Rekvalifikační účetní kurzy
dan z prijmu ze zavisle cinnosti vc zmen pro rok 2018 [rz 2017]
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

dalsi pravni normy

Celkem nalezeno - 478 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dalsi pravni normy
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6| ... >> poslední (32)


Příprava ke zkoušce z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

2018-05-24 - Jednodenní kurz, který je zaměřen na probrání základních témat zkoušky z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky dle Národní soustavy kvalifikací. Obsahuje všechny okruhy včetně První pomoci. Absolventi by se měli být schopni orientovat v základech psychologie dítěte, pedagogiky, práva a provozních požadavků pro výkon profese Chůva pro děti a zřízení Dětské skupiny-koutku....
pme Familienservice, s.r.o. - Podrobnosti o kurzuZákon o kontrole

2018-05-24 - Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-529 - 2015, akreditováno pod názvem Kontrolní řád Akreditace: MV : Cíl semináře: Cílem semináře je seznámit posluchače s právní úpravou procesu kontroly podle nového kontrolního řádu, který se stává obecným kodexem pro kontrolu, která je součástí moci výkonné. Seminář je určen pro všechny, kteří se zabývají ...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzuDluhové poradenství - 16 hod

2018-05-24 - Vzdělávací program je zaměřen na problematiku zadluženosti, předluženosti a jejich formy řešení. Zabývá se dluhem, fázemi vymáhání, podrobně analyzuje časovou osu dluhu od vzniku první nezaplacené splátky až po exekuční řízení. Účastník se seznámí s právy a povinnostmi věřitelů i dlužníků, výkladem příslušné legislativy, prostudují smluvní dokumentaci, dokážou vypočítat celkové dluhy klienta – dlužníka a určit jeho vhodnost pro insolvenční řízení. Na základě případových studií absolvent umí analyzovat situaci klienta navrhnout vhodné formy řešení....
Vzdělávací centrum a Dluhová poradna - Podrobnosti o kurzuWindows Server 2016 - Pokročilá správa, Hyper-V a vysoká dostupnost

2018-05-24 - Kurz je zaměřen na administrátory, kteří chtějí využít technologii Hyper-V pro virtualizaci serverů, případně zajištění vysoké dostupnosti pomocí failover clusteru. Součástí školení je také seznámení s nasazením síťové distribuce zátěže (Network Load Balancing). * Kurz je zaměřen na administrátory, kteří chtějí využít technologii Hyper-V pro virtualizaci serverů, případně zajištění vysoké dostupnosti pomocí failover clusteru. Součástí školení je také seznámení s nasazením síťové distribuce zátěže (Network Load Balancing). Instalace a konfigurace Hyper-V a virtuálních stanic   Instalace a konfigurace Hyper-V a virtuálních stanic   Nasazení a správa Windows Serveru a Hyper-V kontejnerů   Zajištění vysoké dostupnosti a obnovy v případě výpadku   Nasazení a správa failover clusteru   Nasazení failover clusteru za pomoci Hyper-V   Nutná znalost základů správy Windows Server...
ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills - Podrobnosti o kurzuAuditor v potravinářství

2018-05-24 - Cílem je vyškolit interní auditory pro provádění auditů v oblasti bezpečnosti potravin. Po absolvování semináře budete připraveni provádět interní audity, audity u dodavatelů. Získáte informace, jak efektivně ověřovat kvalitu a bezpečnost potravin a celkově zvládnout jednotlivé fáze auditu. * • normy pro auditování, legislativa, terminologie, • proč auditovat (význam, cíle a charakteristika auditu), • zásady auditování, • příprava na audit, postup při auditu, dokumentace auditu, • lidský faktor (komunikace). Dotazy a diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuNáhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu

2018-05-24 - Účastníci semináře získají jasný přehled o tom: * kdy je újma způsobená průtahy v řízení a kdy nezákonným rozhodnutím (např. v případě opožděně vydaného rozhodnutí), * v čem je zásadní rozdíl v předpokladech pro náhradu škody a nemajetkové újmy způsobených protahovanými řízeními (nepřiměřená délka x průtahy), * kdy je dána příčinná souvislost mezi průtahy v řízení a škodou a kdy naopak dána není (např. v řízení o zrušení a vypořádání SJM nebo spoluvlastnictví), * v jakých případech stát odpovídá za škodu způsobenou průtahy v řízení (např. při ztrátě vymahatelnosti zažalované pohledávky), * jaký je rozdíl mezi neučiněním úkonu a nevydáním rozhodnutí v přiměřené době, * do kdy znamená „bezodkladně“, * kdy lze považovat řízení za nepřiměřeně dlouhé a zakládající nárok na náhradu nemajetkové újmy, * jak se určí forma a výše odškodnění v případě nepřiměřené délky řízení, * na která řízení nelze aplikovat závěry Stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13. 4. 2011, sp. zn. Cpjn 206/2010, uveřejněného pod č. 58/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek a jak určit újmu způsobenou průtahy v nich, * kdy vzniká újma v případě správních řízení nespadajícího pod čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod * jak naložit s újmou vzniklou kombinací správního a soudního řízení * u kterého orgánu se uvedené nároky předběžně uplatňují. ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuPrůvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí

2018-05-24 - Odborný program semináře: * Právní rámec včetně novelizací * Práva zapisovaná vkladem, náležitosti vkladového podání včetně náležitostí vkladových listin (jednotlivě) * Průběh vkladového řízení od zahájení až do ukončení, včetně všech procesních úkonů a lhůt, opravné prostředky * Přezkumná činnost katastrálního úřadu a poznatky z rozhodovací činnosti (odstranitelné a neodstranitelné závady) * Druhy poznámek, jejich povaha, lhůty, rozsah přezkumu při zápisu poznámkou * Poznámky (jednotlivě) k osobě, k nemovitosti a se zvláštním zaměřením na poznámky spornosti * Prověřování nabývacích titulů (due diligence) * Nejčastější závady (na případových studiích) s návodem jak se jim vyvarovat * A další ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuVelká novela stavebního zákona na úseku stavebního řádu a územního rozhodování - první zkušenosti z aplikační praxe

2018-05-24 - Odborný program semináře: * Obecné informace - náležitosti závazných stanovisek dotčených orgánů - závazná stanoviska orgánů územního plánování koordinující využití území - majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru - námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti - účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona * Problematika části třetí stavebního zákona v rozsahu: - záměry, které nevyžadují územní rozhodnutí ani stavební povolení - druhy územních rozhodnutí - územní řízení - územní řízení s posouzením vlivu na životní prostředí - společné územní a stavební řízení - společné územní a stavební řízení s posouzením vlivu na životní prostředí - zjednodušené územní řízení - veřejnoprávní smlouva - územní souhlas - společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášené stavby * Problematika části čtvrté stavebního zákona v rozsahu: - stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení - ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací - stavební řízení - veřejnoprávní smlouva - změna stavby před jejím dokončením - užívání stavby - změna v účelu užívání stavby - povolení odstranění stavby - nařízení odstranění stavby, dodatečné povolení, opakované stavební řízení * Změny v prováděcích vyhláškách ke stavebnímu zákonu - vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb - vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu * Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuSlužební zákon ve vztahu k zákoníku práce

2018-05-24 - Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Obsah: * vztah zákoníku práce a zákona o státní službě * odměňování státních zaměstnanců * služební doba a doba odpočinku * překážky ve službě ...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzuPohled auditora na základní zadávací postupy dle zákona č. 134/2016 Sb.

2018-05-24 - Pro účastníky, kteří znají proces zadávání VZ. Určeno pro Pro zaměstnance veřejných zadavatelů, kteří se přímo podílejí na zadávání veřejných zakázek a práci komisí veřejných zadavatelů. Pro kontrolory a interní auditory, kteří kontrolují proces výběrových řízení. Pro všechny, kteří chtějí být seznámeni s novými postupy v zadávacích řízeních. Cíl semináře Seznámit účastníky s úpravou prováděcích předpisů k zákonu o zadávání VZ, jejichž dodržení je pro zadavatele v průběhu zadávacího řízení zásadní. Dále s průběhem základních zadávacích postupů dle nového zákona o zadávání VZ – odlišnosti proti původnímu stavu. Ukázat praktickou aplikaci finanční kontroly v procesu veřejných zakázek dle MP č. 3/2016 MF Metodika veřejného nakupování. Obsah semináře Rozbor zásadních ustanovení prováděcích předpisů k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání VZ a jejich praktická aplikace pro veřejné zadavatele....
Český institut interních auditorů, z.s. - Podrobnosti o kurzuNařízení eIDAS - elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické podpisy, elektronické doručování a elektronické právní jednání

2018-05-24 - Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-628 - 2017 Název akreditace: Elektronické dokumenty a elektronická identifikace Akreditace: MV : Problematika eIDAS, zejména elektronická identifikace a elektornická dokumentace právního jednání, zasahuje prakticky do všech oblastí naší právní praxe. Se změnami se tedy musí seznámit všichni, jejichž praxe zahr...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzuRodinné právo v procesních souvislostech - AKREDITOVÁNO MPSV

2018-05-24 - Číslo akreditovaného kurzu: A2017 - 0744-SP - PC Akreditace: MPSV : Kurz je zaměřen na procesní souvislosti řešení rodinně-právních problémů. Důraz je kladen především na právní úpravu řízení ve věcech rodinně-právních obsaženou v zákonu č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zejména pak na řízení ve věcech péče o nezletilé a tzv. říze...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzuZákoník práce - pracovněprávní problematika v praxi HR

2018-05-24 -   Právní sytém ČR a EU   Občanský zákoník a pracovní právo - §5, neplatnost právního jednání, adhezní smlouvy, předsmluvní odpovědnost, přijetí nabídky s dodatkem, potvrzovací dopis   Zákoník práce   Všeobecná ustanovení   Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců   Pracovní poměr (vznik, změny, ukončení, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr), pracovní doba a doba odpočinku   Odměňování – základ+ zákonné příplatky, mzdový výměr   Překážky v práci – na straně zaměstnance a zaměstnavatele   Dovolená, náhrada škody   BOZP – povinnosti zaměstnavatele, povinnosti zaměstnance, zákon o specifických zdravotních službách - zdravotní prohlídky, periodická školení   Řešení příkladů z praxe   Zákon o inspekci práce – opakování probrané látky, pokuty při nedodržení ZP     ...
DMC management consulting - Podrobnosti o kurzuAplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě

2018-05-24 - (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.) ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuAudit outsourcingu – audit významně rizikové oblasti spojené s dosahováním 3E organizace v podnikatelské sféře i ve veřejné správě –případová studie

2018-05-25 - Pro všechny úrovně. Určeno pro Vedoucí útvarů interního auditu a auditory, členy výborů pro audit, vedoucí pracovníky, vč. garantů správného výběru dodavatelů (resp. zadávání veřejných zakázek ve veřejné správě). Cíl semináře Upozornit na outsourcing jako významný rizikový segment obchodních vztahů, resp. zadávání veřejných zakázek ve veřejné správě a napomoci reagovat na rizika plynoucí z outsourcingu. Seznámit posluchače interaktivní formou a s využitím praktických příkladů. Postupy při auditu outsourcingu, jeho riziky. Využitelností principů platných pro outsourcing ve finančním sektoru v dalších oblastech podnikatelské sféry a v orgánech veřejné správy pro zvládání těchto rizik. Obsah semináře Vymezení pojmu outsourcing. Legislativní požadavky na outsourcing, vč. požadavků týkajících se outsourcingu v institucích působících na finančním trhu (bank, pojišťoven apod.). Standardy dobré praxe . Požadavky na řídicí a kontrolní systém, resp. na řídicí a kontrolní mechanizmy (procesy) z hlediska dosahování cílů a zvládání rizik outsourcingu s tím spojených. Význam auditní stopy. Příprava auditu outsourcingu, význam a postupy předběžného šetření, popis systému a procesů outsourcingu a rizika s nimi spojená. Program auditu (cíle, obsah, kontext s riziky, řídicími a kontrolními mechanizmy a dalšími faktory). Problémy spojené s outsourcingem, rizika outsourcingu. Smluvní ujednání týkající se outsourcingu. Provádění auditu. Nedostatky a příležitosti v oblasti outsourcingu. Auditní zjištění a doporučení (atributy zjištění, shrnutí základních typů zjištění, kontext doporučení se zjištěními). Souhrnné hodnocení systému zajištění outsourcingu (např. prostřednictvím hodnocení vyzrálosti procesů a ebo jejich rizikovostí). Formulace závěrů. ...
Český institut interních auditorů, z.s. - Podrobnosti o kurzu


Celkem nalezeno - 478 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dalsi pravni normy
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6| ... >> poslední (32) 
Novinky & Aktuality

Mzdy
mzdy | 2017-11-01 

Stát pošle poště 800 milionů za ztrátové služby. Zaměstnancům vzrostou mzdy říká Chovanec
mzdy | 2017-03-03 
Že za ztratove služby pošte pošle penize stat domluvili ministri Chovanec a Babiš. Pul miliardy ma jit na vyšši vyplaty zamestnancu.

Vedení účetnictví | Praha | avanibusiness.cz
účetnictví | 2017-03-01 
Spolehlive a rychle zpracujeme dane. Vedeni ucetnictvi a mezd online. Poradenstvi. Vedeni ucetnictvi dane mzdy. Poradenstvi

Šance na podnikání nejen pro nezaměstnané
mzdy | 2017-03-01 
#8222 Projekt podnikatelsko-zamestnaneckych družstev je zameren na podporu podnikani pro osoby ohrožene na trhu prace. System podpory je nastaven tak aby co nejvice pomohl všem zajemcum o zahajeni podnikani. Je urcen všem kteri by si chteli otestov

Vláda schválila zvýšení nemocenské při dlouhodobé pracovní neschopnosti
nemocenské | 2017-02-28 
Vlada schvalila zvyšeni nemocenske pri dlouhodobe pracovni neschopnosti lt br gt Vlada dnes projednala navrh MPSV ktery zlepši socialni situaci lidem pri dlouhodobe pracovni neschopnosti. Opatreni zajisti zmirneni ekonomickeho dopadu zpusobneho

Vláda rozhodla o příspěvku na opravy silnic či růstu nemocenské
nemocenské | 2017-02-28 
Praha - Vlada na svem dnešnim zasedani rozhodla o trimiliardove financni pomoci krajum na opravy silnic nižšich trid. Kabinet take rešil otazku rustu nemocenske dlouhodobe

Archiv nabídky pracovních míst Účetní do Oddělení účetnictví
účetnictví | 2017-02-28 
07.02.2017 Archiv nabidky pracovnich mist | Nabidka plati do 24. unora 2017 Statni fond životniho prostredi ceske republiky vyhlašuje vyberove rizeni na pozici ucetni do Oddeleni ucetnictvi Hledame otevrenou komunikativni a peclivou osobnost ktera by

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde