kvalifikacni-kurz-pro-pracovniky-v-socialnich-sluzbach-[206-hod-]-rekvalifikace-mpsv-cr Rekvalifikační účetní kurzy
podobne kursy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách [206 hod.], rekvalifikace MPSV ČR


Patříte k empatickým lidem a rádi byste pomáhali druhým prostřednictvím přímé obslužné péče? Pak absolvujte rekvalifikační kurz určen pro pracovníky v sociálních službách nebo pro úplné začátečníky, kteří se chtějí v této oblasti proškolit a pracovat. Po úspěšném absolvování obdržíte celostátně platný certifikát s názvem: ”Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách”. V rámci kurzu Vám zařídíme také PRAXI!Přihláška na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:Kurz pro instruktory lyžování

11.12.2018 - Pec pod Sněžkou Kurz pro instruktory lyžování - licence platí pro školská, zájmová a komerční zařízení. Místo konání: Pec pod Sněžkou Doškolovací kurz pro instruktory lyžování [nižší cena, na vyžádání vám zašlem podrobnější informace]...
BP SPORT - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUAutodesk Vault – kurz Správa dat pro uživatele Autodesk Inventor

11.12.2018 - Praha Zaměření kurzu Toto školení je určeno pro uživatele aplikace Autodesk Inventor, kteří potřebují přístup k jejich souborům návrhu z aplikace Autodesk Vault.    Poskytuje úvod do aplikace Autodesk Vault a zaměřuje se na funkce Autodesk Vault pro správu souborů a projektů s aplikací Autodesk Inventor z pohledu uživatele.   Studijní materiály CZ literatura není dostupná   Doporučujeme volitelně za příplatek AOTG – oficiální Autodesk tréninkové materiály – nutno objednat předem (materiály jsou v ENG jazyce, včetně praktických příkladů, kontaktujte nás)     Časopis IT CAD (.cad.cz) – mediální partner   Autodesk Certifikace – staňte se profesionálem! Shlédněte demonstrační video Vault (5:53 min) Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva. Seznámení s úložištěm Autodesk Vault   Orientace v úložišti Autodesk Vault   Orientace v integrované části Autodesk Inventor Vault   Vyhledávání v úložišti Vault   ZDARMA INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE PO UKONČENÍ KURZU # Práce s ne-CADovskými soubory   Práce se soubory CAD aplikace Autodesk Inventor   Přizpůsobení  uživatelského prostředí   Správa souborů a návrhů     ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUÚčetnictví pro pokročilé

11.12.2018 - Praha 2 Kurzy Účetnictví pro pokročilé rozšiřují a prohlubují vědomosti z oblasti účetnictví. Procvičujeme těžší účetní operace, používáme příklady z praxe a usilujeme o to, abyste odcházeli s vědomím, že účetnictví je smysluplné a znát ho má výhody. Komu jsou určeny: Kurzy Účetnictví pro pokročilé jsou určeny účetním na rozšíření a procvičení znalostí Cíl: Získáte praktické příklady k procvičování, budou Vám vysvětleny těžší účetní operace včetně účetní závěrky a dozvíte se aktuální změny[b...
Centrum služeb pro podnikání s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUNámitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona - část II. - příklady a cvičení

11.12.2018 - Praha Z obsahu semináře: * Krátké shrnutí a opakování tématu (druhy sousedských námitek, hlediska jejich posuzování, vybrané procesní otázky) * Procvičování látky na příkladech připravených lektory * Příklady jsou zpracovány jako modelové, nicméně vychází ze skutečných životních situací * Seminář je koncipován formou: zadání příkladu, čas k promyšlení účastníky, společné nalezení řešení * Příklady by měly pokrýt základní praktické situace (vyhodnocení námitky regulované veřejným i soukromým právem (např. zastínění), námitka vznesená proti závaznému stanovisku, změna projektové dokumentace během řízení, opomenutí souseda autorizovaným inspektorem apod.) * V odpolední části semináře bude ponechán prostor pro diskuzi nad příklady z praxe účastníků semináře Prosíme, aby zájemci zaslali své dotazy a příklady z praxe předem v elektronické podobě na adresu pořadatele (info ) do čtvrtka 6. prosince 2018. ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUVýkladové problémy a jejich řešení v projednávané velké novele zákona o obchodních korporacích

11.12.2018 - Praha Seminář bude zaměřen zejména na tyto otázky: * v obecné části zákona o obchodních korporacích - vnášení nepeněžitých vkladů - rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů, podíl na zisku, zálohy - vypořádací podíl - věcná práva váznoucí na podílu - právnická osoba jako člen voleného orgánu - konflikt zájmů - povinnosti členů volených orgán - smlouva o výkonu funkce, odstoupení z funkce - vyloučení z funkce - zvláštní povinnosti při úpadku - vyloučení z výkonu funkce - podnikatelská seskupení, zpráva o vztazích, ochrana mimostojících společníků * v právní úpravě osobních společností - postavení společníků - neplatnost rozhodnutí společníků - důvody zrušení společnosti - změny v komanditní společnosti * v právní úpravě společnosti s ručením omezeným - druhy podílu - náležitosti společenské smlouvy - způsoby ukončení účasti ve společnosti - práva společníků (hlasovací právo) - osvědčování rozhodnutí valné hromady notářským zápisem - rozhodování valné hromady per rollam - změny v postavení jednatele a dozorčí rady - přezkum platnosti usnesení valné hromady (zejm. úprava protestu) - převody podílu, nakládání s uvolněným podílem - změny výše základního kapitálu * v právní úpravě akciové společnosti - druhy a formy akcií - kusové akcie - zaknihované akcie - rozhodný den - náležitosti stanov - práva akcionářů (podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, právo na vysvětlení a dávat návrhy a protinávrhy) - vytěsnění - valná hromada a přezkum platnosti usnesení valné hromady (zejm. úprava protestu) - monistický systém - dualistický systém - změny výše základního kapitálu * v souvisejících předpisech - v notářském řádu (notářský zápis o rozhodnutí orgánu právnické osoby, notářský zápis o souhlasu uděleném mimo zasedání orgánu, notářské zápisy při rozhodování per rollam) - v občanském zákoníku (uchovávání zápisů z jednání nejvyššího orgánu právnické osoby, hromadné listiny) - v zákoně o veřejných rejstřících (změny v zapisovaných skutečnostech, zrušení obchodní korporace z důvodu neuložení účetní závěrky do sbírky listin) ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUZaměstnávání cizinců ze třetích zemí v ČR a vysílání pracovníků do těchto zemí – dvoustranné smlouvy

11.12.2018 - Praha Seminář se zabývá bilaterálními smlouvami o sociálním zabezpečení se třetími zeměmi a smlouvami o zamezení dvojího zdanění s těmito zeměmi. Mnohé české společnosti zaměstnávají zaměstnance ze třetích států a musí porozumět ustanovením bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení a smluv o zamezení dvojího zdanění. Tyto smlouvy obsahují často odlišná pravidla od evropských koordinačních nařízení. Jedná se například o Ukrajinu, Rusko, USA, Turecko, Indii, Srbsko, Kanadu, Japonsko atd. Seminář proto přináší výklad těchto smluv včetně upozornění na odlišnosti od evropských koordinačních nařízení EU pro oblast sociálního zabezpečení. Jen některé smlouvy se vztahují na zdravotní pojištění, bude proto vysvětlena problematika těchto smluv a rozsah nároků osob, na které se tyto smlouvy z hlediska zdravotního pojištění vztahují. Probrána bude i problematika cizinců z nesmluvních států. Účastníci budou také seznámeni s aktuální daňovou problematikou týkající se zaměstnávání cizinc * 9:00–11:00 • Sociální zabezpečení – výklad bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení • Tomáš Novotný • účast na nemocenském pojištění ve vztahu k zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí, • dopad mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení na účast na sociálním pojištění a odvod pojistného, povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců, • určení příslušných právních předpisů při činnosti vykonávané na území států, s nimiž Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, • dokládání příslušnosti k právním předpisům v případě států, s nimiž Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení a uplatnění nároku na peněžité dávky v nemoci (náhradu mzdy v nemoci) při pobytu v jiném státě, než je stát pojištění. 11:30–13:00 • Zdravotní pojištění – výklad bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení • Ing. Šárka Kněžická • účast na zdravotním pojištění ve vztahu k zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí (bezesmluvní státy), • dopad mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení na účast na zdravotním pojištění a odvod pojistného, povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců, • rozbor jednotlivých mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení z pohledu zdravotního pojištění, • nárok na zdravotní péči v ČR a ve smluvních státech. 13:45–16:00 • Daňová problematika • Mgr. Magdaléna Vyškovská • zdanění příjmů ze závislé činnosti dle variant činnosti (vyslaní zaměstnanci do ČR, zaměstnanci českého subjektu, pronájem pracovní síly), • porovnání ustanovení vybraných smluv o zamezení dvojího zdanění, • příjmy členů statutárních orgánů v ČR, • specifika stanovení základu daně u daňových nerezidentů ze třetích států a omezení možností odpočtů některých slev na dani a nezdanitelných položek, • důsledky některých forem zaměstnávání cizinců v ČR pro jejich zahraniční zaměstnavatele, • zdanění příjmů vyslaných pracovníků za práci v zahraničí podle smluv o zamezení dvojího zdanění, • vznik stálé provozovny zaměstnavatele ve státě vyslání, • související povinnosti českého zaměstnavatele v ČR a ve státě vyslání, • zamezení dvojího zdanění u českých daňových rezidentů (zaměstnavatelů i zaměstnanců), • vynětí ze zdanění u příjmů některých zaměstnanců....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUKomunikace a zvládání konfliktů v krizových situacích na pracovišti

11.12.2018 - Praha Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : Chcete vytvářet zdravé klima v organizaci, budovat otevřenost a důvěru mezi zaměstnanci? Jedním z problémů vedoucích pracovníků je neschopnost a neochota řešit konflikty. Dlouhodobě neřešené konflikty a mnohdy až šikana na pracovišti může vést ke zvýšení nemocnosti, stresu a často končí až odchodem zaměstnance z organizace. Nedostatečná komunikace vede k vytváření komunikačních šumů, k následnému chaosu a stresu. Cílem semináře je ukázat ko...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUSoudní přezkum ve věcech správního trestání - aktuální judikatura správních soudů

11.12.2018 - Praha Základní témata semináře: * Využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob * Zásady práce s judikaturou správních soudů * Obecné otázky odpovědnosti za přestupky - pojem přestupku podle nové právní úpravy - právní základy odpovědnosti za přestupky * Řízení ve věcech přestupků - zahájení a průběh řízení - dokazování - rozhodnutí ve věcech přestupků * Specifika soudního přezkumu ve věcech správního trestání - rozsah soudního přezkumu správních rozhodnutí ve věcech správního trestání - specifické projevy trestněprávních zásad v činnosti správních soudů (ne bis in idem, zákaz reformationis in peius, časová působnost trestních předpisů). ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUPráce s vizemi a akčními plány pro rozvoj týmů i jednotlivců

11.12.2018 - Praha V průběhu tohoto semináře poznáte, jakou cestou definovat vize jak pro rozvoj týmů, tak i pro individuální práci. Pochopíte principy práce s vision boardy, zjistíte, jak facilitovat diskuze k vizím a vše si na místě také vyzkoušíte. * Práce s vizemi a akčními plány pro rozvoj týmů i jednotlivců Co si odnesete, co si vyzkoušíte? • jak lze efektivně a realisticky definovat vize pro rozvoj týmů i práci s jednotlivci, • jak v týmech facilitovat diskuzi k vizím, • jaké kroky mají následovat po vytvoření kvalitní vize, • jak při zpracování kvalitní vize efektivně využít práci s vision boardy. • jak funguje práce s vizí také jako prevence syndromu vyhoření, • jak vyvážit práce s levou a pravou mozkovou hemisférou při práci s vizemi, V průběhu celého semináře budou probíhat nácviky práce s akčními plány....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUZkouška z profesní kvalifikace Florista

11.12.2018 - KROMĚŘÍŽ Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství; Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví [kód: 41]; Týká se povolání: Zahradník; Kvalifikační úroveň NSK – EQF: 3 * zkouška z profesní kvalifikace FLORISTA [kód 41-008-H] je součástí akreditovaného rekvalifikačního kurzu Florista a Zrychleného kurzu Florista za 9 dní © * ke zkoušce se můžete přihlásit i samostatně, bez kurzu...
Floristické kurzy - Mgr. Renáta Steinová - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUOutlook ve firemním prostředí

11.12.2018 - Praha Školení Outlook ve firemním prostředí je určené pro posluchače, kteří používají Outlook v prostředí středních a velkých firem. Školení je vhodné i pro posluchače z menších firem, které používají Outlook v kombinaci s Exchange Server. Školení je zaměřené na pokročilou práci s elektronickou poštou, plánování schůzek, správu kontaktů, sledování úkolů a především na spolupráci více uživatelů. * Kurz Outlook ve firemním prostředí probíhá v malé skupině účastníků. Kurzu Outlook ve firemním prostředí se účastní maximálně 8 osob. Kurz Outlook ve firemním prostředí probíhá v plně vybavené počítačové učebně. V průběhu kurzu Outlook ve firemním prostředí je pro účastníky zajištěn pitný režim a drobné občerstvení. U nás máte jistotu, že vám objednaný kurz nezrušíme. Poté co u nás kurz Outlook ve firemním prostředí objednáte a my vám potvrdíme účast, garantujeme, že se kurz uskuteční. Kurz nerušíme z důvodu malého počtu zájemců. Kurz Outlook ve firemním prostředí se uskuteční i pokud se něj přihlásí pouze jeden zájemce. V takovém případě probíhá kurz Outlook ve firemním prostředí jako individuální, cena kurzu se nezmění. Pošta v Microsoft Outlook zopakování základních pojmů   správa podpisů   práce se složkami   řazení a hledání v poště   složky výsledků hledání   práce s velkým množstvím zpráv   možnosti zobrazení pošty   nevyžádaná pošta   mimo kancelář   osobní šablony   formát zprávy   odložení doručení   hlasovací tlačítka   digitální podpis   rychlé kroky   pravidla pro příchozí a odchozí poštu   možnosti archivace   Outlook Web Access (OWA)     Kalendář vytvoření nové události   opakující se událost   pozvání na schůzku   možnosti plánování   nastavení dalšího časového pásma v kalendáři   práce s více kalendáři   sdílení kalendáře     Kontakty vytvoření kontaktu   poslání kontaktu   možnosti zobrazení   distribuční seznamy   sdílení kontaktů     Úkoly vytvoření úkolu   přiřazení úkolu   sledování stavů     Lync rychlé zprávy   videokonference   sdílení plochy     ...
AbecedaPC - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUPožadavky normy ISO 9001

11.12.2018 - Pardubice Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a získejte s námi teoretické a praktické znalosti. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích normy a jak skutečně řídit své procesy na základě reálných ukazatelů. Obsah kurzu: Podrobné vysvětlení požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016 na praktických příkladech. Jaké dokumenty jsou potřeba a jak podrobné musí být. Potřebujete si doplnit znalosti interního auditora o požadavky revize EN ISO 19011:2018? K tomuto kurzu si dokupte nadstavbový modul Interní auditor za 500 Kč bez DPH v rozsahu 2 hodin. Lektorka plynně naváže na svůj výklad o normě ISO 9001 a doškolí vás z požadavků revize normy pro interní audity. Přihlaste se na kurz Interní auditor ISO 9001. * Potřebujete se stát interním auditorem nebo začínáte s audity? Přihlaste se na celodenní navazující workshop Interní audity dle EN ISO 19011:2018 v rozsahu 6 hodin. *Co se na kurzu naučíte? Zvládnete si zavést jednotlivé požadavky normy u vás ve firmě. Pochopíte souvislosti mezi kontextem, očekáváním zainteresovaných stran a z nich vyplývajících rizik a opatření. Naučíte se správně definovat cíle a neshody. Ukážeme vám jak zavést změnové řízení. Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a získejte s námi teoretické a praktické znalosti. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích normy a jak skutečně řídit své procesy na základě reálných ukazatelů....
QC Group, s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUPersonální agenda - jak správně vést administrativu v oblasti HR

11.12.2018 - Praha Získejte detailní přehled o vedení personálních spisů a dokumentů Personální agenda zahrnuje množství významných dokumentů od pracovních smluv přes údaje o zaměstnancích až po dokumenty určené pro orgány státní správy. V rámci vedení personální agendy potřebujete znát související legislativu a z ní vyplývající povinnosti. Získejte ucelený přehled o vedení personálních spisů, přijďte diskutovat o nejčastějších problémech, ať už jde o ochranu osobních údajů, zaměstnávání cizinců, či další témata z oblasti každodenní praxe HR oddělení. Kurz je určen: zaměstnancům HR útvarů   podnikovým právníkům   malým a středním podnikatelům   všem pracovníkům, kteří potřebují mít dobrou orientaci v oblasti personalistiky    Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: detailně se seznámíte se všemi aspekty vedení personálních spisů   dozvíte se, jak nakládat s citlivými osobními údaji zaměstnanců během pracovního poměru i po jeho skončení   pochopíte vazby vaší práce na činnost orgánů státní správy a seznámíte se se všemi povinnostmi, které z těchto vztahů vyplývají   teoretické informace o vedení personální agendy doplní řada příkladů z praxe s ohledem na nejčastěji řešené problémy   získáte odpovědi na své otázky z vlastní praxe     ...
Top Vision - Podrobnosti o kurzu7 klíčových dovedností pro osobní restart - nastartujte změny a jděte za svým cílem

11.12.2018 - Praha Začněte hned, nezastavujte se za startem a vytrvejte až do cíle Moderní doba nás zahlcuje přemírou informací, příležitostí, požadavků a kontaktů. Často pak děláme věci složitě a někdy se nemůžeme hnout z místa. Cítíte-li potřebu změny, zaměřte se na své jednání. Pomůžeme vám odhalit vaše vlastní postupy, které vedou k úspěšnému naplnění cílů, a naučíme vás, jak je vědomě využívat. V praktických cvičeních si ověříte, že nastartovat změny není složité, a objevíte vlastní cestu k vnitřní jistotě a spokojenosti. Kurz je určen: všem, kteří cítí, že k cíli mohou vést i jiné, poctivé a jednoduché cesty   všem, kteří chtějí získat dobrý základ pro svůj osobní rozvoj   všem, kteří hledají novou inspiraci pro svůj osobní i pracovní život   všem, kteří touží po změně     Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: posílíte svou schopnost lépe se rozhodovat, překonávat překážky a řešit problémy   zjistíte, jakým způsobem dosahujete úspěchu, a naučíte se tyto vzorce vědomě využívat   sebepoznáním získáte jedinečnou mapu, která vás povede k vašim cílům   jednoduchým způsobem nastartujete pozitivní změny ve svém pracovním i soukromém životě      ...
Top Vision - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUPříprava na EPSO testy

11.12.2018 - Praha Hledáte perspektivní práci, kterou byste chtěli po absolvování školy dělat? Nebo chcete využít nabytých znalostí a dovedností a zkusit něco nového? Řada evropských institucí nabízí zajímavé pracovní možnosti. Pokud chcete i Vy pracovat v mezinárodním kolektivu, mít možnost podílet se na fungování EU, získat cenné zkušenosti z evropských institucí, nastartovat kariéru nebo jen změnit tu stávající, pomůžeme Vám s přípravou na první sadu testů, které budete muset v průběhu výběrového řízení organizovaného Evropským úřadem pro výběr pracovníků [EPSO] absolvovat....
INTERQUALITY, spol. s r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUPuppet, Foreman a Katello - přenechte správu serverů strojům

11.12.2018 - Praha 7 Kurz je určen pro IT administrátory linuxových systémů, kteří chtějí zautomatizovat správu a rozvoj své infrastruktury pomocí open source software. Během dvou dnů získají účastníci přehled o možnostech využití nástrojů Puppet, Foreman a Katello, zjistí co každý z těchto nástrojů nabízí, a naučí se s nimi pracovat… Vedle teoretického výkladu a praktických ukázek budou v kurzu zmíněny různé tipy a triky, které jsme posbírali během instalací těchto nástrojů v reálné ...
DataScript s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUVirtualizujeme na KVM s oVirt

11.12.2018 - Praha 7 I v dnešní době cloudů je stále hojně využívána tradiční virtualizace IT infrastruktury. Dokážete si představit řešení, které zakládá na tradiční virtualizaci, ale navíc přináší některé vlastnosti známé z IaaS cloudů? Takovým řešením je oVirt, který ve svém jádře používá moderní a velmi výkonný hypervizor KVM a přidává k tomu pokročilé funkcionality včetně komfortního rozhraní pro správu celé virtuální infrastruktury. Kurz je určen pro IT administrátory, kteří se ...
DataScript s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUOsobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců po zavedení GDPR

11.12.2018 - Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-196 - 2010, Název akreditace: Právo na informace a ochrana osobních údajů v činnosti ÚSC Akreditace: MV : Obsah: představení nové právní úpravy přijaté v rámci EU, nastínění povinností českých zaměstnavatelů a doporučení dalšího postupu po účinnosti GDPR základní principy zpracování osobních ...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzuNovinky v pravopise, stylistice a normě

11.12.2018 - Praha Nového je více než hodně! Platí nová pravidla pravopisu, aktualizuje se korespondenční norma a mění se také stylistika firemní korespondence. Chcete-li držet krok s dobou a nekazit si image profesionálů zbytečnými chybami, nechejte se lektorkou provést všemi změnami. Uděláte si pořádek v tom, co je dnes jinak, než jste se učili ve škole, a doplníte to, co vás ve škole zapomněli naučit. Díky tomuto kurzu získáte jistotu v písemné komunikaci a nerozladíte své partnery a klienty už oslovením nebo hned prvním řádkem e-mailu. * Novinky v pravopise, stylistice a normě • ach ty čárky!, • velká písmena, • tituly, hodnosti, funkce, • jak oslovit a neurazit aneb pátý pád stále žije, • zkratky a značky, • moderní stylistika – jak se vypořádat s úředničinou, • nelogičnosti, nadbytečnosti a modernismy v úřednickém jazyce, • kouzelná slůvka a malé zrady v jazyce úředníka, • mezery na vás hodně prozradí aneb základy typografie, • norma ČSN 01 6910, • úprava písemností psaných textovými editory, • e-maily – co o nich říká norma, • záchranný kruh – kde najdeme rychlou pomoc....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUManažer jako kouč, koučování pro manažery

11.12.2018 - Praha Pod vedením zkušené lektorky se v průběhu tohoto semináře naučíte využívat koučování v praxi. Zjistíte, s jakými principy je možné při koučování pracovat. Odnesete si praktické poznatky, jak koučovat jednotlivce a jak koučovat skupinu. Nacvičíte si poskytování zpětné vazby koučovacím stylem, dozvíte se také, jaké má mít předpoklady manažer – kouč. * Manažer jako kouč, koučování pro manažery • kdy je vhodné koučování využít a kdy nikoliv, • koučování jako jeden ze stylů situačního vedení, • východiska v koučování, cíle a užitek v koučování, • otázky – nástroj ovlivnění v koučování, • jak lze koučování využít i v komunikaci se spolupracovníky, • technika vedení koučovacího rozhovoru metodou GROW, • techniky a možnosti koučování týmu, • "strategie efektivního řešení" a její místo v koučování, • kdy, jak, koho koučovat nebo nekoučovat, • brainstorming – nástroj ke koučování skupiny....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EU

 
Novinky & Aktuality

Mzdy a personalistika | Money
mzdy | 2018-11-29 

MZDY - RON Software | ron.cz
mzdy | 2018-10-04 

Blog Mzdy - RSM CZ
mzdy | 2018-09-15 

Aladdin - mzdy
mzdy | 2018-08-20 

Mzdy a personalistika
mzdy | 2018-08-17 

Mzdy | otazkyodpovedi.cz
mzdy | 2018-07-29 

Mzdy - Finance.cz
mzdy | 2018-07-15 

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde