Rekvalifikační účetní kurzy
controlling finacni rizeni manazerske ucetnictvi
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

Controlling, finační řízení, manažerské účetnictví

Celkem nalezeno - 679 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikacíSTRANA | (1) první << ... | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46| ... >> poslední (46)


PERSONÁLNÍ CONTROLLING - výkony a náklady na zaměstnance

2018-08-29 - Určeno pro manažery a majitele firem, personální manažery a specialisty HR. Cíl: * Porozumět, jak personální controlling funguje a seznámit se s nástroji, které poskytuje * Využít „HR/personální controlling“ nebo „Controlling výkonů a nákladů na zaměstnance“ ve své firmě * Umět si zvolit nástroje personálního controllingu a vědět, jak je lze stanovit a vyhodnotit Obsah: * Controllingový přístup v oblasti řízení lidských zdrojů * Efektivní řízení nákladů spojených s personálními činnostmi * Stanovení přínosu personální práce a personálních útvarů k zajištění celopodnikových cílů * Klíčové ukazatele dopadu řízení zaměstnanců na finanční výsledky firmy * Výnosy a celkové náklady na jednoho pracovníka * Zisk před zdaněním na jednoho pracovníka * Ekonomická přidaná hodnota na jednoho pracovníka * Poměr celkových nákladů na odměňování k výnosům a k celkovým nákladům * Návratnost investic do lidského kapitálu (HC ROI) * Ukazatele produktivity, úrovně loajality a angažovanosti pracovníků * Průměrné náklady na odměňování * Mzdové náklady na jednoho pracovníka * Náklady na odměňování na jednoho pracovníka * Náklady na zaměstnanecké výhody na jednoho pracovníka * Poměr nákladů na zaměstnanecké výhody ke mzdovým nákladům * Variabilní složka jako část mzdových nákladů * Výkonnostní složka jako část mzdových nákladů * Časové příplatky jako část mzdových nákladů * Náklady na interní a externí vzdělávání na jednoho pracovníka * Náklady na vzdělávání a rozvoj ke mzdovým nákladům * Provozní indikátory efektivity HR služeb (personální oblasti) * Náklady personálního oddělení k celkovým nákladům a na jednoho pracovníka * Náklady na obsazení pracovní pozice * Náklady na nábor zaměstnanců Metody výuky: Řešení praktických problémů týkajících se personálního controllingu, diskuze, výměna zkušeností. ...
Studio W - Podrobnosti o kurzuMYŠLENKOVÉ MAPY

2018-08-31 - Myšlenkové mapy doznávají čím dál širšího ohlasu manažerů, studentů, lektorů, koučů i širší veřejnosti. V dnešní době, kdy práce s informacemi je důležitější než informace samotné, je to nezbytný nástroj kreativity, organizování času, plánování projektů či týmové spolupráce. Cíl: Seznámit účastníky s tvorbou myšlenkových map, poskytnout jim praktické tipy pro jejich přípravu a ukázat jim možnosti využití tak, aby mohli svoje mapy ihned začít používat v praxi. Obsah: * Myšlenkové mapy, jejich vznik a rozšíření, ukázky a příklady – Co víme o práci mozku s informacemi a jak se v myšlenkových mapách zrcadlí – Rozdíl mezi myšlenkovými mapami a běžnými zápisky * A jdeme na to... jak začít rychle a efektivně tvořit myšlenkové mapy – První myšlenkové mapy a jejich postupné vylepšování – Jak pracovat s barvami, symboly a obrázky – Galerie jednoduchých symbolů a piktogramů i pro „nekreslíře“ * Příklady využití map pro různé příležitosti: „to do“ listy, plány, porady, prezentace, semináře, delegování úkolů, hodnotící rozhovory, koučování, kariérové plány, rozvoj strategií a vizí, učení a záznamy ze setkání, konferencí a jiných akcí * Myšlenkové mapy a práce v týmu – Nemáte čas, sketchněte si mapu „na ubrousek“, rychle a elegantně – Myšlenkové mapy v ruce nebo digitálně? – Softwary pro tvorbu a sdílení, možnosti využití * Bonbónek nakonec – Myšlenkové mapy pro děti Halka Baláčková pracuje s myšlenkovými mapami od roku 1994 a je jedním z prvních průkopníků myšlenkových map u nás, práci s nimi vyučuje od roku 2002. ...
Studio W - Podrobnosti o kurzuVEDENÍ LIDÍ NA HRANICI VÝKONNOSTI aneb „přes překážky“

2018-08-31 - Motivace a hranice výkonnosti – v mnoha skupinách a společnostech si často lidé myslí, že jsou na hranici svých sil, možností. Jak poznat limity jednotlivců či skupiny v oblasti výkonnosti a motivace, jak s nimi pracovat a jak podporovat lidi/sebe, abychom dokázali překonávat obtížné cíle, překážky, obavy... Určeno pro manažery, pracovníky na vedoucích pozicích. Na základě modelových situací si prakticky vyzkoušíme vedení komunikace s podřízenými, vedení koučovacího rozhovoru a odkryjeme možnosti řešení náročných situací. Cíl: Rozvinout dovednosti účastníků v práci s vlastní motivací a hranicí výkonnosti a umět dovednosti uplatňovat také v jednání s druhými (ovlivňovat vědomě). Získat základní techniky a metody, jak podporovat sebe/druhé v situacích, které nejsou rutinou a nejdou snadno („objevují se překážky a obavy“), ve kterých je výsledek nejistý. Obsah: * Neurovědy a výkonnost – proč bráníme STATUS QUO (nedávné objevy o fungování naší mysli) * MOTIVACE – jak ji získat a dlouhodobě udržet * Jak poznám vlastní motivaci a motivaci druhých lidí (seznam všeho, co je spouštěčem motivace a také demotivace) * Vnější motivace – „cukr a bič“ * Vnitřní motivace v budoucnosti – osobní cíle („touha, kterou oslabují překážky“) * Každodenní vnitřní motivace – spokojenost „tady a teď“ (vztahy, spolupráce, smysl) * AKCESCHOPNOST a VÝKON – jak si poručit a poslechnout se * Hranice výkonu jedince a skupiny * 4 principy, které limitují náš výkon a učení se * Jak poznat, že je někdo na hranici svého stávajícího výkonu * Překážky a jak s nimi pracovat a posouvat hranice výkonu * Myšlení zaměřené na problém a myšlení zaměřené na řešení * Případová studie, modelování situací z praxe Metody výuky: Interaktivní seminář, práce ve dvojicích, v malých skupinách, zážitkové hry, cvičení, modelování situací z praxe, praktikování, tvorba akčního plánu. ...
Studio W - Podrobnosti o kurzuJak pochopit sebe a ostatní, efektivněji komunikovat a jednat pomocí znalosti TRANSAKČNÍ ANALÝZY

2018-09-03 - Co je Transakční analýza (TA) a proč by Vás tento kurz měl zajímat? TA je metoda zkoumání společenského styku a vztahů. Odhaluje tajemství, proč se chováme, jak se chováme. Její znalost se hodí manažerům, vedoucím, obchodníkům, ale i členům pracovních týmů. Je užitečná pro všechny, kteří komunikují a jednají s lidmi a chtějí se v tom zlepšit, chtějí pochopit chování ostatních a přizpůsobit jim své jednání pro dobrý společný výsledek. Obsah: * Strukturální analýza – analýza sebe sama – tři stavy osobnosti: Dospělý, Rodič, Dítě * Jak se projevují jednotlivé stavy osobnosti v komunikaci – typické verbální a neverbální projevy * Egogram – test TA: který stav osobnosti u Vás převažuje nad ostatními a nejvíce ovlivňuje Vaše jednání a komunikaci s druhými? Jak se lišíme? * Uspořádání a fungování Dítěte, Dospělého a Rodiče a jeho vliv na chování jedince * Čtyři životní scénáře: Já jsem/nejsem OK, Ty jsi/nejsi OK a jejich vliv na naši komunikaci a jednání s druhými lidmi * Winner – Loser test E. Berneho * Analýza transakcí – analýza komunikačních výměn, transakce doplňkové (komplementární) a křížové, které transakce vedou k rozvíjení komunikace, kdy komunikace zaniká * Jak lze využít znalosti TA v každodenním jednání s druhými jak na pracovišti, tak v soukromém životě * Rozpoznání projevů různých osobností v konfliktu, v roli podřízených či v roli vedoucích pracovníků a zvládnutí komunikace s nimi * Jak jednat se svými spolupracovníky, podřízenými či vedoucími tak, aby se začali chovat jako Dospělí * Manipulační hry, které spolu hrajeme – komunikace vycházející z problematického životního scénáře – jak hry včas rozpoznat a nehrát Metody výuky: Interaktivní diskuze, práce ve skupinách, modelové situace, videotrénink. ...
Studio W - Podrobnosti o kurzuSTĚŽEJNÍ OTÁZKY ZÁKONÍKU PRÁCE a jeho aktuality

2018-09-04 - Určeno pro personalisty, mzdové účetní, pracovníky HR, manažery a vedoucí zaměstnance. Obsah: * Uzavírání smluv a jiných dokumentů v pracovním právu * Postup při vzniku pracovního poměru * Náležitosti pracovní smlouvy * Způsoby skončení pracovního poměru * Neplatnost rozvázání pracovního poměru a její následky * Základní pracovní podmínky zaměstnanců * Pracovní doba a doba odpočinku versus práce přesčas * Způsoby odměňování zaměstnanců, včetně příplatku * Flexibilní formy práce * Výpočet a poskytování dovolené * Řešení modelových příkladů * Diskuze Metody výuky: Výklad, praktická cvičení, příklady z praxe. ...
Studio W - Podrobnosti o kurzuCHARISMA - jak ho vytvořit, rozvíjet a využívat při obchodním jednání

2018-09-05 - Cíl: Cílem tohoto tréninkového semináře, který je určen pro všechny, kdo chtějí udělat dobrý a silný dojem na své obchodní partnery, šéfy nebo podřízené či kolegy, je vyměnit starý mýtus za novou realitu. Realitu, kde každý z nás se může stát charismatickou a výraznou osobou, pokud chce. Obsah: * Jaký dojem chcete vytvořit? Jaký obraz o sobě chcete zanechat v myslích Vašich partnerů? * Schopnosti a dovednosti, které máte k dispozici – Co jsou Vaše silné stránky, Vaše zdroje sebevědomí, na kterých můžete stavět? Co už umíte? * Co je charisma * Kdo je charismatická osobnost, jak vypadá a jak se chová charismatický člověk * Dovednosti, které potřebujete, aby se s Vámi ostatní cítili dobře a měli Vás za charismatického člověka * Zásady naladění se na druhého – tzv. rapportu (spolupráce, vztah, souznění) * Jak projevit Vřelost, Přítomnost a Sílu/Energii * Metody zvládnutí trémy pro každou příležitost * Videotrénink, nácvik dovedností, zpětná vazba Metody výuky: Interaktivní cvičení a diskuze, videotrénink. ...
Studio W - Podrobnosti o kurzuFMEA v praxi

2018-09-06 - FMEA - Failure Mode and Effect Analysis do češtiny překládáno jako analýza možných vad a jejich důsledků, je metoda, jejímž cílem je již ve fázi vývojenového výrobku definovat všechny možné vady související s daným výrob-kem - procesem a pro potenciálně nejrizikovější vady realizovat preventivníopatření. Požadavky norem pro dodavatele v automobilovém průmyslu [QS-9000, VDA 6.1] ji zahrnují mezi povinně používané nástroje v různých fázích vzniku výrobku.Komu je školení určeno* manažerům jakosti* vedoucím odborných oddělení* pracovníkům odborných oddělení odpovědným za jakost* konstruktérům* manažerům a vedoucím projektových týmů* manažerům ostatních systémů managementu [IMS, EMS, BOZP]Obsah školení* FMEA – vývoj* proč aplikovat FMEA* základní principy a praktické příklady* analýzy rizik – výskyt, význam, možnost odhalení* návaznost FMEA k dalším nástrojům jakosti* přínos FMEA a vliv na náklady* ověření získaných informací ve workshopu.Co Vám školení přinese. Seznámíte se s možností praktického využití FMEA ve Vaší organizaci a získáte přehled o významu této metody jak pro výrobu, tak pro služby. Dozvíte se, jak metodu FMEA aplikovat v konstrukci, výrobě, procesech a službách a budete mít možnost konzultovat s odborníkem pro Vás zatím těžko řešitelný problém....
TÜV SÜD Czech s.r.o. - Podrobnosti o kurzuManažerská akademie III Praktická asertivita a zvládání konfliktů

2018-09-11 - Obsah Trénink přiblíží účastníkům asertivitu jako životní postoj, naučí je používat asertivní techniky v profesním i osobním životě. Dále se zaměříme na rozpoznání příčin konfliktů v okolí, analyzujeme způsob, jakým účastníci zvládají zátěž a naučíme je různým strategiím zvládání konfliktů. Budou pokryty následující body: Konflikt jako proces Příčiny konfliktů Styly jednání v konfliktu Fáze řešení konfliktu Nástroje k efektivnímu řešení konfliktů Empatie Typologie svízelných lidí Základní principy asertivity Nejpoužívanější asertivní techniky Jak pomocí asertivity čelit neoprávněné kritice a manipulaci Jak pomocí asertivity zvládat emoce Použití asertivity při vedení lidí, pracovním jednání, vystupování na poradách atd. Lektorka Mgr. Lenka Bílková Lenka spolupracuje s naší společností více než 20 let a patří mezi naše nejlepší lektory a kouče.  Má čtrnáctiletou zkušenost s řízením soukromé firmy a vedením lidí ve vrcholové manažerské pozici, patnáctiletou zkušenost s individuálním koučováním manažerů. Specializuje se především na manažerské dovednosti a individuální koučování. Vedla dlouhodobé projekty např. pro společnosti OMV, Ford, ŠKODA AUTO, LBBW Bank, Česká spořitelna. Je držitelkou několika mezinárodních certifikátů v oblasti koučování a  NLP. Její energie je nakažlivá, dokáže nadchnout i zarputilé! Hodnocení účastníků předešlého tréninku konaného v termínu 3. - 4. 10. 2017 naleznete ZDE.   Účastníci o lektorce řekli: - Úžasný přístup. - Oceňuji přátelský přístup a lidskou a zajímavou formu sdělení. - Lektorka srší neskutečnou energií, která se přenáší na všechny zúčastněné :-) - Svou práci umí a má ji ráda – perfektní výkon. - Člověk dle mých představ, důvěryhodná. - Oceňuji schopnost reagovat na aktuální potřeby účastníků. ...
Positive s.r.o. - Podrobnosti o kurzuJak řešit insolvenci obchodního partnera a pohledávky

2018-09-21 - Získejte znalosti pro případ insolvence obchodního partnera....
Knowledge Pool s.r.o. - Podrobnosti o kurzuManažerský speciál 2018

2018-09-22 - školení : Typologie versus motivace a komunikace S jakými typy lidí pracujeme Jak využít rozdílnosti Co motivuje mě, nemusí motivovat tebe Komunikace s lidmi kolem nás aneb jak dosáhnout svého cíle Vedení problémových zaměstnanců Příčiny a prevence obtížného chování Jak jednat s rozzlobeným zaměstnancem Obtížná komunikace v konfliktních situacích Techniky úspěšného vyjednávání   Jak v managementu nevyhazovat peníze oknem 8 nejdražších chyb, kterých se v managementu dopouštíme Špatná práce s lidmi Co nám přináší nedostatek komunikace Nadměrná kontrola Jak se chováme k našim lidem, tak se oni chovají k našim zákazníkům Generace Y, generace Z Kdo je generace Y, kdo je generace Z Typické chování obou generací Co motivuje jednotlivé generace Jaké benefity zajímají generaci Y, jaké generaci Z Jak docílit dobré komunikace mezi generacemi   Lektorka vám bude k dispozici celý týden na osobní konzultace, řešení konkrétních situací a problémů, případně na osobní koučink.   Cena semináře MANAŽERSKÝ SPECIÁL 2018: Školící se účastník     – 26.900,- Kč Školící se účastník (jednolůžko) – 32.900,-Kč Cena semináře zahrnuje – leteckou a místní autobusovou dopravu, pobyt na hotelu, včetně all inclusive, kurzovné, podkladové materiály lektorky, Osvědčení InAkademia s.r.o., pojištění na cestu a pobyt (bez pojištění storna zájezdu). Zájezd pořádá CK FIRO TOUR. Úhrada školení za Manažerský speciál 2018 Přihlášení účastníci budou hradit zálohu ve výši 10 tis. Kč zaslanou zálohovou fakturou do 10 dní.   Čarokrásná Andalusie Jihošpanělský region, kde nalezneme půvabné rybářské vesničky, klidná letoviska, dlouhé bílé pláže nebo plážičky ukryté mezi skalami, průzračnou vodu, ale i pobřežní hory. Provincie, která je nejvyprahlejší částí celého Španělska s rozlehlou skalnatou polopouští. COSTA DE ALMERIA Půvabné rybářské vesničky, klidná letoviska, dlouhé bílé pláže nebo plážičky ukryté mezi skalami, průzračná voda, pobřežní hory, polopouštní krajina. Tak lze několika slovy charakterizovat pobřeží Costa de Almería, neznámou východní část známého jihošpanělského regionu Andalusie. Samotnému hlavnímu městu Almería dominuje pevnost Alcazaba, z které se vám dostane pohled na chudou arabskou čtvrť. Hlavní město této provincie je známo především jako ciudad del moro , tedy maurské město. Na Costa de Almeria naleznete několik krásných pláží jako Mojácar, Almería nebo Roquetas de Mar. Nachází se v nejvýchodnější části Andalusie, provincii, která je nejvyprahlejší částí celého Španělska s rozlehlou skalnatou polopouští. Roquetas de Mar Poměrně rušná obec Roquetas de Mar, původně rybářská vesnička, se během posledních několika let proměnila ve vyhledávané rekreační místo. Návštěvníci se zde mohou kochat množstvím monumentů, jako je například hrad Castillo de la Roquetas, kostel Iglesia de Nuestra Seňora del Rosario, chrám z 18. století...
InAkademia s.r.o. - Podrobnosti o kurzuOtevřený kurz MotivP: Zpětná vazba

2018-09-24 - V otevřeném kurzu Vás seznámíme s nejdůležitější součástí aktivní komunikace – zpětnou vazbou. Osvětlíme si širší  význam a užitečnost zpětné vazby. I v rámci praktických ukázek se soustředíme  na její různé aspekty. Ukážeme si, jak by měla zpětná vazba vypadat, jakou má strukturu a kdy bychom ji měli používat. Řekneme si, jak s ní vhodně zacházet, jak sdělovat pocity, názory, postoje a specifické informace. Velký význam má zpětná vazba při hodnocení pracovníků. Naučíme Vás, jak pracovat s kritikou a oceněním. Cílem kurzu je zlepšit Vaši komunikace s kolegy v práci, se zákazníky a také s dodavateli.   Cíle: Principy zpětné vazby   Pochvala a kritika Motivující a rozvojová zpětná vazba Nácvik zpětné vazby Složití příjemci ZV ...
agentura Motiv P s.r.o. - Podrobnosti o kurzuEMS - Interní auditor - zdokonalovací

2018-09-25 - Obnovíte a rozšíříte si své znalosti a dovednosti potřebné pro výkon funkce interního auditora systému environmentálního managementu v organizaci. Školení je určeno všem pracovníkům, kteří jsou pověřeni vykonávat funkci interního auditora v organizaci — všem, již se podílí na zavádění a udržování systému environmentálního managementu v organizaci. Školení je ukončeno závěrečným testem, na jehož základě Vám bude vystaveno osvědčení Interního auditora EMS [platnost 3 roky od data vystavení]....
TÜV SÜD Czech s.r.o. - Podrobnosti o kurzuKomunikace s médii pro manažery

2018-09-27 - Obsah komunikace s médii cíle PR, komunikace s médii struktura médií v ČR co zajímá novináře – strategie ve styku s médii příprava na interview triky redaktorů a moderátorů specifika jednotlivých médií (rádio, noviny, televize) příprava vyjádření pro televizi – zásady projevu před kamerou rozbor video ukázek zvládání krizových situací ve vztahu k médiím příprava materiálů pro novináře (tisková zpráva, prohlášení) vystoupení na tiskové konferenci interview v krizové situaci jak přesvědčivě reagovat zvládnutí nervozity krizový plán (postup v případě mimořádné události) vyjádření pro média v krizové situaci ...
Positive s.r.o. - Podrobnosti o kurzuTime management pro manažery

2018-10-10 - Obsah Jak být efektivní – stanovení SMART cílů Rozlišení velkého a malého plánu, stanovení každodenních priorit Organizace času - jak se zbavit odkládání, plánování úkolů na příhodnou dobu Řešení mezilidských situací, zvládání osoby v emoci Organizace práce s ostatními – meetingy a čas Delegování Zvládání a prevence stresu Pomoc ostatním k lepší organizaci, asertivní odmítnutí ...
Positive s.r.o. - Podrobnosti o kurzuCílevědomý koučink

2018-10-12 - Akademie pro kouče vychází z kognitivně behaviorální psychologie, jejím cílem je naučit účastníky základním koučovacím dovednostem. Těžištěm programu je práce na vztahu k sobě i klientovi. Během dvou let se účastníci naučí aktivovat potenciály druhých tak, aby ti na sebe mohli nahlédnout z různých úhlů pohledu. Cílevědomý koučink je primárně směřován do oblasti businessu, zaměřuje se na stanovování cílů a vyhodnocování výsledků. Program je určen jak pro osoby s manažerskou praxí, tak pro všechny ostatní, kteří pravidelně pracují s lidmi. Formát a obsah: Výcvik je dvouletý, má 18 dní prezenčního výcviku, virtuální kurzy a videa v prostředí motivp.com a především rozsáhlou praxi s výstupy ve formě sdílených kazuistik. Je uspořádán do výcvikových a supervizních bloků: • Behaviorální přístup a budování vztahu • Kognitivní rozměr a transakční analýza • Logoterapeutický rozměr a business context • Gestaltický rozměr a psychické obrany • Kognitivní metody a vyhodnocování efektivity • Osobnost kouče/mentora a hraniční situace Výcvik je završen závěrečnou zkouškou, ke které účastník předkládá 2 úplné kazuistiky koučování a 3 neúplné ve stadiu assessmentu. ...
agentura Motiv P s.r.o. - Podrobnosti o kurzu


Celkem nalezeno - 679 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikacíSTRANA | (1) první << ... | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46| ... >> poslední (46)  2002 - Connection refused