Rekvalifikační účetní kurzy
dalsi pravni normy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

dalsi pravni normy

Celkem nalezeno - 537 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dalsi pravni normy
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6| ... >> poslední (36)


Lektor dalšího vzdělávání, zkouška z profesní kvalifikace

2018-10-23 - Pracujete jako lektor? Chcete zvýšit svou kvalifikaci? Potvrdit a ověřit si své znalosti z oblasti andragogiky a jiných okruhů? Chcete být úspěšnější na trhu práce, popřípadě si najít lepší práci či ohromit svými znalostmi dosavadního zaměstnavatele? Nechce se Vám ale znovu usedat do školních lavic? Přijďte a získejte doklad, který bude potvrzovat Vaši odbornost! Jedná se o nejvyšší typ zkoušky vykonaný v oboru Lektora dalšího vzdělávání....
Středisko vzdělávání s.r.o. - Podrobnosti o kurzuJak prosadit správnou věc s Michalem Čakrtem ... Moc a vliv v organizacích

2018-10-23 - Popis Mnoho lidí má za to, že moc, vliv, či politika jsou něčím špinavým, od čeho se slušný člověk musí držet stranou. Předpokládají, že když lidé budou svědomitě dělat to, co mají a dodržovat postupy, nakonec zaslouženě zvítězí nejlepší nápady a řešení a všichni budou ukázněně spolupracovat na realizaci těch nejskvělejších rozhodnutí. Všichni ale víme, že tomu tak vždy nebývá. Rozhoduje se pod tlakem, v nejistotě, v podmínkách nedostatku času, informací, omezených zdrojů a protichůdných zájmů. Tehdy svá řešení prosadí zpravidla ti s nejsilnějším vlivem a největší mocí. Pokud manažeři nevědí, jak moc získat a jak si budovat vliv, budou méně úspěšní než ti, kteří tyto atributy mají. Co je moc a co je vliv? Odkud pocházejí, jaké jsou jejich zdroje? Proč jsou mocenská střetnutí v organizacích nevyhnutelná? Jaké jsou mocenské prostředky a nástroje vlivu? Vliv bez pravomocí, moc bezmocných , jak ovlivňovat dění nade mnou Poznáváme své nadřízené Jak působit na lidi na stejné úrovni? Etické užití moci a vlivu, mocenská pokušení a pasti ...
Controller Institut - Podrobnosti o kurzuStavební zákon po aktuální novele

2018-10-23 - SEMINÁŘ BYL Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ ZRUŠEN! Změny v zákoně č. 183/2006 Sb., stavební zákon po jeho novele č. 225/2017 Sb. Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy vzdělávání- ČKA – 2 body. Seminář je určen: pro projektanty, architekty, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, koordinátory BOZP na staveništi, stavebníky (investory),investiční a stavební úředníky, širokou odbornou veřejnost. Stávající stavební zákon nabyl účinnosti 1. 1. 2007. V současné době má již 22 novel. Novelizace č. 225/2017 Sb. účinná od 1. 1. 2018 vyvolá novelizaci celkem 44 dalších stávajících zákonů (např. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody). Spolu s touto novelou byly novelizovány nejdůležitější prováděcí předpisy ke stavebnímu zákonu: vyhláška č. 499/2006 Sb., vyhláška č. 500/2006 Sb. a vyhláška č. 503/2006 Sb. novelizace vyhlášky č. 499. Lektor: Ing. Jindřich Pater, autorizovaný inženýr TZS, TPS a EA, místopředseda ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Program semináře: Stávající zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a zásadní změny vyvolané jeho novelou č. 225/2017 Sb. Úpravy vyvolané novelou č. 405/2017 Sb. vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Úpravy vyvolané novelou u vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech. Úpravy vyvolané novelou u vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Diskuze, ukázky, praktická aplikace profesního informačního systému PROFESIS ČKAIT - České komory autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě. Časový harmonogram semináře: 08.30 Registrace účastníků 09.00 Zahájení odborného programu 10.30 Přestávka – káva 10.45 Pokračování odborného programu 12.15 Přestávka, oběd (z hotelového menu), v ceně semináře 12.45 Pokračování odborného programu + diskuse 15.00 Předpokládané ukončení Účastníci obdrží materiály dodané lektorem, nebo následně domluva elektronické prezentace a osvědčení o účasti ČKA.   ...
SEKURKON s.r.o. - Podrobnosti o kurzuNeplatnost a zdánlivost (nicotnost) usnesení valné hromady včetně informací o navrhovaných změnách

2018-10-23 - (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.) ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuZadávání veřejných zakázek: smlouvy na veřejné zakázky a změny závazků z těchto smluv, podmínky účasti dodavatelů v zadávacím řízení v nadlimitním a podlimitním režimu, horizontální a vertikální (in-house) spolupráce zadavatelů mimo zadávací řízení

2018-10-23 - Tento seminář, připravovaný ve formě kolokvia, bude rozdělen na dvě části. První část se bude věnovat předem vybraným tématům, z nichž každé bude otevřeno úvodní prezentací zaměřenou na výklad vybraných ustanovení zákona a zadávací směrnice, na identifikaci sporných otázek, na rozbor použitelné rozhodovací praxe k jejich možnému řešení a na shrnutí praktických doporučení. Každé z témat pak bude pokračovat tematickou diskusí, k níž bude vytvořen dostatečný časový prostor. * Smlouvy na veřejné zakázky a změny závazků z těchto smluv – uzavírání smluv, uveřejňování, změny závazků vyhrazených předem, nutné změny závazků po uzavření smluv, vícepráce a méněpráce, podstatné a nepodstatné změny smluv * Podmínky účasti dodavatelů v zadávacím řízení – požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatelů a jejich způsobilost nad rámec kvalifikace, přiměřenost požadavků a způsoby prokazování jejich splnění, důsledky nesplnění, pravidla pro povinnou a dobrovolnou kvalifikaci, individuální kvalifikace, kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů a v případě spoluprokazování prostřednictvím jiných osob, kombinace kvalifikace dodavatelů a zkušeností zaměstnanců dodavatelů, kombinace požadavků na kvalifikaci a hodnotících kritérií * Horizontální a vertikální (in-house) spolupráce zadavatelů mimo režim zadávání veřejných zakázek – pravidla interního obchodování mezi zadavateli a s nimi spojenými osobami, limity využití in-house pravidel, kombinace interního obchodování mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek Druhá část semináře je koncipována jako otevřená diskuse k jakémukoli tématu z oblasti zadávání veřejných zakázek; účastníci mohou své podněty k diskusi zasílat na adresu info do 16. 10. 2018. Tento seminář je volným pokračováním semináře, který se koná 9. 10. 2018. Jde o cyklus dvou seminářů navazujících volně, posluchači se mohou zúčastnit obou seminářů nebo kteréhokoli z nich. V současné době je již téměř naplněna kapacita tohoto semináře. Proto nabízíme nový termín tohoto semináře (proběhne 4. prosince) včetně možnosti doplnit jeho odborný program o diskusní témata podle přání a požadavků nově přihlášených účastníků. ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuŘízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

2018-10-23 - Program semináře: * Východiska řízení o přestupcích - základní formy činnosti správních úřadů - zásady činnosti správních orgánů (stručná aplikace na řízení o přestupcích) - definice správních orgánů * Řízení před orgánem I. stupně - oznamování přestupků - * přijímání podnětů - úkony před zahájením řízení - * věcná a místní příslušnost, spory o příslušnost - * předání věci - * odložení věci - účastníci řízení a další osoby vystupující v řízení a OSPOD - * účastníci řízení (podjatost úředních osob, zastupování FO a PO) - * osoba přímo postižená spácháním přestupku - * zákonný zástupce mladistvého obviněného - * OSPOD - překážky v řízení - průběh řízení - zahájení řízení z moci úřední - * zahájení řízení se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku - řízení o náhradě škody nebo bezdůvodného obohacení - právní styk s cizinou, doručování lhůty, pro vydání rozhodnutí - ústní jednání - dokazování - zajištění průběhu řízení - * záruka za splnění povinnosti, zrušení, zánik a přeměna právnické osoby - přerušení řízení - zastavení řízení - rozhodnutí, narovnání - * výroková část rozhodnutí o přestupku - zvláštní druhy řízení - * společné řízení - * řízení o náhradě škody a o vydání bezdůvodného obohacení - * příkaz, příkaz na místě * Odvolací řízení - osoby oprávněné podat odvolání - odvolání a postup orgánu prvního stupně - řízení u odvolacího správního orgánu * Zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku - nové rozhodnutí - přezkumné řízení - přezkum příkazu na místě - přechod pokuty na právního nástupce PO * Společná, přechodná a závěrečná ustanovení - výkon působnosti - evidence přestupků (zápis do evidence, námitkové řízení) - využívání údajů z informačních systémů veřejné správy - přehled přestupků - přechodná ustanovení ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuZákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, související judikatura a aktuální novely v běžné praxi úřadu

2018-10-23 - Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-61 - 2017, Název akreditace: Zákon č. 106 - 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v běžné praxi úřadu Akreditace: MV V rámci nabídky seminářů zařazujeme akreditovaný kurz u MV s tématem Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se zaměřením na aktuální novely a související judikaturu , ve...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzuNakládání s vodami od 1. 1. 2019 – novela zákona v praxi

2018-10-23 - Seminář pořádáme pro ty, kteří nakládají s vodami, kteří různé druhy vody odebírají, vypouští je do kanalizace a do povrchových nebo podzemních vod, a také pro ty, kteří vody znečišťují nebo naopak vody čistí, tedy pro vodárenské společnosti, vodohospodáře a podnikové ekology, správce vodních toků apod. A dále pro provozovatele vodních děl, u kterých je vyžadován technickobezpečnostní dohled. Poskytneme Vám informace, které jsou důležité pro zpracování potřebných dokumentů a provedeme Vás p...
INISOFT s.r.o. - Podrobnosti o kurzuAKTUÁLNÍ OTÁZKY ZÁKONÍKU PRÁCE

2018-10-24 - Cíl: Seminář se bude týkat aktuální legislativní situace v pracovním právu a bude veden s ohledem na její dopad do podnikové praxe. Obsah: * Novelizace zákoníku práce – jejich schválení a neschválení * Základní pravidla pro výpočet a poskytování dovolené * Povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání na dohody * Překážky v práci na straně zaměstnance a jejich vliv na pracovní dobu * Práce z domova a teleworking * Skloubení rodinného a pracovního života * Návrat zaměstnankyně z mateřské nebo rodičovské dovolené * Intenzita porušování povinností (kázně) a její vliv na možnost skončení pracovního poměru * Novinky v oblasti agenturního zaměstnávání * Diskuze, řešení praktických příkladů ...
Studio W - Podrobnosti o kurzuZahraniční holdingové struktury – právní a daňové souvislosti včetně modelových situací a příkladů

2018-10-24 - Na semináři se seznámíte s mezinárodním zdaněním v rámci holdingových struktur na jednotlivých příkladech, včetně praktického využití smluv o zamezení dvojího zdanění. Seznámíte se nejen se zdaňováním aktivních příjmů, zejména příjmů z podnikání (případně samostatné výdělečné činnosti) a příjmů fyzický osob, ale i pasivních příjmů (úroky, dividendy, licence), budete řešit základní pojmy důležité pro daňovou optimalizaci, obecné výhody holdingu, základní principy a fungování holdingové struktury, klíčové aspekty a hranice daňové optimalizace. V průběhu semináře lektoři zmíní vývoj a trendy v daňové optimalizaci pomocí zahraničních struktur. Výklad bude činěn jak z pohledu práva, tak i daňových souvislostí. * • daňový rezident dle zákona o daních z příjmů a smluv o zamezení dvojímu zdanění, • vznik a vyloučení dvojího zdanění, • techniky používané při vyloučení dvojího zdanění, • zdaňování aktivních příjmů, tj. zdaňování příjmů stálé provozovny, zdaňování příjmů z majetku a z dispozice s majetkem a zdaňování některých zvláštních typů příjmů (umělci, sportovci atp.), • zdaňování pasivních příjmů (dividendy, licence, úroky) dle zákona o daních z příjmů, smluv o zamezení dvojímu zdanění, směrnic EU, • modelové struktury, jejich prvky a funkce....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuZákon o spotřebitelském úvěru – vybrané aplikační a výkladové problémy

2018-10-24 - Spotřebitelský úvěr a vybrané sporné pojmy: kdo a kdy je spotřebitelem a podnikatelem; poskytování a zprostředkování úvěru – výkon práv ze smlouvy; vázaný úvěr, úvěr v cizí měně, smíšené úvěry a další Výjimky z působnosti zákona: průběžné poskytování služby, výkon advokacie, tipařství atd.; zaměstnanecké úvěry a úvěry ve veřejném zájmu; bezplatné odložení platby, splátkové dohody a restrukturalizační dohody; leasing, reverzní hypotéky a další Osoby oprávněné poskytovat a zprostředkovávat spotřebitelský úvěr: oprávnění dle jiných předpisů; sídlo na území ČR vs. mezinárodní smlouva; souběh činností Odborná způsobilost: působnost; odborné zkoušky; absence maturity, nepřetržitost praxe a možnost nahrazení odborné zkoušky Důvěryhodnost: lhůta pěti let a rozhodný den; insolvence, exekuce – ano nebo ne Uchovávání dokumentů a záznamů Zákaz pobídek Posouzení úvěruschopnosti: porovnání příjmů a výdajů a jejich ověření; prověření plnění dosavadních dluhů; zohlednění majetku spotřebitele, mikro půjčky Poskytování rady Informační povinnosti vůči spotřebiteli: reklama a údaj o nákladech, informace dostupné na webu; trvalý nosič dat, dostatečný předstih pro poskytnutí informací; informování o výši provize Smlouva o spotřebitelském úvěru: písemná forma smlouvy a postup při změně smlouvy; zajištění spotřebitelského úvěru - nepoměr k hodnotě pohledávky, otázka přípustnosti zákazu zatížení a zcizení; povinné informace - ve smlouvě nebo i v obchodních podmínkách Předčasné splacení spotřebitelského úvěru: vymezení účelně vynaložených nákladů a otázka provize; splacení 25% celkové výše úvěru nebo jistiny Postup věřitele při prodlení spotřebitele: omezení plateb souvisejících s prodlením spotřebitele (náklady vymáhání, úrok z prodlení a smluvní pokuta, jejich vymezení ve smlouvě a možné kombinace zesplatnění úvěru RPSN: co zahrnovat a co nikoliv; celková výše spotřebitelského úvěru a poplatky za uzavření smlouvy a doplňkové služby Přechodná ustanovení Vybraná judikatura a další rozhodnutí Závěr a diskuze ...
Legendor - Podrobnosti o kurzuJak na problematického zaměstnance - předcházení a řešení problémů

2018-10-24 - Seminář se zaměří zejména na následující okruhy: * Možnosti prevence budoucích problémů se zaměstnanci, pokud jde o přijímání zaměstnanců a sjednávání obsahu pracovní smlouvy * Možnosti řešení existujících problémů („fáze před propuštěním“), například možností postihnout zaměstnance snížením mzdy, přeřazením na jinou práci apod. * Propuštění – vysvětlení jednotlivých výpovědních důvodů (a vazeb mezi nimi navzájem, zejména pokud jde o odlišení neuspokojivých pracovních výsledků či nesplňování požadavků na výkon práce a méně závažného porušování pracovní kázně), a to - výpověď z důvodu nesplňování předpokladů/požadavků a neuspokojivých pracovních výsledků - výpověď a okamžité zrušení pro porušení pracovní kázně (soustavné méně závažné, včetně přípravy vytýkacích dopisů, závažné či zvlášť hrubé porušení) - výpověď pro zvlášť hrubé porušení léčebného režimu (bude vysvětleno, kdy lze využít tento nový výpovědní důvod a kdy bude lepší nepřiznat zaměstnanci náhradu mzdy) - výpověď z organizačních důvodů (účastníci budou provedeni celým procesem načasování a implementace organizační změny a budou seznámeni s potřebnou dokumentací k organizační změně a nejdůležitějšími soudními rozhodnutími v této oblasti) - výpověď ze zdravotních důvodů (obecně lze zaznamenat, že v poslední době narůstá počet případů, kdy zaměstnanci trpí zdravotními problémy, které jim neumožňují pokračovat v práci – v rámci semináře budou vysvětlena úskalí propouštění z tohoto důvodu, zejména pokud jde o zpochybnitelnost lékařských posudků a možnost dání výpovědi jen pokud nelze zaměstnance převést na jinou práci). * Diskuse s účastníky na probraná témata. Tento bod nicméně bude záviset na zájmu účastníků s tím, že lektor zodpoví otázky již v průběhu semináře. ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuZkouška akreditovaného kurzu FLORISTA # pro 10

2018-10-24 - Vážení obchodní partneři, pokud jste se rozhodli ke zkouškám z profesní kvalifikace Florista a získali certifikaci měli byste znát Uplatňování základních estetických zákonitostí ve vázání a aranžování květin Orientace v základním sortimentu rostlin, technickém a dekoračním materiálu Seřizování, ošetřování a údržba nářadí; jeho využívání v aranžování Skladování rostlinného materiálu včetně prodloužení trvanlivosti živých květin Zhotovování vazačských výrobků Aranžování do nádob, zhotovení výrobků z živého i suchého materiálu Kalkulace vazačských a aranžérských výrobků Nabídka a prodej floristických výrobků a doplňkového zahradnického zboží...
kurzy floristiky - aranžování květin - Vitková Pavlína - Podrobnosti o kurzuSystémy bezpečnosti obalů – požadavky standardů na výrobce obalů pro potravinářský průmysl

2018-10-24 - Na semináři se dozvíte konkrétní požadavky jednotlivých standardů bezpečnosti obalů a o podmínkách pro úspěšnou certifikaci. Odnesete si přehledné informace, který standard je pro certifikaci vaší firmy nejvhodnější. Získáte praktické rady, jak se vyvarovat neshod při auditu. Získáte informace o legislativních požadavcích ČR a EU a o požadavcích výrobců potravin ve vztahu ke kontaktním materiálům s potravinami. * • úvodní informace o standardech, • požadavky BRC/IoP Global Standard – Packaging, • požadavky IFS PACsecure, • požadavky ČSN EN 15593: Obaly – Management hygieny ve výrobě obalů pro potraviny, • požadavky FSSC 22000, • příklady častých dotazů a neshody při auditech certifikovaných společností, • legislativní požadavky na výrobce obalů a obalových materiálů v kontaktu s potravinami, • požadavky potravinářských výrobců na dodavatele obalů (Prohlášení o shodě). Dotazy a diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuSpolečenství vlastníků jednotek – právní, účetní a daňový pohled

2018-10-25 - Cílem první části semináře je seznámení s postavením SVJ, jeho charakterem, jeho kontextu ve struktuře právnických osob dle občanského práva. Zároveň budou vysvětlena práva a povinnosti vlastníků jednotek, způsob fungování společenství vlastníků jednotek a případných dalších forem správy jednotek. Bude poukázáno na odlišnosti stávající právní úpravy oproti právní úpravě předchozí. Zároveň bude zdůrazněn způsob vzniku SVJ odlišný od předchozí právní úpravy a s ohledem na novou právní úpravu předpisů insolvenčního práva bude poukázáno i na některé aspekty v souvislosti insolvenčního řízení s uplatňováním nároků vlastníků jednotek v jeho rámci. Ve druhé části semináře budete seznámeni s daňovými a účetními souvislostmi fungování SVJ a se souvisejícími povinnostmi ve vztahu ke správci daně. Přínosem může být komplexní pohled na daňovou a účetní problematiku jak z pohledu samotného SVJ (jeho statutárních orgánů), tak z pohledu jednotlivých vlastníků, praktické ukázky některých postu * 9:00–12:30 • Právní pohled • JUDr. Eva Kabelková • vznik SVJ a způsob rozhodování, právní postavení SVJ, • volba orgánů společenství, členství v orgánech, odpovědnost členů výboru, • současná existence SVJ jako právnické osoby a bytového družstva v témže domě, • oprávnění SVJ vymáhat plnění povinností uložených vlastníkům jednotek, • zastupování vlastníků jednotek, • práva a povinnosti vlastníků jednotek, důsledky protiprávního jednání vlastníků jednotek, • provádění úprav v domě a bytě, na společných částech domu, • příspěvky na správu domu a pozemku, • diskuze a zodpovězení dotazů. 13:30–18:00 • Účetnictví, daň z příjmů, DPH • Dr. Ivan Brychta • společenství vlastníků jednotek v pozici účetní jednotky, • předpisy vztahující se k účetnictví SVJ, • kdy se stává SVJ účetní jednotkou, • rozsah vedení účetnictví SVJ a hlavní účetní zásady, • směrná účtová osnova, • vybrané účetní operace SVJ (evidence dlouhodobých záloh na opravy, služby účtované vlastníkům, účtování o opravách a technickém zhodnocení, ve vztahu k úvěrům a dotacím aj.), • daně (otázka registrace SVJ k daním, princip zdaňování příjmů, závislá činnost ve vztahu k daním, problematika DPH), • daňové problémy vlastníků jednotek (ve vztahu k daním z příjmů, k dani z nemovitých věcí), • vyúčtování služeb, přeúčtování – daňový režim, • aktuální výklady, novinky v daních a účetnictví v roce 2018 a pro rok 2019, • diskuze a zodpovězení dotazů....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu


Celkem nalezeno - 537 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dalsi pravni normy
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6| ... >> poslední (36) 
Novinky & Aktuality

MZDY - RON Software | ron.cz
mzdy | 2018-10-04 

Blog Mzdy - RSM CZ
mzdy | 2018-09-15 

Aladdin - mzdy
mzdy | 2018-08-20 

Mzdy a personalistika
mzdy | 2018-08-17 

Mzdy | otazkyodpovedi.cz
mzdy | 2018-07-29 

Mzdy - Finance.cz
mzdy | 2018-07-15 

Modul pro mzdy a personalistiku
mzdy | 2018-07-01 

[?]

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde