dlouho-ocekavana-novela-zakoniku-prace-v-roce-2020 Rekvalifikační účetní kurzy
podobne kursy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

Dlouho očekávaná novela zákoníku práce v roce 2020


Program semináře: * Legislativní novinky v pracovním právu * Postavení vedoucích zaměstnanců * Skloubení osobního a pracovního života * Sdílená pracovní místa * Nový způsob výpočtu dovolené * Hlavní rozdíly dosavadního a nového výpočtu dovolené * Poskytování a převádění dovolené ve světle cPřihláška na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:Nový přestupkový zákon v aplikační praxi, včetně zohlednění jeho novelizací

02.06.2020 - online Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-242 - 2017, Název akreditace: Zákon č. 250 - 2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich Cílem semináře je seznámit úředníka s platnou úpravou přestupkového práva rozborem jeho jednotlivých částí a v komparaci se starou právní úpravou. Lektor se zaměřuje na vysvětlení základních pojmů, rozebírá metodická stanoviska ústředních správních orgánů, související judikaturu a trestněprávní úpravu. Zároveň upozorňuje ...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUNový přestupkový zákon v aplikační praxi, včetně zohlednění jeho novelizací

02.06.2020 - Praha Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-242 - 2017, Název akreditace: Zákon č. 250 - 2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich Cílem semináře je seznámit úředníka s platnou úpravou přestupkového práva rozborem jeho jednotlivých částí a v komparaci se starou právní úpravou. Lektor se zaměřuje na vysvětlení základních pojmů, rozebírá metodická stanoviska ústředních správních orgánů, související judikaturu a trestněprávní úpravu. Zároveň upozorňuje ...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUVýznamná novela bytového spoluvlastnictví - zásadní změny + další informace o otázkách bytového spoluvlastnictví

04.06.2020 - Praha Odborný program semináře: * A) Návrh novely ustanovení o společenství vlastníků jednotek - Navrhované změny - * Založení a vznik společenství vlastníků jednotek - * Úprava prohlášení vlastníka - * Práva a povinnosti vlastníka - * Přechod dluhů při převodu jedno...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUPéče o děti v rodině a mimo rodinu dle občanského zákoníku

04.06.2020 - online Akreditace: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí MV - Ministerstvo vnitraMV: AK - PV-300 - 2016, Název akreditace: Vztahy mezi rodiči a dětmi v českém rodinném právu; MPSV: A2018 - 0704-SP - PC Název akreditace: Úprava poměrů nezletilých dětí - rodičovská odpovědnost, vyživovací povinnost, společná a střídavá péče Cílem vzdělávacího...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUPéče o děti v rodině a mimo rodinu dle občanského zákoníku

04.06.2020 - Praha Akreditace: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí MV - Ministerstvo vnitraMV: AK - PV-300 - 2016, Název akreditace: Vztahy mezi rodiči a dětmi v českém rodinném právu; MPSV: A2018 - 0704-SP - PC Název akreditace: Úprava poměrů nezletilých dětí - rodičovská odpovědnost, vyživovací povinnost, společná a střídavá péče Cílem vzdělávacího...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUAktuální problémy exekučního řízení včetně informací o velké novele

10.06.2020 - Praha Hlavní témata * Přetrvávající změny v exekucích z Lex-Covid * Připravovaná či již schválená velká novela exekučního řádu a o.s.ř. * Manžel povinného v exekuci, postižení jeho účtu a postih SJM * Střet exekuce a insolvence * Exekuce rozhodčího nálezu * Exekuce notářského zápisu * Přechodná ust...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUSmlouvy a další instituty občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích v daních a účetnictví

11.06.2020 - Praha Lektorka vám vysvětlí, že zdaleka ne vše, co je po právní stránce v pořádku, je v pořádku i daňově a účetně, resp. je tím nejvýhodnějším z tohoto pohledu. Výklad je vhodný nejen pro právní veřejnost, zaměří se na to, jak správně koncipovat smlouvu či jinou právní skutečnost; ale i pro daňové a účetní pracovníky, aby věděli, na co se zaměřit při zkoumání právních dokumentů a jak vše má být správně promítnuto do účetnictví a daní. Předmětem výkladu nejsou ryze právní otázky, ale správné uchopení soukromého práva občanského i práva obchodních korporací s ohledem na správné vykázání v účetnictví a daních a na optimalizaci (tj. nejde např. o výklad o tom, jak má vypadat kupní smlouva, ale kde jsou úskalí této smlouvy z pohledu účetního a daňového). Seminář se bude zabývat i novelou občanského zákoníku, pokud bude do data konání semináře legislativní proces dokončen. * Smluvní právo podle občanského zákoníku: Sjednocení smluvních typů do jednoho zákoníku • přechodná ustanovení (Jaké smlouvy doběhnou dle starého práva a jaké se již řídí novým občanským zákoníkem? Jak je to řešeno v daňovém právu?). Daňové a účetní aspekty smluv: Co nesmí ve smlouvách chybět, aby bylo daňově a účetně vše v pořádku • jak správně formulovat a optimalizovat ustanovení, která mají či mohou mít dopad do daní • různé varianty těchto ujednání a jejich daňové a účetní důsledky (daň z příjmů, DPH, daň z nabytí nemovitých věcí, daň z nemovitostí) • důkazní břemeno v daňovém řízení – prokazování. Zaměřeno zejména na tyto druhy smluv a vztahů: Smlouva o dílo • kupní smlouva včetně koupě nemovité věci a prodeje závodu • směna • darování • nájem a pacht • úvěr, zápůjčka, výpůjčka a výprosa s ohledem na velké změny v daních z příjmů od roku 2015 dosud • postoupení pohledávky • zprostředkování • smlouva o společnosti (staré smlouvy o sdružení) • tichá společnost • pojištění • závazky z deliktů (náhrady majetkové újmy) • bezdůvodné obohacení aj. Další instituty a jejich účetní a daňové dopady: Závdavek • jistota při nájmu bytu a její úročení • promlčení, prekluze a dopady do opravných položek v účetnictví a daních • nemovité věci – podklady pro správné zachycení pozemků, staveb, jednotek, práva stavby a dalších věcných práv v účetnictví a daních • součást a příslušenství věci • okamžik nabytí právního/ekonomického vlastnictví • spoluvlastnictví a rozdělování příjmů a výdajů • výhrada vlastnictví • absolutní a relativní neplatnost, okamžik zachycení do účetnictví a daní • narovnání aj. Obchodní korporace: Převod podílu v korporaci • pracovní poměr versus smlouva o výkonu funkce člena statutárního orgánu versus podíl na zisku • podíl na likvidačním zůstatku • vypořádací podíl • zpráva o vztazích (ovládané osoby) • základní kapitál versus příplatek mimo základní kapitál versus půjčka/úvěr od společníka – výběr vhodné varianty, daňová omezení aj....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUNovela stavebního zákona v praxi a rekodifikace veřejného stavebního práva

11.06.2020 - Praha Cílem semináře je seznámit vás s praktickými problémy při aplikaci stavebního zákona po jeho poslední velké novele včetně novelizací zákonů souvisejících s přípravou staveb. Zároveň obdržíte základní informace o připravované rekodifikaci veřejného stavebního práva. V rámci semináře bude proveden podrobný výklad stavebního zákona s vazbou na související předpisy se zaměřením na problémy, které přináší aplikační praxe. Poslední novela stavebního zákona přinesla velké změny v povolovacích procesech. Mimo jiné zavedla nové pojetí společného řízení, které je možné vést nejen u staveb v působnosti obecných stavebních úřadů, ale též u staveb v působnosti některých dalších stavebních úřadů. Společné řízení je možno vést jak pro jednotlivé stavby, tak pro soubor staveb, a to i v případě, že v souboru staveb jsou stavby v působnosti různých stavebních úřadů. Novela má dopad též do kolaudace staveb. Některé stavby, jež bylo možno užívat na základě oznámení, se dnes nekolaudují, což v pra * • povolovací procesy po novele a jejich uplatňování v praxi, • závazná stanoviska orgánů územního plánování a stavební úřad jako dotčený orgán, • navazující řízení a změny v procesu EIA, • územní a společné řízení, řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, • stavební řízení, změna stavby před dokončením a nepodstatná odchylka, • kolaudace staveb a zvláštní způsoby užívání, • novela zákona o urychlení, • hlavní směry rekodifikace veřejného stavebního práva, • institucionální a procesní změny, • změny hmotného práva a elektronizace stavební agendy. Diskuze a dotazy....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUKomplexní seminář k novele DPH 2020 na příkladech a grafech

11.06.2020 - Praha Na semináři bude výklad doplněn praktickými příklady a grafy, odnesete si informace o změnách roku 2019 a 2020, které mají dopad na uplatňování daně z přidané hodnoty v roce 2020. * • základní informace o stavu legislativy, • informace GFŘ, sdělení MF, • předpisy EU, • základní pojmy a změny novelou DPH 2020, • osoba povinná k dani, osvobozená osoba, osoba nepovinná k dani, • ekonomická činnost, • místo plnění při dodání a pořízení zboží, „řetězové obchody“, • pořízení zboží dle novely ZDPH 2020 – pojem osvobozená osoba, • osvobozené dodání zboží v rámci EU – nové podmínky doložení přepravy zboží v rámci EU ve vazbě na předpisy EU – velmi zpřísněné, • zasílání, • poukazy, • pravidla pro dodání zboží v režimu skladu – nový § 18 call -off- stoc , zásadní změna ve vykazování v přiznání k DPH, v souhrnném hlášení, důraz na evidenci, vazba na účetnictví, • základ daně, oprava základu daně, • sazby daně – změny již od 1. 1. 2020 bez ohledu na účinnost novely ZDPH 2020, změna sazby daně u přepravy osob od 1. 2. 2019 – Info GFŘ, změny sazeb od 1. 5. 2020 ve vazbě na zákon o EET, • nájem nemovité věci, změny u nájmu nemovitostí určených pro bydlení – dopad na „staré „ nájemní smlouvy, • nárok na odpočet, úprava odpočtu, vyrovnání odpočtu, nová registrace k DPH, deregistrace, • záloha na nadměrný odpočet (nový § 105a – ve vazbě na daňový řád), • režim přenesení daňové povinnost, • všeobecné reverse-charge, • obecná ustanovení k daňovému přiznání, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení, • elektronická forma podání i pro identifikované osoby – od 1. 1. 2021, • nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období. Diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUNOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE A PRACOVNÍ PRÁVO PO NOUZOVÉM STAVU

11.06.2020 - Olomouc Všem pokročilým i začínajícím pracovníkům ze soukromého i veřejného sektoru, kteří se ve své praxi setkávají s pracovním právem - především tedy personalistům, mzdovým účetním, právníkům a řídícím pracovníkům.  Lektor kurzu: JUDr. Petr BUKOVJAN Specialista  v oblasti pracovního práva s praxí v kontrolní  činnosti, autor odborných článků, spoluautor odborných publikací, zkušený lektor. Další informace: Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. S...
Intellego - vzdělávací agentura - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUPracovní právo v roce 2020 – refresh klíčových oblastí a informace o novele zákoníku práce

12.06.2020 - Praha Cílem semináře je poskytnout základní přehled platných pravidel při zaměstnávání platných pro rok 2020. V rámci semináře budou postupně probrány klíčové oblasti zákoníku práce. Základy právní úpravy budou doplněny praktickými poznámkami a příklady jak ze soudní praxe, tak z advokátní praxe přednášejícího. Seminář tedy bude zaměřen na základní orientaci v zákoníku práce a na možnosti, které zaměstnavatelům aktuálně nabízí. Pokud bude v době konání semináře již schválena připravovaná novela zákoníku práce, bude seminář zaměřen přednostně na změny v právní úpravě a osnova bude odpovídat koncepci novely zákoníku práce. * • vznik pracovního poměru – pracovní smlouva, zkušební doba, doba určitá, • změny pracovního poměru – převedení na jinou práci, pracovní cesta, dočasné přidělení, • skončení pracovního poměru – dohoda, výpověď, okamžité zrušení, zrušení ve zkušební době, odstupné, • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, • pracovní doba a její rozvržení a evidence, doba odpočinku, • mzda, plat a odměna z dohody, • minimální a zaručená mzda, zákonné příplatky, • nejdůležitější překážky v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele, • dovolená, její druhy, výměra a čerpání, • náhrada škody. Dotazy a diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuNovela zákona o místních poplatcích

12.06.2020 - online Akreditace: MV - AK - PV-121 - 2017 Cíl semináře Cílem školení je podrobné seznámení se změnami právní úpravy zákona o místních poplatcích, které přinesla novela zákona o místních poplatcích od 1. 1. 2020. ...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUNovela zákona o místních poplatcích

12.06.2020 - Praha Akreditace: MV - AK - PV-121 - 2017 Cíl semináře Cílem školení je podrobné seznámení se změnami právní úpravy zákona o místních poplatcích, které přinesla novela zákona o místních poplatcích od 1. 1. 2020. ...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUGarantované akreditační studium - DESIGNÉR, DESIGNÉRKA INTERIÉRU - dlouhodobý kurz

Červen 2020 - Pardubice studium zakončeno testem a obhajobou závěrečného projektu s udělením akreditace MŠMT [ celkem 264 hodin]. Výuka probíhá v perfektně vybavené učebně aktualními vzorky používaných v interierech,podlahové krytiny,dveře a zárubně,stínící technika,tapety,sedací nábytek,osvětlení, dekorace. Kapacita kurzu : 4 studenti. Vstupní předpoklady: středoškolské vzdělání, kreativita, zájem o design....
OKstep s r.o.- design studio - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUGarantované akreditační studium - DESIGNÉR, DESIGNÉRKA INTERIÉRU - dlouhodobý kurz

Červen 2020 - Pardubice studium zakončeno testem a obhajobou závěrečného projektu s udělením akreditace MŠMT [ celkem 264 hodin]. Výuka probíhá v perfektně vybavené učebně aktualními vzorky používaných v interierech,podlahové krytiny,dveře a zárubně,stínící technika,tapety,sedací nábytek,osvětlení, dekorace. Kapacita kurzu : 4 studenti. Vstupní předpoklady: středoškolské vzdělání, kreativita, zájem o design....
OKstep s r.o.- design studio - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUDLOUHODOBÝ MAJETEK - komplikované problémy v příkladech

15.06.2020 - Praha Cíl: Pozornost bude věnována hmotnému a nehmotnému majetku z hlediska aktuálních účetních a daňových předpisů. Obsah: Dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek z pohledu účetních předpisů * Dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek ve smyslu definic účetních předpisů * Způsoby oceňování a vymezení nákladů souvisejících s jeho poř...
Studio W - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUŽádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a jejich vyřizování s přihlédnutím k novele účinné od 24.4.2019

16.06.2020 - Praha Akreditace: MV - AK - PV-614 - 2016 V dnešní společnosti jsou informace významným prvkem a řadou z nich disponuje veřejný sektor. Jakým způsobem však s nimi má zacházet? A kdo takové informace může chtít, po kom a jak? To vše Vám spolu s detailnějším seznámením se se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nabízíme v našem kurzu a to včetně dopadu aktuálního legislativního vývoje spojeného se zákonem č. 111/2019 Sb. přijatým v souvislosti s no...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUPracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, směnné provozy z pohledu zákoníku práce

16.06.2020 - Praha Na semináři se zaměříme na praktické postupy při rozvrhování pracovní doby, včetně problémů s tím v praxi spojených. Bude široce a hluboce diskutována problematika nerovnoměrného rozvržení pracovní doby z pohledu zákoníku práce a skutečné praxe ve firmách. Probereme aktuální problémy spojené s rozvržením pracovní doby. Důraz bude kladen na praktické postupy a příklady týkající se pracovní doby a jejího rozvržení. Tento seminář není obsahově zaměřený na problematiku pracovní doby řidičů a akademických pracovníků (pedagogů VŠ)! * Zákonný rámec pracovní doby a doby odpočinku. Pracovní doba a doba odpočinku: Nové koncepce pracovní doby • rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby • problematika vyrovnávacího období • kratší pracovní doba • maximální délka směny • rozvrh týdenní pracovní doby • pružné rozvržení pracovní doby • konto pracovní doby • přestávky v práci • nepřetržitý odpočinek v týdnu • práce přesčas • noční práce • práce v sobotu, v neděli a ve svátek • pracovní pohotovost • evidence pracovní doby. Překážky v práci na straně zaměstnance: Nemoc • návštěva lékaře v pracovní době ve vazbě na rozvržení pracovní doby. Dovolená: Ve vazbě na rozvržení pracovní doby. Praktická část: Metodické sestavení nerovnoměrného rozvržení pracovní doby....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuNovela zákona o vodách od 1. 2. 2020 v návaznosti na novelu stavebního zákona – zákon č. 312/2019 Sb.

16.06.2020 - Olomouc Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Cílem semináře je seznámit posluchače s novelou zákona č. 312/20019 Sb., kterou se mění stavební zákon č. 183/2006 Sb. a zákon o vodách č. 254/2001 Sb. Tato novela má významný dopad na vodoprávní řízení, který bude v rámci semináře podrobně prodiskutován. Posluchači budou seznámeni s aplikací této právní úpravy do vodoprávní praxe. V roce 2019 byl Parlamentem ČR schválen zákon č. 312/20019 Sb., kterým se mění stavební z...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUBytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele od 1. 7. 2020


 
Novinky & Aktuality

mzdy | info.cz
mzdy | 2019-08-08 

mzdy
mzdy | 2019-08-08 

mzdy | Euroekonom.cz
mzdy | 2019-06-03 

Mzdy | www.zaoffice.cz
mzdy | 2019-04-09 

Mzdy - Accost
mzdy | 2019-04-05 

mzdy | Blesk.cz
mzdy | 2019-03-02 

Rostou mzdy roste riziko
mzdy | 2019-01-14 

[?]

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde