Rekvalifikační účetní kurzy
pracovni pravo v praxi komplexni vyklad i s ohledem na projednavanou novelu zakoniku prace 2denni
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

dalsi pravni normy

Celkem nalezeno - 655 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dalsi pravni normy
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7| ... >> poslední (44)


Velká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnost

2019-11-25 - Tento druhý den dvoudenního semináře (první den 18. listopadu se věnuje změnám v obchodních korporacích obecně a změnám v úpravě společnosti s ručením omezeným) se zaměří zejména na následující změny a novinky, které novela přináší: * Akciová společnost - důsledky nedůvodných zvýhodnění akcionáře - zaknihované a listin...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuAktuální judikatura Nejvyššího soudu k náhradě škody a nemajetkové újmy

2019-11-25 - Témata: * Podmínky vzniku povinnosti hradit újmu * Prevenční povinnost * Spoluzpůsobení si újmy poškozeným * Některé otázky medicínského práva * Provoz dopravního prostředku, vybrané otázky pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel * Regresní nárok zdravotní pojišťovny * Rozsah n...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuPracovní právo v praxi – zkušenosti z kontrolní činnosti inspekce práce

2019-11-25 - Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-455 - 2018, Název akreditace: Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě Akreditace: MV : Na semináři se dozvíte, jak inspektor pohlíží na bezpečnost práce a kontroly na pracovištích, jak lze předpokládat, že kontrolor bude postupovat a jaké opatření by mohl inspektor navrhovat včetně ukládání sankcí. Cíl seminá...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzuAktuální související a prováděcí předpisy k zákoníku práce

2019-11-25 - Odborný program: * Legislativní aktuality v době konání semináře * Uplatňování zákona o nemocenském pojištění v personální praxi (otcovská dovolená a pracovní volno k ošetřování) * Zákon o zdravotní péči o zaměstnance * Ověřování zdravotní způsobilosti zaměstnance v průběhu pracovního poměru, lékařské posudky...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuSystém HACCP v potravinářských provozech pro pokročilé

2019-11-25 - Cílem semináře je prohloubit vaše znalosti v požadavcích na zajišťování bezpečnosti potravin, v problematice systému HACCP. Budou probrány jednotlivé principy systému HACCP, postupy udržování efektivního systému. Získáte informace z oblasti mikrobiologie a informace o nejčastějších chybách při udržování systému HACCP. * • přehled potravinářské legislativy, • mikrobiologie potravin, • nebezpečí z potravin, • souh základních principů systému HACCP (praktické využití), • struktura systému HACCP (postup zavádění), • ověřování systému, • zacházení s potenciálně nebezpečnými potravinami. ...
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuKonference: DAŇOVÝ ŘÁD 2019 – XIX. ročník procesního daňového práva

2019-11-25 - Konference s mnohaletou tradicí je zaměřená na správu daní. Již tradičně se bude zabývat nejaktuálnějšími spornými otázkami mezi daňovými subjekty a státní správou. V letošním devatenáctém ročníku podchytíme aktuální témata, která jsou předmětem diskuzí odborné veřejnosti. Pokračujeme v tradici předcházejících dvou ročníků, kdy u vybraných témat nabízíme namísto samostatného přednášejícího dva lektory z „opačných stran barikády“ (soudce, daňový poradce, pracovník státní správy) pro zajištění více úhlů pohledu na danou problematiku. Snahou letošní konference je nalezení hranice mezi potřebou státní správy zajistit řádný výběr daní na straně jedné a zachování práv daňových subjektů na straně druhé. V hlavních přednáškách budeme pohledem soudce Nejvyššího správního soudu i zástupce státní správy zkoumat otázku, do jaké míry může správce daně vykládat platnou právní úpravu, zda může omezovat práva daňového subjektu či mu ukládat povinnosti nad rámec či v rozporu se znění * 1. den • 25. 11. 2019 9:00–11:00 • Limity vlastního výkladu právní úpravy pro správce daně • JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D. a Mgr. Václav Čepelák • je rozdíl v aplikaci právních předpisů správním orgánem a soudem?, • jaké jsou limity „pravomoci“ správce daně neformálně kontaktovat daňový subjekt?, • jaké jsou důsledky absence výzvy k podání dodatečného daňového přiznání před zahájením daňové kontroly?... 11:30–13:00 • Zneužití práva • JUDr. Zdeněk Kühn • má být zneužití práva i po jeho zahrnutí od daňového řádu stále jen „výjimečnou záchrannou brzdou“ pro správce daně či má být běžným nástrojem doměrků, • vztah zneužití práva k daňovým podvodům, pojmu „věděl nebo vědět mohl“ atd. – otázka hierarchie pojmů, • důkazní povinnost správce daně v případě zneužití práva... 14:00–16:00 • Správní soudnictví očima soudce krajského soudu • Mgr. Jiří Gottwald • dílčí zásahy daňových orgánů v probíhajícím řízení a jejich žalovatelnost, • formulace žalobních bodů, vázanost soudu žalobními body, • přínosy ústního jednání, • zatížení správních soudů, • dopady insolvence daňového subjektu do soudního řízení správního... Po skončení oficiálního programu prvního dne jste srdečně zváni na malé občerstvení a neformální diskuzi. 2. den • 26. 11. 2019 9:00–11:00 • Elektronická evidence tržeb po dvou létech uplatňování • Ing. Tomáš Hajdušek a Ing. Jiří Fojtík Správní trestání z pohledu správce daně: • statistiky, • základní zásady správního trestání . Správní trestání z pohledu poplatníka: • materiální stránka věci aneb bagatelní porušení EET, • výše pokuty, • způsoby obrany... 11:30–13:00 • Novinky z digitálního světa – e-podpisy, e-občanka, e-identita • MVDr. Milan Vodička • elektronický podpis v ČR a v EU po skončení přechodných období Nařízení EU eIDAS, • náležitosti právního jednání v digitální podobě a jeho vady, • elektronická eIdentita – portál NIA, e-občanka – využití v daňovém procesu i jinde, • rozsah a množství údajů v elektronických formulářích pro správu daně – dočkáme se někdy změny?... 14:00–16:00 • Připravovaná rozsáhlá novela daňového řádu • Mgr. Václav Čepelák a Mgr. David Žákovec • seznámíte se s navrženou novelou daňového řádu pro rok 2020, která je značně rozsáhlá – obsahuje jak změny legislativně-technického rázu, tak i řadu velmi podstatných změn, • zakotvuje legislativní předpoklady pro modernizaci portálu Finanční správy České republiky v rámci projektu MOJE daně a další podporu dobrovolné elektronické komunikace, • jsou navrženy změny v oblasti kontrolních postupů, je prováděna revize sankčního systému a mnoho dalšího, • tento příspěvek vás seznámí s nejpodstatnějšími novinkami, abyste byli na změny včas připraveni....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuJak odhadnout hodnotu nemovité věci (a správně se rozhodnout o koupi/prodeji)

2019-11-25 - Po absolvování semináře budete znát základní pojmy, ovládat základní techniky/metody ocenění a umět je aplikovat, rozlišovat mezi jednotlivými druhy nemovitých věcí a znát vlivy, které ovlivňují jejich hodnotu. Rovněž získáte zběžný přehled o situaci na nemovitostním trhu v ČR. * Úvod: • pojmy, • metody, • důvody a postup ocenění. Parametry ocenění: • výnosy, • náklady, • srovnávací ukazatele, • yield, • obsazenost. Ocenění rezidenční nemovitosti: • specifika, • hlavní faktory mající vliv na hodnotu, • případová studie. Ocenění komerční nemovitosti: • specifika, • hlavní faktory mající vliv na hodnotu, • případová studie. Ocenění developerského projektu: • specifika, • hlavní faktory mající vliv na hodnotu, • případová studie. Vybrané specifické otázky: • aktuální situace na trhu, • věcná břemena....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuPrávní minimum pro finanční manažery ... Finanční ředitel – práva a povinnosti, právní minimum pro obchodněprávní vztahy

2019-11-26 - Popis Výklad semináře je veden dle nové právní úpravy reprezentované zejména občanským zákoníkem (zákon č. 89 - 2012 Sb.) a zákonem o obchodních společnostech a družstvech (zákon č. 90 - 2012 Sb.). Lektor se zaměřuje zejména na praktické právně-ekonomické aspekty, které souvisí s výkonem vedoucí funkce v oblasti financí a podnikové ekonomiky....
Controller Institut - Podrobnosti o kurzuSprávní řízení dle zákona o státní službě v praxi

2019-11-26 - Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : Výklad bude zaměřen zejména na zvláštnosti správního řízení ve věcech služebního poměru a na jednotlivé modely správního řízení řešené zákonem o státní službě z pozice jak služebního orgánu, tak účastníků těchto řízení. Zvláštní pozornost bude věnována především výběrovému řízení a kárnému řízení coby dvěma specifickým řízením upravených zákonem o státní službě. Účelem semináře je seznámit jeho účastníky podrobně se vzájemným vztahem zákona...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzuMístní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest

2019-11-26 - Z obsahu semináře: * Veřejné cesty a stavební právo. (Povolování staveb komunikací speciálním stavebním úřadem, jejich stavební úpravy a údržba. Ochrana veřejných cest při umisťování a povolování ostatních staveb obecnými stavebními úřady. Obecné požadavky na využívání území – dopravní napojení pozemku a stavby.) * Překážky na mís...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuPrůvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí

2019-11-26 - Odborný program semináře: * Právní rámec včetně novelizací * Práva zapisovaná vkladem, náležitosti vkladového podání včetně náležitostí vkladových listin (jednotlivě) * Průběh vkladového řízení od zahájení až do ukončení, včetně všech procesních úkonů a lhůt, opravné prostředky * Přezkumná činnost katastrálního úřa...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuBytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek

2019-11-26 - Odborný program semináře: * bytové spoluvlastnictví - jednotka - * způsoby vzniku - * prohlášení a jeho změny - převod jednotek, přechod dluhů - společné části - * pojetí - * určení velikosti podílu na společných částech nemovité věci...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuOdpovědnost za správu cizího majetku v případě obcí

2019-11-26 - Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-637 - 2016 Název akreditace: Povinnosti obcí při nakládání s majetkem podle zákona o obcích Akreditace: MV : Seminář je určen především zastupitelům, radním a starostům obcí. Zaměřuje se na jejich odpovědnost za správu majetku obcí. Cílem semináře je srozumitelně popsat kdo, jak a za co odpovídá a dát návod, j...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzuNovela stavebního zákona v praxi autorizovaných osob a investorů problémy současné praxe, novelizace § 96b

2019-11-26 - Novela stavebního zákona v praxi autorizovaných osob a investorů - problémy současné praxe, novelizace § 96b Seminář je akreditován u MV ČR pro průběžné vzdělávání úředníků pod číslem AK - PV-160 - 2018 Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT a ČKA - 2 body. Cíl semináře: Cílem školení je přiblížit projektantům,...
SEKURKON s.r.o. - Podrobnosti o kurzuDaň z příjmů právnických osob aktuálně a očekávané změny pro rok 2020 – speciálka s bonusem o správě dokumentů

2019-11-26 - Na semináři si prohloubíte znalosti o dani z příjmů právnických osob a seznámíte se s očekávanými změnami pro rok 2020, pokud budou v době konání semináře známé. Současně budete mít dostatečný prostor pro diskuzi, řešení konkrétních dotazů a příležitost k výměně zkušeností. * 9:00–14:00 • Daň z příjmů právnických osob aktuálně a očekávané změny pro rok 2020 – speciálka • Ing. Ivana Pilařová • obsahem bude výklad struktury základu daně z příjmů podnikatelských právnických osob a rozbor daňově účinných a neúčinných výdajů, to vše se zaměřením zejména na změny pro rok 2020, pokud budou k datu konání semináře k dispozici, • závěry KOOV a judikáty NSS, • judikáty NSS, • vybrané příklady na aktuální legislativu. Dotazy a diskuze. 14:30–16:30 • Správa dokumentů se zaměřením na daňové a účetní záznamy – speciálka • PaedDr. Bohumír Brom • aktuální legislativa správy dokumentů v ČR, • základní povinnosti a práva různých typů původců ve veřejné i v soukromé sféře při správě dokumentů, • manipulace s dokumenty pod vlivem Nařízení EU č. 910/2014 eIDAS a české adaptační legislativy, • specifika při správě daňových a účetních dokumentů: - jejich ukládání, - spisový a skartační plán, oběh účetních dokumentů, - skartační řízení a výběr archiválií. Dotazy a diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu


Celkem nalezeno - 655 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dalsi pravni normy
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7| ... >> poslední (44)
[?]
 
Novinky & Aktuality

mzdy | info.cz
mzdy | 2019-08-08 

mzdy
mzdy | 2019-08-08 

mzdy | Euroekonom.cz
mzdy | 2019-06-03 

Mzdy | www.zaoffice.cz
mzdy | 2019-04-09 

Mzdy - Accost
mzdy | 2019-04-05 

mzdy | Blesk.cz
mzdy | 2019-03-02 

Rostou mzdy roste riziko
mzdy | 2019-01-14 

[?]

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde