majetek-a-jeho-odpisy-���-danovy-a-ucetni-pohled-roku-2018 Rekvalifikační účetní kurzy
podobne kursy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2018


Komplexní rozbor problematiky hmotného a nehmotného majetku z pohledu daní z příjmů a účetnictví, se zaměřením zejména na vymezení odpisovaného majetku, správné určení vstupní ceny a souvisejících odpisů, a se zdůrazněním účetních a daňových souvislostí vč. aktuálních či připravovaných novinek v této oblasti. Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny nové postupy v roce 2018 ve srovnání s předchozím stavem. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy posluchačů. * • vymezení hmotného a nehmotného majetku (dlouhodobý, drobný, rozdílné hranice v účetním a daňovém pojetí, technické zhodnocení daňově a účetně), • vstupní cena a její určení (pro účely daňové i účetní, vyvolaná investice a další), • účetní odpisy (zásady pro účetní odpisování, způsob odpisování, odpisový plán), • daňové odpisy hmotného majetku (vymezení odpisovatele, odpisovaný a neodpisovaný majetek, rovnoměrně a zrychlené odpisy a jejich srovnání, daňové odpisy ve speciálních případech), • nehmotný majetek (odpis v případě technického zhodnocení, způsob odpisování), • daňové odpisy ve speciálních případech (prodej majetku, transformace, pokračování v odpisování, postup při vyřazení majetku z účetního a daňového hlediska, účetní a daňová zůstatková cena, vyčíslení rozdílu, manka, škody), • aplikace nových postupů v roce 2018 nejen v souvislosti se změnami v oblasti majetku schválenými v roce 2017 (úprava vymezení majetku a jeho ceny, právo stavby, vyřazení stavby v souvislosti s výstavbou, změny v odpisování u nehmotného majetku, při zvýšení spoluvlastnických podílů, pro technické zhodnocení provedené ekonomickým uživatelem, u majetku příspěvkových organizací a dobrovolného svazku obcí, vše v návaznosti na aktuální stav legislativy), • další související problematika (např. zůstatková cena a její daňový režim, zásady tvorby rezervy na opravy majetku a další).Přihláška na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:Mzdové a platové předpisy v praxi – aktuálně a změny pro rok 2019

20.11.2018 - Praha Na kurzu získáte ucelený přehled o aktuálních mzdových a platových předpisech. Současně se seznámíte se změnami pro rok 2019, pokud budou v době konání kurzu známé. * • obsluha mzdy a platu – odměňování v podnikatelské a rozpočtové sféře, • průměrný výdělek, jeho formy a uplatnění, • náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti, očekávané změny 2019, • minimální mzda a její vliv v pracovněprávní oblasti, • nejnižší úrovně zaručené mzdy, • srážky ze mzdy, insolvence zaměstnance a s tím související povinnosti zaměstnavatele, • dovolená aktuálně v roce 2018, očekávané změny od roku 2019, • změny v oblasti mezd v průběhu roku 2018, • očekávané změny pro rok 2019 (přechod ze superhrubé na hrubou mzdu). Diskuze, odpovědi na dotazy....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUOpravy a technické zhodnocení majetku – účetní a daňový pohled

20.11.2018 - Praha Ze semináře si odnesete kompletní informace o opravách a technickém zhodnocení majetku. Lektorka vám problematiku vysvětlí jasně a srozumitelně, s maximálním možným množstvím praktických příkladů a variant. * • vymezení základních pojmů, • legislativní rámec, • rozlišení opravy a technického zhodnocení, • zásahy do majetku vlastního, • zásahy do majetku najatého, • tvorba rezervy na opravu a její čerpání, • novinky pro solární zařízení, • výklady GFŘ a MF ČR, • praktické příklady, • upozornění na časté chyby. Diskuze, závěr....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUNovela stavebního zákona - zkušenosti z praxe na úseku územního plánování

20.11.2018 - Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-59 - 2014, název akreditace: Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů Akreditace: MV Počátkem tohoto roku nabyla významné účinnosti novela stavebního zákona, která výrazným způsobem změnila postupy ve stavební oblasti. V rámci nabídky nově zařazujeme akreditovaný vzdělávací seminář s odborníky...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUFakturace v přeshraničním obchodě a službách včetně účtování přijatých faktur

21.11.2018 - Praha Seminář reaguje na potřebu ekonomických úseků (účtáren) nakládat s daňovými doklady od zahraničních partnerů a jejich řádnou evidenci pro daňové a účetní potřeby. Je adresován těm účtárnám, které vystavují a přijímají daňové doklady od zahraničních partnerů. Na praktických příkladech – vydaných i přijatých daňových dokladech v češtině a angličtině – si ozřejmíte správné uplatnění DPH, problematiku dovozu a vývozu včetně cel a promítnutí do účetnictví (souvztažnosti). * NOVINKY V ZÁKONĚ O DPH, V ZÁKONĚ O ÚČETNICTVÍ účinné od roku 2016/2017 (zejména novelizace celních předpisů a DPH) a od roku 2018 ve vazbě na správné zacházení s vystavenými přijatými a vydanými doklady z EU a třetích zemí. POŘÍZENÍ ZBOŽÍ Z JINÉHO ČLENSKÉHO STÁTU: • uplatnění DPH, • ukázka a náležitosti faktury, • řešení reklamace (množstevní, kvalitativní), • skonto, • přijetí vzorků, • uplatnění nároku na odpočet, • účetní souvztažnosti, • trojstranné obchody. DODÁNÍ ZBOŽÍ DO JINÉHO ČLENSKÉHO STÁTU: • místo uskutečnění zdanitelného plnění, • osoba povinná přiznat DPH, • důkazní prostředky pro daňový režim, • vazba na souhrnné hlášení, • množstevní bonus na konci sledovaného období, • zasílání zboží, • ukázka a náležitosti faktury. DOVOZ ZBOŽÍ: • uplatnění DPH při dovozu, • celní problematika, • faktury při dovozu, • celní problematika, • účetní souvztažnosti, • rizika při dovozu. VÝVOZ ZBOŽÍ: • uplatnění DPH při vývozu, • celní problematika, • faktury při vývozu, • důkazní prostředky. POSKYTNUTÍ SLUŽEB DO JINÉHO ČLENSKÉHO STÁTU A TŘETÍ ZEMĚ: • uplatnění DPH u služeb dle základního pravidla – viz § 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, • souhrnné hlášení – specifikace dle typu služeb, • ukázka faktur včetně jejích náležitostí. PŘIJETÍ SLUŽEB Z JINÉHO ČLENSKÉHO STÁTU: • uplatnění DPH u přijatých služeb – z EU i třetích zemí, • režim samovyměření – případy, • ukázka faktur a náležitostí, • účtování přijatých služeb, • časové rozlišení u déletrvajících služeb na konci roku, • zvláštní režimy. SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S POHYBEM PRACOVNÍKŮ V ZAHRANIČÍ: • přijaté služby v EU a ve třetích zemích, • možnosti nárokování DPH z přijatých služeb, • účtování....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUSpecifika účtování zemědělství včetně příkladů z praxe

21.11.2018 - Praha Cílem prakticky orientovaného semináře je zmapovat problematické oblasti účetních a daňových předpisů, upozornit na časté chyby pomocí mnoha příkladů a odpovědět na vaše dotazy. Na semináři se také seznámíte s novinkami připravovanými pro rok 2019 a budete upozorněni na aktuální výkladová stanoviska daňové správy a závěry Koordinačních výborů KDP ČR. * • legislativní rámec, výhled na rok 2019, • právní rámec podnikání: družstvo, fyzická osoba (OSVČ), s. r. o., akciová společnost, • specifika v rostlinné a živočišné výrobě – kalkulace VN, • specifika ostatní – lesy, vodní plochy, • HIM a NIM – specifika účtování a odepisování, • účtování zvířat, základní stádo, • pěstitelské celky trvalých porostu, • dotace a jejich účtování, podpory z EU, dotace a DPH, časové rozlišení, • škody a jejich pojištění, škody a DPH, • účtování zásob, normy přirozených úbytku, příchovky, • oceňování ve vlastních nákladech, kalkulace, • rezervy – možnost optimalizace, • účetní závěrka zemědělského podniku, • inventarizace majetku, • audit zemědělského podniku, • zemědělci (FO) – paušály, příležitostná činnost, členění příjmu na více období, • převod FO na právnickou osobu, daňová optimalizace, • zemědělci a EET, • příklady z praxe a případové studie zemědělských podniků. Dotazy a diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUDaňový systém v ČR

21.11.2018 - Brno Kurz je určený těm, kteří se chtějí podrobně seznámit s platnými daňovými zákony ČR. Naučíte se správně spočítat daňovou povinnost, vyplnit daňová přiznání k jednotlivým typům daní a také určit, zda se na Vás příslušná daňová povinnost vztahuje....
Kateřina Porubanová - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUÚčetnictví

21.11.2018 - Brno Kurz je rozvíjí základní znalosti účetnictví o specifická témata. Po absolvování kurzu budete schopni účtovat všechny oblasti účetnictví a vést samostatné účetnictví podnikatelským subjektům....
Kateřina Porubanová - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUDaňový systém v ČR

21.11.2018 - Brno Kurz je určený těm, kteří se chtějí podrobně seznámit s platnými daňovými zákony ČR. Naučíte se správně spočítat daňovou povinnost, vyplnit daňová přiznání k jednotlivým typům daní a také určit, zda se na Vás příslušná daňová povinnost vztahuje....
Kateřina Porubanová - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EURekvalifikační kurz Účetnictví [akreditace MŠMT]

21.11.2018 - Brno Absolvováním námi nabízeného rekvalifikačního kurzu Účetnictví získáte komplexní znalosti v oblasti účetnictví [dříve podvojného účetnictví] a daňového systému ČR. Během kurzu je kladena velká pozornost praktickému procvičování účetních příkladů. Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Kurz obsahuje 120 vyučovacích hodin. Jednotlivé dny výuky jsou uvedeny pod vypsanými termíny [pro-klikněte]. Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou, po jejímž složení absolventi obdrží osvědčení z MŠMT....
Kateřina Porubanová - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUSmlouva o dílo – komplexní prakticky zaměřený rozbor právní úpravy včetně judikatury a smluvní praxe

21.11.2018 - Praha Na semináři se dozvíte praktické informace, které je vhodné mít na paměti při uzavírání i realizaci smluv o dílo. Získáte také přehled o důležitých otázkách, na které je třeba se zaměřit, včetně příkladů z praxe a judikatury. Předmětem výkladu budou nejen otázky se týkající se tvorby samotných smluv o dílo, ale i postupů při provádění díla či následných reklamacích. Obdržíte doporučení jak z pohledu objednatele, tak zhotovitele. * • smlouva o dílo a její vymezení, • specifikace díla, • důležité součásti smlouvy o dílo, • konstrukce ceny a rozpočty, • vady, reklamace a záruky, • doporučení pro objednatele a zhotovitele, • alokace rizik, • vztahy se subdodavateli, • aktuální judikatura. Diskuze a dotazy....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUZměny zákona o DPH 2018 / 2019 v příkladech, včetně zaúčtování specifických případů

21.11.2018 - Pardubice úvod, současný stav legislativy, informace GFŘ, aktuální judikatura, pojmy pro účely zákona o DPH, nové vymezení dlouhodobého majetku, obchodního majetku dle judikatury SDEU, obrat – počítání obratu u společnosti, upřesnění místa plnění v § 10 – místo plnění u služeb vztahujících se k nemovité věci, rozšíření dle článku 31 směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, místo plnění při pořízení zboží z EU (§ 11), vyloučení NNO v případě pořízení zboží do jiného členského státu než je stát vydání DIČ, které poskytl kupující dodavateli (zaúčtování), změna při přenechání zboží s povinností odkupu (leasing § 13 odst. 3 písm. d) vč. zaúčtování, změny ve stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění, nový § 20a pro účely záloh – informace GFŘ – podrobně (zaúčtování), podmínky přiznání daně při přijetí zálohy, DPH u poukázek, povinnost přiznat daň z dodání zboží s místem plnění v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku (zaúčtování u odběratele), změny v úpravě odpočtu daně u dlouhodobého majetku (§ 78e) a u zásob – manka a škody, ztráta, zničení, krádež aj. – vědomostní test: věděl, vědět měl a mohl vědět o osudu majetku (zaúčtování vyrovnání odpočtu u zásob § 77 – informace GFŘ (zaúčtování), oprava odpočtu dle § 74 – zpřísněné podmínky vědomostního testu (zaúčtování), rozšíření ručení za daň na platby virtuální měnou, nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období, uvedení odpočtu do jiného období v době kontroly FÚ, nebo postupu k odstranění pochybností, režim přenesení daňové povinnosti při poskytování zaměstnanců – upozornění GFŘ na podvody u agentur práce, nespolehlivá osoba, nespolehlivý plátce – informace GFŘ. ...
InAkademia s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUDaňové přiznání ÚSC a PO za rok 2018

21.11.2018 - Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-46 - 2017, Název akreditace: Daňové přiznání ÚSC a PO Akreditace: MV : Cíl semináře : Seznámit účastníky s obecnými předpisy platnými pro stanovení základu daně z příjmů za r. 2018, upozornit na specifická ustanovení platná pro ÚSC a p.o., vysvětlit strukturu formuláře přiznání k dani z příjmů právnických oso...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUKrizové řízení a plánování IT kontinuity (IT Service Continuity Management)

21.11.2018 - Praha 2 Pro všechny úrovně Určeno pro Odborníky, interní auditory, manažery a specialisty, které zajímá Krizové plánování a Řízení kontinuity činností IT organizace. Cíl semináře Seznámit účastníky s důležitými aspekty krizového plánování. Objasnit hlavní činnosti, postupy a metody. Propojit s řízením rizik. Vysvětlit souvislosti Řízení kontinuity činností IT vs. organizace. Diskutovat tuto problematiku nad konkrétními příklady z praxe. Obsah semináře Řízení kontinuity činností organizace a krizové plánování. Popis činností procesu, postup, potřebné metody. Vyhodnocení dopadů výpadku (Business Impact Analysis). Řízení a analýza rizik. Návaznosti Business vs. IT Service Continuity Management procesu. Četné příklady z praxe. Součástí semináře je diskuse v dané problematice. ...
Český institut interních auditorů, z.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUDaňová evidence (dříve jednoduché účetnictví) - rekvalifikace

22.11.2018 - Praha 2 Rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy - číslo akreditace 17784/2013-1/410 Délka kurzu: 40 vyučovacích hodin * Pro bližší informace ohledně financování přes ÚP nás neváhejte kontaktovat * V kurzu Daňová evidence dříve nazývaném jednoduché účetnictví Vám vysvětlíme lidským způsobem , jak na daňové přiznání. Naučíme Vás zaznamenávat příjmy a výdaje za účelem zjištění dílčího základu daně z příjmů. Vysvětlíme Vám rozdíl mezi příjmy zdanite...
Centrum služeb pro podnikání s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUDaně a účetnictví včetně novinek od roku 2019 a účetní závěrka 2018 pro nestátní neziskové organizace

22.11.2018 - Praha Program semináře: * Zápis skutečných majitelů do veřejného rejstříku - nová povinnost pro všechny právnické osoby zapsané ve veřejném rejstříku - termín zápisu - definice skutečných majitelů u nestátních neziskových organizací - způsob provedení zápisu - informační systém skutečných majitelů (ISSM) * Zákon o rozpočtové odpovědnosti - vymezení nestátních neziskových organizací, na které zákon dopadá - sestavení a zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu - sestavení a zveřejnění rozpočtu * Změny v dani z příjmů právnických osob v roce 2018 - změny ve vymezení veřejně prospěšného poplatníka - snížení základu daně podle §20 (7) nově - změny v odepisování hmotného a nehmotného majetku - změny v poskytování benefitů zaměstnancům - daňové řešení fondů organizace - daňový režim přijatých peněžních a nepeněžních darů – změny od 2018 - sledování zdrojů financování pro účely stanovené daňové uznatelnosti nákladů/výdajů * Komplexní příklad na sestavení daňového přiznání za rok 2018 * Jednoduché účetnictví v roce 2018 * Vyhláška č. 504/2002 Sb. - komplikované účetní případy - změna kategorie účetní jednotky - podklady z účetnictví nutné pro stanovení základu daně u poplatníka * Informace o novinkách v dani z příjmů a v účetnictví pro rok 2019 – pokud budou v uvedené termínu již zveřejněny * Dopad novely zákona o DPH do hospodaření nestátních neziskových organizací od roku 2019 - důvod razantního zvýšení nákladů organizace v roce 2019 - propočet finančního dopadu do peněžních toků organizace v roce 2019 a 2020 - dopad do rozpočtu nákladů v roce 2019 ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUNemovitosti a jejich nájem z účetního a daňového pohledu

22.11.2018 - Praha Na semináři získáte komplexní pohled na účetní a daňovou problematiku nemovitých věcí a jejich nájmu (pachtu), finančního leasingu, a to z hlediska daně z příjmu, DPH i daně z nemovitých věcí. Lektor zdůrazní i daňové vazby na postupy a povinnosti platné v souvislosti s občanským zákoníkem a zákonem č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn stanovisky MF ČR a GFŘ k dané problematice a bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v okamžiku konání semináře. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy posluchačů. * • vymezení nemovitých věcí v občanském právu a promítnutí této úpravy do daňových zákonů, • pořizování nemovitého majetku (koupě, finanční leasing, náklady spojené s pořízením, určení vstupní ceny, problematika tzv. vyvolaných investic), • možnosti odpisování nemovitých věcí (účetní odpisy včetně metody komponentního odpisování, principy stanovení daňových odpisů, zdůraznění novinek přijatých v roce 2018), • nájem (pacht) nemovitých věcí a služby s ním spojené (časové rozlišení, možnosti přefakturace služeb, poskytování vlastních služeb, vyúčtovávání služeb a související daňové aspekty), • technické zhodnocení versus opravy (základní odlišení, technické zhodnocení v účetním a daňovém pojetí, možnosti v případě, kdy technické zhodnocení či opravy provádí nájemce, nepeněžní příjem pronajímatele), • tvorba rezerv na opravy (základní principy, příklady postupu), • zdanění příjmů z nájmu (pachtu) nemovitých věcí (zaměření zejména na fyzické osoby – uplatňování nákladů v souvislosti s nájmem, rozdělení příjmů mezi spoluvlastníky jinak než podle výše podílů), • další specifické případy (jistota, problematika oprav u společenství vlastníků), • nemovité věci z pohledu DPH (kdy jde o zdanitelné plnění a kdy o plnění osvobozené, kdy aplikovat režim přenesení daňové povinnosti u dodání nemovitých věcí, zásady pro určení koeficientu pro krácení plnění na vstupu, DPH při dodání služeb souvisejících s nájmem), • daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí (základní postupy pro aplikaci těchto daní)....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUZákon o majetku státu

22.11.2018 - Praha Odborný program semináře: * Charakteristika hospodaření s majetkem státu - struktura právní úpravy - organizační složky státu a státní organizace - sjednocení příslušnosti hospodařit u pozemků a staveb ve vlastnictví státu - základní povinnosti při hospodaření s majetkem státu * Nakládání s majetkem státu mezi organizačními složkami státu a státními organizacemi - centrální registr administrativních budov - nakládání s nepotřebným majetkem v rámci státu * Majetkoprávní dispozice uskutečňované s nestátními subjekty - nabývání majetku pro stát a užívání cizího majetku státem - převody vlastnictví, zatěžování majetku státu věcnými právy, užívání státního majetku nestátními subjekty - režim pohledávek a závazků * Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUZMĚNY A NOVINKY VE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI V ROCE 2019

22.11.2018 - Olomouc Školení je určeno mzdovým účetním, personalistům a všem, koho zajímají změny ve zdaňování mezd. Cíl školení: Cílem školení je poskytnout informace o aktuálních problémech ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018 a připravovaných novinkách ve zdaňování mezd. Tyto informace Vám předá lektorka, která připravuje legislativní změny a má dlouholeté zkušenosti v této oblasti. Lektor kurzu: Katarína DOBEŠOVÁ Působí na odboru Příjmové daně Ministerstva financí, vrchní ministers...
Intellego - vzdělávací agentura - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUZdaňování mezd a platů – aktuálně a změny pro rok 2019

23.11.2018 - Praha Na kurzu získáte ucelený přehled o aktuální podobě daně z příjmů ze závislé činnosti a návod na její aplikaci v praxi. Současně se seznámíte se změnami pro rok 2019, pokud budou v době konání kurzu známé. * Aktuální podoba daně z příjmů ze závislé činnosti. Změny ve zdaňování příjmů zaměstnanců od ledna 2019: Poskytování příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění, penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a další benefity v podmínkách roku 2019 • daňové zvýhodnění na vyživované děti, způsob prokazování nároku • vybírání daně z příjmů ze závislé činnosti, záloh na daň a zvláštní sazba daně v příkladech, podmínky pro jejich sražení, vliv na roční daňovou povinnost zaměstnance • sleva za umístění dítěte do předškolního zařízení (z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele), uplatňovaná v rámci ročního zúčtování záloh na daň v praxi • náležitosti mzdového listu, návaznost obsahu mzdového listu na účetnictví. Diskuze, odpovědi na dotazy....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUZdaňování benefitů - jak rozdělit rozpočet, aby na lidi zbylo co nejvíc

23.11.2018 - Praha Přehled daní a odvodů spojených s odměňováním Proč je výhodné mít poukázky do fitness, ale ne do obchodu? Proč vše nefunguje jako stravenky? Proč všude nutí DPP? Mám zaměstnance motivovat výhrou v soutěži? Jaké dárky můžeme rozdávat? Vysvětlíme si, jak se zdaňují jednotlivé typy benefitů, a ukážeme, kolik benefity stojí firmu celkově. Ilustrujeme na jednoduchých číslech, proč je vhodné užívat některé benefity více, některé méně. Popíšeme názorně, co to znamená, když dáte zaměstnanci dar a když vyhraje v soutěži organizované firmou. Vytvoříme přehled daní spojených s jinými typy smluv než s hlavním pracovním poměrem. Projdeme výpočet celkových nákladů spojených s novým pracovníkem či s novým systémem odměňování. Kurz je určen: HR manažerům a HR byznys partnerům   CEO malých a středních firem   všem, kdo chtějí rozumět souvislostem mezi motivací a daněmi    Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: porozumění principům zdaňování odměn na straně zaměstnance   znalost daňových aspektů poskytování odměn u zaměstnavatele   naučíte se, jak zdaňovat jednotlivé typy benefitů   pochopení pohledu vlastníka na celkový rozpočet a jeho efektivní rozdělení     ...
Top Vision - Podrobnosti o kurzu

 
Novinky & Aktuality

MZDY - RON Software | ron.cz
mzdy | 2018-10-04 

Blog Mzdy - RSM CZ
mzdy | 2018-09-15 

Aladdin - mzdy
mzdy | 2018-08-20 

Mzdy a personalistika
mzdy | 2018-08-17 

Mzdy | otazkyodpovedi.cz
mzdy | 2018-07-29 

Mzdy - Finance.cz
mzdy | 2018-07-15 

Modul pro mzdy a personalistiku
mzdy | 2018-07-01 

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde