danove-a-ucetni-otazky-jejich-reseni-a-vzajemne-vazby-z-hlediska-zakonu-o-dph-danich-z-prijmu-a-ucet nictvi-za-rok-2018-a-novinky-od-roku-2019 Rekvalifikační účetní kurzy
popis kurzu
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní


O firmě:

Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

Pořádáme odborné kurzy, školení , semináře v oblasti: obchodní, procesní, trestní, evropské, pracovní a správní právo, účetnictví, daně, clo, životní prostředí. Certifikované a akreditované vzdělávání dospělých, příslušné odborné tituly, publikace.

Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři.

...další naše kurzy
 

ŠKOLENÍ: Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví za rok 2018 a novinky od roku 2019 (Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová)


Odborný program semináře: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Výklad v oblasti DPH bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH v roce 2018 a na změny v uplatňování DPH od roku 2019 a další praktické problémy spojené s uplatňováním zákona o DPH podle aktuální právní úpravy. Výklad bude zaměřen zejména na: * základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH a změnách od roku 2019, * změny ve vymezení základních pojmů v roce 2019, * praktické dopady zrušení zvláštního režimu správy DPH pro společnosti od 1. 1. 2019, * místo plnění a změna pravidel pro digitální služby v roce 2019 ve vazbě na směrnici o DPH, * uplatňování DPH u poukazů v roce 2019 ve vazbě na směrnici o DPH, * vystavování daňových dokladů a změny od roku 2019 v návaznosti na novelizaci zákona o evidenci tržeb, * základ daně a jeho opravy, včetně rozšíření možnosti oprav v případě nedobytné pohledávky v roce 2019, * sazby daně v roce 2018 a změny od roku 2019 ve vazbě na novelizaci zákona o evidenci tržeb, * osvobození od daně, včetně změn u nájmu nemovité věci, * nárok na odpočet daně a změny v uplatnění tohoto nároku, oprava odpočtu daně, odpočet daně v částečné výši, úprava odpočtu daně u oprav nemovité věci při jejich dodání a další změny od roku 2019, * režim přenesení daňové povinnosti a změny od roku 2019, * správa daně v tuzemsku (registrace k DPH, daňové přiznání, osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň) a změny od roku 2019, * aktuální problémy při podávání kontrolních hlášení a změny od roku 2019. DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Obsahem této části semináře budou aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob pro správné stanovení základu daně, výklad změn schválených v rámci „daňového balíčku 2017“ a informace o schválených a připravovaných změnách od roku 2019, a to zejména: * A. Projedeme se zdaňováním příjmů právnických osob, některé zastávky jsou na znamení, určitě zastavíme: - úpravy výsledku hospodaření pro účely zjištění základu daně z příjmů - náklady uznatelné až při zaplacení - pohledávky a zaniklé a neuhrazené závazky - bezúplatné příjmy - kursové rozdíly, veřejnoprávní pojištění a DPH - manka a škody - závodní stravování, očkování zaměstnanců a další benefity * B. Změny ZDP a ZoR v rámci zákona č. 170/2017 Sb. „daňový balíček“ s akcentem na úpravy, které budou poprvé použity od ZO započatého ode dne nabytí účinnosti, tj. u poplatníků s kalendářním rokem od 1. 1. 2018, zejména - úpravy u veřejně prospěšných poplatníků, svěřenských fondů, rodinných fundací a společenství vlastníků jednotek - zpřesnění pravidel pro finanční leasing - nar...
delete Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz

Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerovácertifikat Účastník obdrží certifikát
Cena:
    ... bez DPH: 7.421 Kč / Kurz
    ... včetně DPH: 8.979 Kč / Kurz


Termín kurzu již není k dispozici

a/nebo je možno poslat prostřednictvím serveru SKOLENI-KURZY.EU
nezávaznou přihlášku na kurz a na budoucí termín, pokud Vám nevyhovují v současnosti nabízené termíny kurzů a/nebo pokud není termín kurzu k dispozici
 

Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví za rok 2018 a novinky od roku 2019


Přednáší ...


Ing. Vlastimil Bachor - dlouholetý vedoucí pracovník oddělení legislativy daně z příjmů právnických osob Ministerstva financí, přední odborník na daň z příjmů právnických osob, který se podílel na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho novel v oblasti zdaňování obchodních společností a družstev
Ing. Václav Benda - BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH
Ing. Petr Ryneš - auditor, ved. pracovník firmy EURO - Trend Audit, a.s.


Obsah kurzu/školení


Odborný program semináře:

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Výklad v oblasti DPH bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH v roce 2018 a na změny v uplatňování DPH od roku 2019 a další praktické problémy spojené s uplatňováním zákona o DPH podle aktuální právní úpravy. Výklad bude zaměřen zejména na:

* základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH a změnách od roku 2019,

* změny ve vymezení základních pojmů v roce 2019,

* praktické dopady zrušení zvláštního režimu správy DPH pro společnosti od 1. 1. 2019,

* místo plnění a změna pravidel pro digitální služby v roce 2019 ve vazbě na směrnici o DPH,

* uplatňování DPH u poukazů v roce 2019 ve vazbě na směrnici o DPH,

* vystavování daňových dokladů a změny od roku 2019 v návaznosti na novelizaci zákona o evidenci tržeb,

* základ daně a jeho opravy, včetně rozšíření možnosti oprav v případě nedobytné pohledávky v roce 2019,

* sazby daně v roce 2018 a změny od roku 2019 ve vazbě na novelizaci zákona o evidenci tržeb,

* osvobození od daně, včetně změn u nájmu nemovité věci,

* nárok na odpočet daně a změny v uplatnění tohoto nároku, oprava odpočtu daně, odpočet daně v částečné výši, úprava odpočtu daně u oprav nemovité věci při jejich dodání a další změny od roku 2019,

* režim přenesení daňové povinnosti a změny od roku 2019,

* správa daně v tuzemsku (registrace k DPH, daňové přiznání, osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň) a změny od roku 2019,

* aktuální problémy při podávání kontrolních hlášení a změny od roku 2019.

DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOBObsahem této části semináře budou aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob pro správné stanovení základu daně, výklad změn schválených v rámci „daňového balíčku 2017“ a informace o schválených a připravovaných změnách od roku 2019, a to zejména:

* A. Projedeme se zdaňováním příjmů právnických osob, některé zastávky jsou na znamení, určitě zastavíme:
- úpravy výsledku hospodaření pro účely zjištění základu daně z příjmů
- náklady uznatelné až při zaplacení
- pohledávky a zaniklé a neuhrazené závazky
- bezúplatné příjmy
- kursové rozdíly, veřejnoprávní pojištění a DPH
- manka a škody
- závodní stravování, očkování zaměstnanců a další benefity

* B. Změny ZDP a ZoR v rámci zákona č. 170/2017 Sb. „daňový balíček“ s akcentem na úpravy, které budou poprvé použity od ZO započatého ode dne nabytí účinnosti, tj. u poplatníků s kalendářním rokem od 1. 1. 2018, zejména
- úpravy u veřejně prospěšných poplatníků, svěřenských fondů, rodinných fundací a společenství vlastníků jednotek
- zpřesnění pravidel pro finanční leasing
- narovnání podmínek nákladů na dopravu u vozidel pořízených úvěr při využití zajištění závazku a následné výpůjčce
- nového režimu zdanění nepeněžního vkladu s doplatkem
- odpisování technického zhodnocení provedeného ekonomickým uživatelem hmotného majetku /rozšíření zejména na podnájemce a finální řešení GFŘ k cesím nájemní smlouvy
- stanovení vstupní ceny odchylně od účetnictví - peněžní dary na pořízení
- hmotného majetku a ZC při vyřazení stávající stavby v důsledku nové výstavby
- změny v odpisování nehmotného majetku a spoluvlastnických podílů

* C. Schválené a připravované změny od zdaňovacího období započatého v roce 2019
- Implementace směrnice EU proti vyhýbání se daňovým povinnostem/ATAD:
-

* pravidlo pro omezení odpočitatelnosti úroků
-

* zdanění při odchodu-přemístění majetku bez změny vlastnictví z České republiky
-

* do zahraničí
-

* obecné pravidlo proti zneužívání daňového režimu
-

* pravidlo pro ovládané zahraniční společnosti a
-

* hybridní nesoulady
- Reakce na implementaci mezinárodního standardu účetního výkaznictví IFRS 9 do práva Evropské unie – klasifikace finančních nástrojů a způsob zachycení rozdílů ze změn v oceňování: pro daňové účely nutné úpravy základu daně
- Daňový režim kmenových listů oceňovaných reálnou hodnotu

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE

Výkladová část k účetnictví se bude věnovat vybraným otázkám sestavení účetní závěrky za rok 2018, změnám v účetnictví (změny zákona o účetnictví, vyhlášky a standardů) s vazbou na sestavení účetní závěrky za rok 2018 a s přihlédnutím ke změnám daňových předpisů a předpisům upravujících obchodní právo. Výklad bude zaměřen zejména na:

* vybraná ustanovení zákona o účetnictví (kategorizace účetních jednotek, kategorizace konsolidačních skupin, definování a stanovení účetních povinností, změny v účetní závěrce apod.), případné změny pro rok 2019

* změny v prováděcí vyhlášce k zákonu o účetnictví a v českých účetních standardech pro rok 2018 a 2019,

* Vybrané účetní metodické oblasti:
- Dlouhodobý majetek – oceňování, slevy z cen, zařazování DM do užívání,
- Oceňování zásob
- Odhady – rezervy, odložené daně, opravné položky, reálná hodnota
- Opravy chyb, nesprávností v účetnictví, změny v odhadech a změny účetních metod
- Kapitálové operace
- Kurzové přepočty – časové rozlišení a cizí měna, zálohy v cizí měně

* informace k vybraným problémům účetní závěrky za rok 2018, například:
- vykazování srovnatelných údajů v účetní závěrce,
- vyplňování účetních výkazů,
- sestavení přílohy k účetní závěrce,
- cash flow a přehled o změnách ve vlastním kapitálu,
- případné změny v účetních předpisech pro rok 2019,
- vybrané problémy při sestavení a zveřejňování účetní závěrek,
- další účetní aktuality a informace ke změnám v účetní legislativě.

Při výkladu aplikací jednotlivých zákonů bude postupováno podle prezentací, která budou posluchačům promítány přes dataprojektor, výklad bude prováděn s využitím praktických příkladů.
 
homehttp://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz/kurz 75985 studium danove a ucetni otazky jejich reseni a vzajemne vazby z hlediska zakonu o dph danich z prijmu a ucetnictvi za rok 2018 a novinky od roku 2019

Podtéma školení: DPH, Daně
Kurz je nalezen v sekci: Počítačové kurzy a semináře - grafika, databáze, programování, web & internet, office, GIS
 

Termíny kurzu

Není vypsaný žádný termín školení, ...

 

mzdy | Euroekonom.cz
mzdy | 2019-06-03 

Mzdy | www.zaoffice.cz
mzdy | 2019-04-09 

[?]

Kurzy - Kurz instruktor fitness
kurzy | 2019-07-12 

Kurzy | centrumzdravychzad.cz
kurzy | 2019-07-11 

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde