiska, systém právní úpravy a ekonomický smysl úpravy, • pojem řádného a vadného plnění; pojem „vadné splnění“, vztah k prodlení, • právní pojem „vad“ a jejich právní kvalifikace, • rozložení rizika a nákladů, přidělení odpovědnosti, • zjevné a skryté vady, odhalení vad, prohlídka, notifikace vad, • záruka za jakost, její zákonná a smluvní úprava, • jednotlivá práva z vadného plnění v dodavatelských a subdodavatelských vztazích, • uplatnění práv z vadného plnění, reklamační proces, • vědomé a nevědomé vady, • možnosti smluvní úpravy, zpřísnění a zmírnění úpravy, • související instituty, vztah odpovědnosti za vady a za škodu....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuGDPR a nový zákon o zpracování osobních údajů - praktické postupy a příklady

2020-03-12 - Osnova semináře: * 1. Úvod do problematiky a aktuální informace o dění kolem dopadů GDPR * 2. Odborný program semináře: - Zákonnost zpracování – základní podmínka - Jak pracovat se souhlasem, pokud je nezbytný - Práva subjektu údajů – komunikace nesmí být slabinou - Vztahy mezi správcem a zpra...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuJak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky

2020-03-12 - Z obsahu semináře: * Kdo je oprávněn za smluvní stranu uzavírat smlouvy (zákonné a smluvní zastoupení, zejména podnikatele)? Jak správně napsat plnou moc (je potřeba ověřený podpis? musí podepisovat plnou moc zmocnitel i zmocněnec? je nutné předkládat originál plné moci ke smlouvě? apod.)? Zastupování statutárními orgány – zejména ve vzta...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuDozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu

2020-03-12 - Program semináře: * Úvod do dozorových oprávnění stavebního úřadu - právní rámec výkonu dozoru - pojem stavební závada - pojmy veřejný vs. soukromý zájem - povinnost vs. možnost stavebního úřadu * Kontrolní prohlídka stavby - důvody nařízení provedení kontrolní prohlídky stavby...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuStavební právo a činnost realitního makléře

2020-03-12 - Kurz je určen realitním makléřům a všem, kteří mají zájem prohloubit své znalosti v oblasti stavebního práva. Seznámí vás s účinnou právní úpravou stavebního práva se zaměřením na oblasti důležité pro realitní makléře. Setkáte se zde s elementárními pojmy jako jsou stavba, pozemek, byt, garáž, rodiinný dům a rodinná domácnost. Čas bude věnován problematice územního plánu, bude osvětlen rozdíl mezi územním rozhodnutím a stavebním povolením. V neposlední řadě bude rozberáno, na co si dát z právního hlediska pozor při rekonstrukcích. Tento kurz lektorsky zajišťuje advokátní kancelář JANISKOVA-LATA. * Kurz je určen realitním makléřům a všem, kteří mají zájem prohloubit své znalosti v oblasti stavebního práva. Seznámí vás s účinnou právní úpravou stavebního práva se zaměřením na oblasti důležité pro realitní makléře. Setkáte se zde s elementárními pojmy jako jsou stavba, pozemek, byt, garáž, rodiinný dům a rodinná domácnost. Čas bude věnován problematice územního plánu, bude osvětlen rozdíl mezi územním rozhodnutím a stavebním povolením. V neposlední řadě bude rozberáno, na co si dát z právního hlediska pozor při rekonstrukcích. Tento kurz lektorsky zajišťuje advokátní kancelář JANISKOVA-LATA. Proč stavební právo pro realitní makléře   Proč stavební právo pro realitní makléře   Kde začít   Územní rozhodnutí vs. stavební povolení   Pozemky   Rodinnné domy   Byty   Garáže   Další drobné a přidružené stavby   Nepovolené stavby   ...
ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills - Podrobnosti o kurzuÚčetní a daňové doklady v roce 2020 – druhy dokladů, doklady dle zákona o EET, dle zákona o DPH, GDPR, novinky

2020-03-12 - Vhodné pro pokladní, pracovníky přijímající tržby v hotovosti, vedoucí pracovníky, účetní (pro všechny typy organizací, plátce DPH i neplátce, subjekty EET i ostatní). * Seminář je určen pro fakturanty, účetní v podnikatelské i v nepodnikatelské sféře. Vysvětlíme si základní principy a postupy týkající se uvedené oblasti.Program Obchodní listiny podle občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, rejstříkového zákona   objednávky, obchodní dopisy, faktury, dálkové přístupy   obchodní jméno, firma, identifikace   Sankce podle přestupkového zákona   pokuty a zákaz činnosti   Druhy účetních dokladů   pokladní doklady příjmové, výdajové, cestovní příkazy, stvrzenky, paragony, faktury za hotové, faktury vystavené na zboží, služby, penalizační, faktury došlé od dodavatelů, bankovní výpisy, doklady skladového hospodářství, ostatní interní účetní doklady, mzdové doklady, opravné účetní doklady   Náležitosti pokladních dokladů podle zákona o EET   rozsah údajů na účtenkách, nový druh - bloky účtenek od 1. 5. 2020   sankce podle přestupkového zákona   význam účtenek u kupujícího – prokazování platby a obsahu   Daňové doklady ve vazbě na zákon o DPH   náležitosti, „auditní stopa“   daňové doklady (zjednodušený, splátkový kalendář, platební kalendář, doklad o zaplacení, doklad o použití, souhrnný daňový doklad)   opravné daňové doklady   uplatnění nároku na odpočet   doklady při režimu přenesení daňové povinnosti   zahraniční doklady, cizí měna    nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba, ručení   Dopad GDPR u dokladů od fyzických osob   Oběh účetních dokladů a podpisové vzory   Archivace účetních a daňových dokladů   Elektronizace účetních záznamů a elektronická komunikace   Novely zákonů a jejich dopad do problematiky v roce 2020 - daně z příjmů, DPH, daňový řád   Pokyny, sdělení a informace GFŘ   ...
InAkademia s.r.o. - Podrobnosti o kurzuMikroTik - pokročilý kurz

2020-03-13 - Hlavními tématy navazujícího kurzu jsou obrana sítě pomocí filtrace provozu firewallem, který je nasazován typicky na perimetru sítě směrem k ISP. V rámci tohoto bloku je věnována pozornost zejména stavovému firewallu na bázi zón (vnitřní síť, Internet a příp. demilitarizovaná zóna). Poté se uchazeči seznámí s dalšími důležitými funkcemi, které bývají spolu s filtrací paketů na firewallu provozovány. Dále se kurz věnuje oblíbené technologii kontrolérem řízených WiFi sítí, kterou MikroTik nazývá CAPsMAN. Kurz je protkán řadou laboratorních úloh vycházejících z běžných praktických situací. * Hlavními tématy navazujícího kurzu jsou obrana sítě pomocí filtrace provozu firewallem, který je nasazován typicky na perimetru sítě směrem k ISP. V rámci tohoto bloku je věnována pozornost zejména stavovému firewallu na bázi zón (vnitřní síť, Internet a příp. demilitarizovaná zóna). Poté se uchazeči seznámí s dalšími důležitými funkcemi, které bývají spolu s filtrací paketů na firewallu provozovány. Dále se kurz věnuje oblíbené technologii kontrolérem řízených WiFi sítí, kterou MikroTik nazývá CAPsMAN. Kurz je protkán řadou laboratorních úloh vycházejících z běžných praktických situací. Protokol IPv4, směrování   Protokol IPv4, směrování   MikroTik Firewall (IPv4)   NAT pro IPv4   VPN - IPsec   Web proxy   HotSpot   Základní orientace v problematice bezpečnosti v sítích TCP/IP, znalosti na úrovni kurzu MT1....
ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills - Podrobnosti o kurzu


Celkem nalezeno - 446 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dalsi pravni normy
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9| ... >> poslední (30)
[?]
 
Novinky & Aktuality

mzdy | info.cz
mzdy | 2019-08-08 

mzdy
mzdy | 2019-08-08 

mzdy | Euroekonom.cz
mzdy | 2019-06-03 

Mzdy | www.zaoffice.cz
mzdy | 2019-04-09 

Mzdy - Accost
mzdy | 2019-04-05 

mzdy | Blesk.cz
mzdy | 2019-03-02 

Rostou mzdy roste riziko
mzdy | 2019-01-14 

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde