Rekvalifikační účetní kurzy
10969 windows server 2012 †sprava sluzeb active directory
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

dalsi pravni normy

Celkem nalezeno - 553 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dalsi pravni normy
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7| ... >> poslední (37)


Zadávání veřejných zakázek - aplikační otazníky, diskuse nad vybranými problémy v souvislostech

2018-11-20 - Tento seminář se bude především věnovat těmto okruhům: * kroků zadavatele v zadávacích řízeních v závislosti na aktuálních okolnostech – posuzování splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, předběžné hodnocení nabídek, „definitivní“ hodnocení nabídek, posuzování mimořádně nízké nabídkové ceny, vylučování účastníků zadávacích řízení před hodnocením nabídek a po hodnocení nabídek, vylučování účastníků zadávacích řízení před rozhodnutím o výběru dodavatele a po rozhodnutí o výběru dodavatele, kroky zadavatele mezi výběrem nejvhodnější nabídky a jeho oznámením * Elektronická komunikace v zadávacím řízení, před jeho zahájením a po jeho ukončení – pravidla, zkušenosti, rizika a důsledky volby konkrétní formy komunikace * Doplňování, objasňování a dodatečné úpravy nabídek po jejich podání – zákonné limity, varianty postupu a důsledky * Sporné otázky naplnění podmínek pro vyloučení účastníka zadávacího řízení – modelové situace, zkušenosti, důkazní břemeno, rizika * Hodnocení kvalifikace v zadávacích řízeních v nadlimitním a podlimitním režimu – pravidla, odchylky, zákonné limity * Reálné limity použití in-house postupů v rámci kooperace zadavatelů a s nimi spojených osob – vertikální kooperace, horizontální kooperace a jejich kombinace, zákonné limity, praktické limity, trvalý a ad hoc in-house, přeprodávání plnění mezi zadavateli a s nimi spojenými osobami ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuNovela stavebního zákona - zkušenosti z praxe na úseku územního plánování

2018-11-20 - Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-59 - 2014, název akreditace: Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů Akreditace: MV Počátkem tohoto roku nabyla významné účinnosti novela stavebního zákona, která výrazným způsobem změnila postupy ve stavební oblasti. V rámci nabídky nově zařazujeme akreditovaný vzdělávací seminář s odborníky...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzuNástup nového zaměstnance do firmy z pohledu personalisty

2018-11-21 - Dozvíte se, jak by měla probíhat komunikace personalisty, přímého nadřízeného a nového zaměstnance ještě před nástupem. Odnesete si podrobný návod, co vše je třeba zajistit při nástupu nového zaměstnance, jaké dokumenty jsou součástí jeho osobní složky. Získáte informace, jak předejít případným dohadům z neinformovanosti v oblasti BOZP, PO a hygieny práce. Budete umět seznámit nového zaměstnance s prvotním školením při nástupu. * Nástup nového zaměstnance do firmy z pohledu personalisty • období před nástupem nového zaměstnance z pohledu personalisty, • příprava dokumentace: povinné i nepovinné dokumenty, • obsah osobní složky zaměstnance, • OOPP, popisy činností, • první den ve firmě – vstupní dokumentace, zajištění vstupních školení, • nastavení adaptace na základě priorit výkonu činností, • role mentora v prvních týdnech po nástupu, • dokumentace – hodnocení práce nového zaměstnance + hodnocení práce mentora, Ukázky z personalistické praxe po celou dobu semináře....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuPraktická aplikace obecných zásad NOZ, aneb jak číst a používat prvních čtrnáct paragrafů

2018-11-21 - Odborný program semináře * V čem se projevuje nezávislost uplatňování soukromého práva na právu veřejném? * Ve kterých případech je třeba brát ohled na správní rozhodnutí a kdy nejsou pro soukromé právo důležitá? * Jak poznám, která ustanovení jsou kogentní a která dispozitivní? Kde je hranice smluvních ujednání? * Co je to veřejný pořádek a jak se liší od dobrých mravů? * Koho občanský zákoník považuje za slabší stranu a jak ji konkrétně chrání? * Kdo je průměrně rozumný člověk? * Jak ovlivňuje nedostatek podnikatelského oprávnění smluvní závazky? * Jak se princip poctivosti uplatňuje ve smluvních závazcích a v soudním rozhodování? * Proč je tak důležitá dobrá víra, jak je v zákoně vyjádřena a kde všude se konkrétně projevuje (nabytí od neoprávněného, veřejná víra v katastr nemovitostí, vydržení apod.)? * Jaká zakotvuje občanský zákoník pravidla výkladu? * Kdy mohu použít analogii a co je to teleologická redukce? * Jak občanský zákoník prosazuje jednotu v rozhodování soudů, aneb Musí soud v Chebu sledovat rozhodovací činnosti soudu ve Znojmě? * Co je to svépomoc, aneb Může ostraha v supermarketu zadržet zloděje? ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuSmlouva o dílo – komplexní prakticky zaměřený rozbor právní úpravy včetně judikatury a smluvní praxe

2018-11-21 - Na semináři se dozvíte praktické informace, které je vhodné mít na paměti při uzavírání i realizaci smluv o dílo. Získáte také přehled o důležitých otázkách, na které je třeba se zaměřit, včetně příkladů z praxe a judikatury. Předmětem výkladu budou nejen otázky se týkající se tvorby samotných smluv o dílo, ale i postupů při provádění díla či následných reklamacích. Obdržíte doporučení jak z pohledu objednatele, tak zhotovitele. * • smlouva o dílo a její vymezení, • specifikace díla, • důležité součásti smlouvy o dílo, • konstrukce ceny a rozpočty, • vady, reklamace a záruky, • doporučení pro objednatele a zhotovitele, • alokace rizik, • vztahy se subdodavateli, • aktuální judikatura. Diskuze a dotazy....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuZkouška akreditovaného kurzu FLORISTA # pro 10

2018-11-21 - Vážení obchodní partneři, pokud jste se rozhodli ke zkouškám z profesní kvalifikace Florista a získali certifikaci měli byste znát Uplatňování základních estetických zákonitostí ve vázání a aranžování květin Orientace v základním sortimentu rostlin, technickém a dekoračním materiálu Seřizování, ošetřování a údržba nářadí; jeho využívání v aranžování Skladování rostlinného materiálu včetně prodloužení trvanlivosti živých květin Zhotovování vazačských výrobků Aranžování do nádob, zhotovení výrobků z živého i suchého materiálu Kalkulace vazačských a aranžérských výrobků Nabídka a prodej floristických výrobků a doplňkového zahradnického zboží...
kurzy floristiky - aranžování květin - Vitková Pavlína - Podrobnosti o kurzuZměny zákona o DPH 2018 / 2019 v příkladech, včetně zaúčtování specifických případů

2018-11-21 - úvod, současný stav legislativy, informace GFŘ, aktuální judikatura, pojmy pro účely zákona o DPH, nové vymezení dlouhodobého majetku, obchodního majetku dle judikatury SDEU, obrat – počítání obratu u společnosti, upřesnění místa plnění v § 10 – místo plnění u služeb vztahujících se k nemovité věci, rozšíření dle článku 31 směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, místo plnění při pořízení zboží z EU (§ 11), vyloučení NNO v případě pořízení zboží do jiného členského státu než je stát vydání DIČ, které poskytl kupující dodavateli (zaúčtování), změna při přenechání zboží s povinností odkupu (leasing § 13 odst. 3 písm. d) vč. zaúčtování, změny ve stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění, nový § 20a pro účely záloh – informace GFŘ – podrobně (zaúčtování), podmínky přiznání daně při přijetí zálohy, DPH u poukázek, povinnost přiznat daň z dodání zboží s místem plnění v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku (zaúčtování u odběratele), změny v úpravě odpočtu daně u dlouhodobého majetku (§ 78e) a u zásob – manka a škody, ztráta, zničení, krádež aj. – vědomostní test: věděl, vědět měl a mohl vědět o osudu majetku (zaúčtování vyrovnání odpočtu u zásob § 77 – informace GFŘ (zaúčtování), oprava odpočtu dle § 74 – zpřísněné podmínky vědomostního testu (zaúčtování), rozšíření ručení za daň na platby virtuální měnou, nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období, uvedení odpočtu do jiného období v době kontroly FÚ, nebo postupu k odstranění pochybností, režim přenesení daňové povinnosti při poskytování zaměstnanců – upozornění GFŘ na podvody u agentur práce, nespolehlivá osoba, nespolehlivý plátce – informace GFŘ. ...
InAkademia s.r.o. - Podrobnosti o kurzuZákon o důchodovém pojištění

2018-11-22 - Číslo akreditovaného kurzu: Bude akreditováno Akreditace: MV : Cílem je získat znalosti a celkový přehled o systému důchodového pojištění v České republice. V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující: Zákon č. 155/1995 Sb., vznik nároku na důchod, jednotlivé druhy důchodů Doporučená literatura: ...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzuVztah správního řádu a zákona o státní službě

2018-11-22 - Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno Akreditace: MV : Cíl semináře: Podat výklad problémů spojených s aplikací procesních ustanovení zákona o státní službě V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující: - Vztah zákona o státní službě a správního řádu * Typologie řízení ve věcech služby * Subjekty řízení ve věc...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzuVybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku

2018-11-22 - Z odborného programu semináře: * Přechodná ustanovení k novému občanskému zákoníku – velmi podrobný rozbor různých situací v oblasti závazkového práva (výběrově: Jaký je právní režim smlouvy, kde byl návrh na uzavření smlouvy realizován v roce 2013, ale uzavřena byla až v roce 2014 - včetně různých možností – odchylky od podstatných/nepodstatných náležitostí apod.)? Jaký je právní režim dodatků ke smlouvám podléhajícím starému právnímu režimu učiněných po nabytí účinnosti OZ? Jaký je právní režim smlouvy o smlouvě budoucí a následné realizační smlouvy? Jaký je právní režim rámcové smlouvy a na ni navazujících dílčích např. kupních smluv? Právní režim vybraných smluvních typů podle OZ. Právní režim lhůt, náhrady škody, zajišťovacích institutů, započtení, postoupení pohledávek apod. Jsou přechodná ustanovení kogentní a lze se nějak „vyhnout“ režimu OZ po nabytí jeho účinnosti? A řada dalších otázek… * Nad některými aplikačními problémy zásad nového občanského zákoníku v oblasti smluvního práva (pozor na přechodná ustanovení – aplikují se i na posuzování kogentnosti a dispozitivnosti?) * Je zcela jisté, které normy jsou kogentní a které dispozitivní? Lze se odchýlit od podstatných náležitostí smluvního typu? Lze smluvně modifikovat moderační právo soudu? Lze se odchýlit (vyloučit) od některých závazkových institutů, ačkoliv to zákon výslovně nezakazuje? * Oprávnění soudu doplnit/změnit text smlouvy * Univerzální moderační právo soudu podle § 577 OZ? Na jaké situace toto ustanovení dopadá? * Aplikační otazníky § 1726 OZ * Některá specifika kontraktačního procesu (výběrově např. prezentace zboží reklamou či v katalogu jakožto návrh na uzavření smlouvy, domnělý konsensus, modifikované přijetí, obchodní potvrzovací dopis a jeho úskalí a řada dalších institutů) * Možnosti zhojení vad obsahu a formy smlouvy * Absence obecného zákazu vzdání se práv předem – ale některé zákazy vzdání se práv x kdy se lze vzdát svých práv * Předsmluvní odpovědnost a možné výkladové problémy, vymezení ukončení smlouvy „bez spravedlivého důvodu“, vyčíslení nároku na náhradu škody, pojetí odpovědnosti – deliktní či smluvní? * Smlouvy uzavírané adhezním způsobem – výkladové otázky (např. co to jsou tzv. těžce čitelné či nesrozumitelné doložky?) * Tzv. překvapivá ujednání obchodních podmínek – důsledky a jak se jim lze vyhnout? * Specifika tzv. šněrovacích smluv (uzavřených na dobu delší než 10 let či do konce života člověka) a možnosti jejich ukončení * Podstatná změna okolností po uzavření smlouvy – kdy se uplatní? * Úrok z prodlení a zastavení jeho narůstání dle § 1806 OZ (a co smluvní pokuta?) * Úrok z prodlení – rozdíly mezi § 1964 a 1972 * Některé výkladové problémy nových institutů závazkového práva (závdavek – výrazné výkladové problémy, lichva, neúměrné zkrácení, převzetí maje...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuZákon o majetku státu

2018-11-22 - Odborný program semináře: * Charakteristika hospodaření s majetkem státu - struktura právní úpravy - organizační složky státu a státní organizace - sjednocení příslušnosti hospodařit u pozemků a staveb ve vlastnictví státu - základní povinnosti při hospodaření s majetkem státu * Nakládání s majetkem státu mezi organizačními složkami státu a státními organizacemi - centrální registr administrativních budov - nakládání s nepotřebným majetkem v rámci státu * Majetkoprávní dispozice uskutečňované s nestátními subjekty - nabývání majetku pro stát a užívání cizího majetku státem - převody vlastnictví, zatěžování majetku státu věcnými právy, užívání státního majetku nestátními subjekty - režim pohledávek a závazků * Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuNové trendy v oblasti logistiky - Štíhlá logistika a další moderní metody (BEST PRACTICE)

2018-11-22 - Poznejte účinné způsoby, jak zefektivnit logistické procesy a jak v logistice ušetřit Kratší dodací lhůty a flexibilnější dodávky jsou velkou konkurenční výhodou. Díky moderním nástrojům v oblasti logistiky můžete zefektivnit materiálové toky ve vašem podniku, účinně řídit stav zásob a ušetřit náklady i za administrativní činnosti. Seznamte se s principy štíhlé logistiky a s dalšími metodami zlepšování logistických procesů. Zkušení odborníci vám vysvětlí, jak tyto nástroje fungují v praxi, kdy je vhodné je použít a jakých chyb se vyvarovat při jejich zavádění. Prodiskutujte s nimi problémy, které ve vašem podniku v oblasti logistiky řešíte, získejte zpětnou vazbu ke svým postupům a odneste si užitečná doporučení včetně zkušeností ostatních účastníků semináře. Kurz je určen: manažerům a specialistům logistiky   procesním inženýrům   majitelům malých a středních firem    Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: dozvíte se, jaké ukazatele použít k vyhodnocení úrovně materiálového toku   zjistíte, jaké výhody by vám přineslo zavedení principů štíhlé logistiky   na příkladech z praxe pochopíte fungování nových metod, jako jsou milk run, lean warehousing, kanban a další   poznáte, jak do zavádění změn v logistice zapojit zaměstnance a jakým chybám se vyhnout   získáte návrhy řešení vašich konkrétních problémů v logistice a vyměníte si zkušenosti s ostatními     ...
Top Vision - Podrobnosti o kurzuPrávní úprava a distribuce pojistných produktů; regulace pojišťovnictví

2018-11-22 - Struktura pojistného trhu Regulace pojišťovnictví Právní úprava pojišťovnictví Dohled v pojišťovnictví Struktura pojistných produktů a jejich obecná podoba Právní úprava pojistných produktů Distribuce pojistných produktů ...
Legendor - Podrobnosti o kurzuVady stavebního díla - důkazy, odpovědnost a spory

2018-11-22 - Kurz je zařazen do programu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA [bodové hodnocení bude doplněno]. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Seminář je zaměřen na vady stavebních děl. Přednášející budou hovořit o svých zkušenostech z řešení vzniklých sporů, a to jednak z pohledu advokáta či rozhodce a jednak z pohledu znalce. Cílem je poskytnout posluchačům možnost ponaučení ze sporů, které musel podstoupit někdo jiný. Určeno pro stavební inženýry a techniky činné ve výstavbě; autorizované stavební inženýry; autorizované inspektory; pracovníky stavebních firem a investičních útvarů; architekty, pracovníky inženýrských a projektových kanceláří; stavební dozor; pracovníky státních úřadů, pro studenty vysokých škol a pro širokou odbornou veřejnost....
BETONCONSULT, s.r.o. - Podrobnosti o kurzuZákoník práce pro zaměstnavatele - pracovněprávní legislativa v praxi (souvztažnost s občanským zákoníkem)

2018-11-22 - Získejte komplexní přehled o vedení pracovněprávních agend Účastníkem pracovněprávních vztahů se stává téměř každý z nás, ať už jako zaměstnavatel, či zaměstnanec. Získejte detailní a ucelený přehled o pracovněprávních vztazích z pohledu zaměstnavatele, zorientujte se v ustanoveních zákoníku práce, občanského zákoníku i dalších souvisejících norem. Na kurzu věnovaném zákoníku práce se poutavou formou dozvíte řadu důležitých informací o všech podstatných tématech pracovněprávních vztahů.   Kurz je určený především zaměstnancům HR, kteří již mají se Zákoníkem práce zkušenosti a potřebují získat ucelený přehled. Po začínající personalisty nebo zaměstnance, kteří o Zákoníku práce potřebují základní znalosti, je určený kurz Pracovní právo (nejen) pro manažery. Kurz je určen: účastníkům kurzu Pracovní právo (nejen) pro manažery   pracovníkům HR oddělení   personalistům   jednatelům a majitelům    Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: získáte celkový přehled o pracovněprávní legislativě ve stavu platném k datu konání kurzu   detailně se seznámíte s pracovněprávními vztahy z pohledu zaměstnavatele i zaměstnance   zorientujete se ve změnách týkajících se pracovního poměru a odpovědnosti zaměstnavatele a zaměstnance   vyzkoušíte si modelové situace na praktických příkladech   seznámíte se s některými rozhodnutími Nejvyššího soudu ČR ve věcech pracovněprávních     ...
Top Vision - Podrobnosti o kurzu


Celkem nalezeno - 553 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dalsi pravni normy
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7| ... >> poslední (37)
[?]
 
Novinky & Aktuality

MZDY - RON Software | ron.cz
mzdy | 2018-10-04 

Blog Mzdy - RSM CZ
mzdy | 2018-09-15 

Aladdin - mzdy
mzdy | 2018-08-20 

Mzdy a personalistika
mzdy | 2018-08-17 

Mzdy | otazkyodpovedi.cz
mzdy | 2018-07-29 

Mzdy - Finance.cz
mzdy | 2018-07-15 

Modul pro mzdy a personalistiku
mzdy | 2018-07-01 

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde