spolecenska-odpovednost-firem Rekvalifikační účetní kurzy
podobne kursy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

Společenská odpovědnost firem


Nezní to jako samozřejmost, že když chráníte majetek vaší společnosti, hmotný i ten nehmotný, chráníte i jejich hodnotu? A o tom je udržitelné podnikání. Využíváme-li přírodních zdrojů odpovědným způsobem, budou nadále k naší dispozici i zítra. Spolupracujeme-li s našimi zákazníky a dalšími zainteresovanými stranami korektně, je méně pravděpodobné, že nás nepodpoří v našem úsilí. Máme-li komunikovat s investory o úrovni řízení rizik v naší společnosti, je jasné že ocení efektivní systém řízení. Řídíme-li naše podnikání udržitelně, získáme silnou integritu ve světě, kde byla důvěra veřejnosti v korporace a v komerční sektor obecně dramaticky snížena.Přihláška na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

22.03.2018 - Praha Program semináře: * základní formy činnosti správních úřadů * zásady činnosti správních orgánů (stručná aplikace na řízení o přestupcích) * definice správních orgánů Řízení před orgánem I. stupně * oznamování přestupků - přijímání podnětů * úkony před zahájením řízení - věcná a místní příslušnost, spory o příslušnost - předání věci - odložení věci * účastníci řízení a další osoby vystupující v řízení a OSPOD - účastníci řízení (podjatost úředních osob, zastupování FO a PO) - osoba přímo postižená spácháním přestupku - zákonný zástupce mladistvého obviněného - OSPOD * překážky v řízení * průběh řízení * zahájení řízení z moci úřední - zahájení řízení se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku * řízení o náhradě škody nebo bezdůvodného obohacení * právní styk s cizinou, doručování lhůty, pro vydání rozhodnutí * ústní jednání * dokazování * zajištění průběhu řízení - záruka za splnění povinnosti, zrušení, zánik a přeměna právnické osoby * přerušení řízení * zastavení řízení * rozhodnutí, narovnání - výroková část rozhodnutí o přestupku * zvláštní druhy řízení - společné řízení - řízení o náhradě škody a o vydání bezdůvodného obohacení - příkaz, příkaz na místě * Odvolací řízení * osoby oprávněné podat odvolání * odvolání a postup orgánu prvního stupně * řízení u odvolacího správního orgánu * Zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku * nové rozhodnutí * přezkumné řízení * přezkum příkazu na místě * přechod pokuty na právního nástupce PO * Společná, přechodná a závěrečná ustanovení * výkon působnosti * evidence přestupků (zápis do evidence, námitkové řízení) * využívání údajů z informačních systémů veřejné správy * přehled přestupků * přechodná ustanovení ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EULikvidace spoluvlastnického vztahu z pohledu aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR (podrobný výklad) a vybrané otázky správy společné věci (exkurs)

22.03.2018 - Praha Odborný program semináře: * Správa společné věci (exkurs) z pohledu stávající judikatury Nejvyššího soudu České republiky * podílové spoluvlastnictví a tzv. superficiální zásada (vysvětlení stavu vzniklého před 1. lednem 2014 a po 1. lednu 2014) * oddělení ze spoluvlastnictví (podstata, praktická využitelnost, srovnání se zrušení a vypořádáním spoluvlastnictví) * zrušení a vypořádání spoluvlastnictví – a) překážky zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, b) způsoby vypořádání spoluvlastnictví, c) přiměřená náhrada při přikázání věci, d) požadavek solventnosti spoluvlastníka * vypořádání spoluvlastnictví v tzv. širším smyslu * rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporech o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví z hlediska rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky * odklad zrušení spoluvlastnictví (vysvětlení podstaty a předpokladů, smluvní možnost odkladu a rozhodovací oprávnění soudu) a změna odkladu zrušení spoluvlastnictví * novelizace občanského zákoníku a podílové spoluvlastnictví ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUEtiketa pro asistenty a asistentky manažerů - jak se vyvarovat pracovních i společenských faux pas

22.03.2018 - Praha Prohlubte si své znalosti společenského chování a získejte vytříbené vystupování Přesvědčte se o významu etikety v profesionálním i společenském životě. V rámci tohoto tréninku se ve vyváženém mixu nezbytné teorie a praxe formou nácviku modelových situací naučíte, jak úspěšně a bez stresu zvládat významné společenské akce i malá setkání. Získejte suverenitu a jistotu! Kurz je určen: asistentky a asistenti   sekretářky a sekretáři   recepční     Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: naučíte se, jak správným chováním vyvolat skvělý první dojem   zjistíte, jak eliminovat chyby a jak posílit svou suverenitu ve společnosti   díky praktickým nácvikům modelových situací si osvojíte i méně známá pravidla etikety   naučíte se etiketě při jednání nejen s lokálními, ale i se zahraničními partnery     ...
Top Vision - Podrobnosti o kurzuNová pravidla na ochranu osobních údajů (GDPR) pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva

23.03.2018 - Praha Na semináři se dozvíte, jak konkrétně postupovat při implementaci nového nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (podle anglické zkratky často nazývaného jako GDPR) do procesů společenství vlastníků jednotek a bytových družstev a jak se vyhnout významným sankcím, které mohou být až likvidační. Odnesete si povědomí o GDPR jako takovém a o možném harmonogramu postupu implementace GDPR a o klíčových bodech, na které si musíte dát při své činnosti pozor. * SEZNÁMENÍ S NOVOU PRÁVNÍ ÚPRAVOU GDPR: • GDPR a vztah k zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, • povaha nařízení, • možné dopady nedodržení povinností, • terminologie (osobní údaj, subjekt údajů, správce, zpracovatel atd.), • práva a povinnosti dle GDPR (právo na informace, právo na výmaz, nové souhlasy, právo na přenositelnost, povinnost hlášení incidentů, pověřenec pro ochranu osobních údajů atd.). POSTUP PRO IMPLEMENTACI GDPR SE ZAMĚŘENÍM NA SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK A BYTOVÁ DRUŽSTVA: • přehled fází projektu implementace, • srovnání výhod a nevýhod outsourcingu/implementaci z vlastních zdrojů, • podrobný rozbor jednotlivých fází projektu implementace, • upozornění na kritické body implementace, • doporučení pro realizaci změn. SPECIFIKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK A BYTOVÝCH DRUŽSTEV: • kamerové systémy a fotopasti v bytových domech, • záznam veřejného prostranství, • kamerový záznam jako důkazní prostředek, • kamery mimo režim zákona o ochraně osobních údajů, • zpracování osobních údajů, rodné číslo, číslo a kopie občanského a cestovního průkazu, • zpřístupnění osobních údajů (i o dlužnících), • ad hoc pořízené fotografie a kamerové záznamy, drony, • GPS lokátor. PŘÍPADOVÁ STUDIE: • ukázka kompletního postupu implementace GDPR ve společenství vlastníků jednotek a bytovém družstvu. SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ: • informace o nových náležitostech smlouvy o zpracování....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUŘízení o přestupcích podle nového zákona o odpovědnosti za přestupky

27.03.2018 - Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-130 - 2017 Akreditace: MV Cíl semináře: Poskytnout účastníkům informace o nové právní úpravě odpovědnosti za přestupky s důrazem na vybrané praktické otázky sankčního řízení. V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující: Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o ...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUÚčetně administrativní povinnosti ve společnosti

28.03.2018 - Praha Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během přestávek možnost volného přístupu na internet.Kurz je určen pro všechny, kteří začínají podnikat, vést firmy, nebo mají zastupovat společnost v určitých administrativních úkonech vůči státním institucím. Účastníci se zde seznámí se všemi povinnostmi, tipy a fakty, se kterými se ve vedení společnosti mohou dostat do styku a za které jsou odpovědni.Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky: Podnikání jako OSVČ nebo jako společnost (společnost s ručením omezeným, akciová společnost …)   Založení společnosti, obchodní soud, notářské služby   Zaměstnanci, jejich práva a povinnosti – zákoník práce   Druhy pracovních smluv a dohod – popis výhodnosti a pracnosti, včetně finančních aspektů   Povinnost zřízení a práce s datovou schránkou   DPH - principy a výpočty, povinnosti být plátcem DPH   Cash flow společnosti v příkladech   Rozpočtování obchodního případu – základní principy a ukázky   Motorové vozidlo ve firmě – finanční aspekty a povinnosti, soukromé vozidlo, leasing   Půjčky a úvěry pro společnosti včetně jejich vlivu na cash flow společnosti   Vedení účetnictví – základní povinnosti, interní a externí účetní   Manažerské účetnictví – výkaznictví, reporty a přehledy, podklady pro účetní   Problematika mezd, odvodů a dalších aspektů zaměstnávání (úrazy, nemoc, dovolená, výpovědi …)   Povinné výkaznictví ve vztahu k finančnímu úřadu (kontrolní hlášení, DPH přiznání, a další)   Práce s daňovou informační schránkou a daňovým portálem , komunikace s úřady a přístup   Elektronická komunikace s úřady státní správy, podatelny, elektronický podpis   Daňová přiznání a hlášení prostřednictvím daňového portálu – kompletní souh a popis   Vyhledávání základních informací n internetu a práce s nimi   Závěrečná rozprava, otázky a odpovědi     Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.Rozsah výuky a organizace výuky: Celková délka kurzu je jeden den, vždy 9:00 – 16:00.   Kurz probíhá ve skupinách prezenční formou na učebně.   Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.   Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.   Kurz vždy pr...
JUBELA, s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUJednoduché účetnictví pro spolky/občanská sdružení, církevní společnosti a honební společenstva

28.03.2018 - Praha Ubezpečíte se ve znalosti řešení problémových a méně častých účetních případů a posoudíte vhodnost a výhodnost jednoduchého účetnictví. Naučíte se účtovat všechny potřebné operace v jednoduchém účetnictví. * Jednoduché účetnictví pro spolky/občanská sdružení, církevní společnosti a honební společenstva • kdo může vést v současnosti jednoduché účetnictví (JÚ), • legislativní opora pro JÚ, • povinná účetní evidence v JÚ, • dlouhodobý majetek v JÚ, • účetní závěrka a výkazy JÚ, • daň z příjmu a rozdíly oproti výpočtu daně z "podvojného" účetnictví, • jednoduché účetnictví a DPH, • diskuze, • řešení konkrétních případů účastníků....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUZměny společností – ukončování činnosti, převod, transformace (záznam on-line)

Březen 2018 - online Neuvedeno * • legistativa- právní úprava přeměn- vztah k ZOK, OSŘ, • podstata přeměn, právní účinky přeměn, formy přeměn, • základní zásady a průběh přeměn, hlavní dokumenty-projekt přeměny, • znalecké posudky v procesu přeměn. Fúze- sloučení a splynutí: • rozhodný den,projekt přeměny, zápis přeměny do OR, • přecenění jmění do účetnictví zanikající nebo nástupnické společnosti, daňové konsekvence, odložená daň, • vlastní kapitál nástupnické společnosti, • fúze mateřské společnosti do dceřiné a naopak, fúze předlužených, jednočlenných společností, společností s týmž okruhem společníků. Rozdělení - rozštěpení a odštěpení: • rozhodný den, projekt přeměny, zápis přeměny do OR, • struktura vlasního kapitálu nové společnosti vzniklé rozdělením, • vztahy mezi původní společností a nově vzniklou pro účetní a daňové účely. Převod jmění na společníka: • zvláštnosti převodu jmění v jednotlivých formách společností, • problémy s převodem zaměstnanců vrámci přeměn, • účetní a daňové dopady přeměn. DOTAZY...
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUDaně a účetnictví SVJ – společenství vlastníků jednotek (záznam on-line)

Březen 2018 - online Neuvedeno * • společenství vlastníků jednotek v pozici účetní jednotky (předpisy vztahující se k účetnictví SVJ, kdy se stává SVJ účetní jednotkou, rozsah vedení účetnictví, směrná účtová osnova), • vybrané účetní operace (evidence dlouhodobých záloh na opravy, služby účtované vlastníkům, účtování o opravách a technickém zhodnocení, ve vztahu k úvěrům a dotacím aj.), • daně (otázka registrace SVJ k daním, princip zdaňování příjmů, závislá činnost ve vztahu k daním, problematika DPH), • daňové problémy vlastníků jednotek (ve vztahu k daním z příjmů, k dani z nemovitých věcí) • speciální účetní a daňové postupy pro SVJ (vyúčtování služeb, přeúčtování – daňový režim apod.), • aktuální výklady a novinky v daních a účetnictví pro SVJ v roce 2017 a v návaznosti na aktuální vývoj legislativy i pro rok 2018, • diskuze a zodpovězení dotazů....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUFiremní kultura - klíčový faktor výkonu a úspěchu společností

03.04.2018 - Praha Mise, vize a hodnoty „Na rozdíl od plevele, který roste sám, o plodiny se lidé musí starat.“ (Marcus Tulius Cicero) Jaká je vaše společnost zevnitř? Jaké máte hodnoty, rituály, jak sdílíte informace, jak se lidé chovají a co si myslí? Firemní kultura se buduje každý den, každou aktivitou. Jak vylézt na vrchol? Bude to bolestné, možná zábavné, pozitivní, nebo negativní? Každá společnost má svou kulturu a její kvalita rozhoduje o přežití a budoucnosti. Otázkou je, jestli není čas na změnu. Kurz je určen: CEO a managementu   HR manažerům    Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: budete moci analyzovat typ podnikové kultury a případné nedostatky, které ovlivňují chod vaší firmy   seznámíte se s praktickými příklady pozitivních či negativních výsledků z případových studií   poznáte zákonitosti firemní kultury a možnosti jejího ovlivnění   budete umět použít metody měření firemní kultury     ...
Top Vision - Podrobnosti o kurzuETIKETA a společenské chování v praxi

03.04.2018 - Brno Společenské chování na úrovni je dnes nezbytností nejen v zaměstnání, ale i běžném životě. Praktický kurz Vás seznámí se základy etikety a praktickými postupy při jednotlivých společenských událostech, ať už v roli pořadatele nebo hosta. Pomůže zvládnout profesionálně všechny společenské situace. Díky kurzu získáte dovednosti pro jednání a naučíte se nutné základy a pravidla společenských situací. Řada lidí dnes už ví, jak správně používat příbor, složitější je to však se společenskou konverzací. Školení proto nabídne také praktické rady a doporučení pro společenská setkání, vedení rozhovoru, základní principy komunikace při stolování a dalších situacích. Praktické školení je zaměřené na společenská pravidla běžné komunikace, protokolu, telefonické komunikace. Doporučí vhodné chovaní na večírku, večeři či jiné společenské události, včetně představení a dress codu. V rámci kurzu si také vše sami vyzkoušíte při praktických cvičeních. Umění společenského chování otevírá nejen srdce, ale * Společenské chování na úrovni je dnes nezbytností nejen v zaměstnání, ale i běžném životě. Praktický kurz Vás seznámí se základy etikety a praktickými postupy při jednotlivých společenských událostech, ať už v roli pořadatele nebo hosta. Pomůže zvládnout profesionálně všechny společenské situace. Díky kurzu získáte dovednosti pro jednání a naučíte se nutné základy a pravidla společenských situací. Řada lidí dnes už ví, jak správně používat příbor, složitější je to však se společenskou konverzací. Školení proto nabídne také praktické rady a doporučení pro společenská setkání, vedení rozhovoru, základní principy komunikace při stolování a dalších situacích. Praktické školení je zaměřené na společenská pravidla běžné komunikace, protokolu, telefonické komunikace. Doporučí vhodné chovaní na večírku, večeři či jiné společenské události, včetně představení a dress codu. V rámci kurzu si také vše sami vyzkoušíte při praktických cvičeních. Umění společenského chování otevírá nejen srdce, ale i důležité příležitosti. Etiketa   Etiketa   Etiketa všedního dne   Společenské příležitosti   Etiketa v oblékání   Společenská konverzace   Stolování   Business etiketa   Netiketa   Specifické situace   ...
ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills - Podrobnosti o kurzuETIKETA a společenské chování v praxi

03.04.2018 - Praha Společenské chování na úrovni je dnes nezbytností nejen v zaměstnání, ale i běžném životě. Praktický kurz Vás seznámí se základy etikety a praktickými postupy při jednotlivých společenských událostech, ať už v roli pořadatele nebo hosta. Pomůže zvládnout profesionálně všechny společenské situace. Díky kurzu získáte dovednosti pro jednání a naučíte se nutné základy a pravidla společenských situací. Řada lidí dnes už ví, jak správně používat příbor, složitější je to však se společenskou konverzací. Školení proto nabídne také praktické rady a doporučení pro společenská setkání, vedení rozhovoru, základní principy komunikace při stolování a dalších situacích. Praktické školení je zaměřené na společenská pravidla běžné komunikace, protokolu, telefonické komunikace. Doporučí vhodné chovaní na večírku, večeři či jiné společenské události, včetně představení a dress codu. V rámci kurzu si také vše sami vyzkoušíte při praktických cvičeních. Umění společenského chování otevírá nejen srdce, ale * Společenské chování na úrovni je dnes nezbytností nejen v zaměstnání, ale i běžném životě. Praktický kurz Vás seznámí se základy etikety a praktickými postupy při jednotlivých společenských událostech, ať už v roli pořadatele nebo hosta. Pomůže zvládnout profesionálně všechny společenské situace. Díky kurzu získáte dovednosti pro jednání a naučíte se nutné základy a pravidla společenských situací. Řada lidí dnes už ví, jak správně používat příbor, složitější je to však se společenskou konverzací. Školení proto nabídne také praktické rady a doporučení pro společenská setkání, vedení rozhovoru, základní principy komunikace při stolování a dalších situacích. Praktické školení je zaměřené na společenská pravidla běžné komunikace, protokolu, telefonické komunikace. Doporučí vhodné chovaní na večírku, večeři či jiné společenské události, včetně představení a dress codu. V rámci kurzu si také vše sami vyzkoušíte při praktických cvičeních. Umění společenského chování otevírá nejen srdce, ale i důležité příležitosti. Etiketa   Etiketa   Etiketa všedního dne   Společenské příležitosti   Etiketa v oblékání   Společenská konverzace   Stolování   Business etiketa   Netiketa   Specifické situace   ...
ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills - Podrobnosti o kurzuObchodní dovednosti - společná cesta k úspěchu!

03.04.2018 - Praha Kurz je určen pro všechny začínající obchodní i neobchodní prodejce, ty, kteří potřebují přesvědčit své okolí, prodat svůj názor, službu, produkt. Na našem praktickém semináři se naučíte jak pracovat s emocemi (svými i obchodního partnera), jak vyvolat pozitivní první dojem, jak se vyvarovat nejčastějších chyb v obchodě. Dozvíte se, jak zvládat námitky a nepříjemné obchodní situace. Dostanete od nás desatero praktických rad pro aplikaci do vaší obchodní praxe. * Kurz je určen pro všechny začínající obchodní i neobchodní prodejce, ty, kteří potřebují přesvědčit své okolí, prodat svůj názor, službu, produkt. Na našem praktickém semináři se naučíte jak pracovat s emocemi (svými i obchodního partnera), jak vyvolat pozitivní první dojem, jak se vyvarovat nejčastějších chyb v obchodě. Dozvíte se, jak zvládat námitky a nepříjemné obchodní situace. Dostanete od nás desatero praktických rad pro aplikaci do vaší obchodní praxe. Obchodník - tedy JÁ   Obchodník - tedy JÁ   Zákazník   Společná cesta k úspěchu   Desatero praktických rad   ...
ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills - Podrobnosti o kurzuÚčetnictví společenství vlastníků jednotek (SVJ)

04.04.2018 - Praha Po ukončení kurzu získáte základní orientaci v účetní a daňové problematice SVJ a odměňování orgánů SVJ. * Teoretická část: • úvod do problematiky, • úprava SVJ v občanském zákoníku, • rozdíly účetnictví SVJ a podnikatelů na příkladech, • dlouhodobé zálohy (fond oprav) a další specifika SVJ, • bankovní úvěry, • zálohy na služby, vyúčtování, • odměňování orgánů SVJ, • daňová problematika, • otázky účastníků, diskuze. Praktická část: • příklady nejčastějších účetních operací, • na závěr kurzu si mohou účastníci vyzkoušet znalostní test....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUNájem obecně, smlouva o nájmu bytu, její náležitosti, společný nájem bytu manželů, jeho vznik a zánik, zánik nájmu bytu, vyklizení bytu, bytové náhrady, nová judikatura, služby spojené s bydlením

10.04.2018 - Praha Odborný program semináře: * Nájem podle obecných ustanovení o.z. * Nájem bytu podle ObčZ, zvláštní druhy nájmu (nájem bytu družstevního, zvláštního určení a bytu služebního) * Přechodná ustanovení k ObčZ, týkající se přizpůsobení existujících nájemních vztahů nové právní úpravě * Vznik nájmu bytu podle ObčZ * Postup při uzavírání nájemní smlouvy * Smlouva o nájmu bytu - Smluvní strany - * Příslušníci domácnosti nájemce, osoby žijící v bytě - Předmět nájmu bytu - * Příslušenství bytu - Doba nájmu - Práva a povinnosti nájemce a pronajímatele - * Drobné opravy v bytě, oznamovací povinnost nájemce, kauce, podnikání v bytě, chov zvířat, podnájem a další… - Nájemné a úhrada za služby - Nájemné u nájemních vztahů existujících k 1. 1. 2014 - Sjednávání nájemného a jeho změny po 1. 1. 2014 - Smluvní nájemné nebo nájemné omezené v případě státních dotací na výstavbu bytů - Nájemné za vybavení bytu - Slevy z nájemného - Prominutí nájemného - Sankce při neplacení nájemného - Další ujednání - * Pravidla pro užívání společných prostor a další * Společný nájem bytu, společný nájem bytu manžely * Následky smrti nájemce, přechod nájmu na spolužijící osoby * Přechod nájmu na dědice * Skončení nájmu - Dohoda - Uplynutí doby - Výpověď * Postup při realizaci výpovědi * Vyklizení a předání bytu * Případy poskytování bytových náhrad. * Služby spojené s bydlením, zákon č. 67/2013 Sb., jeho novela č. 104/2015 Sb. - Rozsah poskytovaných služeb - Poskytovatel a příjemce - Způsob stanovení záloh a jejich změny - Způsob rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů na služby - Práva a povinnosti poskytovatele a příjemce služeb, sankce při neplnění povinností * Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků. ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUVybrané otázky společného jmění se zaměřením na vypořádání společného jmění manželů

10.04.2018 - Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-74 - 2016, název akreditace Vybrané otázky společného jmění manželů v novém občanském zákoníku Akreditace: MV právní režim vypořádání společného jmění manželů zaniklého před 1. lednem 2014 právní režim vypořádání SJM zaniklého po 1. lednu 2014, ale vzniklého před 1. lednem 2014 procesn...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EURodičovská odpovědnost, vyživovací povinnost a styk rodičů s dítětem, a to zejména v rozhodovací praxi Ústavního soudu

12.04.2018 - Praha Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Cíl semináře: Cílem semináře je seznámit účastníky zejména s rozhodovací praxí Ústavního soudu ve věcech péče o nezletilé. V soudních řízeních týkajících se nezletilých dětí zpravidla není dovolání přípustné a určité sjednocení soudní praxe tak (ne zcela správně ale zřejmě nezbytně) provádí Ústavní soud. Rozšíření střídavé výchovy, nabídka škol, stěhování rodičů apod. přináší nové otázky pro rozhodování soudů, které dříve nebyly řešeny či j...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUCSR - společenská odpovědnost firmy

13.04.2018 - Brno Chcete patřit k firmám, které se staví odpovědně i k vyšší cílům podnikání, které usilují o společenskou odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility)? Rádi byste se zapojili do konceptu podnikání, kde svou ziskovost a konkurenceschopnost udržíte, rozvinete. A současně se v rámci svého firemního jednání postavíte zodpovědně k prostředí a společnosti, ve které podnikáte? Přejete si začlenit tuto novou etiku podnikání do svých každodenních firemních operací? Pokud ano, ukážeme vám, jak na to. * Chcete patřit k firmám, které se staví odpovědně i k vyšší cílům podnikání, které usilují o společenskou odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility)? Rádi byste se zapojili do konceptu podnikání, kde svou ziskovost a konkurenceschopnost udržíte, rozvinete. A současně se v rámci svého firemního jednání postavíte zodpovědně k prostředí a společnosti, ve které podnikáte? Přejete si začlenit tuto novou etiku podnikání do svých každodenních firemních operací? Pokud ano, ukážeme vám, jak na to. Co je Corporate Social Responsibility   Co je Corporate Social Responsibility   Proč se zabývat společenskou odpovědností   CSR v ČR, ve světě   Kolik to stojí?   Přínosy pro firmu   Jak přesvědčit management   Ekonomická, sociální, environmentální oblast   Co CSR není?   Příklady dobré praxe   Jak zapojit veřejnost   Jak CSR komunikovat   Vlastní plán realizace CSR strategie a konkrétní aktivity   CSV = CSR 2.0   ...
ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUEtiketa a společenské chování v business prostředí

Duben 2018 - Praha 9 Cíl kurzu Osvojit si základní pravidla společenského chování pří různých příležitostech a situacích soukromého i pracovního života. Popis kurzu: Osnova kurzu Osnova Business etiketa Osnova kurzu: Business etiketa a společenské chování v business prostředí 1. Úvod a stanovení cílů účastníků - Práce s osobními zkušenostmi a očekáváními účastníků * Dovednost sdělení pocitu * Etiketa a takt * Takt v rozmluvě 2. Pravidlo společensky významnějšího - Přednosti a představování * Oslovování a představování 3. Návštěvy - Pracovní návštěvy * Soukromé návštěvy * Zdravení a podávání ruky * 10 vteřin rozhodne 4. Profesionální image - Ženy * Muži * Zásady oblečení a doplňků * Práce s oděvem a doplňky při obchodním jednání 5. Doprovod a kolektiv - Trénink s oděvem * Zásady při bufetu, občerstvení a pracovním stolování 6. Závěr - stanovení dalšího osobního rozvo...
ALTUS Training Center, s.r.o. - Podrobnosti o kurzuEtiketa – novinky a trendy společenského chování

Duben 2018 - Brno V dnešní společnosti je stav etikety výrazem kvality a tím i konkurenceschopnosti firmy či jednotlivce. Tento dvoudenní seminář si klade za cíl pomoci odborníkům osvojit si etiketu v praxi a pomoci jim vyvarovat se nevhodnému chování a vystupování při styku s veřejností, při jednáních s kolegou, klientem a při mnoha dalších pracovních i společenských příležitostech.Po absolvování kurzu etikety, se budete cítit sebejistěji, upevníte vlastní pozitivní image [vzhled, etiketa oblékání a vystupování] a naučíte se bravurně ovládat pravidla společenského bontonu a business praxe. Ve chvíli, kdy tyto znalosti začnete prakticky používat, Vás okolí začne vnímat sebejistěji, upevníte svou dosavadní pozici a sami se sebou začnete být spokojení. Po absolvování kurzu od nás obdržíte certifikát. Termín kurzu je stanoven vzájemnou dohodou po odeslání přihlášky na kurz. Školení otvíráme od 5 osob....
Computer Agency o.p.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EU

 
Novinky & Aktuality

Mzdy
mzdy | 2017-11-01 

Stát pošle poště 800 milionů za ztrátové služby. Zaměstnancům vzrostou mzdy říká Chovanec
mzdy | 2017-03-03 
Že za ztratove služby pošte pošle penize stat domluvili ministri Chovanec a Babiš. Pul miliardy ma jit na vyšši vyplaty zamestnancu.

Vedení účetnictví | Praha | avanibusiness.cz
účetnictví | 2017-03-01 
Spolehlive a rychle zpracujeme dane. Vedeni ucetnictvi a mezd online. Poradenstvi. Vedeni ucetnictvi dane mzdy. Poradenstvi

Šance na podnikání nejen pro nezaměstnané
mzdy | 2017-03-01 
#8222 Projekt podnikatelsko-zamestnaneckych družstev je zameren na podporu podnikani pro osoby ohrožene na trhu prace. System podpory je nastaven tak aby co nejvice pomohl všem zajemcum o zahajeni podnikani. Je urcen všem kteri by si chteli otestov

Vláda schválila zvýšení nemocenské při dlouhodobé pracovní neschopnosti
nemocenské | 2017-02-28 
Vlada schvalila zvyšeni nemocenske pri dlouhodobe pracovni neschopnosti lt br gt Vlada dnes projednala navrh MPSV ktery zlepši socialni situaci lidem pri dlouhodobe pracovni neschopnosti. Opatreni zajisti zmirneni ekonomickeho dopadu zpusobneho

Vláda rozhodla o příspěvku na opravy silnic či růstu nemocenské
nemocenské | 2017-02-28 
Praha - Vlada na svem dnešnim zasedani rozhodla o trimiliardove financni pomoci krajum na opravy silnic nižšich trid. Kabinet take rešil otazku rustu nemocenske dlouhodobe

Archiv nabídky pracovních míst Účetní do Oddělení účetnictví
účetnictví | 2017-02-28 
07.02.2017 Archiv nabidky pracovnich mist | Nabidka plati do 24. unora 2017 Statni fond životniho prostredi ceske republiky vyhlašuje vyberove rizeni na pozici ucetni do Oddeleni ucetnictvi Hledame otevrenou komunikativni a peclivou osobnost ktera by

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde