Rekvalifikační účetní kurzy
dalsi pravni normy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

dalsi pravni normy

Celkem nalezeno - 496 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dalsi pravni normy
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6| ... >> poslední (34)


Právní minimum makléře

2018-02-22 - Rádi byste získali přehled a zdokonalili se v oblasti práva pro realitní makléře? Na tomto přípravném kurzu se naučíte vše potřebné k úspěšné orientaci v oblasti práva související s výkonem činnosti obchodníka s realitami, a zároveň se připravíte na úspěšné vykonání jedné části zkoušky potřebné pro výkon této profese. Všechny informace tak můžete brzy využít v praxi. ...
KURZY SPRINT - Podrobnosti o kurzuZáklady financí v Microsoft Dynamics NAV 2013 (MOC80534)

2018-02-22 - Tento dvoudenní kurz se věnuje základním funkcím finančního managementu v Microsoft Dynamics NAV 2013. Důraz je kladen na klíčové procesy uvnitř organizace, jako je řízení hotovosti, práce s DPH, správa účtů, práce s finančními deníky a správa závazků a pohledávek. * Modul 1 - Nastavení finančního managementu - hlavní účetní kniha, účetní období, fiskální rok Modul 2 - Účtová osnova Modul 3 - Účetní deník Modul 4 - Cash Management - Pohledávky a závazky Modul 5 - Cash Management - účetní sesouhlasení Modul 6 - Management pohledávek a závazků: slevy a zaokrouhlování Modul 7 - Správa pohledávek: Upomínky a poznámky k poplatkům (Finance Charge Memos) Modul 8 - DPH (VAT) - Daň z přidané hodnoty (value-added tax) Modul 9 - Platby předem Modul 10 - Uzavření účetního roku ...
PC-DIR Real, s.r.o. - Podrobnosti o kurzuPříprava ke zkoušce z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

2018-02-22 - Jednodenní kurz, který je zaměřen na probrání základních témat zkoušky z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky dle Národní soustavy kvalifikací. Obsahuje všechny okruhy včetně První pomoci. Absolventi by se měli být schopni orientovat v základech psychologie dítěte, pedagogiky, práva a provozních požadavků pro výkon profese Chůva pro děti a zřízení Dětské skupiny-koutku....
pme Familienservice, s.r.o. - Podrobnosti o kurzuVZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ a kvalifikační dohody - právní a finanční aspekty

2018-02-22 - Obsah: * Formy péče o odborný rozvoj zaměstnanců podle zákoníku práce, zvláštnosti podle zákona o státní službě a zákona o úřednících ÚZC * Prohlubování kvalifikace, znaky, financování, mzda při účasti na školení a studiu * Zvýšení kvalifikace, znaky, náhrada mzdy a rozsah pracovního volna dle zákoníku práce * Rozlišení mezi prohlubováním a zvýšením kvalifikace, příklady, zvláštnosti u některých povolání (úředníci obcí a krajů, zdravotníci, řidiči z povolání) * Další nároky zaměstnanců – cestovní náhrady event. jiné, smluvní řešení * Kvalifikační dohody (§ 234 a 235 ZP), možnost odchylovat se od zákona v jejich obsahu, závazek zaměstnance k setrvání v zaměstnání a ev. povinnost zaměstnance vrátit vynaložené náklady * Zaškolení a zaučení, odborná praxe absolventů škol * Rekvalifikace zajišťovaná zaměstnavateli, dohody o rekvalifikaci podle zákona o zaměstnanosti * Kvalifikace jako hledisko při stanovení mzdy a platu (tarifní zařazení aj.) * Nesplňování kvalifikačních předpokladů a požadavků jako výpovědní důvod * Financování vzdělávání zaměstnanců z nákladů a ze zisku, daňové souvislosti, specifika tzv. rozpočtové sféry ...
Studio W - Podrobnosti o kurzuNovela zákona o obcích

2018-02-22 - Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-78 - 2014, akreditováno pod názvem Zákon o obcích - aktuality a praxe Akreditace: MV : Cíl semináře: Seznámit účastníky se základními ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Obsah: Postavení obce a jejich orgánů ( ústavní základy, přenesená a samostatná působnost...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzuStavební zákon na úseku územního rozhodování po velké novele stavebního zákona

2018-02-22 - Odborný program semináře: * Obecné informace - náležitosti závazných stanovisek dotčených orgánů - závazná stanoviska orgánu územního plánování koordinující využití území - majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru - námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti - účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona * Problematika části třetí stavebního zákona v rozsahu: - záměry, které nevyžadují územní rozhodnutí ani stavební povolení - druhy územních rozhodnutí - územní řízení - územní řízení s posouzením vlivu na životní prostředí - společné územní a stavební řízení - společné územní a stavební řízení s posouzením vlivu na životní prostředí - zjednodušené územní řízení - veřejnoprávní smlouva - územní souhlas - společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášené stavby * Změny v prováděcích vyhláškách ke stavebnímu zákonu - vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb - vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu * Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuStavební zákon po aktuální novele

2018-02-22 - Změny v zákoně č. 183/2006 Sb., stavební zákon po jeho novele č. 225/2017 Sb. Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy vzdělávání- ČKA – 2 body. Seminář je určen: pro projektanty, architekty, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, koordinátory BOZP na staveništi, stavebníky (investory),investiční a stavební úředníky, širokou odbornou veřejnost. Stávající stavební zákon nabyl účinnosti 1. 1. 2007. V současné době má již 22 novel. Novelizace č. 225/2017 Sb. účinná od 1. 1. 2018 vyvolá novelizaci celkem 44 dalších stávajících zákonů (např. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody). Spolu s touto novelou byly novelizovány nejdůležitější prováděcí předpisy ke stavebnímu zákonu: vyhláška č. 499/2006 Sb., vyhláška č. 500/2006 Sb. a vyhláška č. 503/2006 Sb. novelizace vyhlášky č. 499. Lektor: Ing. Jindřich Pater, autorizovaný inženýr TZS, TPS a EA, místopředseda ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Program semináře: Stávající zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a zásadní změny vyvolané jeho novelou č. 225/2017 Sb. Úpravy vyvolané novelou č. 405/2017 Sb. vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Úpravy vyvolané novelou u vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech. Úpravy vyvolané novelou u vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Diskuze, ukázky, praktická aplikace profesního informačního systému PROFESIS ČKAIT - České komory autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě. Časový harmonogram semináře: 08.30 Registrace účastníků 09.00 Zahájení odborného programu 10.30 Přestávka – káva 10.45 Pokračování odborného programu 12.15 Přestávka, oběd (z hotelového menu), v ceně semináře 12.45 Pokračování odborného programu + diskuse 15.00 Předpokládané ukončení Účastníci obdrží materiály dodané lektorem, nebo následně domluva elektronické prezentace a osvědčení o účasti ČKA.   ...
SEKURKON s.r.o. - Podrobnosti o kurzuVeřejné zakázky z pohledu dodavatele - jak na veřejné zakázky v roce 2018

2018-02-22 - Připravte se na bezchybné podávání nabídek v souladu s aktuální legislativou Postupná novelizace zákona o veřejných zakázkách v předchozích letech zpřísnila celý systém s cílem omezit korupční rizika a zprůhlednila proces zadávání veřejných zakázek. Nový zákon o veřejných zakázkách je platný od roku 2016. Seznamte se s aktuálními pravidly podávání nabídek na plnění veřejných zakázek v podnikatelské praxi a získejte přehled o všech požadavcích, které je nutné splnit pro podání bezchybné a transparentní nabídky. Na řadě reálných příkladů vám ukážeme řešení častých problémů i příčiny pochybení, k nimž v praxi dochází, abyste se podobných chyb mohli vyvarovat. Kurz je určen: zástupcům dodavatelů – zájemcům o veřejné zakázky   zpracovatelům nabídek   jednatelům a majitelům malých a středních firem     Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: seznámíte se s důležitými legislativními změnami (nový zákon o veřejných zakázkách 2016, souvztažnost s novým občanským zákoníkem)   osvojíte si správný postup pro podávání bezchybných nabídek   na reálných příkladech pochopíte nejčastější problémy při podávání nabídek i jejich řešení   seznámíte se s příklady z rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže   získáte přehled o internetových zdrojích informací o veřejných zakázkách včetně metodiky a odborných stanovisek      ...
Top Vision - Podrobnosti o kurzuPosuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) ve světle novely stavebního zákona

2018-02-22 - Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-183 - 2016, název akreditace: Zákon č. 100 - 2001 o posuzování vlivů na ŽP Akreditace: MV : Většina záměrů spadajících do režimu posuzování vlivů záměrů na životní prostředí je současně stavbami, proto jsou z hlediska jejich povolování důležitá i ustanovení stavebního zákona, zejména úprava územního a stavební...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzuNezbytná cesta a ochrana vlastnického práva v aktuální judikatuře Nejvyššího soudu ČR - SEMINÁŘ JE Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ ZRUŠEN!

2018-02-22 - (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.) ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuInsolvenční správce, příprava ke zkoušce

2018-02-23 - Soubor seminářů určených jako příprava ke zkoušce insolvenčních správců. Semináře jsou určeny pro zájemce, kteří chtějí působit jako insolvenční správci a jsou zaměřeny zejména na právní problematiku insolvenčního řízení. Semináře jsou doporučeny jako příprava ke složení odborné zkoušky u Ministerstva spravedlnosti a k výkonu činnosti insolvenčního správce, neboť běžné znalosti nepostačují k bezchybnému výkonu činnosti. Úspěšný absolvent obdrží osvědčení o přípravě ke zkoušce INSOLVENČNÍ SPRÁVCE. Kurz je akreditován Ministerstvem školství. Pro podrobné informace rolujte dolů po stránce....
Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. - Podrobnosti o kurzuMulti Site Operations in Microsoft Dynamics NAV 2009 (MOC80263)

2018-02-23 - This one-day instructor-led course provides students with the knowledge and skills to set up and use all aspects of multisite functionality available for Microsoft Dynamics NAV 2009. This course demonstrates how to set up a consolidated company and its business units and how to perform a consolidation. The set up and use of the Intercompany Posting feature for companies that control more than one legal business entity is also described. * Module 1: Consolidation This module explains how to combine the financial statements of two or more subsidiaries into a consolidated financial statement. The consolidation process begins with setting up a consolidated company with business units. Then a consolidation file can be exported, tested, and imported in the consolidated company. Finally, the eliminations process needs to be completed before financial reporting can be performed. Lessons Set Up Demo Data for Consolidation Set Up the Consolidation Business Unit Dimensions in Consolidations Export Data for Consolidation Test Data for consolidation Process the consolidation Process Consolidation Eliminations Print Consolidation Reports Module 2: Intercompany Postings The Intercompany (IC) Posting feature in Microsoft Dynamics NAV 2009 helps companies that control more than one legal business entity. When companies use Intercompany Postings, it simplifies the process of doing business with subsidiary and internal partner organizations. Users enter Intercompany Posting transaction information once in the appropriate documents, and using that data, Microsoft Dynamics NAV 2009 creates transactions in the appropriate companies. Mapping between the companies, charts of accounts, and dimensions facilitates the creation of these transactions. Intercompany in Microsoft Dynamics NAV 2009 describes the steps required to perform Intercompany Postings, beginning with setting up the companies as intercompany partners, called IC partners, and the central Chart of Accounts and Dimensions. Once setup is complete, IC users can process documents and journals. Lessons Intercompany Overview and Database Preparation Set Up the Intercompany Partner Assign IC Partners to Customers and Vendors Set Up the Chart of Accounts for IC Transactions Set Up Dimensions for IC Transactions Set Up Default IC Partner G/L Accounts IC Outbox and IC Inbox Create an IC Document Send IC Documents Receive and Accept IC Documents View Handled IC Inbox and C Outbox Transactions Reject IC Documents Retu and Cancel IC Documents Post an IC General Journal Allocate Costs to IC Partners ...
PC-DIR Real, s.r.o. - Podrobnosti o kurzuZákoník práce v roce 2018 ve znění dílčích novel

2018-02-23 - Program semináře: * Legislativní novinky v pracovním právu * Zaměstnávání na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr * Návraty z mateřské a rodičovské dovolené * Výkon práce z domova * Dovolená po nepřijetí novely zákoníku práce * Novinky v agenturním zaměstnávání * Nejčastější chyby při rozvazování pracovního poměru * Řešení modelových situací z praxe * Další aktuální informace, diskuze, odpovědi na dotazy ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuElektronický stavební deník – Buildary.online

2018-02-23 - ELEKTRONICKÝ STAVEBNÍ DENÍK - Buildary.online Cíl semináře: Připravit osoby zodpovědné za realizaci staveb na nastupující trend digitalizace stavebnictví. Vysvětlit, jaké požadavky jsou na elektronický stavební deník kladeny ze strany stávajících právních předpisů a jakým způsobem je lze vyřešit po technické stránce. Praktická ukázka aplikace splňující uvedené požadavky – Buildary.online. Součástí semináře je i zaškolení uživatelů v této aplikaci. Účastnící po absolvování školení budou schopni samostatné práce v aplikaci Buildary.online. Seminář je určen: Pro pracovníky vedoucí stavební deník na stavbách nebo pro osoby oprávněné provádět záznamy do stavebního deníku. Především tedy pro stavbyvedoucí, projektové manažery, stavební techniky, technický dozor, autorský dozor, pracovníky stavebních úřadů a širokou stavební veřejnost. Lektoři: Ing. Boris Kalisch, Ing. Lenka Hrabcová, Ing. Radek Bohuslav Program: * Právní předpisy ve vztahu ke stavebnímu deníku a jejich technické řešení - Prezentace produktu Buildary.online - Podrobné uživatelské školení Buildary.online - Elektronický podpis a jeho aplikace na stavební deník...
SEKURKON s.r.o. - Podrobnosti o kurzuTSP MU - intenzivní

2018-02-24 - TSP MU - intenzivní * Czech for foreigners * Psychologické fakulty * Právnické fakulty * Jarní * MUNI - Masarykova univerzita * UK - Univerzita Karlova * VUT - Vysoké učení technické * UPOL - Univerzita Palackého v Olomouci * ČVUT - České vysoké učení technické * ČZU - Česká zemědělská univerzita * UTB - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně * UPCE - Univerzita Pardubice * UHK - Univerzita Hradec Králové * VŠE - Vysoká škola ekonomická v Praze * JČU - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích * MEND...
tutor - Podrobnosti o kurzu


Celkem nalezeno - 496 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dalsi pravni normy
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6| ... >> poslední (34)  2002 - Connection refused