Rekvalifikační účetní kurzy
kompletni pruvodce nahradou skody a nemajetkove ujmy v obcanskem zakoniku
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

dalsi pravni normy

Celkem nalezeno - 504 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dalsi pravni normy
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9| ... >> poslední (34)


VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO

2018-05-28 - Školení je určeno pracovníkům stavebních úřadů a dotčených orgánů, investorům, projektantům a inženýrským organizacím. Lektor kurzu: Ing. Marcela PAVLOVÁ Náměstkyně ministryně pro místní rozvoj, podílí se na přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu, zkušená lektorka. Další informace: Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma. ...
Intellego - vzdělávací agentura - Podrobnosti o kurzuDaně z příjmů právnických osob 2018

2018-05-28 - (document, script , facebook-jssdk ) O nás Profil společnosti Rekvalifikace Naši lektoři Školící prostory Objednávka Obchodní podmínky Slevový program a permanentky Reference Kontakty Daně z příjmů právnických osob 2018 Datum konání: 28.05.2018 09:00 : Hotel Staré Časy, Havlíčkova 1080, Pardubice VS: 201847 Školitel: Ing. Jan Vorlíček specialista na daně z příjmů, dlouholetý oblíbený lektor, bývalý ředitel FÚ Hradec Králové PROGRAM: Seminář bude  zaměřen a to i formou praktických příkladů na: daňovou problematiku u obchodních korporací veřejně prospěšných poplatníků s úzkým a širokým základem daně společenství vlastníků jednotek a to z pohledu: příjmů, které nejsou předmětem daně příjmů od daně osvobozených (úplatných a bezúplatných) a podmínek pro jejich osvobození u mateřských a dceřinných společností ,u bezúplatných příjmů,u veřejně prospěšných poplatníků problematiky majetkových prospěchů, jejich posuzování u bezúročných zápůjček, výpůjček a výpros vybraných okruhů zaměstnaneckých příjmů, dosahovaných v souvislosti se zaměstnáním zaměstnaneckých příjmů od daně osvobozených podmínek pro jejich daňové uplatnění daňových a nedaňových výdajů a jejich posuzování hmotného a nehmotného majetku a jeho uplatňování v daňových nákladech vkladů do obchodních korporací, nabývacích cen podílů, převodu účastí v obchodních korporacích a vypořádacích podílů ve vazbě na zákon o obchodních korporacích problematiky úprav hospodářského výsledku na základ daně uplatňování odpočtů na odborné vzdělávání vybraných procesních ustanovení daňového řádu, potřebných ve vztahu ke správci daně Součástí výkladu budou novelizovaná ustanovení zákona o daních z příjmů, přijatá zákonem č. 170/2017 Sb. Seminář lze využíti i pro daňové ukončení roku 2017 Kurzovné: 1.405,-Kč bez DPH | 1.700,-Kč vč. DPH 2.645,-Kč bez DPH | 3.200,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu 3.926,-Kč bez DPH | 4.750,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break ...
InAkademia s.r.o. - Podrobnosti o kurzuDaň z příjmů právnických osob 2018 a daňové přiznání za rok 2017 (záznam on-line)

2018-05-28 - Neuvedeno * • Novela předpisů pro rok 2018. • Platný tiskopis daňového přiznání na rok 2017. • Úprava výsledku hospodaření na základ daně. • Položky zvyšující výsledek hospodaření. • Položky snižující výsledek hospodaření. • Daňové a nedaňové náklady. • Tvorba rezerv na opravu hmotného majetku. • Tvorba opravných položek k pohledávkám. • Položky snižující základ daně. • Položky odčitatelné od základu daně. • Výpočet daňové povinnosti. • Slevy na dani. • Zálohy na daň. • Lhůty pro podání daňového přiznání. • Způsoby podání daňového přiznání. • Obsah jednotlivých řádků daňového přiznání....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuNEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY PŘI APLIKACI ZÁKONA O DPH

2018-05-29 - Nejčastější chyby při uplatňování DPH v tuzemsku – Ing. Zdeněk Kuneš (9 – 12.30 h.) Obsah: Nejdůležitější problémy: * Stanovení obratu pro registraci plátce – co se zahrnuje, co ne * Registrace identifikované osoby – jednotlivé případy * Stanovení místa plnění při poskytnutí služby – základní pravidlo * Stanovení místa plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci * Vznik povinnosti přiznat daň – poukazy, plnění poskytovaná na dlouhodobé bázi * Chyby při vystavování daňových dokladů – náležitosti DD, zjednodušený DD * Chyby při stanovení základu daně, základ daně ve zvláštních případech * Oprava základu daně při reklamaci – vazba na kontrolní hlášení, oprava chyb a omylů * Sazby daně u oprav a rekonstrukce staveb pro bydlení, stavby pro sociální bydlení – výpočet podlahové plochy, „příslušenství“ * Vymezení stavebního pozemku * Sazba daně u dodání stavby pro sociální bydlení, právo stavby * Nájem nemovité věci, volba zdanění, krátkodobý nájem, ubytovací služba * Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně – daňové doklady, vazba na kontrolní hlášení * Uplatnění nároku na odpočet daně – rizika neuznání nároku na odpočet daně, nárok na odpočet daně v poměrné výši u dlouhodobého majetku a u majetku, který není dlouhodobým majetkem * Řešení problematiky zničení, ztráty, či odcizení majetku, manka * Chyby při úpravě odpočtu daně * Režim přenesení daňové povinnosti – základní pravidla, časté chyby – celkový přehled použití režimu přenesení daňové povinnosti, institut „dobré víry“ * Ručení příjemce zdanitelného plnění – nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba * Kontrolní hlášení – sankce, promíjení Výklad aktuálních informací k zákonu o DPH Zodpovídání konkrétních dotazů, diskuze DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi – JUDr. Svatopluk Galočík (13.30 – 17 h.) Obsah: Seminář je sestaven z nejčastějších chyb a omylů, které vedou k nesprávnému stanovení výše daňové povinnosti i nároku na odpočet DPH a následným problémům. * Stanovení místa plnění u poskytovaných služeb podle § 9 * Ustanovení u poskytovaných služeb podle § 9a, 10i * Právní úprava přepravy zboží * Dodání zboží do jiného členského státu a pořízení zboží z jiného členského státu, zasílání zboží – úprava daňové povinnosti podle § 16 odst. 4 a 5 * Dovoz zboží z třetí země, vývoz zboží do třetí země, základ daně, výpočet daně – úprava (§ 23, 38, 66) * Úprava dne uskutečnění plnění při vývozu * Úprava dne uskutečnění zdanitelného plnění u služeb v § 24, 24a * Úprava odpočtu daně podle § 73 odst. 1 písm. b * Úprava podávání Souhrnného hlášení u poskytovaných služeb (§ 102) * Problematika současné i nadcházející právní úpravy DPH v uvedené oblasti * Zrušení osvobození při vývozu a při dodání ve svobodných pásmech * Rozšíření tuzemského reverse charge * Diskuze, řešení vzorových příkladů a konkrétních problémů účastníků semináře ...
Studio W - Podrobnosti o kurzuZákon o úřednících veřejné správy paragraf po paragrafu

2018-05-29 - Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-305 - 2016, název akreditace Zákon o úřednících veřejné správy Akreditace: MV : Jedná se o jedinečnou příležitost prodiskutovat s autorkou metodického výkladu jednotlivá ustanovení zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v aktuálním znění na našem semináři. Víme o všech povinnoste...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzuNámitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona - část II. - příklady a cvičení

2018-05-29 - Z obsahu semináře: * Krátké shrnutí a opakování tématu (druhy sousedských námitek, hlediska jejich posuzování, vybrané procesní otázky) * Procvičování látky na příkladech připravených lektory * Příklady jsou zpracovány jako modelové, nicméně vychází ze skutečných životních situací * Seminář je koncipován formou: zadání příkladu, čas k promyšlení účastníky, společné nalezení řešení * Příklady by měly pokrýt základní praktické situace (vyhodnocení námitky regulované veřejným i soukromým právem (např. zastínění), námitka vznesená proti závaznému stanovisku, změna projektové dokumentace během řízení, opomenutí souseda autorizovaným inspektorem apod.) * V odpolední části semináře bude ponechán prostor pro diskuzi nad příklady z praxe účastníků semináře Prosíme, aby zájemci zaslali své dotazy a příklady z praxe předem v elektronické podobě na adresu pořadatele (info ) do úterý 22. května 2018. ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuZákon o majetku státu

2018-05-29 - Odborný program semináře: * Charakteristika hospodaření s majetkem státu - struktura právní úpravy - organizační složky státu a státní organizace - sjednocení příslušnosti hospodařit u pozemků a staveb ve vlastnictví státu - základní povinnosti při hospodaření s majetkem státu * Nakládání s majetkem státu mezi organizačními složkami státu a státními organizacemi - centrální registr administrativních budov - nakládání s nepotřebným majetkem v rámci státu * Majetkoprávní dispozice uskutečňované s nestátními subjekty - nabývání majetku pro stát a užívání cizího majetku státem - převody vlastnictví, zatěžování majetku státu věcnými právy, užívání státního majetku nestátními subjekty - režim pohledávek a závazků * Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuNové trendy v řízení ve státní správě

2018-05-29 - Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Lze stát řídit jako firmu a lze firmu řídit jako stát? 2denní konference, kde Vás první den čekají teoretické bloky, které Vás s tématem seznámí z pohledu práva, ekonomie, filozofie a managementu řízení. Druhý den proběhne panelová diskuze. Tato moderovaná diskuze dá prostor nejen odborníkům, ale i Vám a Vašim dotazům. Přijďte si poslechnout a diskutovat s odborníky, kteří toto téma přednáší na univerzitách a po odborné stránce je prováz...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzuZákoník práce v praxi – speciálka

2018-05-30 - Absolvováním semináře získáte informace o přijatých nebo připravovaných změnách v oblasti pracovního práva, budete se lépe orientovat v aktuálních a problémových otázkách vyplývajících nejen ze zákoníku práce. Výklad všech odborných bloků semináře bude proveden se zaměřením na rozbor zkušeností s praktickou aplikací. * 1. den: 9:00–16:00 • POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE PŘI VZNIKU, ZMĚNÁCH A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU, PŘEKÁŽKY V PRÁCI • JUDr. Petr Bukovjan Způsoby vzniku pracovního poměru: • povinné i doporučené náležitosti pracovní smlouvy, • principy spojené se jmenováním, odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa, • zkušební doba; pracovní poměry na dobu určitou – sjednávání, omezení, zástupy, atd., specifika u vybraných kategorií zaměstnanců (např. úředníci územních samosprávných celků, pedagogičtí pracovníci). Pracovnělékařské služby: • vstupní lékařská prohlídka a její úhrada, • další pracovnělékařské prohlídky, • povinnosti vyplývající pro zaměstnavatele z lékařského posudku, vazba na rozvázání pracovního poměru ze zdravotních důvodů na straně zaměstnance. Změny pracovního poměru: • smluvní i jednostranné změny obsahu pracovního poměru; převedení na jinou práci, • doplatky do průměrného výdělku, • dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli. Skončení pracovního poměru: • rozbor jednotlivých způsobů skončení pracovního poměru, • neuspokojivé pracovní výsledky a porušení povinností zaměstnance jako důvod k rozvázání pracovního poměru, • pracovní kázeň – co zahrnuje a jak reagovat na její porušení, • konkrétní příklady soudních rozhodnutí a jejich dopad do praxe. Vybraná další problematika: • odstupné – výše, vazba na trvání pracovního poměru, vztah k poskytování podpory v nezaměstnanosti, • potvrzení o zaměstnání, kdy se vydává a jaký má být jeho obsah, nepravdivé údaje v pracovním posudku a vznik škody, • doručování písemností v pracovněprávních vztazích, • překážky v práci na straně zaměstnance (návrat zaměstnance z rodičovské dovolené, vyšetření u lékaře, rehabilitace, pracovní volno na hledání nového zaměstnání atd.), • překážky v práci na straně zaměstnavatele (např. částečná nezaměstnanost, přeprava na pracovní cestě v rámci pracovní doby). 2. den: 9:00–14:00 • PRACOVNÍ DOBA, ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI, DOVOLENÁ, DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR • JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. • aktuální informace z legislativy, • dopad práva EU na oblast pracovní doby a dob povinných odpočinků, limity odchylování od zákona, • rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, • rozvrh směn a maximální počty směn, minimální lhůty pro seznamování zaměstnance s rozvrhem a jeho změnami, • pružné rozvržení – různé varianty „pružení“, dopad na překážky v práci, délka směny možnosti (ne)rozvrhování pracovní doby, • práce v režimu home-office a s tím spojené praktické problémy (dopady do oblasti překážek v práci, odměňování, úhrada nákladů spojených s komunikací na dálku atd.), • přestávky v práci, nepřetržité odpočinky mezi směnami a v týdnu, příklady, sporné situace, • kouření v pracovní době, rehabilitace v pracovní době aj., • individuální úprava pracovní doby, kratší úvazky, zaměstnávání po návratu z mate...
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuExcel základní

2018-05-30 - Školení Excel základní je určené začátečníkům, kteří s programem Excel zatím nepracovali nebo jej používali velmi málo. Posluchači se naučí v programu Excel vytvořit a zformátovat tabulku obsahující jednoduché výpočty, používat základní funkce, vytvořit jednoduchý graf a upravit jeho vzhled. Naučí se vyhledávat informace v rozsáhlých tabulkách a rychle se v nich pohybovat. Posluchači se také seznámí s možnostmi nastavení tisku. * Kurz Excel základní probíhá v malé skupině účastníků. Kurzu Excel základní se účastní maximálně 8 osob. Kurz Excel základní probíhá v plně vybavené počítačové učebně. V průběhu kurzu Excel základní je pro účastníky zajištěn pitný režim a drobné občerstvení. U nás máte jistotu, že vám objednaný kurz nezrušíme. Poté co u nás kurz Excel základní objednáte a my vám potvrdíme účast, garantujeme, že se kurz uskuteční. Kurz nerušíme z důvodu malého počtu zájemců. Kurz Excel základní se uskuteční i pokud se něj přihlásí pouze jeden zájemce. V takovém případě probíhá kurz Excel základní jako individuální, cena kurzu se nezmění. Základní pojmy Microsoft Excel popis prostředí Microsoft Excel   karta SOUBOR - ukládání a otevírání souborů   sešit, list, buňka a její adresa   pohyb po buňkách, označení buněk   obsah a změna obsahu buňky   změna výšky a šířky řádků a sloupců   kopírování obsahu buněk   klávesové zkratky pro usnadnění práce   stavová nápověda   nabídka Vložit jinak, Najít a nahradit     Formátování tabulek formátování textu, náhled formátu   zarovnávání textu   slučování buněk a zalomení textu   formát čísla   ohraničení   vkládání a odstranění buněk, řádků a sloupců   skrytí a zobrazení řádků a sloupců   kopírování formátů     Vzorce základní matematické operace   úprava vzorce   rychlá kontrola vzorce   kopírování a přesouvání vzorců   relativní a absolutní adresace buněk ($A$1)     Funkce použití základních funkcí a jejich zobrazení v řádku vzorců   zadání funkce v buňce   úpravy vzorců s funkcemi     Grafy automatický formát grafu - doporučené grafy   základní typy grafů   vytvoření a úprava grafu     Práce s rozsáhlými tabulkami základní pojmy   ukotvení příček   seřazení dat podle hodnoty nebo formátu   automatický filtr     Tisk v Microsoft Excel náhled   nastavení okrajů, umístění na stránce   možnosti tisku   oblast tisku   opakování hlavičky na...
AbecedaPC - Podrobnosti o kurzuPRACOVNĚPRÁVNÍ DOKUMENTY a jejich náležitosti

2018-05-30 - Určeno pro personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se problematikou pracovněprávních vztahů. Cíl: Na praktických příkladech ukázat a procvičit, jak správně formulovat pracovněprávní dokumenty, jak se vyvarovat zbytečných chyb a využít poznatky ze soudní praxe. Obsah: * Vstupní dotazník – jak má vypadat, jeho využití v pracovněprávních vztazích * Lékařský posudek – rozlišení mezi posudky ve vztahu ke vstupní, periodické, mimořádné a výstupní lékařské prohlídce * Pracovní smlouva – co všechno v ní sjednávat, jak správně formulovat dobu určitou, zkušební dobu, souhlas s vysíláním na pracovní cesty, nadlimitní práci přesčas atd. * Informace o právech a povinnostech podle § 37 zákoníku práce * Jmenování na vedoucí pracovní místo versus tzv. doložky odvolatelnosti * Výkon jiné práce – dokumenty ke splnění nabídkové povinnosti atd. * Dohoda o rozvázání pracovního poměru – jednání mezi nepřítomnými, souvislosti s odstupným atd. * Vytýkací dopisy – různé druhy výtek, jak správně formulovat, načasování * Výpověď a okamžité zrušení pracovního poměru – jak se vyvarovat nejčastějších chyb, vzory dokumentů podle jednotlivých důvodů rozvázání pracovního poměru, prekluzivní lhůty * Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – co a jak sjednávat, vzory * Kvalifikační dohoda – jak správně sjednat, rozlišení mezi prohlubováním a zvyšováním kvalifikace * Dohoda o odpovědnosti, dohoda o náhradě škody se zaměstnancem – jak správně sjednávat, upozornění na nejčastější chyby * Dohody o srážkách ze mzdy (platu), započtení – vzory * Kolektivní smlouva, vnitřní předpis a pracovní řád – rozlišení, co a jak ve kterém z dokumentů sjednávat, stanovovat * Řešení dalších vzorových dokumentů navržených účastníky semináře Metody výuky: Výklad, příklady z praxe, ukázka vzorů pracovněprávních dokumentů. ...
Studio W - Podrobnosti o kurzuPoskytování informací ve veřejné správě se zaměřením na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

2018-05-30 - Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-614 - 2016, název akreditace - Poskytování informací podle zákona č. 106 - 1999 Sb., v podmínkách městských a obecních úřadů, zveřejňování platů úředníků a politiků Akreditace: MV Informace jsou v dnešní době vzácnou komoditou. A jak lze s touto komoditou zacházet ve veřejné správě? Kdo je povinným subjek...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzuZákon o spotřebitelském úvěru – zkušenosti s jeho aplikací

2018-05-30 - Na semináři se seznámíte se zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, který vstoupil v účinnost 1. prosince 2016. Zákon změnil mnohé oblasti při poskytování úvěrů pro občany, a to i hypotečních úvěrů, které jsou také zařazeny do úvěrů spotřebitelských. Zákon změnil pravidla jak pro spotřebitele, tak také pro subjekty, které tyto úvěry poskytují. Zákon předpokládá výrazné zaměření na prověřování bonity klienta, podmínky v případech předčasného splacení úvěrů nebo podmínky související s úvěry v cizí měně a další oblasti. Závěr semináře bude věnován povinnostem osob poskytujících spotřebitelské úvěry vykonat zkoušky odborné způsobilosti. * • představení právní úpravy se zaměřením na hlavní oblasti regulace, • poskytovatel a zprostředkovatel spotřebitelského úvěru, • požadavky na marketing, distribuci a předsmluvní informace, • posouzení úvěruschopnosti dlužníka/risk management, • uzavření a správa úvěrové smlouvy, zajišťovací dokumentace, • změna a ukončení smluvního vztahu, předčasné splacení, • default dlužníka, vymáhání, • zkouška odborné způsobilosti při poskytování spotřebitelských úvěrů. Dotazy a diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuNájemní bydlení (prakticky zaměřený výklad právní úpravy nejen v občanském zákoníku)

2018-05-30 - (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.) ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuSmlouvy ve stavebnictví a nové právo veřejných zakázek v Česku a v dalších zemích střední a východní Evropy (aktuální témata investorů a dodavatelů)

2018-05-31 - Odborný program: * Vývoj smluvních vztahů veřejných stavebních zakázek ve střední a východní Evropě - Zkušenosti z první fáze čerpání dotací. - Rozdělení rizik mezi účastníky výstavby. - Využití a zneužití metody design-build. - Vzory FIDIC a jejich deformace. - Vývoj od ignorace smlouvy a řešení problémů na základě vztahů po absolutní lpění na smlouvě a velké množství sporů. - Vliv recese a globální soutěže. - Správné použití EPC smluv (smluv na klíč). - Mimořádně nízká cena. - Sdružení zhotovitelů, změny ceny nákladů v čase a dodavatelské řetězce (přímé platby). - Inovace: Partnering, BIM a cílová cena (racionální práce s rizikem). * Chyby objednatelů při zadávání - Špatná volba metody dodávky a nevhodné smlouvy. - Nevhodný přenos rizik. - Neefektivní správa zakázky (dozor). - Nefunkční ustanovení o tvorbě celkové ceny díla. - Existuje bezchybná projektová dokumentace? - Související judikatura z vyspělých zemí (USA, Německo apod.) – zákaz netransparentního přenosu rizika. - Nutné změny díla, kompenzace (claimy), dodatečné a nové práce, podstatná změna smlouvy. - Jaké jsou vize? Jak se budeme chovat v druhé fázi čerpání dotací? Kam směřujeme? - Jak se chová stavební trh v Rakousku a Německu? Jaký je přístup k rozdělení rizik, jaké metody dodávky využívají? * Nová regulace veřejných zakázek a změny díla, ceny a termínu v průběhu výstavby - Nová směrnice EU a její implementace v novém zákoně o veřejných zakázkách. - Soutěžení na základě nejvyšší hodnoty a ekonomické výhodnosti – BVP a MEAT. - Sjednané podmínky smlouvy (měření, prodloužení doby pro dokončení) – vyhrazené změny. - Smlouvou umožněné nutné změny díla (variace) – je možné je vyhradit a jak? - Podstatná změna – změna charakteru zakázky - posouzení podstatnosti variace – výměny položek. - Zlepšení díla – value engineering podle limitu de minimis. - Akcelerace jako zlepšení díla? - Posouzení nutnosti variace - chyby a nedostatky zadávací projektové dokumentace – změna nutná pro dokončení? - Kompenzace/claimy jako kvalitativní aspekt změny? - Projednávání a oceňování variace – objektivizované ocenění. - Zákonné limity pro změny a dodatečné práce – nepředvídané a nezbytné práce. ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzu


Celkem nalezeno - 504 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dalsi pravni normy
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9| ... >> poslední (34) 
Novinky & Aktuality

Mzdy
mzdy | 2017-11-01 

Stát pošle poště 800 milionů za ztrátové služby. Zaměstnancům vzrostou mzdy říká Chovanec
mzdy | 2017-03-03 
Že za ztratove služby pošte pošle penize stat domluvili ministri Chovanec a Babiš. Pul miliardy ma jit na vyšši vyplaty zamestnancu.

Vedení účetnictví | Praha | avanibusiness.cz
účetnictví | 2017-03-01 
Spolehlive a rychle zpracujeme dane. Vedeni ucetnictvi a mezd online. Poradenstvi. Vedeni ucetnictvi dane mzdy. Poradenstvi

Šance na podnikání nejen pro nezaměstnané
mzdy | 2017-03-01 
#8222 Projekt podnikatelsko-zamestnaneckych družstev je zameren na podporu podnikani pro osoby ohrožene na trhu prace. System podpory je nastaven tak aby co nejvice pomohl všem zajemcum o zahajeni podnikani. Je urcen všem kteri by si chteli otestov

Vláda schválila zvýšení nemocenské při dlouhodobé pracovní neschopnosti
nemocenské | 2017-02-28 
Vlada schvalila zvyšeni nemocenske pri dlouhodobe pracovni neschopnosti lt br gt Vlada dnes projednala navrh MPSV ktery zlepši socialni situaci lidem pri dlouhodobe pracovni neschopnosti. Opatreni zajisti zmirneni ekonomickeho dopadu zpusobneho

Vláda rozhodla o příspěvku na opravy silnic či růstu nemocenské
nemocenské | 2017-02-28 
Praha - Vlada na svem dnešnim zasedani rozhodla o trimiliardove financni pomoci krajum na opravy silnic nižšich trid. Kabinet take rešil otazku rustu nemocenske dlouhodobe

Archiv nabídky pracovních míst Účetní do Oddělení účetnictví
účetnictví | 2017-02-28 
07.02.2017 Archiv nabidky pracovnich mist | Nabidka plati do 24. unora 2017 Statni fond životniho prostredi ceske republiky vyhlašuje vyberove rizeni na pozici ucetni do Oddeleni ucetnictvi Hledame otevrenou komunikativni a peclivou osobnost ktera by

[?]

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde