zaklady-podnikani Rekvalifikační účetní kurzy
podobne kursy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

Základy podnikání


Tento kurz je určen všem, co chtějí začít samostatně podnikat a rádi by se orientovali v oblasti účetnictví, daní a marketingu. Při výuce je kladen důraz především na praxi - každá vyučovací hodina zahrnuje množství příkladů na procvičení přednášené látky. Studijní materiály jsou zahrnuty v ceně kurzu. Pro více informací rolujte dolů po stránce. Od 6.11.2014 do 12.1.2015 je možná pouze večerní výuka u online kurzů a individuálních kurzů.
Zpět ke kurzu: Základy podnikání >>
  • Červenec 2018 Brno - Základy podnikání  ... INDIVIDUÁLNÍ kurz: termín dohodou po odeslání přihlášky
     ... cena: 5.000 kurz bez DPH Kateřina Porubanová

  • Červenec 2018 CELÁ ČR - Základy podnikání  ... ONLINE výuka přes SKYPE: přihlaste se kdykoliv a s lektorkou si domluvíte termíny a časy výuky
     ... cena: 3.500 kurz bez DPH Kateřina Porubanová

Přihláška na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:Celní problematika pro podnikovou praxi - celní řízení v kostce

25.06.2018 - Praha Získejte aktuální přehled v oblasti celního řízení a připravte se na budoucí změny České celnictví prochází obdobím rozsáhlých změn, které mají zásadní dopad na podnikání. Bylo zavedeno dvoustupňové řízení, snížil se počet celních úřadů. V dohledné době lze očekávat také podstatné změny v evropských předpisech v oblasti celnictví, zejména v celním kodexu. Rozšiřte si své znalosti celní problematiky díky srozumitelnému výkladu právních předpisů a seznamte se s novinkami i s připravovanými změnami českého celního řádu, na jehož přípravě se podílí i lektor tohoto kurzu. Vyzkoušejte si na praktických příkladech práci s evropským celním sazebníkem a osvojte si správné postupy pro všechny fáze celního řízení. Kurz je určen: dovozcům a vývozcům zboží mimo EU   přímým i nepřímým zástupcům v celním řízení   zástupcům firem obchodujících se třetími zeměmi   provozovatelům celních ekonomických režimů včetně celních skladů   pracovníkům poradenských firem   majitelům a jednatelům malých a středních společností    Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: seznámíte se s důležitými celními předpisy prostřednictvím kvalifikovaného výkladu   získáte informace o chystaných legislativních změnách a o vývoji soudní judikatury v celní praxi   poznáte zjednodušené postupy v celním řízení a dopady jejich používání, včetně elektronického celního řízení   osvojíte si vše podstatné pro úspěšné provádění celního řízení   dozvíte se o nejdůležitějších připravovaných změnách české i evropské legislativy v celní oblasti   na příkladech z praxe si vyzkoušíte práci s celním sazebníkem EU (TARIC)     ...
Top Vision - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUGDPR pro sales a marketing - jak se nové normy EU na ochranu osobních údajů dotknou speciálně marketérů a obchodníků

27.06.2018 - Praha Pokud patříte mezi zástupce 90 % (běžných) firem, pak se vaše společnost potýká s propagací a oslovováním zákazníků. Tyto dva úkoly každé firmy nově velmi podstatně ovlivní novinky přicházející z Evropské Unie, a to General Data Protection Regulation (GDPR) a ePrivacy. Poznáte všechny aspekty GDPR z pohledu marketingu, zejména pak, jak GDPR ovlivní práci marketingu a obchodu. Zjistíte, jaké normy platily doposud (z pohledu oslovování zákazníků) a jak minimalizovat dopady nových norem na fungování firmy a vaší práce. Kurz je určen: obchodníci a marketéři odpovědní za oslovování zákazníků a komunikaci s nimi   CEO malých firem, kteří si marketing řeší sami nebo ve spolupráci s externími agenturami    Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: zjistíte aktuálně platná specifika GDPR, ale také související normy ePrivacy a jejich vliv na marketing a obchod   zjistíte, jak GDPR a ePrivacy ovlivní webovou analytiku a analýzu publik na internetu   zjistíte, které marketingové strategie přestanou s GDPR dávat smysl a čím je nahradit   odnesete si řadu tipů, jaké změny v marketingu učinit, abyste udrželi jeho výkonnost a jaké preventivní kroky učinit k minimalizaci rizika porušení GDPR   zjistíte, jak GDPR ovlivní práci vašich obchodníků a jak jeho dopady minimalizovat   zjistíte, co chtít po externích agenturách, které vám spravují marketing či jeho část     ...
Top Vision - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUVnitropodnikové směrnice (záznam on-line)

Červen 2018 - online Neuvedeno * • legislativní rámec, • vnitropodniková směrnice, její úkol a význam, • zásady pro tvorbu vnitropodnikové směrnice, • směrnice zákonné a ostatní, oblasti pro zapracování do směrnic, • náležitosti vnitropodnikových směrnic, jejich platnost, • systém zpracování účetnictví, účetní rozvrh, • oběh účetních dokladů, kompetence a podpisové vzory, • účetní závěrka a provedení konsolidace, inventarizace a archivace,skartační pravidla, • oceňování majetku a závazků, • dlouhodobý majetek, odpisy, drobný majetek, zásoby, • valutové a devizové operace, deriváty, • rezervy a opravné položky, • časové rozlišování, dohadné položky, • inventarizace, harmonogram účetní závěrky, • zásady vedení pokladny, pracovní cesty, stravování zaměstnanců, • poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, • směrnice pro OSVČ, • nejčastější chyby u vnitropodnikových směrnic, • příklady z praxe, vzory směrnic, • dotazy a diskuse....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUAuto v podnikání (záznam on-line)

Červen 2018 - online Neuvedeno * • pořízení automobilu jako hmotného majetku daňově odpisovaného (vstupní cena, postup při odpisování), • pořízení automobilu na finanční leasing (definice finančního leasingu a další nutné podmínky, srovnání s možností pořízení vozidla koupí, předčasné ukončení včetně cese leasingu), • náklady na provoz (při použití podnikající fyzickou osobou i pro soukromou potřebu, uplatnění paušálních výdajů vč. promítnutí do přiznání), • automobil a DPH (možnosti odpočtu DPH při pořízení automobilu, postup při použití automobilu pro účely nesouvisející s ekonomickou činností a další), • automobil a daň silniční (principy zdanění, základní povinnosti poplatníka daně silniční), • automobil z pohledu cestovních náhrad (použití soukromého vozidla zaměstnance nebo vozidla nevloženého do obchodního majetku pro účely podnikání, možnosti z pohledu daňových nákladů, aktuální výše a způsob určení cestovních náhrad), • automobil jako zaměstnanecký benefit (poskytnutí vozidla k soukromým i služebním účelům zaměstnance) – postup z hlediska daní z příjmů i DPH, • upozornění na aktuální změny a novinky v této oblasti (v návaznosti na daňový balíček 2017/2018 a vývoj legislativy), • zodpovězení dotazů....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUSystém podnikového vzdělávání

09.07.2018 - Brno Význam firemního vzdělávání je v současné době vice než diskutovaný a bez kvalitního podnikového systematického vzdělávání je obtížné zachovat si konkurenceschopnost a dále zvyšovat výkonnost. Na kurzu personalisté a manažeři získají informace nejen o významu podnikového vzdělávání jako takovém, ale o jednotlivých procesech od analýzy vzdělávacích potřeb, přes přípravu a realizace, až k vyhodnocení dopadů vzdělávání ve firemním kontextu. * Význam firemního vzdělávání je v současné době vice než diskutovaný a bez kvalitního podnikového systematického vzdělávání je obtížné zachovat si konkurenceschopnost a dále zvyšovat výkonnost. Na kurzu personalisté a manažeři získají informace nejen o významu podnikového vzdělávání jako takovém, ale o jednotlivých procesech od analýzy vzdělávacích potřeb, přes přípravu a realizace, až k vyhodnocení dopadů vzdělávání ve firemním kontextu. Firemní vzdělávání   Firemní vzdělávání   Lidské zdroje   Analýza vzdělávacích potřeb   Plánování   Praktický nácvik   Realizace   Vyhodnocení   ...
ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUNutné ekonomické, finanční, manažerské a business kompetence pro efektivní řízení firmy, podniku a moderní organizace i businessu

10.07.2018 - Praha Na semináři získáte zásadní, aktuální a dnes nutné znalosti a dovednosti, ale i realizační systémy a konkrétní metody pro komplexní efektivní ekonomické a finanční řízení firem, podniků, businessu i moderních organizací, včetně specifických službových společností a strukturovaných organizací veřejného sektoru a státní správy (OVS) a jejich produktivní převod do kvalitní praxe. Budete umět realizovat i propojit ekonomické a finanční řízení (EFŘ), včetně komplexního a klíčového nákladového a zdrojového řízení propojeného s financemi a ekonomikou v každém současném ekonomickém subjektu. Odvodit a užít i jeho realizační systémy, a to manažerské účetnictví i jeho zásadní, nutné i propojené funkce (plánování, kontrolu, manažerské rozhodování a hodnocení i řízení firemní výkonnosti) a controlling, to vše včetně rozpočtování (budgetingu) i rozpočtové kontroly doplněné analýzou odchylek, moderního reportingu a benchmarkingu tj. nutného výkonnostního a konkurenčního srovnávání. Dokážet * Základní struktura, pojetí a odvození ekonomického a finančního řízení a jeho soudobé užití: Základní struktury, mechanismy, systémy i cíle finančního a nadstavbového ekonomického řízení (EFŘ) • úloha managementu • zdrojů, nákladů i kapitálu a jejich pojímání, ocenění a odvození • struktura a systém řízení • vztahy a užití finančního a manažerského účetnictví i jeho funkcí a controllingu v EFŘ současných společností, organizací (včetně veřejného sektoru – OVS) i businessu a jejich praktické propojení • odvození finančních výkazů (rozvaha, výsledovka, výkaz CF) a jejich položek • nutné praktické úpravy pro současné řízení a management • vazba řízení na poptávku, hodnotu a celkovou strategii. Tradiční i moderní firma a organizace (výrobní, obchodní, službová, kombinovaná) jejich formy a řízení, včetně organizací veřejného sektoru: Tradiční i moderní firma a organizace i soudobý business a specifika řízení • organizační struktura, náklady, cenotvorba • správa a vynakládání zdrojů • zásadní rozpočtování (budgeting), jejich odvození a užití v současné praxi. Současné dílčí, celkové a nadstavbové ukazatele a cíle řízení současné firmy, organizace a businessu, jejich odvození a užití: Zásadní řídící kritéria (výnosy, tržby, aktiva např. provozní – NOA, kapitál, hospodárnost, nákladovost a nákladová efektivita, ziskovost) • současné formy zisku EBIT, NOPAT, EBITDA • odvození tzv. finančních poměrů včetně „mezinárodních“ (ROS, ROA, ROCE, ROIC, ROE) • vztah zisku a cash flow a zásadní řízení hotovosti (cash flow management) s vazbou na rozpočty a specifický rozpočet hotovosti, odvození a užití v řízení • převod českého provozního zisku – PVH na EBIT a kompletní reálné účelové výsledovky (CAS a IFRS) a jejich salda • např. zásadní náklady na prodeje a provozní tržby (cost of sales…, atd.) pro současné řízení, včetně finančního plánování, řízení ziskem a nutného moderního reportingu a benchmarkingu • celkové náklady kapitálu a firemní WACC • užití a praktické odvození jako diskontní-odročovací míry respektující riziko • nadstavbové kritérium EVA ekonomická přidaná hodnota i zisk • odvození a jejich komplexní praktické využití, včetně výkonnostního srovnávání-benchmarkingu (externího i interního např. divizního) případová studie současného BM, včetně tzv. EVA scoringu • případová studie pro reálnou obchodně výrobní firmu, odvození a kalkulace konkrétních nákladových, výkonnostních (performance) a manažerských ukazatelů, jejich propojení včetně tradičního – finančního (nákladového a ziskového) a moderního hodnotového (EVA) pohledu • praktické užití, včetně konkrétních manažerských rozhodnutí a akcí. Firemní a organizační plánování včetně finančního, rozpočtování, hospodárnost, nepřímé a režijní náklady a vztah s kapacitou: Hospodárnost a její vztah s rozpočty i řízením • limity a standardní nákladové a produktové kalkulace • odvození a kalkulace nepřímých a režijních nákladů i problematických administrativních i zdrojových ...
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUTypologie zákazníka pro obchodníka

Červenec 2018 - Praha Cílem kurzu „Typologie zákazníka pro obchodníky“ je naučit se efektivně pracovat s daným osobnostním typem zákazníka. Využít jeho vlastní motivaci k prodeji. Naučit se vhodným způsobem prezentovat obchodní nabídku na základě přínosů, vést obchodní jednání tak, aby Váš produkt či služba zákazníka oslovila a zaujala. Dále umět využívat své silné stránky jako prodejce. Obchodník jako osobnost, práce s vlastní osobnostní typologii. Lze si domluvit termín pro individuální školení nebo firemní „mini kurz“ pro 3-4 účastníky. Doporučujeme středně pokročilým až pokročilým obchodníkům....
EDUX, s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMANAGEMENT [mikro, malého a středního podniku se zaměřením na marketing] - denní kurz

Červenec 2018 - Praha 5 Cílem rekvalifikačního kurzu Management [mikro, malého a středního podniku se zaměřením na marketing] je vybavit pracovníka znalostmi potřebnými pro organizaci a řízení marketingově orientovaného podniku v podmínkách tržní ekonomiky a dosáhnout toho, aby dokázal přijímat rozhodnutí. Posluchač by měl být schopen po ukončení rekvalifikačního kurzu zvládnout základní manažerské funkce: plánování, organizování, vedení, koordinace a kontrolování....
OBCHODNÍ INSTITUT - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUZáklady podnikání

Červenec 2018 - Praha 5 Cílem rekvalifikačního kurzu Základy podnikání je umožnit posluchačům zahájit podnikání, doplnit znalosti z ekonomiky, docílit osobnostního rozvoje, získání komunikačních znalostí a zvyklostí ve vztahu k podnikání, zachovat schopnosti dalšího sebevzdělání, pomoci získat přehled o reálné situaci na trhu. Po absolvování rekvalifikačního kurzu je posluchač schopen zahájit podnikatelskou činnosti nebo pokud ji už zahájili, doplnit znalosti podnikatelského prostředí z hlediska právního, organizačního, marketingového a ekonomického....
OBCHODNÍ INSTITUT - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUJak rozběhnout své podnikání?

Červenec 2018 - Praha Workshop (lze si individuálně domluvit konzultaci)je zaměřený na začínajícím podnikatelkám (maminky po mateřské dovolené, změna oboru kvůli ztrátě zaměstnání) a ostatním zájemcům, kteří by rádi získali motivaci a posílili víru ve vlastní schopnosti i v oblasti zahájení podnikání. Obsah školení: jak si stanovit cíle (KAIZEN, SMART), jak vyhledávat a oslovovat nové klienty, práce se síti kontaktů, budování osobní image, zlepšování komunikační dovedností, využivání asertivity. Role vizualizace a kreativity v podnikání....
EDUX, s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUFinanční a investiční controlling - mějte ziskovost podniku pod dohledem

18.07.2018 - Praha Veďte svou firmu po finanční a investiční stránce správným směrem Úspěšné vedení firmy znamená schopnost vidět souvislosti – a to i v oblasti finančního plánování a řízení, nákladů či investic. Rozšiřte své znalosti ze světa financí o problematiku finančního, nákladového, i investičního controllingu. Projděte se zkušeným lektorem celým procesem plánování a tvorby rozpočtů až po fázi sledování a rozboru výsledků i analýzu odchylek. Seznamte se na příkladech z praxe s různými aspekty kalkulace nákladů i s možnostmi úspor. Poznejte důležitost sledování pracovního kapitálu, především pohledávek a skladových zásob, i osvědčené postupy pro hodnocení a výběr investic. Kurz je určen: majitelům a jednatelům menších firem   finančním manažerům menších firem   pracovníkům controllingových oddělení   hlavním účetním větších firem se zodpovědností za firemní finance    Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: prohloubíte své znalosti a pochopíte souvislosti mezi jednotlivými oblastmi financí   pochopíte souvislosti mezi jednotlivými oblastmi financí   naučíte se účinně plánovat a řídit náklady, investice a finanční toky   osvojíte si nový pohled na oblast financí a objevíte možnosti, jak zvýšit prosperitu své společnosti   získáte praktické rady i dovednosti při řešení konkrétních příkladů z podnikové praxe     ...
Top Vision - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EURozdíly v účetnictví neziskových organizací oproti podnikatelům

18.07.2018 - Praha Rozšíříte své znalosti o specifika účetnictví neziskových organizací a seznámíte se s rozdíly v účtování podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. a vyhlášky č. 500/2002 Sb. * Rozdíly v účetnictví neziskových organizací oproti podnikatelům Účetní osnova • dělení výnosů a nákladů na poslání a hospodářskou činnost • účtování o darech v roce 2018 • příjmy z nakládání s majetkem • technické zhodnocení dlouhodobého majetku • tvorba opravných položek a rezerv • účtování v cizích měnách a kursové rozdíly v roce 2018 • tvorba a čerpání fondů • dotace včetně dotací v cizích měnách • účtování o dani z příjmu • rozdělení hospodářského výsledku • nedokončená výroba, změna stavu zásob v roce 2018 • aktivace materiálu a dlouhodobého majetku v roce 2018 • změna formátu a obsahu účetní závěrky • audit, výroční zpráva a zveřejňování závěrek....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUPowerPoint pro obchodníky a manažery

20.07.2018 - Brno Neztrácejte čas zdlouhavým zkoumáním PowerPointu. Přijďte se v krátkém čase naučit sadu ověřených a vyzkoušených postupů, které Vaše prezentace v PowerPointu pozvednou na novou úroveň! prezentace] tisk podkladů pro posluchače Účastník obdrží: osvědčení...
Computer Agency o.p.s. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUSystém podnikového vzdělávání

23.07.2018 - Praha Význam firemního vzdělávání je v současné době vice než diskutovaný a bez kvalitního podnikového systematického vzdělávání je obtížné zachovat si konkurenceschopnost a dále zvyšovat výkonnost. Na kurzu personalisté a manažeři získají informace nejen o významu podnikového vzdělávání jako takovém, ale o jednotlivých procesech od analýzy vzdělávacích potřeb, přes přípravu a realizace, až k vyhodnocení dopadů vzdělávání ve firemním kontextu. * Význam firemního vzdělávání je v současné době vice než diskutovaný a bez kvalitního podnikového systematického vzdělávání je obtížné zachovat si konkurenceschopnost a dále zvyšovat výkonnost. Na kurzu personalisté a manažeři získají informace nejen o významu podnikového vzdělávání jako takovém, ale o jednotlivých procesech od analýzy vzdělávacích potřeb, přes přípravu a realizace, až k vyhodnocení dopadů vzdělávání ve firemním kontextu. Firemní vzdělávání   Firemní vzdělávání   Lidské zdroje   Analýza vzdělávacích potřeb   Plánování   Praktický nácvik   Realizace   Vyhodnocení   ...
ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUOdborná kvalifikace - podnikání v gastronomickém oboru - hostinská činnost

25.07.2018 - Nehvizdy [u Prahy] Intenzivní kurz je zakončen zkouškou dle NSK a předáním Osvědčení o získání profesní kvalifikace, Složitá obsluha hostů [65-008-H]. Kurz je určen zájemcům pro získání potřebné odborné kvalifikace a způsobilosti s následným uplatněním na živnostenském úřadě a získáním živnostenského oprávnění na hostinskou činnost, dále zájemcům o podnikání s cílem mít vlastní podnik napsán na své jméno, zaměstnancům v gastro oborech jako rozšiřující – úplnou kvalifikaci....
Barový institut - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUZáklady podnikání

30.07.2018 - Praha Certifikovaný rekvalifikační kurzPo absolvování kurzu je absolvent připraven pro zahájení podnikání. Orientuje se v administrativních a ekonomických podmínkách podnikání. Má základní manažerské a marketingové dovednosti. Orientuje se v problematice evropských fondů a možnostech jejich čerpání. Dovede využít počítač k podpoře svého podnikání. Umí vypracovat vlastní podnikatelský záměr.Rámcová témata rekvalifikačního kurzu: Právní minimum pro podnikatele   Ekonomie v podnikání   Manažerské a marketingové dovednosti   Možnosti čerpání z evropských fondů, zpracování projektů   Využití počítače v podnikání   Podnikatelský záměr a jeho struktura   Rozsah výuky a organizace výuky: Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně.   Praktické části kurzu probíhají na produkční technice, u některých kurzů přímo u odborných firem.   Výuka probíhá vždy 8 hodin denně / 5 dní v týdnu, po vzájemné dohodě účastníků ponecháváme v průběhu kurzu volné dny.   Celková délka kurzu je 15 školicích dnů / 3 týdny.   Podrobný harmonogram kurzu (termínově dle témat z podrobné osnovy) včetně volných dnů vždy zasíláme před zahájením kurzu.   Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno kurz absolvovat internátně na našem vzdělávacím středisku na Zbirohu (.kvasek.cz), nebo na našich učebnách na Karlovarsku.   Kurz vyučuje  tým zkušených lektorů: Ing. Marek Laurenčík, MBA. Ing. Petr Grešl, Ing. Michal Bureš, Valérie Laurenčíková, MBA, Dr. Alexandr Perutka CSc., Petr Cvrkal, Ing. Oldřich Bartůněk a další odborníci k některým dílčím tématům kurzu.   Podrobné informace o kurzu naleznete na našem webu:. /rekvalifikacni-kurzy/kurz/zaklady-podnikani/Podrobnou osnovu ke stažení naleznete:. /file/zaklady-podnikani.pdfMožnost proplacení kurzu úřadem práce:Kurz můžete hradit sami, nebo si jej nechat UHRADIT úřadem práce. A to za podmínek, že jste na úřadu práce vedeni a že splňujete podmínky Vašeho úřadu práce ke schválení kurzu. Dále je nutno podat žádost s cca 3týdenním předstihem před datem konání kurzu. Takto budete mít uvedený kurz zcela ZDARMA.Naše společnost NIKDY nechce hradit kurz předem a nepožaduje po účastníkovi ŽÁDNÉ platby. A to i v případě, že účastník neuspěje u závěrečné zkoušky (to se u nás stává velice výjimečně). Všechny platby si řešíme přímo s úřadem práce bez Vaší účasti.Postup je následující: Vyzvedněte nebo si stáhněte ze stránek úřadu práce Žádost o rekvalifikaci, kterou vyplňte. Speciálně věnujte pozornost zdůvodnění potřebnosti kurzu a vazbu na Vaše profesní směrování. Doporučuje se mít nějaký doklad nebo příslib o zaměstnání po ukončení tohoto rekvalifikačního kurzu.   Nechte si od nás zaslat díl C k žádosti. Zašleme Vám jej ma...
JUBELA, s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUMS Excel pro obchodníky

30.07.2018 - Praha 9 Požadované znalosti Předpokladem jsou rutinní znalosti programu Excel (v rozsahu určeném základním kurzem) a praxe s tvorbou tabulek a matematických výrazů. Popis kurzu: Vlastní formáty buněk Matematické a logické funkce Grafy – různé typy Minigrafy Databázové nástroje Filtrování dat tabulky Kontingenční tabulky a graf Absolutní adresy buněk Osnova kurzu ...
ALTUS Training Center, s.r.o. - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUObchodní právo pro obchodníky - změny po 1.1.2014

30.07.2018 - Brno Školení je určeno všem, kteří se v praxi zabývají obchodováním, uzavíráním smluv a prací s nimi, reklamacemi, prodejem zboží a služeb, vymáháním pohledávek a poskytovatelům služeb. Tedy kurz je určen manažerům, podnikatelům, obchodníkům, živnostníkům, obchodním zástupcům, nákupčím, vedoucím pracovníkům, prodejcům a reklamačním pracovníkům. * Školení je určeno všem, kteří se v praxi zabývají obchodováním, uzavíráním smluv a prací s nimi, reklamacemi, prodejem zboží a služeb, vymáháním pohledávek a poskytovatelům služeb. Tedy kurz je určen manažerům, podnikatelům, obchodníkům, živnostníkům, obchodním zástupcům, nákupčím, vedoucím pracovníkům, prodejcům a reklamačním pracovníkům. Změny v právním řádu k 1. 1. 2014 (NOZ a ZOK)   Změny v právním řádu k 1. 1. 2014 (NOZ a ZOK)   Subjekty obchodního vztahu   Závazkové vztahy   Kupní smlouva (movité věci)   ...
ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills - Podrobnosti o kurzu na serveru SKOLENI-KURZY.EUZpět ke kurzu: Základy podnikání >>


 
Novinky & Aktuality

Modul Mzdy
mzdy | 2018-06-22 

Mzdy | Alfa Software s.r.o.
mzdy | 2018-06-21 

HK Mzdy letos vzrostou o 8 6 procenta HDP o 4 2 procenta
mzdy | 2018-06-10 

Mzdy
mzdy | 2017-11-01 

Stát pošle poště 800 milionů za ztrátové služby. Zaměstnancům vzrostou mzdy říká Chovanec
mzdy | 2017-03-03 
Že za ztratove služby pošte pošle penize stat domluvili ministri Chovanec a Babiš. Pul miliardy ma jit na vyšši vyplaty zamestnancu.

Vedení účetnictví | Praha | avanibusiness.cz
účetnictví | 2017-03-01 
Spolehlive a rychle zpracujeme dane. Vedeni ucetnictvi a mezd online. Poradenstvi. Vedeni ucetnictvi dane mzdy. Poradenstvi

Šance na podnikání nejen pro nezaměstnané
mzdy | 2017-03-01 
#8222 Projekt podnikatelsko-zamestnaneckych družstev je zameren na podporu podnikani pro osoby ohrožene na trhu prace. System podpory je nastaven tak aby co nejvice pomohl všem zajemcum o zahajeni podnikani. Je urcen všem kteri by si chteli otestov

[?]

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde