Rekvalifikační účetní kurzy
prevence rizik podle §9 zakona c 309 2006 sb ve zneni pozdejsich predpisu skoleni
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

dalsi pravni normy

Celkem nalezeno - 393 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dalsi pravni normy
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6| ... >> poslední (27)


Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení

2018-12-13 - Odborný program semináře: * Východiska právního řízení - základní formy činnosti správních úřadů a orgánů územních samosprávných celků - definice správních orgánů - zásady činnosti správních orgánů (stručná charakteristika) * Postupy správních orgánů a účastníků řízení ve správním řízení - Řízení před orgánem prvního stupně - * úkony před zahájením řízení - * zajištění průběhu řízení - * zjišťování podkladů pro rozhodnutí - * rozhodnutí (usnesení) - * zvláštní ustanovení, zvláštní typy rozhodnutí, zvláštní typy řízení - Náprava vadných rozhodnutí - * přezkoumávání rozhodnutí - * prohlášení nicotnosti - * uspokojení účastníka řízení po podání žaloby ve správním soudnictví - Právní moc a vykonatelnost (předběžná vykonatelnost) rozhodnutí (usnesení) - Exekuce - * definice exekučních správních orgánů - * formy exekuce * Shrnutí * Diskuse, dotazy ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuDaň z příjmů právnických osob za rok 2018 a od roku 2019

2018-12-13 - Program semináře: * STANOVENÍ ZÁKLADU DANĚ - výsledek hospodaření před zdaněním * POLOŽKY ZVYŠUJÍCÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ – povinnost dodanění neuhrazených závazků, pohledávky ze smluvních sankcí, daňové dopady změny účetní metody na základ daně, daňové dopady oprav účtování v předchozích letech, daňové důsledku dohody o narovnání, dodanění odčitatelných položek při nedodržení podmínek – dary, odborný výcvik, * POLOŽKY SNIŽUJÍCÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ - uhrazené náklady, jejichž daňová uznatelnost je podmíněna zaplacením, zúčtování nedaňových rezerv a opravných položek atd. - položky, které se nezahrnují do základu daně – částky již jednou zdaněné, příjmy podléhající srážkové dani ...... - definice osob spojených, ceny obvyklé - tvorba daňové rezervy na likvidaci elektroodpadu ze solárních panelů * ZDANĚNÍ BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ – zdanění příjmů z dědění a darování, příjmy získané převodem podle zvláštního předpisu, majetkový prospěch, příjmy získané směnou, daňové dopady převodních cen, účelově poskytnuté peněžité dary na pořízení majetku * DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ NÁKLADY - příspěvky poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci, motivační příspěvek - příspěvky právnickým osobám s povinným, nepovinným členstvím - příspěvky na různé typy pojištění, odměny statutárních orgánů - cenné papíry, pohledávky, závazky, odpis pohledávek a tvorba daňových opravných položek k pohledávkám - finanční i operativní leasing, zajištění závazku převodem práva - propagační předměty, dary, reprezentace - finanční náklady z úvěrových finančních nástrojů, smluvní sankce, pokuty, penále - likvidace nepotřebných zásob, škody, náhrady škod - limitace daňové zůstatkové ceny majetku v případě jeho prodeje nebo vyřazení - úpravy do finančního leasingu - daň z nabytí nemovitých věcí - náklady vynaložené na osobní automobil provozovaný na základě smlouvy o výpůjčce po dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva * DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY - rezerva na opravu majetku - rezerva na likvidaci elektroodpadu ze solárních panelů - tvorba daňových opravných položek * OSVOBOZENÍ PŘÍJMŮ - z podílů na zisku a prodejů podílů na společnostech - licenčních poplatků plynoucích do zahraničí - z bezúplatného příjmu * NEDAŇOVÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘÍJMY OSVOBOZENÝMI OD DANĚ * NEZISKOVÝ SEKTOR: veřejně prospěšný poplatník, svěřenský fond, fundace, daňové benefity, zdanění úrokových příjmů, osvobození bezúplatných příjmů, možnost uplatňování daňových odpisů ze svěřeného majetku příspěvkovými organizacemi a dobrovolnými svazky obcí (stanovení vstupní ceny, způsob odp...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuPrávní úprava poskytování náhrad cestovních výdajů v širších daňových a pojistných souvislostech

2018-12-13 - Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-536 - 2014, Název akreditace:Právní úprava poskytování náhrad cestovních výdajů Akreditace: MV Do naší nabídky vzdělávacích kurzů nově zařazujeme kurz Právní úprava poskytování náhrad cestovních výdajů v širších daňových a pojistných souvislostech na kterém Vás lektorka provede tématy jako je např. úprava ce...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzuZákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, související judikatura a aktuální novely v běžné praxi úřadu

2018-12-13 - Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-61 - 2017, Název akreditace: Zákon č. 106 - 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v běžné praxi úřadu Akreditace: MV V rámci nabídky seminářů zařazujeme akreditovaný kurz u MV s tématem Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se zaměřením na aktuální novely a související judikaturu , ve...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzuZvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě po velké novele stavebního zákona, rozsah dokumentací a projektových dokumentací po novele vyhlášky o dokumentaci staveb

2018-12-13 - Odborný program semináře: * Problematika části čtvrté stavebního zákona v rozsahu: - kontrolní prohlídky - neodkladné odstranění stavby - nutné zabezpečovací práce - nezbytné úpravy, stavební příspěvek - údržba stavby - vyklizení stavby - státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu - výkony rozhodnutí a jejich financování - povinnost a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb • Obecné požadavky na výstavbu, povolování výjimek * Vybrané činnosti ve výstavbě * Obsah a rozsah dokumentace a projektové dostaveb po novele vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb * Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuNovela zákona o DPH pro rok 2019

2018-12-13 - Aktuální stav legislativy Přehled nových informací GFŘ. Přehled změn zákona o DPH pro rok 2019: Místo plnění u přeshraničních digitálních služeb  Dodání zboží do jiného členského státu EU a pořízení zboží  DPH u poukazů  Základ daně a jeho opravy  Osvobození od daně, včetně změn u nájmu nemovité věci Nárok na odpočet daně Tuzemská správa daně (registrace k DPH Výpočet obratu Daňové přiznání Osoby povinné přiznat daň)  Další změny pro rok 2019 ...
InAkademia s.r.o. - Podrobnosti o kurzuObchodní smlouvy - právní specifika závazkových vztahů pro podnikatele a korporace

2018-12-13 - Z vysoce regulovaného podnikatelského prostředí a zvláštní odpovědnosti právnických osob, podnikatelů a členů orgánů obchodních korporací vyplývá i specifické postavení podnikatelů v závazkových vztazích, jako např. přísnější požadavky kladené na podnikatele, vztah podnikatele a spotřebitele, jakož i obchodní zvyklosti. Je užitečné mít přehled o tom, co vyšší odpovědnost znamená a jaké negativní důsledky při nedodržení všech pravidel podnikateli hrozí.  Kurz je určen: CEO a jednatelům firem, členům orgánů společnosti   managementu a vedoucím pracovníkům v korporátní sféře   vedoucím oddělení a pracovních týmů ve středních a menších firmách   zaměstnancům zodpovědným za kontraktační procesy    Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: získáte přehled o specifickém postavení podnikatele v závazkových vztazích a o tom, co to pro vás znamená   poznáte nejčastější typy smluv mezi podnikateli navzájem a mezi podnikatelem a spotřebitelem   zjistíte, jak funguje uzavírání smluv, kontraktační proces a jaké má právní následky   seznámíte se s odpovědností podnikatele ze závazkových vztahů     ...
Top Vision - Podrobnosti o kurzuStavební zákon – problematika umisťování, povolování, kolaudování a odstraňování staveb podle úpravy platné v roce 2018

2018-12-13 - Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-32 - 2018, Název akreditace: Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění Akreditace: MV : Cílem semináře je seznámit posluchače s koncepčními změnami, které přinesla novela stavebního zákona. při rozhodování o umístění a povolení staveb. Novelizace se dotýká především změn ve vý...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzuRodina a její vliv na vývoj osobnosti jedince

2018-12-14 - Seminář se zaměřuje na rodinu a její vliv na vývoj osobnosti jedince. Autorka vychází z toho, že rodina je stěžejním [ne však jediným] prvkem, jenž utváří osobnost člověka. Jako významný aspekt při vývoji a formování individuality se na základě provedeného výzkumu ukázaly také tzv. sourozenecké konstelace, tj. zjednodušeně řečeno pořadí narození v rodině. Cílem semináře je tedy seznámit posluchače nejen s problematikou rodiny, jejího vlivu na osobnost, a sourozeneckých konstelací, ale též s konkrétními případy osob narozených v různém pořadí, jejichž životní příběhy dokazují, jak významné je právě pořadí narození....
Středisko vzdělávání s.r.o. - Podrobnosti o kurzuAktuální daňová judikatura Nejvyššího správního soudu

2018-12-14 - Seminář bude zaměřen na tyto oblasti: * DPH * Proces * Daň z příjmů * Dotace * Zajišťovací příkaz * Zneužití práva * Švarcsystém ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuOpravné prostředky ve správním řízení

2018-12-14 - Program semináře: * Odvolací řízení - odvolání a jeho náležitosti, neúplné odvolání, koncentrace řízení - odvolací lhůta - odkladný účinek odvolání a jeho vyloučení - průběh odvolacího řízení před prvostupňovým orgánem - autoremedura - průběh odvolacího řízení před odvolacím orgánem - rozhodnutí odvolacího orgánu - rozklad a zvláštnosti řízení o rozkladu - odpor proti příkazu * Přezkumné řízení - předmět přezkumného řízení - výjimky z přezkumného řízení - zahájení přezkumného řízení - průběh přezkumného řízení - zastavení přezkumného řízení - rozhodnutí v přezkumném řízení a jeho účinky - zkrácené přezkumné řízení * Obnova řízení - důvody a další podmínky (zejm. lhůty) pro obnovu řízení - obnova řízení na žádost - obnova řízení z moci úřední - nové řízení ve věci po povolení nebo nařízení obnovy * Nové rozhodnutí ve věci - důvody pro vydání nového rozhodnutí - zvláštnosti nového řízení ve věci * Uspokojení účastníka řízení po podání žaloby ve správním soudnictví - podmínky spokojení účastníka po podání žaloby - vztah k soudnímu řádu správnímu * Přezkum jiných správních úkonů podle čtvrté části správního řádu * Nicotnost rozhodnutí a její prohlašování ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuVysokozdvižné vozíky - školení řidičů VZV

2018-12-15 - Provádíme školení obsluh na vysokozdvižné vozíky [řidičů VZV]. Školení řidičů obsahuje teoretickou část [výklad zákonů, norem a vyhlášek] tak praktickou část s manipulačním vozíkem. Účastníkům kurzu je po absolvování teoretické a praktické části a po úspěšném složení závěrečné zkoušky vystaven mezinárodní průkaz obsluhy motorového vozíku. Na kurz se můžete přihlásit kdykoliv. Po obdržení Vaší přihlášky na orientační měsíc, kdy by jste kurz chtěli, se s Vámi domluvíme, kdy kurz absolvujete. Kurzy provádíme i o víkendech. Budete potřebovat průkazovou fotografii. Pravidelné školení probíhá každý pátek....
AGROM – KJ, s.r.o. - Podrobnosti o kurzuPřeškolení na stavební produkty Magnetic - ZDARMA

2018-12-15 - Individuální bezplatné praktické seznámení s produkty a novinkami nehtové kosmetiky Magnetic pro nové i stávající zákaznice. Možnost vyzkoušení stavebních materiálů, vlastnosti a podmínky použití jednotlivých produktů. Produkty pro Nail Art, barevné laky, stavební i barevné akryly a gely. Informace a obchodní podmínky pro nové školitele. Obsahem prezentace není výuka nehtové modeláže a manikúry....
Magnetic Nail Academy - Podrobnosti o kurzuExterní kurz MS Office pro organizace # pro Městské a Obecní úřady

2018-12-15 - PC kurzy, Word, Excel...
PC Akademie - Podrobnosti o kurzuKurz pro fakturantky [s programem Pohoda]

2018-12-15 - Kurz je určen všem, kteří chtějí umět správě vystavovat doklady. Součástí kurzu je i účtování na počítači v programu Pohoda a to buď na vlastním notebooku s nainstalovanou start verzí Pohoda nebo na zapůjčeném notebooku....
Kateřina Porubanová - Podrobnosti o kurzu


Celkem nalezeno - 393 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dalsi pravni normy
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6| ... >> poslední (27) 
Novinky & Aktuality

Mzdy a personalistika | Money
mzdy | 2018-11-29 

MZDY - RON Software | ron.cz
mzdy | 2018-10-04 

Blog Mzdy - RSM CZ
mzdy | 2018-09-15 

Aladdin - mzdy
mzdy | 2018-08-20 

Mzdy a personalistika
mzdy | 2018-08-17 

Mzdy | otazkyodpovedi.cz
mzdy | 2018-07-29 

Mzdy - Finance.cz
mzdy | 2018-07-15 

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde