zakonik-prace-pisemnosti-a-predpisy-ktere-vydava-zamestnavatel -informace-o-novele-zp-v-roce-2019 Rekvalifikační účetní kurzy
podobne kursy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

Zákoník práce - písemnosti a předpisy, které vydává zaměstnavatel+ informace o novele ZP v roce 2019


Obsah semináře: * Legislativní aktuality ke dni konání semináře * Vznik pracovněprávního vztahu - Vzory pracovní smlouvy v podnikatelských a nepodnikatelských subjektech, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce - Dohoda o příslibu zaměstnání - Dohoda mezi zaměstnavatelem a zdravotnickým zařízením (lékařem) o poskytování preventivní péče * Změna a skončení pracovního poměru - Oznámení o změně druhu práce, místa výkonu práce (přeložení) - Dohoda o skončení pracovního poměru, výpověď z pracovního poměru * Pronajímání a zapůjčování zaměstnanců - Pracovní smlouva mezi agenturou a zaměstnancem - Dohoda mezi agenturou a uživatelem - Pokyn k práci pro zaměstnance - Zapůjčení zaměstnance jinému zaměstnavateli * Pracovní doba a dovolená - Stanovení nerovnoměrného rozvrhu pracovní doby, konto pracovní doby - Úprava pracovní doby - Určení nástupu dovolené, písemnosti ke krácení dovolené - Písemnosti v oblasti mezd a platů – mzdový výměr, osobní příplatky, určení platu, předpis pro odměny, osobní příplatek * Smlouvy a dohody podle občanského zákoníku - Započtení nároků, dohoda o srážkách ze mzdy podle občanského zákoníku - Smluvní pokuta, promlčení nároků a jejich zánik - Zastupování zaměstnavatele, překročení plné moci, bezdůvodné obohacení, zástavní smlouvy * Úprava zaměstnaneckých výhod (benefitů) v roce 2019 * Ostatní - Dohoda o zvýšení kvalifikace - Dohoda o odpovědnosti - Dohoda o svěřených předmětech - Vzory dalších písemností k jednotlivým oblastem zákoníku práce * Vzory předpisů: - Vnitřní předpis (je vydáván jediný a zahrnuje i oblast mzdovou a platovou) - Kolektivní smlouva - Pracovní řád - Organizační řád - Předpisy k nerovnoměrnému rozvrhu pracovní doby, k používání vlastních vozidel k pracovním cestám, k vymezení důvodů pro sjednávání pracovního poměru na dobu určitou, k zařazení do platových tříd, ke zjišťování pravděpodobného výdělku, k hromadnému čerpání dovolené, k určování výše škody, k úpravě práce z domova, k poskytování odstupného, odchodného, zaměstnavatele k poskytování ochranných pracovních pomůcek - K používání soukromé elektronické pošty ve smyslu nařízení GDPR - Příklady vzorových smluv, dohod a písemností - Písemnosti ze zákona o zaměstnanosti, vzory podání k úřadům práce * Novela zákoníku práce pro rok 2019 - Nově v počítání dovolené - Úpravy v dohodě o pracovní činnosti - Změny v doručování písemností - Nová forma zaměstnávání: sdílené pracovní místo - Minimální aPřihláška na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:Změny v účetních a daňových zákonech v roce 2018 a novely daňových zákonů s účinností od 1. 1. 2019

19.11.2018 - Praha Na semináři budete seznámeni se změnami v účetních a daňových zákonech od 1. 1. 2018, novelami zákonů přijatých v průběhu roku 2018 a očekávanými změnami od 1. 1. 2019. * Zákon o účetnictví: • novinky v účetnictví účinné od 1. 1. 2018 na základě prováděcí vyhlášky pro podnikatele, • další úpravy zákona o účetnictví v souvislosti s právní úpravou EU (goodwill, změny ve vykazování časového rozlišení a další). Zákon o DPH – novela zákona o DPH účinná od 1. 1. 2019: • další úpravy zákona o DPH v návaznosti evropskou směrnici, • úpravy v předmětu daně, úpravy v oblasti základních pojmů, • nová definice ekonomické činnosti, • změny u digitálních služeb, • uplatňování DPH v případě poukazů, • nárok na odpočet daně při registraci plátce u dlouhodobého majetku, • přeřazení některých výrobků a služeb do nižších sazeb daně, • další navrhované změny. Zákon o daních z příjmu – novela zákona o daních z příjmů účinná od 1. 1. 2019. FYZICKÉ OSOBY – nejdůležitější změny: • zrušení superhrubé mzdy, • zvýšení sazby daně FO a zavedení dvou daňových pásem, • změny v daňové neuznatelnosti výdajů na sociální a zdravotní pojištění OSVČ a dalších. PRÁVNICKÉ OSOBY – nejdůležitější změny: • omezení uznatelnosti výpůjčních výdajů, • zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví, • zdanění ovládaných zahraničních společností, • zvýšení odpisové sazby v prvním roce odepisování vozidel s elektrickým pohonem a další. Zákon o evidenci tržeb: • novela zákona účinná od 1. 1. 2019 vynucená rozhodnutím Ústavního soudu z prosince roku 2017. Přehled dalších zákonů novelizovaných v průběhu roku 2018 a připravovaných s účinností od 1. 1. 2019....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUZákoník práce se zaměřením na právní minimum pro personalisty + informace o novele ZP v roce 2019

19.11.2018 - Praha Osnova semináře: * Změny v zákoníku práce * Novela zákoníku práce pro rok 2019 - Nově v počítání dovolené - Úpravy v dohodě o pracovní činnosti - Změny v doručování písemností - Nová forma zaměstnávání: sdílené pracovní místo - Minimální a zaručená mzda – nová úprava - Přechod práv a povinností – nové povinnosti zaměstnavatelů * Nařízení EU o ochraně osobních údajů GDPR – první zkušenosti, problémy-řešení * Použití nového občanského zákoníku v personálních vztazích * Možnost zvýšení práv pro zaměstnance nad rámec zákoníku práce (možnosti použití principu co není zakázáno, je dovoleno) * Základní zásady pracovního práva a jejich použití v personální praxi – zásady ochrany veřejného pořádku * Proč mají ženy nižší mzdu než muži * Předpisy, které musí a může vydat zaměstnavatel * Základní požadavky na práci personalisty v oblasti před vznikem pracovního poměru a po vzniku pracovněprávního vztahu (příslib zaměstnání, výběrové řízení, správné pracovní smlouvy, DPČ a DPP) * Souběh funkcí statutárních orgánů * Jmenování, odvolání, sjednání odvolatelnosti, konkurenční doložky * Skončení pracovního poměru – úloha personalisty * Povinnosti personálního oddělení po skončení pracovního poměru * Výklad pojmu „nepřihlíží se“ a neplatnosti * Úloha a postavení personalisty v dalších oblastech pracovněprávního vztahu (náhrada škody, dovolená, pracovní doba, překážky v práci) * Řešení vad právního jednání a jejich následků (neplatná právní jednání, jednání, k nimž se nepřihlíží, nelegální práce, Švarc systém) * Personální aspekty práce z domova, při agenturním zaměstnávání a zapůjčení (dočasném přidělení) zaměstnance * Posuzování práv a povinností při přechodu z pracovněprávních vztahů * Rozšířené možnosti pro zaměstnávání cizinců * Návody na řešení pracovněprávních situací: - vznik pracovního poměru, kdo může být jmenován, kdy a jak sjednat odvolatelnost zaměstnance, platnost ústní pracovní smlouvy, místo výkonu práce ve vztahu k cestovním náhradám, sjednání dalších náležitostí při práci z domova, změna pracovní smlouvy ze zdravotních důvodů, možnost zápočtu příplatku za přesčasy do mzdy, problémy s pracovním poměrem na dobu určitou - skončení pracovního poměru – sjednání jiné délky výpovědní doby, možnost odchodného, neexistence pojmu „pracovní kázeň“ a vliv na skončení pracovního poměru, důvody pro zvýhodnění zaměstnanců v odstupném i v délce dovolené, individuální přístup k zaměstnancům, rozdílný rozsah nároků u zaměstnanců * Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuAudit informačních systémů dle zákona o kybernetické bezpečnosti

19.11.2018 - Praha 2 Kurz je určen pro pracovníky orgánů a organizací veřejného sektoru veřejné správy vykonávající práce v oblasti interního auditu zejména na pozici asistent auditora pro informační systémy nebo na pozici vedoucí interního auditu. Kurz je součástí jednotné odborné přípravy pro profesi interní auditor veřejné správy, kde navazuje na čtrnáctidenní rekvalifikační kurz ČIIA se základní všeobecnou kvalifikací. Kurz se opírá především o zákon o kybernetické bezpečnosti. Cíl semináře Kurz zajistí základní znalosti, které jsou potřebné k formulaci požadavků pro provedení auditu informačních systémů prostřednictvím dodavatele a znalosti nutné k odborné komunikaci, kontrole průběhu auditních prací a přebírání auditních výstupů zajišťovaných pro útvar interního auditu orgánu nebo organizace veřejného sektoru dodavatelským způsobem. Kurz zajistí kvalifikaci cílové skupiny ve specializaci na audit různých informačních systémů, využívaných v procesech správy a řízení předmětu činností orgánů a organizací veřejného sektoru v souladu se zákonem o kyberentické bezpečnosti 181/2014 Sb. Obsah semináře Zákon o kybernetické bezpečnosti, související vyhlášky a nařízení vlády. Vymezení sytémů VIS/KII/PZS/PDS VKB a proces auditu ZKB. Vymezení pojmů. Zkušenosti z auditů a kontrol KB. Vyhláška č. 316/2014 Sb. Systém řízení bezpečnosti informací. Bezpečnostní politika. Organizační bezpečnost. Řízení aktiv. Řízení rizik. Bezpečnost lidských zdrojů. Řízení kontinuity činností. Řízení provozu a komunikací. Fyzická bezpečnost. Nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezp. událostí. Typy kybernetických bezpečnostních incidentů. Kategorie kybernetických bezpečnostních incidentů. Závěrečný test ...
Český institut interních auditorů, z.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUZákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi

20.11.2018 - Praha Odborný program semináře: * Rozbor jednotlivých institutů kontrolního řádu. * Použití institutů správního řádu při postupu podle kontrolního řádu. * Aplikace kontrolního řádu při provádění správního dozoru (kontroly nepodřízených osob). * Aplikace kontrolního řádu při provádění kontroly územních samosprávných celků. * Aplikace kontrolního řádu při provádění vnitřní kontroly, resp. kontroly výkonu státní správy. * Kontrolní řád a finanční kontrola, resp. kontrola veřejných financí. * Odchylky od kontrolního řádu ve zvláštních úpravách. * Dopad kontrolního řádu na vybrané zvláštní úpravy kontrolních postupů podle předem projeveného zájmu účastníků. * Správní řízení a faktická činnost navazující na postup podle kontrolního řádu. * Trestní ustanovení kontrolního řádu a nová právní úprava projednávání přestupků. * Právní ochrana před nezákonným prováděním kontroly a navazujícími správními úkony. * Z judikatury k dozorčím činnostem veřejné správy. * Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků. Poznámka: Požadavky na bližší zaměření semináře a dotazy k uvedeným bodům programu lze zasílat do 13. listopadu na e-mailovou adresu: info ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUZměny v právu na informace? - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel

20.11.2018 - Praha Odborný program semináře: * Právo na informace - stručný vývoj právní úpravy, mezinárodní a ústavněprávní základy, základní východiska pro výklad, judikatura, platná právní úprava, její význam, nedostatky a změny, zejména aktuální návrh novely * Směrnicová novela zákona o svobodném přístupu k informacím - povinnost poskytování metadat - poskytování informací v otevřených, strojově čitelných formátech - nové způsoby poskytování informací - další změny v hmotněprávních i procesních částech zákona * Rozsah působnosti informačního zákona, okruh povinných a oprávněných subjektů, aktuální judikatura a vztah k povinným subjektům podle zákona o registru smluv - rozbor změn v náhledu judikatury na podnikající veřejné instituce podle rozhodnutí ve věcech Pražská energetika Holding, a.s., ČEZ, a.s., OTE, a.s. a Pražská plynárenská servis distribuce, a.s. * Vztah informačního zákona ke zvláštním předpisům - správní řád a další procesní řády - zákon o ochraně osobních údajů - zákon o katastru nemovitostí - zákon o evidenci obyvatel - zákon o právu na informace o životním prostředí - zákon o přestupcích - stavební zákon - zákon o zadávání veřejných zakázek - zákon o registru smluv aj. * Zvláštní případy poskytování informací - zveřejňování informací a nový zákon o registru smluv - nahlížení do spisu - pořizování výpisů, opisů a kopií listin a elektronických záznamů - zvláštní informační práva některých osob (účastníci řízení, právní zástupci, občané obce, města a kraje, osoby s právním zájmem) - veřejnost a neveřejnost jednání - informační součinnost s jinými orgány * Právo na informace hmotné - právo na informace a právo na ochranu informací - ochrana utajovaných informací - ochrana informací týkajících se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobních údajů - dopady nálezu Ústavního soudu ve věcech platů - ochrana obchodního tajemství, hospodářského tajemství, důvěrných informací, know-how podnikatelů a sjednané povinnosti mlčenlivosti - ochrana důvěrnosti majetkových poměrů - zvláštní případy prolomení ochrany osobních údajů a obchodního tajemství ve veřejném zájmu - interní a nové informace - informace chráněné právem autorským a právy duševního vlastnictví - informace získané od třetích osob a v průběhu kontrol - další omezení práva na informace - vztah k povinnosti mlčenlivosti * Právo na informace procesní - způsob poskytování informací a jiné způsoby vyřízení žádosti - rozhodování o odep...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUNovela stavebního zákona - zkušenosti z praxe na úseku územního plánování

20.11.2018 - Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-59 - 2014, název akreditace: Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů Akreditace: MV Počátkem tohoto roku nabyla významné účinnosti novela stavebního zákona, která výrazným způsobem změnila postupy ve stavební oblasti. V rámci nabídky nově zařazujeme akreditovaný vzdělávací seminář s odborníky...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

20.11.2018 - Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-130 - 2017, Název akreditace: Řízení o přestupcích podle nového zákona o odpovědnosti za přestupky Akreditace: MV : Jak se změnili přestupky s účinností zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich? Jaké problémy přináší jeho aplikace v praxi? Jaká úskalí jsou v nové právní úpravě skryta? To zjistíte na ...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUZměny zákona o DPH 2018 / 2019 v příkladech, včetně zaúčtování specifických případů

21.11.2018 - Pardubice úvod, současný stav legislativy, informace GFŘ, aktuální judikatura, pojmy pro účely zákona o DPH, nové vymezení dlouhodobého majetku, obchodního majetku dle judikatury SDEU, obrat – počítání obratu u společnosti, upřesnění místa plnění v § 10 – místo plnění u služeb vztahujících se k nemovité věci, rozšíření dle článku 31 směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, místo plnění při pořízení zboží z EU (§ 11), vyloučení NNO v případě pořízení zboží do jiného členského státu než je stát vydání DIČ, které poskytl kupující dodavateli (zaúčtování), změna při přenechání zboží s povinností odkupu (leasing § 13 odst. 3 písm. d) vč. zaúčtování, změny ve stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění, nový § 20a pro účely záloh – informace GFŘ – podrobně (zaúčtování), podmínky přiznání daně při přijetí zálohy, DPH u poukázek, povinnost přiznat daň z dodání zboží s místem plnění v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku (zaúčtování u odběratele), změny v úpravě odpočtu daně u dlouhodobého majetku (§ 78e) a u zásob – manka a škody, ztráta, zničení, krádež aj. – vědomostní test: věděl, vědět měl a mohl vědět o osudu majetku (zaúčtování vyrovnání odpočtu u zásob § 77 – informace GFŘ (zaúčtování), oprava odpočtu dle § 74 – zpřísněné podmínky vědomostního testu (zaúčtování), rozšíření ručení za daň na platby virtuální měnou, nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období, uvedení odpočtu do jiného období v době kontroly FÚ, nebo postupu k odstranění pochybností, režim přenesení daňové povinnosti při poskytování zaměstnanců – upozornění GFŘ na podvody u agentur práce, nespolehlivá osoba, nespolehlivý plátce – informace GFŘ. ...
InAkademia s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUVybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku

22.11.2018 - Praha Z odborného programu semináře: * Přechodná ustanovení k novému občanskému zákoníku – velmi podrobný rozbor různých situací v oblasti závazkového práva (výběrově: Jaký je právní režim smlouvy, kde byl návrh na uzavření smlouvy realizován v roce 2013, ale uzavřena byla až v roce 2014 - včetně různých možností – odchylky od podstatných/nepodstatných náležitostí apod.)? Jaký je právní režim dodatků ke smlouvám podléhajícím starému právnímu režimu učiněných po nabytí účinnosti OZ? Jaký je právní režim smlouvy o smlouvě budoucí a následné realizační smlouvy? Jaký je právní režim rámcové smlouvy a na ni navazujících dílčích např. kupních smluv? Právní režim vybraných smluvních typů podle OZ. Právní režim lhůt, náhrady škody, zajišťovacích institutů, započtení, postoupení pohledávek apod. Jsou přechodná ustanovení kogentní a lze se nějak „vyhnout“ režimu OZ po nabytí jeho účinnosti? A řada dalších otázek… * Nad některými aplikačními problémy zásad nového občanského zákoníku v oblasti smluvního práva (pozor na přechodná ustanovení – aplikují se i na posuzování kogentnosti a dispozitivnosti?) * Je zcela jisté, které normy jsou kogentní a které dispozitivní? Lze se odchýlit od podstatných náležitostí smluvního typu? Lze smluvně modifikovat moderační právo soudu? Lze se odchýlit (vyloučit) od některých závazkových institutů, ačkoliv to zákon výslovně nezakazuje? * Oprávnění soudu doplnit/změnit text smlouvy * Univerzální moderační právo soudu podle § 577 OZ? Na jaké situace toto ustanovení dopadá? * Aplikační otazníky § 1726 OZ * Některá specifika kontraktačního procesu (výběrově např. prezentace zboží reklamou či v katalogu jakožto návrh na uzavření smlouvy, domnělý konsensus, modifikované přijetí, obchodní potvrzovací dopis a jeho úskalí a řada dalších institutů) * Možnosti zhojení vad obsahu a formy smlouvy * Absence obecného zákazu vzdání se práv předem – ale některé zákazy vzdání se práv x kdy se lze vzdát svých práv * Předsmluvní odpovědnost a možné výkladové problémy, vymezení ukončení smlouvy „bez spravedlivého důvodu“, vyčíslení nároku na náhradu škody, pojetí odpovědnosti – deliktní či smluvní? * Smlouvy uzavírané adhezním způsobem – výkladové otázky (např. co to jsou tzv. těžce čitelné či nesrozumitelné doložky?) * Tzv. překvapivá ujednání obchodních podmínek – důsledky a jak se jim lze vyhnout? * Specifika tzv. šněrovacích smluv (uzavřených na dobu delší než 10 let či do konce života člověka) a možnosti jejich ukončení * Podstatná změna okolností po uzavření smlouvy – kdy se uplatní? * Úrok z prodlení a zastavení jeho narůstání dle § 1806 OZ (a co smluvní pokuta?) * Úrok z prodlení – rozdíly mezi § 1964 a 1972 * Některé výkladové problémy nových institutů závazkového práva (závdavek – výrazné výkladové problémy, lichva, neúměrné zkrácení, převzetí maje...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUZákon o majetku státu

22.11.2018 - Praha Odborný program semináře: * Charakteristika hospodaření s majetkem státu - struktura právní úpravy - organizační složky státu a státní organizace - sjednocení příslušnosti hospodařit u pozemků a staveb ve vlastnictví státu - základní povinnosti při hospodaření s majetkem státu * Nakládání s majetkem státu mezi organizačními složkami státu a státními organizacemi - centrální registr administrativních budov - nakládání s nepotřebným majetkem v rámci státu * Majetkoprávní dispozice uskutečňované s nestátními subjekty - nabývání majetku pro stát a užívání cizího majetku státem - převody vlastnictví, zatěžování majetku státu věcnými právy, užívání státního majetku nestátními subjekty - režim pohledávek a závazků * Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUZákoník práce pro zaměstnavatele - pracovněprávní legislativa v praxi (souvztažnost s občanským zákoníkem)

22.11.2018 - Plzeň Získejte komplexní přehled o vedení pracovněprávních agend Účastníkem pracovněprávních vztahů se stává téměř každý z nás, ať už jako zaměstnavatel, či zaměstnanec. Získejte detailní a ucelený přehled o pracovněprávních vztazích z pohledu zaměstnavatele, zorientujte se v ustanoveních zákoníku práce, občanského zákoníku i dalších souvisejících norem. Na kurzu věnovaném zákoníku práce se poutavou formou dozvíte řadu důležitých informací o všech podstatných tématech pracovněprávních vztahů.   Kurz je určený především zaměstnancům HR, kteří již mají se Zákoníkem práce zkušenosti a potřebují získat ucelený přehled. Po začínající personalisty nebo zaměstnance, kteří o Zákoníku práce potřebují základní znalosti, je určený kurz Pracovní právo (nejen) pro manažery. Kurz je určen: účastníkům kurzu Pracovní právo (nejen) pro manažery   pracovníkům HR oddělení   personalistům   jednatelům a majitelům    Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: získáte celkový přehled o pracovněprávní legislativě ve stavu platném k datu konání kurzu   detailně se seznámíte s pracovněprávními vztahy z pohledu zaměstnavatele i zaměstnance   zorientujete se ve změnách týkajících se pracovního poměru a odpovědnosti zaměstnavatele a zaměstnance   vyzkoušíte si modelové situace na praktických příkladech   seznámíte se s některými rozhodnutími Nejvyššího soudu ČR ve věcech pracovněprávních     ...
Top Vision - Podrobnosti o kurzuZákon o důchodovém pojištění

22.11.2018 - Praha Číslo akreditovaného kurzu: Bude akreditováno Akreditace: MV : Cílem je získat znalosti a celkový přehled o systému důchodového pojištění v České republice. V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující: Zákon č. 155/1995 Sb., vznik nároku na důchod, jednotlivé druhy důchodů Doporučená literatura: ...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUVztah správního řádu a zákona o státní službě

22.11.2018 - Praha Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno Akreditace: MV : Cíl semináře: Podat výklad problémů spojených s aplikací procesních ustanovení zákona o státní službě V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující: - Vztah zákona o státní službě a správního řádu * Typologie řízení ve věcech služby * Subjekty řízení ve věc...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUAudit a kontrola veřejných zakázek dle nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a metodického pokynu CHJ č. 3 Metodika veřejného nakupování

22.11.2018 - Praha 2 Pro účastníky, kteří znají proces zadávání VZ. Určeno pro Pro zaměstnance veřejných zadavatelů, kteří se přímo podílejí na zadávání veřejných zakázek a práci komisí veřejných zadavatelů. Pro kontrolory a interní auditory, kteří kontrolují proces výběrových řízení veřejných zadavatelů. Pro všechny, kteří chtějí být seznámeni s novými postupy v zadávacích řízeních. Cíl semináře Seznámit účastníky s postupy, které by měl veřejný zadavatel dodržovat, pokud se bude při zadávání VZ řídit Metodickým pokynem CHJ č. 3 z r. 2016 Metodika veřejného nakupování. Seznámit účastníky s průběhem základních zadávacích postupů dle nového zákona o zadávání VZ – odlišnosti proti původnímu stavu. Ukázat praktickou aplikaci finanční kontroly v procesu veřejných zakázek dle MP č. 3/2016 MF Metodika veřejného nakupování. Specifikovat rizikové oblasti veřejných zakázek, na které by se IA a kontrola měly zaměřit. Obsah semináře Rozbor zásadních ustanovení Metodického pokynu CHJ č. 3 z r. 2016 Metodika veřejného nakupování, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání VZ a jejich praktická aplikace pro veřejné zadavatele. ...
Český institut interních auditorů, z.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUAplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě

23.11.2018 - Praha Program semináře: * Služební poměr státních zaměstnanců jako veřejnoprávní vztah * Rozhodování služebních orgánů ve věcech služebního poměru jako výkon působnosti v oblasti veřejné správy * Služební orgány jako správní orgány * Způsoby rozhodování ve věcech služebního poměru * Řízení na prvním stupni * Zahájení řízení (na žádost a z moci úřední) * Úkony správních orgánů, vč. doručování * Účastníci řízení ve věcech služebního poměru * Úkony účastníků řízení * Rozhodnutí (náležitosti, oznamování, právní moc a vykonatelnost) * Odvolací řízení * Výběrové řízení jako zvláštní druh řízení ve věcech služebního poměru * Kárné řízení jako zvláštní druh řízení ve věcech služebního poměru * Kárné komise jako správní orgány * Soudní přezkum rozhodnutí a jiných úkonů služebních orgánů ve věcech služebního poměru * Veřejnoprávní smlouvy ve věcech služebního poměru ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUNový zákon o hazardních hrách

23.11.2018 - Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-639 - 2017, Název akreditace: Dopady nového zákona o hazardních hrách na obce Akreditace: MV : Cíl semináře : Proškolení zaměstnanců obcí, kteří zajišťují agendu hazardních her. Obsah semináře : V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující: * Definice hazardní hry * ...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUNOVELA ZÁKONA O DPH od roku 2019

26.11.2018 - Praha Určeno pro účetní a pracovníky daňových oddělení firem a organizací, které jsou plátci DPH. Cíl: Seznámit účastníky se změnami zákona pro rok 2019 a dalšími aktuálními problémy při uplatňování DPH. Obsah: Výklad bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Účastníci semináře budou informování také o nejvýznamnějších změnách zákona o DPH pro rok 2019. Výklad bude zaměřen zejména na: * Základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH * Změny ve vymezení základních pojmů * Zrušení zvláštního režimu správy DPH pro společnosti od 1. 1. 2019 * Místo plnění a změna pravidel pro digitální služby * Dodání zboží do jiného členského státu a pořízení zboží z jiného členského státu * Uplatňování DPH u poukazů v roce 2019 * Základ daně a jeho opravy, včetně oprav v případě nedobytné pohledávky v roce 2019 * Sazby daně v roce 2018 a 2019 * Osvobození od daně, včetně změn u nájmu nemovité věci * Nárok na odpočet daně a změny v uplatnění tohoto nároku, oprava odpočtu daně, odpočet daně v částečné výši, úprava odpočtu daně u oprav nemovité věci, v případě oprav nedoložených zničení, ztrát či odcizení majetku, uplatnění úpravy odpočtu daně při dodání dlouhodobého majetku a další změny pro rok 2019 * Správa daně v tuzemsku (registrace k DPH, daňové přiznání, daň, kontrolní hlášení) * Další změny pro rok 2019 ...
Studio W - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUPraktické uplatňování zákona o DPH v roce 2019 – speciálka

26.11.2018 - Praha Na semináři získáte přehled o nejdůležitějších legislativních změnách platných pro rok 2019. * Seminář bude zaměřen na změny v ČR od ledna 2019 (navrženo je např. vracení DPH z nedobytných pohledávek, nová pravidla pro poukazy, omezení možnosti zdaňování nájmů), zmíněny budou i plánované změny v rámci EU v nejbližších letech, kde má být např. stávající systém osvobozeného dodání zboží do jiného členského státu nahrazen tak, že dodání zboží bude zdaněno pouze v členském státě určení jeho sazbami, přičemž odvést daň bude povinen zpravidla dodavatel. Pouze v případě, že dodavatel i pořizovatel budou tzv. certifikovanou osobou povinnou k dani, bude uplatňován přenos daňové povinnosti a daň přizná pořizovatel. Dále se bude seminář zabývat změnami zákona o DPH v roce 2018 v návaznosti na novelu stavebního zákona a zákona o platebním styku a na praktické zkušenosti se změnami zákona o DPH od července 2017 v návaznosti na informace a výkladová stanoviska GFŘ: • zrušení speciální úpravy pro společnost bez právní subjektivity (dříve sdružení), • upřesnění místa plnění v § 10 ve vazbě na nařízení EU, • pořízení zboží, které je přepraveno do jiného členského státu pod českým DIČ – sankční povaha zdanění, • nová úprava mank a škod – vyrovnání a úprava uplatněného odpočtu, • rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti, • ručení za daň, • institut nespolehlivé osoby....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUVELKÁ NOVELA ZÁKONA O DPH 2019

26.11.2018 - Olomouc Lektor kurzu: Olga HOLUBOVÁ Daňová poradkyně, členka odborné skupiny Komory daňových poradců pro oblast DPH. Zkušená lektorka. Další informace: Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma. ...
Intellego - vzdělávací agentura - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUŘízení o přestupcích podle nového zákona přestupkového

27.11.2018 - Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-130 - 2017, Název akreditace: Řízení o přestupcích podle nového zákona o odpovědnosti za přestupky Akreditace: MV : Cíl semináře : Poskytnout účastníkům informace o nové právní úpravě odpovědnosti za přestupky s důrazem na vybrané praktické otázky sankčního řízení. Obsah semináře : V rámci semináře bude ...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EU

 
Novinky & Aktuality

MZDY - RON Software | ron.cz
mzdy | 2018-10-04 

Blog Mzdy - RSM CZ
mzdy | 2018-09-15 

Aladdin - mzdy
mzdy | 2018-08-20 

Mzdy a personalistika
mzdy | 2018-08-17 

Mzdy | otazkyodpovedi.cz
mzdy | 2018-07-29 

Mzdy - Finance.cz
mzdy | 2018-07-15 

Modul pro mzdy a personalistiku
mzdy | 2018-07-01 

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde